Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Uchwały Rady Miasta Uchwały wyszukujemy wpisując w odpowiednie pola edycyjne parametry uchwał: rok uchwalenia, numer sesji (cyfra arabska), numer uchwały, okres uchwalenia lub słowo kluczowe wynikające z nazwy uchwały.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie nazw i linków do wszystkich uchwał.

Rok: Nr sesji: Nr uchwały:

 Uchwała stanowi prawo miejscowe

Data uchwalenia od:
rok-miesiąc-dzień
do:
rok-miesiąc-dzień
Słowo kluczowe:

    Liczba uchwał spełniające zadane kryteria wyszukiwania: 4344 1. UCHWAŁA NR XIV/233/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 2. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 3. UCHWAŁA NR XIV/232/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza..
 4. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 5. UCHWAŁA NR XIV/231/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza..
 6. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 7. UCHWAŁA NR XIV/230/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok..
 8. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 9. UCHWAŁA NR XIV/229/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 10. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 11. UCHWAŁA Nr XIV/228/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu w przedmiocie ponownego zbadania sprawy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza..
 12. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 13. UCHWAŁA Nr XIV/227/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu w przedmiocie ponownego zbadania sprawy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza..
 14. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 15. UCHWAŁA NR XIV/226/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Kaliszu..
 16. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 17. UCHWAŁA NR XIV/225/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza..
 18. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 19. UCHWAŁA NR XIV/224/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 20. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 21. UCHWAŁA Nr XIV/223/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 22. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 23. UCHWAŁA NR XIV/222/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 24. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 25. UCHWAŁA NR XIV/221/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 26. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 27. Uchwała Nr XIV/220/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 28. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 29. Uchwała Nr XIV/219/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 30. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 31. UCHWAŁA NR XIV/218/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 32. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 33. UCHWAŁA NR XIV/217/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24..
 34. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 35. UCHWAŁA NR XIV/216/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas oznaczony..
 36. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 37. UCHWAŁA Nr XIV/215/2019…… RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”..
 38. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 39. UCHWAŁA NR XIV/214/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023..
 40. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 41. UCHWAŁA NR XIV/213/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu..
 42. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 43. UCHWAŁA NR XIV/212/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu..
 44. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 45. UCHWAŁA NR XIV/211/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza z okazji Jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu..
 46. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 47. UCHWAŁA NR XIII/210/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw..
 48. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 49. UCHWAŁA NR XIII/209/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 50. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 51. UCHWAŁA NR XIII/208/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 52. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 53. UCHWAŁA Nr XIII/207/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
 54. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 55. UCHWAŁA Nr XIII/206/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
 56. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 57. UCHWAŁA Nr XIII/205/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kalisz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi..
 58. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 59. UCHWAŁA Nr XIII/204/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
 60. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 61. UCHWAŁA NR XIII/203/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza..
 62. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 63. UCHWAŁA Nr XIII/202/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust..
 64. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 65. UCHWAŁA Nr XIII/201/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności..
 66. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 67. UCHWAŁA Nr XIII/200/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne..
 68. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 69. UCHWAŁA NR XII/199/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 70. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 71. UCHWAŁA NR XII/198/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza..
 72. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 73. UCHWAŁA NR XII/197/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza..
 74. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 75. UCHWAŁA NR XII/196/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 76. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 77. UCHWAŁA NR XII/195/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych..
 78. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 79. UCHWAŁA NR XII/194/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok..
 80. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 81. UCHWAŁA Nr XII/193/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu..
 82. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 83. UCHWAŁA NR XII/192/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 84. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 85. UCHWAŁA Nr XII/191/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  uchwały Nr 16/1019/2019 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 r., która dotyczy uchwały Nr XII/191/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 86. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 87. UCHWAŁA Nr XII/190/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 88. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 89. UCHWAŁA NR XII/189/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Kalisz od dnia 1 września 2019 roku.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 90. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 91. UCHWAŁA NR XII/188/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 92. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 93. UCHWAŁA NR XII/187/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.
 94. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 95. UCHWAŁA NR XII/186/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 96. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 97. UCHWAŁA NR XII/185/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 98. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 99. UCHWAŁA Nr XII/184/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok..
 100. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 101. UCHWAŁA NR XII/183/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania..
 102. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 103. UCHWAŁA NR XII/182/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 104. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 105. UCHWAŁA NR XII/181/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 106. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 107. UCHWAŁA NR XII/180/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Kalisza do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 108. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 109. UCHWAŁA NR XII/179/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 110. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 111. UCHWAŁA NR XII/178/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 112. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 113. UCHWAŁA Nr XII/177/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 114. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 115. Uchwała Nr XII/176/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 116. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 117. UCHWAŁA NR XII/175/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony..
 118. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 119. UCHWAŁA NR XII/174/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 120. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 121. UCHWAŁA NR XII/173/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 – 2023”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 122. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 123. Uchwała Nr XII/172/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 124. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 125. Uchwała Nr XII/171/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 126. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 127. Uchwała Nr XII/170/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 128. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 129. UCHWAŁA NR XII/169/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 130. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 131. UCHWAŁA NR XII/168/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 132. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 133. UCHWAŁA Nr X/167/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] w przedmiocie publikacji przez Miasto Kalisz Informatora Kaliskiego..
 134. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 135. UCHWAŁA Nr X/166/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 136. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 137. UCHWAŁA NR X/165/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu..
 138. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 139. UCHWAŁA NR X/164/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 140. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 141. UCHWAŁA NR X/163/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 142. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 143. UCHWAŁA NR X/162/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 144. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 145. UCHWAŁA NR X/161/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a..
 146. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 147. UCHWAŁA NR X/160/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby.
 148. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 149. UCHWAŁA NR X/159/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3..
 150. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 151. UCHWAŁA NR X/158/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przekształcenia Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13..
 152. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 153. UCHWAŁA NR X/157/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019r. w sprawie likwidacji szkół na terenie miasta Kalisza.
 154. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 155. Uchwała Nr X/156/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 156. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 157. UCHWAŁA NR X/155/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie granic jednostek pomocniczych na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 158. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 159. UCHWAŁA NR X/154/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 160. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 161. UCHWAŁA NR X/153/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom oraz rondu na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 162. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 163. UCHWAŁA NR X/152/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Zagorzynek..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 164. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 165. UCHWAŁA NR X/151/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 166. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 167. UCHWAŁA NR X/150/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Winiary..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 168. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 169. UCHWAŁA NR X/149/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Widok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 170. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 171. UCHWAŁA NR X/148/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Tyniec..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 172. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 173. UCHWAŁA NR X/147/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście II..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 174. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 175. UCHWAŁA NR X/146/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście I..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 176. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 177. UCHWAŁA NR X/145/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Szczypiorno..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 178. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 179. UCHWAŁA NR X/144/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Rypinek..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 180. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 181. UCHWAŁA NR X/143/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Rogatka..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 182. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 183. UCHWAŁA NR X/142/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Rajsków..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 184. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 185. UCHWAŁA NR X/141/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Piwonice..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 186. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 187. UCHWAŁA NR X/140/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Piskorzewie..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 188. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 189. UCHWAŁA NR X/139/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Ogrody..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 190. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 191. UCHWAŁA NR X/138/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Majków..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 192. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 193. UCHWAŁA NR X/137/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Korczak..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 194. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 195. UCHWAŁA NR X/136/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Kaliniec..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 196. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 197. UCHWAŁA NR X/135/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec W..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 198. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 199. UCHWAŁA NR X/134/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec P..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 200. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 201. UCHWAŁA NR X/133/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobro..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 202. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 203. UCHWAŁA NR X/132/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Czaszki..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 204. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 205. UCHWAŁA NR X/132/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Czaszki..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 206. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 207. UCHWAŁA NR X/131/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Chmielnik..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 208. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 209. UCHWAŁA NR X/130/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Asnyka..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 210. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 211. Uchwała Nr X/129/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 212. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 213. UCHWAŁA NR X/128/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 214. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 215. UCHWAŁA NR IX/127/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 216. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 217. UCHWAŁA Nr IX/126/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie podziału obszaru miasta Kalisza na sektory..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 218. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 219. UCHWAŁA Nr IX/125/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kalisz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 220. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 221. UCHWAŁA Nr IX/124/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 222. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 223. UCHWAŁA NR IX/123/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 224. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 225. UCHWAŁA Nr IX/122/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 226. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 227. UCHWAŁA Nr IX/121/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 228. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 229. UCHWAŁA NR VIII/120/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 230. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 231. UCHWAŁA Nr VIII/119/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 232. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 233. Uchwała Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania..
 234. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 235. UCHWAŁA NR VIII/117/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza..
 236. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 237. UCHWAŁA Nr VIII/116/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Związku Zawodowego Oświata w Katowicach na Prezydenta Miasta Kalisza..
 238. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 239. UCHWAŁA NR VIII/115/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 240. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 241. UCHWAŁA NR VIII/114/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 242. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 243. UCHWAŁA NR VIII/113/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony..
 244. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 245. UCHWAŁA NR VIII/112/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 246. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 247. UCHWAŁA Nr VIII/111/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2019 rok..
 248. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 249. UCHWAŁA NR VIII/110/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza..
 250. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 251. UCHWAŁA NR VIII/109/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice Kolonia..
 252. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 253. UCHWAŁA NR VIII/108/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice..
 254. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 255. UCHWAŁA NR VIII/107/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobrzec..
 256. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 257. UCHWAŁA NR VIII/106/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza..
 258. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 259. UCHWAŁA NR VIII/105/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza..
 260. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 261. UCHWAŁA Nr VII/104/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] i pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 262. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 263. UCHWAŁA NR VII/103/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 264. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 265. UCHWAŁA NR VII/102/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza..
 266. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 267. UCHWAŁA NR VII/101/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza..
 268. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 269. UCHWAŁA Nr VII/100/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 270. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 271. UCHWAŁA NR VII/99/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok..
 272. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 273. UCHWAŁA NR VII/98/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Zarządu Związku Zawodowego Oświata w Katowicach na Prezydenta Miasta Kalisza..
 274. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 275. UCHWAŁA NR VII/97/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu..
 276. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 277. UCHWAŁA NR VII/96/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 278. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 279. UCHWAŁA NR VII/95/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 280. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 281. UCHWAŁA NR VII/94/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 282. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 283. UCHWAŁA NR VII/93/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 284. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 285. UCHWAŁA NR VII/92/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 286. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 287. UCHWAŁA NR VII/91/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 288. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 289. UCHWAŁA NR VII/90/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza..
 290. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 291. UCHWAŁA NR VII/89/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego..
 292. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 293. UCHWAŁA NR VII/88/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 294. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 295. UCHWAŁA NR VII/87/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 296. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 297. UCHWAŁA NR VII/86/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 298. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 299. UCHWAŁA NR VI/85/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza..
 300. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 301. UCHWAŁA NR VI/84/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 302. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 303. UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki..
 304. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 305. UCHWAŁA NR VI/82/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 z siedzibą w Kaliszu..
 306. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 307. UCHWAŁA NR VI/81/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3..
 308. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 309. UCHWAŁA NR VI/80/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby.
 310. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 311. UCHWAŁA NR VI/79/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13..
 312. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 313. UCHWAŁA NR VI/78/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół na terenie miasta Kalisza.
 314. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 315. UCHWAŁA NR VI/77/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 316. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 317. UCHWAŁA NR VI/76/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 318. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 319. UCHWAŁA NR VI/75/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 320. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 321. UCHWAŁA NR VI/74/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków..
 322. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 323. Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 324. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 325. Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 326. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 327. Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanych odcinków dróg w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 328. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 329. Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu instytucji kultury Miasta Kalisza - Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 330. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 331. UCHWAŁA NR VI/69/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2019-2021..
 332. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 333. UCHWAŁA Nr VI/68/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2019 – 2021..
 334. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 335. UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego - Podgórze” w Kaliszu.
 336. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 337. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Chmielnik Północ"..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 338. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 339. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Cicha - Prosta”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 340. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 341. UCHWAŁA NR VI/64/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 342. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 343. UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania i stawek procentowych bonifikat od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 344. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 345. UCHWAŁA Nr V/62/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] o zakończenie kontroli prowadzonej przez Zespół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 346. Pobierz uchwałęPobierzpobierz uchwałę Tekst jednolityinformacje o uchwale

 347. UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok..
 348. Pobierz uchwałęPobierzpobierz uchwałę Tekst jednolityinformacje o uchwale

 349. UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 350. Pobierz uchwałęPobierzpobierz uchwałę Tekst jednolityinformacje o uchwale

 351. UCHWAŁA NR V/59/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza..
 352. Pobierz uchwałęPobierzpobierz uchwałę Tekst jednolityinformacje o uchwale

 353. UCHWAŁA NR V/58/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego..
 354. Pobierz uchwałęPobierzpobierz uchwałę Tekst jednolityinformacje o uchwale

 355. UCHWAŁA NR V/57/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.
 356. Pobierz uchwałęPobierzpobierz uchwałę Tekst jednolityinformacje o uchwale

 357. UCHWAŁA NR V/56/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza..
 358. Pobierz uchwałęPobierzpobierz uchwałę Tekst jednolityinformacje o uchwale

 359. UCHWAŁA NR V/55/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 360. Pobierz uchwałęPobierzpobierz uchwałę Tekst jednolityinformacje o uchwale

 361. UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 362. Pobierz uchwałęPobierzpobierz uchwałę Tekst jednolityinformacje o uchwale

 363. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 364. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 365. UCHWAŁA Nr IV/52/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok..
 366. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 367. UCHWAŁA Nr IV/51/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 368. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 369. UCHWAŁA NR IV/50/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie harmonogramu Sesji Rady Miasta Kalisza na 2019 r..
 370. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 371. UCHWAŁA NR IV/49/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Na.
 372. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 373. UCHWAŁA NR IV/48/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza..
 374. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 375. UCHWAŁA NR IV/47/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 376. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 377. UCHWAŁA NR IV/46/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”..
 378. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 379. UCHWAŁA NR IV/45/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza..
 380. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 381. UCHWAŁA NR IV/45/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza..
 382. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 383. UCHWAŁA NR IV/44/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 384. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 385. UCHWAŁA NR IV/43/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 386. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 387. UCHWAŁA NR IV/42/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018..
 388. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 389. UCHWAŁA NR IV/41/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 390. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 391. UCHWAŁA NR IV/40/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok..
 392. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 393. UCHWAŁA NR III/39/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 394. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 395. Uchwała Nr III/38/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 396. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 397. Uchwała Nr III/37/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
 398. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 399. Uchwała Nr III/36/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
 400. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 401. Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] i pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.
 402. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 403. Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 404. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 405. Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
 406. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 407. Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 408. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 409. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
 410. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 411. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
 412. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 413. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 414. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 415. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 416. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 417. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.
 418. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 419. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.
 420. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 421. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 422. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 423. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 424. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 425. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
 426. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 427. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
 428. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 429. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
 430. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 431. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury Miasta Kalisza – Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.
 432. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 433. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza..
 434. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 435. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski..
 436. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 437. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 438. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 439. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza.
 440. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 441. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza.
 442. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 443. UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Kalisza..
 444. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 445. UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza..
 446. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 447. UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 448. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 449. UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 450. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 451. UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza..
 452. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 453. UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 454. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 455. UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza..
 456. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 457. UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza..
 458. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 459. UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 460. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 461. UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza..
 462. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 463. UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza..
 464. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 465. UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza..
 466. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 467. UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 468. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 469. UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza..
 470. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 471. UCHWAŁA Nr LXI/812/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 472. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 473. UCHWAŁA Nr LXI/811/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 474. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 475. UCHWAŁA NR LXI/810/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019..
 476. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 477. UCHWAŁA NR LXI/809/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 478. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 479. UCHWAŁA NR LXI/808/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 480. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 481. UCHWAŁA Nr LX/807/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej..
 482. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 483. UCHWAŁA Nr LX/806/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 484. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 485. UCHWAŁA Nr LX/805/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 486. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 487. UCHWAŁA NR LX/804/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 488. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 489. UCHWAŁA Nr XL/803/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 490. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 491. Uchwała Nr LX/802/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 492. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 493. UCHWAŁA NR LX/801/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sośnie z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 494. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 495. UCHWAŁA NR LX/800/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Szczytniki z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 496. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 497. UCHWAŁA NR LX/799/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Żelazków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 498. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 499. UCHWAŁA NR LX/798/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Godziesze Wielkie z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 500. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 501. UCHWAŁA NR LX/797/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Gołuchów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 502. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 503. UCHWAŁA NR LX/796/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Koźminek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 504. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 505. UCHWAŁA NR LX/795/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Lisków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 506. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 507. UCHWAŁA NR LX/794/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Mycielin z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 508. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 509. UCHWAŁA NR LX/793/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Ostrów Wielkopolski z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 510. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 511. UCHWAŁA NR LX/792/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Przygodzice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 512. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 513. UCHWAŁA NR LX/791/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Sieroszewice z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 514. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 515. UCHWAŁA NR LX/790/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Blizanów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 516. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 517. UCHWAŁA NR LX/789/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Ceków-Kolonia z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 518. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 519. UCHWAŁA NR LX/788/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Raszków z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 520. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 521. UCHWAŁA NR LX/787/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Odolanów z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 522. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 523. UCHWAŁA NR LX/786/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 524. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 525. UCHWAŁA NR LX/785/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Opatówek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 526. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 527. UCHWAŁA NR LX/784/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Stawiszyn z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 528. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 529. UCHWAŁA NR LX/784/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy i Miasta Stawiszyn z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 530. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 531. UCHWAŁA NR LX/783/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Pleszewskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych dróg powiatu w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów..
 532. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 533. UCHWAŁA NR LX/782/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Ostrowskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 534. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 535. UCHWAŁA NR LX/781/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Powiatu Kaliskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych..
 536. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 537. UCHWAŁA NR LX/780/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 października 2018 roku. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z zakresu sporządzenia mapy akustycznej..
 538. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 539. UCHWAŁA NR LIX/779/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 540. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 541. UCHWAŁA NR LVIII/778/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 542. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 543. UCHWAŁA NR LVIII/777/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok..
 544. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 545. UCHWAŁA NR LVIII/776/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie rt. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 546. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 547. UCHWAŁA NR LVIII/775/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 548. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 549. UCHWAŁA NR LVIII/774/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 550. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 551. UCHWAŁA NR LVIII/773/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 552. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 553. UCHWAŁA NR LVIII/772/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 554. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 555. UCHWAŁA Nr LVIII/771/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.
 556. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 557. UCHWAŁA NR LVIII/770/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia..
 558. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 559. Uchwała Nr LVIII/769/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania..
 560. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 561. Uchwała Nr LVIII/768/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
 562. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 563. Uchwała Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019rok..
 564. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 565. Uchwała Nr LVIII/ 766/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządow ego zakładu budżetowego na 201 8 rok.
 566. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 567. Wojewoda Wlkp - Roztrzygnięcie Nadzorcze dot uchwały, Uchwała Nr LVIII/765/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.
 568. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 569. UCHWAŁA Nr LVIII/764/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza.
 570. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 571. Uchwała Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
 572. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 573. Uchwała Nr LVIII762/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu całodobowego..
 574. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 575. UCHWAŁA NR LVIII/761/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 576. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 577. UCHWAŁA NR LVIII/760/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 578. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 579. UCHWAŁA NR LVIII/759/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b..
 580. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 581. Uchwała Nr LVIII/758/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustanowienia roku 2019 w Kaliszu Rokiem Tadeusza Kulisiewicza..
 582. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 583. UCHWAŁA NR LVIII/757/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza..
 584. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 585. UCHWAŁA NR LVIII/756/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 586. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 587. UCHWAŁA NR LVIII/755/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej..
 588. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 589. UCHWAŁA NR LVIII/754/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza..
 590. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 591. Uchwała Nr LVIII/753/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”.
 592. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 593. Uchwała Nr LVIII/752/208 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 594. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 595. Uchwała Nr LVIII/751/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 596. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 597. UCHWAŁA NR LVIII/750/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”. - UWAGA WYROK WSA!

  Wyrok WSA w sprawie MPZP Sulisławic
  Pobierz Wyrok WSA w sprawie MPZP Sulisławic
  .
 598. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 599. UCHWAŁA NR LVII/749/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 600. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 601. UCHWAŁA NR LVII/748/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 602. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 603. UCHWAŁA NR LVII/747/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19..
 604. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 605. Uchwała Nr LVII/746/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , zarządzonych na dzień 21 października 2018r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 606. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 607. Uchwała Nr LVI/745/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Miasta Kalisza prawa własności działki gruntu..
 608. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 609. Uchwała Nr LVI/744/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Kalisza prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności..
 610. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 611. UCHWAŁA NR LVI/743/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 612. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 613. UCHWAŁA NR LVI/742/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 614. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 615. Uchwała Nr LV/741/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza.
 616. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 617. UCHWAŁA NR LV/740/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok.a.
 618. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 619. Uchwała Nr LV/739/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza.
 620. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 621. Uchwała Nr LV/738/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Ośrodkowi Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu imienia Bogdana Jareckiego oraz statutu..
 622. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 623. UCHWAŁA Nr LV/737/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok..
 624. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 625. UCHWAŁA NR LV/736/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036.
 626. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 627. UCHWAŁA NR LV/735/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 628. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 629. Uchwała Nr LV/734/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 630. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 631. UCHWAŁA Nr LV/733/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 632. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 633. UCHWAŁA NR LV/732/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 634. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 635. Uchwała Nr LV/731/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej".
 636. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 637. Uchwała Nr LV/730/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
 638. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 639. UCHWAŁA Nr LV/729/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 640. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 641. Uchwała Nr LV/728/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 642. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 643. UCHWAŁA NR LV/727/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kaliszu..
 644. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 645. UCHWAŁA NR LV/726/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 646. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 647. UCHWAŁA NR LV/725/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Kalisza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 648. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 649. UCHWAŁA NR LV/724/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 650. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 651. UCHWAŁA NR LIII/723/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza..
 652. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 653. UCHWAŁA Nr LIII/722/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/669/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 654. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 655. UCHWAŁA NR LIII/721/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”..
 656. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 657. UCHWAŁA NR LIII/720/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tylnej..
 658. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 659. Uchwała Nr 25_1358_2018 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 21.11.2018r, UCHWAŁA NR LIII/719/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 660. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 661. UCHWAŁA NR LIII/718/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033..
 662. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 663. UCHWAŁA NR LIII/717/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok..
 664. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 665. UCHWAŁA NR LIII/716/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu..
 666. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 667. UCHWAŁA NR LIII/715/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 668. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 669. Uchwała Nr LIII/714/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
 670. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 671. UCHWAŁA NR LII/713/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza..
 672. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 673. UCHWAŁA NR LII/712/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Dariusza Piotra Witonia z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 674. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 675. UCHWAŁA NR LII/711/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 676. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 677. UCHWAŁA NR LII/710/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok..
 678. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 679. UCHWAŁA NR LII/709/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”.
 680. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 681. UCHWAŁA NR LII/708/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza..
 682. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 683. UCHWAŁA NR LII/707/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 684. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 685. UCHWAŁA NR LII/706/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 686. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 687. UCHWAŁA NR LII/705/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza..
 688. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 689. UCHWAŁA NR LII/704/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza..
 690. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 691. UCHWAŁA NR LII/703/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 692. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 693. UCHWAŁA NR LII/702/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza.
 694. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 695. UCHWAŁA NR LII/701/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033..
 696. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 697. UCHWAŁA NR LII/700/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok..
 698. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 699. UCHWAŁA Nr LII/699/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 700. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 701. UCHWAŁA Nr LII/698/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2018 - 2022.
 702. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 703. UCHWAŁA Nr LII/697/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 704. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 705. UCHWAŁA NR LII/696/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 706. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 707. UCHWAŁA NR LII/695/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 708. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 709. UCHWAŁA NR LII/694/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza..
 710. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 711. UCHWAŁA NR LII/693/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza..
 712. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 713. UCHWAŁA NR LII/692/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 714. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 715. UCHWAŁA NR LII/691/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 716. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 717. UCHWAŁA NR L/690/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 718. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 719. UCHWAŁA NR L/689/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 720. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 721. UCHWAŁA NR L/688/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 722. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 723. UCHWAŁA NR L/687/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 724. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 725. UCHWAŁA NR L/686/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 726. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 727. UCHWAŁA NR L/685/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 728. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 729. UCHWAŁA NR L/684/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Dariusza Piotra Witonia z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 730. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 731. UCHWAŁA NR L/683/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnej Małgorzaty Marii Zarzyckiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 732. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 733. UCHWAŁA NR L/682/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnej Magdaleny Ewy Spychalskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 734. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 735. UCHWAŁA NR L/681/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnej Magdaleny Ewy Spychalskiej z funkcji przewodniczącej Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 736. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 737. UCHWAŁA NR L/680/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnego Piotra Tomasza Lisowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 738. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 739. UCHWAŁA NR L/679/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 740. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 741. UCHWAŁA NR L/678/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 742. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 743. UCHWAŁA NR L/677/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 744. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 745. UCHWAŁA NR L/676/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza..
 746. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 747. UCHWAŁA NR L/675/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033..
 748. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 749. UCHWAŁA NR L/674/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok..
 750. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 751. UCHWAŁA NR L/673/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 752. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 753. UCHWAŁA NR L/672/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 754. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 755. UCHWAŁA NR L/671/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020..
 756. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 757. UCHWAŁA NR L/670/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia warunków obniżenia lub całkowitego zwolnienia z tych opłat..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 758. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 759. UCHWAŁA Nr L/669/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 760. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 761. UCHWAŁA Nr L/668/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 762. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 763. UCHWAŁA NR L/667/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 764. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 765. UCHWAŁA NR L/666/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 766. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 767. Uchwała Nr L/665/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 768. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 769. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego wraz z UCHWAŁA Nr L/664/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2018 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 770. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 771. Uchwała Nr L/663/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski..
 772. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 773. UCHWAŁA NR L/662/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Kalisza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 774. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 775. UCHWAŁA NR L/661/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 776. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 777. UCHWAŁA NR L/660/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Miasta Kalisza, w tym znaku graficznego (logo) Miasta Kalisza oraz zasad jego używania i wykorzystywania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 778. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 779. UCHWAŁA NR L/659/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad używania herbu, pieczęci urzędowych, flagi, sztandaru i hejnału Miasta Kalisza wraz z ceremoniałem pocztu sztandarowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 780. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 781. UCHWAŁA NR XLIX/658/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki..
 782. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 783. UCHWAŁA NR XLIX/657/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza przyjętego uchwałą nr XLI/512/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 784. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 785. UCHWAŁA NR XLIX/656/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”..
 786. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 787. UCHWAŁA NR XLIX/655/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033..
 788. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 789. UCHWAŁA NR XLIX/654/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok..
 790. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 791. UCHWAŁA NR XLIX/653/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków..
 792. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 793. UCHWAŁA NR XLIX/652/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 794. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 795. UCHWAŁA NR XLIX/651/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa..
 796. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 797. UCHWAŁA NR XLIX/650/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią..
 798. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 799. UCHWAŁA NR XLIX/649/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna..
 800. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 801. UCHWAŁA NR XLIX/648/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej..
 802. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 803. UCHWAŁA NR XLIX/647/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 804. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 805. UCHWAŁA Nr XLIX/646/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.
 806. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 807. UCHWAŁA NR XLIX/645/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 808. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 809. UCHWAŁA NR XLIX/644/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 810. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 811. UCHWAŁA NR XLIX/643/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza..
 812. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 813. UCHWAŁA NR XLIX/642/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami..
 814. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 815. Obwieszczenie Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi ..
 816. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 817. UCHWAŁA Nr XLVIII/641/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2018 rok. .
 818. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 819. UCHWAŁA Nr XLVIII/640/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2017 rok. .
 820. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 821. UCHWAŁA NR XLVIII/639/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. .
 822. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 823. UCHWAŁA NR XLVIII/638/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. .
 824. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 825. UCHWAŁA NR XLVIII/637/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033. .
 826. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 827. UCHWAŁA NR XLVIII/636/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok..
 828. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 829. UCHWAŁA NR XLVIII/635/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla miasta Kalisza” w związku z udziałem w projekcie pt. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .
 830. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 831. UCHWAŁA NR XLVIII/634/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”.
 832. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 833. UCHWAŁA Nr XLVIII/633/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 834. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 835. Uchwała Nr XLVIII/632/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. .
 836. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 837. UCHWAŁA NR XLVIII/631/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 838. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 839. UCHWAŁA NR XLVIII/630/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 840. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 841. UCHWAŁA NR XLVIII/629/2018 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 842. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 843. UCHWAŁA NR XLVII/628/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Obchodów Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości..
 844. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 845. UCHWAŁA NR XLVII/627/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 846. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 847. UCHWAŁA NR XLVII/626/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 848. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 849. UCHWAŁA NR XLVII/625/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok..
 850. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 851. UCHWAŁA NR XLVII/624/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033..
 852. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 853. UCHWAŁA NR XLVII/623/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017..
 854. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 855. UCHWAŁA NR XLVII/622/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok..
 856. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 857. UCHWAŁA NR XLVII/621/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 858. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 859. UCHWAŁA NR XLVII/620/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 860. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 861. UCHWAŁA NR XLVII/619/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
 862. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 863. UCHWAŁA NR XLVII/618/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
 864. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 865. UCHWAŁA NR XLVII/617/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok..
 866. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 867. UCHWAŁA NR XLVII/616/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok..
 868. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 869. UCHWAŁA NR XLVII/615/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia w mieście Kaliszu roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
 870. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 871. UCHWAŁA NR XLVII/614/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 872. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 873. UCHWAŁA NR XLVII/613/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 874. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 875. UCHWAŁA NR XLVI/612/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 876. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 877. UCHWAŁA NR XLVI/611/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 878. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 879. UCHWAŁA NR XLVI/610/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza..
 880. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 881. UCHWAŁA NR XLVI/609/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza..
 882. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 883. Uchwała Nr XLVI/608/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok..
 884. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 885. Uchwała Nr XLVI/607/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok..
 886. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 887. UCHWAŁA NR XLVI/606/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 888. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 889. UCHWAŁA NR XLVI/605/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 890. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 891. UCHWAŁA NR XLVI/604/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 892. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 893. UCHWAŁA NR XLVI/603/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 894. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 895. Uchwała Nr XLVI/602/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 896. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 897. UCHWAŁA NR XLVI/601/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)..
 898. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 899. UCHWAŁA NR XLVI/600/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)..
 900. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 901. Uchwała Nr XLVI/599/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu..
 902. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 903. Uchwała Nr XLVI/598/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”w Kaliszu..
 904. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 905. Uchwała Nr XLVI/597/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu..
 906. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 907. Uchwała Nr XLVI/596/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu..
 908. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 909. Uchwała Nr XLVI/595/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu..
 910. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 911. Uchwała Nr XLVI/594/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu..
 912. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 913. Uchwała Nr XLVI/593/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Budowlano - Elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.
 914. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 915. Uchwała Nr XLVI/592/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu..
 916. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 917. Uchwała Nr XLVI/591/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79..
 918. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 919. Uchwała Nr XLVI/590/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 11 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 19 w Kaliszu przy ul. Budowlanych 2..
 920. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 921. Uchwała Nr XLVI/589/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a..
 922. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 923. Uchwała Nr XLVI/588/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 7 w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu przy ul. Karpackiej 3..
 924. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 925. Uchwała Nr XLVI/587/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu..
 926. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 927. Uchwała Nr XLVI/586/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu..
 928. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 929. Uchwała Nr XLVI/585/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Kaliszu..
 930. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 931. Uchwała Nr XLVI/584/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu..
 932. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 933. Uchwała Nr XLVI/583/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu..
 934. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 935. Uchwała Nr XLVI/582/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Kaliszu..
 936. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 937. Uchwała Nr XLVI/581/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu..
 938. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 939. Uchwała Nr XLVI/580/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu..
 940. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 941. Uchwała Nr XLVI/579/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu..
 942. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 943. Uchwała Nr XLVI/578/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu..
 944. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 945. Uchwała Nr XLVI/577/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu..
 946. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 947. Uchwała Nr XLVI/576/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu..
 948. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 949. Uchwała Nr XLVI/575/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu..
 950. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 951. Uchwała Nr XLVI/574/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 952. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 953. Uchwała Nr XLVI/573/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu..
 954. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 955. Uchwała Nr XLVI/572/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu..
 956. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 957. Uchwała Nr XLVI/571/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu..
 958. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 959. UCHWAŁA NR XLVI/570/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 960. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 961. Uchwała Nr XLVI/569/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka..
 962. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 963. UCHWAŁA NR XLVI/568/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza..
 964. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 965. UCHWAŁA NR XLVI/567/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej..
 966. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 967. UCHWAŁA Nr XLVI/566/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”..
 968. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 969. Uchwała Nr XLVI/565/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 970. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 971. UCHWAŁA Nr XLVI/564/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie realizacji Pilotażowego Projektu pn. „Powrót z Bezdomności”.
 972. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 973. Uchwała Nr XLVI/563/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 974. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 975. UCHWAŁA Nr XLVI/562/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
 976. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 977. UCHWAŁA NR XLIV/561/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 978. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 979. UCHWAŁA NR XLIV/560/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 980. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 981. UCHWAŁA NR XLIV/559/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza..
 982. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 983. UCHWAŁA Nr XLIV/558/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 984. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 985. UCHWAŁA NR XLIV/557/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 986. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 987. UCHWAŁA NR XLIV/556/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 988. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 989. UCHWAŁA NR XLIV/555/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu..
 990. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 991. UCHWAŁA NR XLIV/554/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020..
 992. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 993. UCHWAŁA Nr XLIV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 994. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 995. UCHWAŁA NR XLIV/552/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 996. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 997. UCHWAŁA NR XLIII/551/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu..
 998. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 999. UCHWAŁA NR XLIII/550/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu..
 1000. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1001. UCHWAŁA NR XLIII/549/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 1002. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1003. UCHWAŁA NR XLIII/548/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 1004. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1005. UCHWAŁA NR XLIII/547/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 1006. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1007. UCHWAŁA NR XLIII/546/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu..
 1008. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1009. UCHWAŁA NR XLIII/545/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 1010. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1011. UCHWAŁA NR XLIII/544/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1012. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1013. UCHWAŁA NR XLIII/543/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 1014. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1015. Uchwała Nr XLIII/542/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1016. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1017. UCHWAŁA NR XLIII/541/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 1018. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1019. UCHWAŁA NR XLIII/540/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1020. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1021. Uchwała Nr XLIII/539/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty..
 1022. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1023. UCHWAŁA NR XLIII/538/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19..
 1024. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1025. Uchwała Nr XLIII/537/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017- 2019”..
 1026. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1027. UCHWAŁA NR XLIII/536/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu..
 1028. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1029. UCHWAŁA Nr XLIII/535/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 1030. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1031. Uchwała Nr XLIII/534/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1032. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1033. Uchwała Nr XLIII/533/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1034. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1035. UCHWAŁA NR XLIII/532/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany w części uchwał nadających nazwy ulicom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1036. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1037. UCHWAŁA NR XLIII/531/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1038. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1039. UCHWAŁA NR XLIII/530/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Tyniec..
 1040. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1041. UCHWAŁA NR XLIII/529/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udostępniania symboli i znaków Miasta Kalisza..
 1042. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1043. UCHWAŁA NR XLIII/528/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1044. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1045. UCHWAŁA NR XLIII/527/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego..
 1046. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1047. UCHWAŁA NR XLIII/526/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1048. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1049. UCHWAŁA NR XLIII/525/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Kalisza dotyczącego przebiegu drogi krajowej nr 25..
 1050. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1051. UCHWAŁA NR XLII/524/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 1052. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1053. UCHWAŁA NR XLII/523/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 1054. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1055. UCHWAŁA NR XLII/522/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020..
 1056. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1057. Uchwała Nr XLII/521/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytniki z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury..
 1058. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1059. Uchwała Nr XLII/520/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury..
 1060. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1061. Uchwała Nr XLII/519/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury..
 1062. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1063. Uchwała Nr XLII/517/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury..
 1064. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1065. Uchwała Nr XLII/518/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury..
 1066. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1067. UCHWAŁA NR XLI/516/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 1068. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1069. UCHWAŁA NR XLI/515/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 1070. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1071. UCHWAŁA NR XLI /514/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 1072. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1073. UCHWAŁA NR XLI/513/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 1074. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1075. UCHWAŁA NR XLI/512/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza..
 1076. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1077. UCHWAŁA NR XL/511/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 1078. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1079. UCHWAŁA NR XL/510/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 1080. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1081. UCHWAŁA NR XL/509/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 1082. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1083. UCHWAŁA NR XL/508/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 1084. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1085. UCHWAŁA Nr XL/507/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Kalisza środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza.
 1086. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1087. UCHWAŁA NR XL/506/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego..
 1088. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1089. UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. +Unieważnienie RIO.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1090. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1091. UCHWAŁA NR XL/504/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie, spółek KLA sp. z o.o. i KPT sp. z o.o..
 1092. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1093. UCHWAŁA NR XL/503/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 1094. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1095. Uchwała Nr XL/502/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok..
 1096. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1097. UCHWAŁA NR XL/501/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu..
 1098. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1099. UCHWAŁA NR XL/500/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 1100. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1101. Uchwała Nr XL/499/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna..
 1102. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1103. UCHWAŁA NR XL/498/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1104. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1105. UCHWAŁA NR XL/497/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
 1106. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1107. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso..
 1108. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1109. UCHWAŁA NR XXXVIII/496/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1110. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1111. UCHWAŁA NR XXXVIII/495/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza..
 1112. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1113. UCHWAŁA NR XXXVIII/494/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza..
 1114. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1115. UCHWAŁA NR XXXVIII/493/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 1116. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1117. UCHWAŁA NR XXXVIII/492/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030. wraz z wyjaśnienieniem dot. załącznika Nr 2 do uchwały.
 1118. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1119. UCHWAŁA NR XXXVIII/491/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 1120. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1121. UCHWAŁA NR XXXVIII/490/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przekazania przez Miasto Kalisz pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu..
 1122. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1123. UCHWAŁA NR XXXVIII/489/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1124. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1125. UCHWAŁA NR XXXVIII/488/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1126. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1127. UCHWAŁA NR XXXVIII/487/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1128. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1129. UCHWAŁA NR XXXVIII/486/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1130. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1131. UCHWAŁA NR XXXVIII/485/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1132. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1133. UCHWAŁA NR XXXVIII/484/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1134. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1135. UCHWAŁA NR XXXVIII/483/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1136. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1137. UCHWAŁA NR XXXVIII/482/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza..
 1138. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1139. UCHWAŁA NR XXXVIII/481/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”..
 1140. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1141. UCHWAŁA NR XXXVIII/480/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 1142. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1143. UCHWAŁA NR XXXVIII/479/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 1144. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1145. UCHWAŁA NR XXXVII/478/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza..
 1146. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1147. UCHWAŁA NR XXXVII/477/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 1148. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1149. UCHWAŁA NR XXXVII/476/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza..
 1150. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1151. UCHWAŁA NR XXXVII/475/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza..
 1152. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1153. UCHWAŁA NR XXXVII/474/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 1154. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1155. UCHWAŁA Nr XXXVII/473/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 1156. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1157. UCHWAŁA Nr XXXVII/472/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 1158. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1159. UCHWAŁA NR XXXVII/471/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia27 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego..
 1160. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1161. UCHWAŁA NR XXXVII/470/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 1162. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1163. UCHWAŁA NR XXXVII/469/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 1164. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1165. Uchwała Nr XXXVII/468/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1166. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1167. UCHWAŁA Nr XXXVI/467/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 1168. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1169. UCHWAŁA NR XXXVI/466/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu..
 1170. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1171. UCHWAŁA NR XXXVI/465/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 1172. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1173. UCHWAŁA NR XXXVI/464/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu..
 1174. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1175. UCHWAŁA NR XXXVI/463/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 1176. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1177. UCHWAŁA NR XXXVI/462/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 1178. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1179. UCHWAŁA NR XXXVI/461/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1180. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1181. UCHWAŁA NR XXXVI/460/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1182. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1183. UCHWAŁA NR XXXVI/459/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1184. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1185. UCHWAŁA NR XXXVI/458/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 1186. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1187. UCHWAŁA NR XXXVI/457/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020..
 1188. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1189. UCHWAŁA NR XXXVI/456/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2017 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 1190. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1191. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
 1192. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1193. Uchwała Nr XXXV/455/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na zawarcie i realizację porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych".
 1194. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1195. UCHWAŁA NR XXXV/454/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 1196. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1197. UCHWAŁA Nr XXXIV/453/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok..
 1198. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1199. UCHWAŁA NR XXXIV/452/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 1200. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1201. UCHWAŁA NR XXXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Rady Miejskiej Kalisza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza..
 1202. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1203. UCHWAŁA NR XXXIV/450/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza"..
 1204. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1205. UCHWAŁA NR XXXIV/449/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016..
 1206. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1207. UCHWAŁA NR XXXIV/448/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030..
 1208. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1209. UCHWAŁA NR XXXIV/447/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok..
 1210. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1211. UCHWAŁA NR XXXIV/446/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki..
 1212. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1213. UCHWAŁA NR XXXIV/445/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 1214. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1215. Uchwała Nr XXXIV/444/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 1216. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1217. Uchwała nr XXXIV/443/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1218. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1219. UCHWAŁA NR XXXIV/442/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”..
 1220. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1221. UCHWAŁA NR XXXIV/441/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”..
 1222. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale