Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Uchwały Rady Miasta Uchwały wyszukujemy wpisując w odpowiednie pola edycyjne parametry uchwał: rok uchwalenia, numer sesji (cyfra arabska), numer uchwały, okres uchwalenia lub słowo kluczowe wynikające z nazwy uchwały.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie nazw i linków do wszystkich uchwał.

Rok: Nr sesji: Nr uchwały:

 Uchwała stanowi prawo miejscowe

Data uchwalenia od:
rok-miesiąc-dzień
do:
rok-miesiąc-dzień
Słowo kluczowe:

    Liczba uchwał spełniające zadane kryteria wyszukiwania: 5019 1. UCHWAŁA NR LXI/880/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 2. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 3. UCHWAŁA NR LXI/879/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 4. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 5. UCHWAŁA NR LXI/878/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont ulicy Szkolnej w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 6. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 7. UCHWAŁA NR LXI/877/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 8. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 9. UCHWAŁA NR LXI/876/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 10. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 11. UCHWAŁA NR LXI/875/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 12. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 13. UCHWAŁA NR LXI/874/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 14. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 15. UCHWAŁA NR LXI/873/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 16. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 17. UCHWAŁA NR LXI/872/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 18. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 19. UCHWAŁA NR LXI/871/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 20. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 21. UCHWAŁA NR LXI/870/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”.
 22. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 23. UCHWAŁA NR LXI/869/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej – Piskorzewie”..
 24. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 25. UCHWAŁA NR LXI/868/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego.
 26. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 27. UCHWAŁA NR LXI/867/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania imienia Władysława Kościelniaka Szkole Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, przy ulicy Kordeckiego 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu..
 28. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 29. UCHWAŁA NR LX/866/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
 30. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 31. UCHWAŁA NR LX/865/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 32. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 33. UCHWAŁA NR LX/864/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Kaliszu..
 34. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 35. UCHWAŁA NR LX/863/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 36. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 37. UCHWAŁA NR LX/862/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2023 rok.
 38. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 39. UCHWAŁA NR LX/861/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 40. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 41. UCHWAŁA NR LX/860/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 42. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 43. UCHWAŁA NR LX/859/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 44. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 45. UCHWAŁA NR LX/858/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 46. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 47. UCHWAŁA NR LX/857/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 48. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 49. UCHWAŁA NR LX/856/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza.
 50. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 51. UCHWAŁA NR LX/855/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 52. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 53. UCHWAŁA NR LX/854/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, obowiązującej w Kaliszu, w roku szkolnym 2022/2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 54. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 55. UCHWAŁA NR LX/853/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej (PLAN PROCEDOWANY).
 56. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 57. UCHWAŁA NR LX/852/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska. (PLAN PROCEDOWANY).
 58. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 59. UCHWAŁA NR LX/851/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 60. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 61. UCHWAŁA NR LX/850/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Miasta Kalisza - Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 62. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 63. UCHWAŁA NR LX/849/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 64. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 65. UCHWAŁA NR LIX/848/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opatówek a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 66. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 67. UCHWAŁA NR LIX/847/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 68. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 69. UCHWAŁA NR LIX/846/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 w Kaliszu Rokiem Braci Kościelniaków: Tadeusza, Mieczysława i Władysława..
 70. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 71. UCHWAŁA NR LIX/845/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 72. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 73. UCHWAŁA NR LIX/844/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 74. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 75. UCHWAŁA NR LIX/843/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 76. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 77. UCHWAŁA NR LIX/842/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 78. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 79. UCHWAŁA NR LIX/841/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 80. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 81. UCHWAŁA NR LIX/840/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 82. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 83. UCHWAŁA NR LIX/839/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.
 84. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 85. UCHWAŁA NR LIX/838/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok..
 86. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 87. UCHWAŁA NR LIX/837/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 88. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 89. UCHWAŁA NR LIX/836/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”.
 90. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 91. UCHWAŁA NR LIX/835/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego..
 92. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 93. UCHWAŁA NR LIX/834/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego..
 94. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 95. UCHWAŁA NR LIX/833/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 96. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 97. UCHWAŁA NR LIX/832/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 98. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 99. UCHWAŁA NR LIX/831/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 100. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 101. UCHWAŁA NR LIX/830/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2023 r..
 102. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 103. UCHWAŁA NR LVIII/829/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 104. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 105. UCHWAŁA NR LVIII/828/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 106. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 107. UCHWAŁA NR LVIII/827/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaprzestania używania w przestrzeni publicznej logotypu herbu Miasta Kalisza.
 108. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 109. UCHWAŁA NR LVIII/826/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
 110. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 111. UCHWAŁA NR LVIII/825/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza.
 112. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 113. UCHWAŁA NR LVIII/824/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza.
 114. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 115. UCHWAŁA NR LVIII/823/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 116. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 117. UCHWAŁA NR LVIII/822/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.
 118. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 119. UCHWAŁA NR LVIII/821/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
 120. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 121. UCHWAŁA NR LVIII/820/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza i będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza.
 122. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 123. UCHWAŁA NR LVIII/819/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 124. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 125. UCHWAŁA NR LVIII/818/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 126. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 127. UCHWAŁA NR LVIII/817/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 128. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 129. UCHWAŁA NR LVIII/816/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 130. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 131. UCHWAŁA NR LVIII/815/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 132. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 133. UCHWAŁA NR LVIII/814/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 134. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 135. UCHWAŁA NR LVIII/813/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu oraz nadania Statutu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 136. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 137. UCHWAŁA NR LVIII/812/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 138. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 139. UCHWAŁA NR LVIII/811/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 140. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 141. UCHWAŁA NR LVIII/810/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 142. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 143. UCHWAŁA NR LVIII/809/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".
 144. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 145. UCHWAŁA NR LVIII/808/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 146. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 147. UCHWAŁA NR LVIII/807/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b poprzez zmianę jej siedziby..
 148. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 149. UCHWAŁA NR LVIII/806/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 150. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 151. Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI_604_2017.
 152. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 153. UCHWAŁA NR LVII/805/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 154. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 155. UCHWAŁA NR LVII/804/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 156. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 157. UCHWAŁA NR LVII/803/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 158. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 159. UCHWAŁA NR LVII/802/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 160. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 161. UCHWAŁA NR LVII/801/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych Miasta w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską spółce Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu.
 162. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 163. UCHWAŁA NR LVII/800/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 164. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 165. UCHWAŁA NR LVII/799/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku"..
 166. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 167. UCHWAŁA NR LVII/798/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 168. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 169. UCHWAŁA NR LVII/797/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 170. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 171. UCHWAŁA NR LVI/796/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok.
 172. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 173. UCHWAŁA NR LVI/795/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 174. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 175. UCHWAŁA NR LVI/794/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadania nazwy Bydgoska/Bydgoski obiektowi znajdującemu się na terenie miasta Kalisza.
 176. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 177. UCHWAŁA NR LVI/793/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 178. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 179. UCHWAŁA NR LVI/792/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 180. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 181. UCHWAŁA NR LVI/791/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 182. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 183. UCHWAŁA NR LVI/790/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 184. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 185. UCHWAŁA NR LVI/789/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 186. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 187. UCHWAŁA NR LVI/788/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”..
 188. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 189. UCHWAŁA NR LVI/787/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja"..
 190. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 191. UCHWAŁA NR LVI/786/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 192. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 193. UCHWAŁA NR LVI/785/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 194. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 195. UCHWAŁA NR LVI/784/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe – Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków – Kalisz Piwonice. (PLAN PROCEDOWANY).
 196. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 197. UCHWAŁA NR LVI/783/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej. (PLAN PROCEDOWANY).
 198. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 199. UCHWAŁA NR LVI/782/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.
 200. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 201. UCHWAŁA NR LVI/781/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony..
 202. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 203. UCHWAŁA NR LVI/780/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza..
 204. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 205. UCHWAŁA NR LVI/779/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 206. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 207. UCHWAŁA NR LVI/778/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
 208. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 209. UCHWAŁA NR LV/777/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 210. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 211. UCHWAŁA NR LV/776/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 212. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 213. UCHWAŁA NR LV/775/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] w przedmiocie ustalenia kryteriów typowania nauczycieli szkół publicznych do uzupełnienia etatu w innej szkole bądź zwolnienia z pracy.
 214. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 215. UCHWAŁA NR LV/774/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi właścicieli i najemców lokali handlowo-usługowych przy ul. Młynarskiej 39 w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 216. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 217. UCHWAŁA NR LV/773/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 218. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 219. UCHWAŁA NR LV/772/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 220. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 221. UCHWAŁA NR LV/771/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 222. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 223. UCHWAŁA NR LV/770/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 224. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 225. UCHWAŁA NR LV/769/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 226. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 227. UCHWAŁA NR LV/768/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 228. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 229. UCHWAŁA NR LV/767/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 230. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 231. UCHWAŁA NR LV/766/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
 232. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 233. UCHWAŁA NR LV/765/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Kalisza ze spółki Giełda Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością..
 234. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 235. UCHWAŁA NR LV/764/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 236. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 237. UCHWAŁA NR LV/763/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 238. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 239. UCHWAŁA NR LV/762/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 240. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 241. UCHWAŁA NR LV/761/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 242. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 243. UCHWAŁA NR LV/760/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 244. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 245. UCHWAŁA NR LV/759/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 246. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 247. UCHWAŁA NR LV/758/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 248. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 249. UCHWAŁA NR LV/757/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 250. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 251. UCHWAŁA NR LV/756/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2022/2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 252. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 253. UCHWAŁA NR LV/755/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 254. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 255. UCHWAŁA NR LV/754/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok..
 256. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 257. UCHWAŁA NR LV/753/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania..
 258. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 259. UCHWAŁA NR LIII/752/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 260. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 261. UCHWAŁA NR LIII/751/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
 262. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 263. UCHWAŁA NR LIII/750/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 264. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 265. UCHWAŁA NR LIII/749/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi właścicieli i najemców lokali handlowo-usługowych przy ul. Młynarskiej 39 w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 266. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 267. UCHWAŁA NR LIII/748/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 268. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 269. UCHWAŁA NR LIII/747/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 270. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 271. UCHWAŁA NR LIII/746/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 272. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 273. UCHWAŁA NR LIII/745/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.
 274. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 275. UCHWAŁA NR LIII/744/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 276. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 277. UCHWAŁA NR LIII/743/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 278. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 279. UCHWAŁA NR LIII/742/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 280. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 281. UCHWAŁA NR LIII/741/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok..
 282. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 283. UCHWAŁA NR LIII/740/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 284. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 285. UCHWAŁA NR LIII/739/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas oznaczony i czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym..
 286. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 287. UCHWAŁA NR LIII/738/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę..
 288. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 289. UCHWAŁA NR LIII/737/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b poprzez zmianę jej siedziby..
 290. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 291. UCHWAŁA NR LIII/736/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza..
 292. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 293. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia.
 294. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 295. UCHWAŁA NR LII/735/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza..
 296. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 297. UCHWAŁA NR LII/734/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Koła Związku Zawodowego Oświata przy I Liceum Ogólnokształcącym na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu. .
 298. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 299. UCHWAŁA NR LII/733/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim prawem terenu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej..
 300. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 301. UCHWAŁA NR LII/732/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 302. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 303. UCHWAŁA NR LII/731/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. .
 304. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 305. UCHWAŁA NR LII/730/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. .
 306. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 307. UCHWAŁA NR LII/729/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza.
 308. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 309. UCHWAŁA NR LII/728/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 310. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 311. UCHWAŁA NR LII/727/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 312. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 313. UCHWAŁA NR LII/726/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 314. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 315. UCHWAŁA NR LII/725/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 .
 316. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 317. UCHWAŁA NR LII/724/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 318. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 319. UCHWAŁA NR LII/723/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 320. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 321. Rozstrzygnięcie nadzorcze WW Nr NP_II.4131.1.148.2022.1 oraz
  UCHWAŁA NR LII/722/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 322. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 323. UCHWAŁA NR LII/721/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 324. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 325. UCHWAŁA NR LII/720/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza..
 326. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 327. UCHWAŁA NR LII/719/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 328. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 329. UCHWAŁA NR LII/718/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. .
 330. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 331. UCHWAŁA NR LII/717/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 332. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 333. UCHWAŁA NR LII/716/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 334. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 335. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/168/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Asnyka.
 336. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 337. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/169/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Kaliniec.
 338. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 339. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/170/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec W .
 340. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 341. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/98/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Tyniec.
 342. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 343. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/99/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście I.
 344. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 345. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/100/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście II.
 346. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 347. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/101/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Czaszki.
 348. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 349. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/102/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Piskorzewie.
 350. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 351. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/103/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rogatka.
 352. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 353. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/104/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Ogrody .
 354. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 355. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/105/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Korczak.
 356. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 357. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/106/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Chmielnik.
 358. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 359. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/107/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobro.
 360. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 361. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/108/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Szczypiorno.
 362. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 363. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/109/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rypinek.
 364. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 365. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/110/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Zagorzynek.
 366. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 367. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/111/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Winiary.
 368. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 369. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/112/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Piwonice.
 370. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 371. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/113/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Majków.
 372. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 373. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/114/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rajsków.
 374. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 375. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/143/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec P.
 376. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 377. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/179/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Widok.
 378. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 379. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/180/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Serbinów..
 380. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 381. UCHWAŁA NR LI/715/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach miejskich.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 382. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 383. UCHWAŁA NR LI/714/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza. .
 384. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 385. UCHWAŁA NR LI/713/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. .
 386. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 387. UCHWAŁA NR LI/712/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu..
 388. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 389. UCHWAŁA NR LI/711/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu..
 390. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 391. UCHWAŁA NR LI/710/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Koła Związku Zawodowego Oświata w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu..
 392. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 393. UCHWAŁA NR LI/709/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 394. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 395. UCHWAŁA NR LI/708/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 396. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 397. UCHWAŁA NR LI/707/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 398. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 399. UCHWAŁA NR LI/706/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 400. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 401. UCHWAŁA NR LI/705/2022 RADY MIASTA KALISZ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Kalisza na lata 2022 – 2026” .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 402. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 403. UCHWAŁA NR LI/704/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja".
 404. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 405. UCHWAŁA NR LI/703/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Kalisza - miasta na prawach powiatu na lata 2021 - 2030” .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 406. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 407. UCHWAŁA NR LI/702/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2022 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 408. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 409. UCHWAŁA NR LI/701/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 410. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 411. UCHWAŁA NR LI/700/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2021-2024.
 412. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 413. UCHWAŁA NR LI/699/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 414. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 415. UCHWAŁA NR LI/698/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza.
 416. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 417. UCHWAŁA NR LI/697/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
 418. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 419. UCHWAŁA NR LI/696/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 420. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 421. UCHWAŁA NR L/695/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. .
 422. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 423. UCHWAŁA NR L/694/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. .
 424. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 425. UCHWAŁA NR L/693/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza. .
 426. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 427. UCHWAŁA NR L/692/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. .
 428. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 429. UCHWAŁA NR L/691/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 430. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 431. UCHWAŁA NR L/690/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 432. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 433. UCHWAŁA NR L/689/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 434. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 435. UCHWAŁA NR L/688/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 436. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 437. UCHWAŁA NR L/687/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie realizacji Programu „Kalisz dla Młodych”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 438. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 439. UCHWAŁA NR XLIX/686/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany nazwy Ronda Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego..
 440. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 441. UCHWAŁA NR XLIX/685/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. .
 442. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 443. UCHWAŁA NR XLIX/684/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. .
 444. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 445. UCHWAŁA NR XLIX/683/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 446. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 447. UCHWAŁA NR XLIX/682/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza..
 448. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 449. UCHWAŁA NR XLIX/681/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 450. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 451. UCHWAŁA NR XLIX/680/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 .
 452. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 453. UCHWAŁA NR XLIX/679/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 454. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 455. UCHWAŁA NR XLIX/678/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 456. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 457. UCHWAŁA NR XLIX/677/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony. .
 458. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 459. UCHWAŁA NR XLIX/676/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 460. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 461. UCHWAŁA NR XLIX/675/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Chełmskiej 18..
 462. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 463. UCHWAŁA NR XLIX/674/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 464. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 465. UCHWAŁA NR XLIX/673/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 466. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 467. UCHWAŁA NR XLIX/672/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa" .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 468. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 469. UCHWAŁA NR XLIX/671/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 470. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 471. UCHWAŁA NR XLIX/670/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023..
 472. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 473. UCHWAŁA NR XLIX/669/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego..
 474. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 475. UCHWAŁA NR XLVIII/668/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok.
 476. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 477. UCHWAŁA NR XLVIII/667/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 478. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 479. UCHWAŁA NR XLVIII/666/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Kaliszu. .
 480. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 481. UCHWAŁA NR XLVIII/665/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. .
 482. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 483. UCHWAŁA NR XLVIII/664/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
 484. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 485. UCHWAŁA NR XLVIII/663/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 486. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 487. Uchwała Nr 3/124/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 r. oraz
  UCHWAŁA NR XLVIII/662/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021..
 488. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 489. UCHWAŁA NR XLVIII/661/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 490. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 491. UCHWAŁA NR XLVIII/660/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 492. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 493. UCHWAŁA NR XLVIII/659/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza..
 494. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 495. UCHWAŁA NR XLVIII/658/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 496. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 497. UCHWAŁA NR XLVIII/657/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 498. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 499. UCHWAŁA NR XLVIII/656/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok..
 500. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 501. UCHWAŁA NR XLVIII/655/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 502. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 503. UCHWAŁA NR XLVIII/654/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2022 -2024. .
 504. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 505. UCHWAŁA NR XLVIII/653/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022-2023” .
 506. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 507. UCHWAŁA NR XLVIII/652/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. .
 508. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 509. UCHWAŁA NR XLVIII/651/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 510. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 511. UCHWAŁA NR XLVIII/650/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2022 r. .
 512. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 513. UCHWAŁA NR XLVII/649/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 514. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 515. UCHWAŁA NR XLVII/648/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 516. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 517. UCHWAŁA NR XLVI/647/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie potępienia mowy nienawiści i spalenia Statutu Kaliskiego..
 518. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 519. UCHWAŁA NR XLVI/646/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. .
 520. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 521. UCHWAŁA NR XLVI/645/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 522. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 523. UCHWAŁA NR XLVI/644/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Gen. Józefa Hallera.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 524. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 525. UCHWAŁA NR XLVI/643/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 526. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 527. UCHWAŁA NR XLVI/642/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 528. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 529. UCHWAŁA NR XLVI/641/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 530. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 531. UCHWAŁA NR XLVI/640/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. .
 532. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 533. UCHWAŁA NR XLVI/639/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 534. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 535. UCHWAŁA NR XLVI/638/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 536. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 537. UCHWAŁA NR XLVI/637/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 538. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 539. UCHWAŁA NR XLVI/636/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 540. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 541. UCHWAŁA NR XLVI/635/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia nienaruszenia zgłoszonego do uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu, ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 542. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 543. UCHWAŁA NR XLVI/634/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. .
 544. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 545. UCHWAŁA NR XLVI/633/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska" .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 546. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 547. UCHWAŁA NR XLVI/632/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja"..
 548. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 549. UCHWAŁA NR XLVI/631/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 550. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 551. UCHWAŁA NR XLVI/630/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" .
 552. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 553. UCHWAŁA NR XLVI/629/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.
 554. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 555. UCHWAŁA NR XLVI/628/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2022-2024. .
 556. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 557. UCHWAŁA NR XLVI/627/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 558. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 559. UCHWAŁA NR XLV/626/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. .
 560. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 561. UCHWAŁA NR XLV/625/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 562. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 563. UCHWAŁA NR XLV/624/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 564. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 565. UCHWAŁA NR XLV/623/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Nr XXXIV/503/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
 566. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 567. UCHWAŁA NR XLV/622/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 568. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 569. UCHWAŁA NR XLV/621/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 570. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 571. UCHWAŁA NR XLV/620/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 572. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 573. UCHWAŁA NR XLV/619/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 574. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 575. UCHWAŁA NR XLV/618/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 576. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 577. UCHWAŁA NR XLV/617/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. .
 578. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 579. UCHWAŁA NR XLV/616/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 580. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 581. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/302/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. .
 582. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 583. UCHWAŁA NR XLV/615/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 w Kaliszu Rokiem Marii Konopnickiej. .
 584. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 585. UCHWAŁA NR XLIV/614/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 21 października 2021 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 586. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 587. UCHWAŁA NR XLIII/613/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 588. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 589. UCHWAŁA NR XLIII/612/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 590. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 591. UCHWAŁA NR XLIII/611/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 592. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 593. UCHWAŁA NR XLIII/610/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
 594. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 595. UCHWAŁA NR XLIII/609/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 596. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 597. UCHWAŁA NR XLIII/608/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 598. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 599. UCHWAŁA NR XLIII/607/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 600. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 601. UCHWAŁA NR XLIII/606/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 602. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 603. UCHWAŁA NR XLIII/605/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 604. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 605. UCHWAŁA NR XLIII/604/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 606. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 607. UCHWAŁA NR XLIII/603/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 608. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 609. UCHWAŁA NR XLIII/602/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 610. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 611. UCHWAŁA NR XLIII/601/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 612. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 613. UCHWAŁA NR XLIII/600/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 614. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 615. UCHWAŁA NR XLI/599/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 616. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 617. UCHWAŁA NR XLI/598/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza..
 618. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 619. UCHWAŁA NR XLI/597/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 620. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 621. UCHWAŁA NR XLI/596/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 622. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 623. UCHWAŁA NR XL/595/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 624. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 625. UCHWAŁA NR XL/595/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
 626. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 627. UCHWAŁA NR XL/594/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 628. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 629. UCHWAŁA NR XL/593/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Kalisz Bezpieczny dla Pieszych i Rowerzystów w przedmiocie wprowadzenia zmian na ulicach Zamkowej i Śródmiejskiej..
 630. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 631. UCHWAŁA NR XL/592/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 632. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 633. UCHWAŁA NR XL/591/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 634. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 635. UCHWAŁA NR XL/590/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym..
 636. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 637. UCHWAŁA NR XL/589/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 638. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 639. UCHWAŁA NR XL/588/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 640. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 641. UCHWAŁA NR XL/587/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 642. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 643. UCHWAŁA NR XL/586/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja"..
 644. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 645. UCHWAŁA NR XL/584/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 646. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 647. UCHWAŁA NR XL/585/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia danych przestrzennych na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..
 648. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 649. UCHWAŁA NR XL/583/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 650. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 651. UCHWAŁA NR XL/582/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 652. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 653. UCHWAŁA NR XL/581/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2021/2022..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 654. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 655. UCHWAŁA NR XL/580/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 656. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 657. UCHWAŁA NR XL/579/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok..
 658. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 659. UCHWAŁA NR XL/578/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania..
 660. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 661. UCHWAŁA NR XXXIX/577/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 662. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 663. UCHWAŁA NR XXXIX/576/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/543/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 664. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 665. UCHWAŁA NR XXXIX/575/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/394/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 666. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 667. UCHWAŁA NR XXXIX/574/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 668. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 669. UCHWAŁA NR XXXIX/573/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 670. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 671. UCHWAŁA NR XXXIX/572/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 672. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 673. UCHWAŁA NR XXXIX/571/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 674. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 675. UCHWAŁA NR XXXIX/570/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 676. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 677. UCHWAŁA NR XXXIX/569/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 678. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 679. UCHWAŁA NR XXXIX/568/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 680. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 681. UCHWAŁA NR XXXIX/567/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 682. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 683. UCHWAŁA NR XXXIX/566/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego..
 684. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 685. Wyrok WSA Sygn. akt SA_Po 588_21 oraz UCHWAŁA NR XXXIX/565/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej".
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 686. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 687. UCHWAŁA NR XXXIX/564/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza..
 688. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 689. UCHWAŁA NR XXXVIII/563/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 690. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 691. UCHWAŁA NR XXXVIII/562/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 692. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 693. UCHWAŁA NR XXXVIII/561/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 694. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 695. UCHWAŁA NR XXXVIII/560/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 696. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 697. UCHWAŁA NR XXXVIII/559/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 698. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 699. UCHWAŁA NR XXXVIII/558/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. W SPRAWIE SPROSTOWANIA UCHWAŁY NR XXXIV/502/2020 RADY MIASTA KALISZA Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020..
 700. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 701. UCHWAŁA NR XXXVIII/557/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 702. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 703. UCHWAŁA NR XXXVIII/556/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 704. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 705. UCHWAŁA NR XXXVII/555/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kaliszu..
 706. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 707. UCHWAŁA NR XXXVII/554/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 708. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 709. UCHWAŁA NR XXXVII/553/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu.
 710. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 711. UCHWAŁA NR XXXVII/552/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 712. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 713. UCHWAŁA NR XXXVII/551/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 714. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 715. UCHWAŁA NR XXXVII/550/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
 716. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 717. Uchwała Nr 11_638_2021 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 21.04.2021 r (06 maja 2021 r.), UCHWAŁA NR XXXVII/549/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 718. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 719. Uchwała Nr 11_637_2021 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 21.04.2021 r. (06 maja 2021 r.), UCHWAŁA NR XXXVII/548/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 720. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 721. Rozstrzygnięcie Nadzorcze WW Nr KN_I.4131.1.246.2021.8 z dnia 30.04.2021 r, (06 maja 2021 r.) UCHWAŁA NR XXXVII/547/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 722. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 723. UCHWAŁA NR XXXVII/546/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2021 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 724. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 725. UCHWAŁA NR XXXVII/545/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków..
 726. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 727. UCHWAŁA NR XXXVII/544/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 728. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 729. UCHWAŁA NR XXXVII/543/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 730. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 731. UCHWAŁA NR XXXVII/542/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 732. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 733. UCHWAŁA NR XXXVII/541/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 734. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 735. UCHWAŁA NR XXXVII/540/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 z siedzibą w Kaliszu..
 736. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 737. UCHWAŁA NR XXXVII/539/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
 738. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 739. UCHWAŁA NR XXXVI/538/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 740. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 741. UCHWAŁA NR XXXVI/537/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji "POLANSKI - Foundation" w przedmiocie nadania nazwy ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna w Kaliszu.
 742. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 743. UCHWAŁA NR XXXVI/536/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] w przedmiocie rozszerzenia grupy uprawnionej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską o Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi II stopnia..
 744. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 745. UCHWAŁA NR XXXVI/535/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 746. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 747. UCHWAŁA NR XXXVI/534/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania uchwały Nr XXXIV/502/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020..
 748. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 749. UCHWAŁA NR XXXVI/533/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 750. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 751. UCHWAŁA NR XXXVI/532/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 752. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 753. UCHWAŁA NR XXXVI/531/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o..
 754. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 755. UCHWAŁA NR XXXVI/530/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o..
 756. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 757. Rozstrzygnięcie Nadzorcze KN-I.4131.1.189.2021.8 z dnia 1 kwietnia 2021 r. ORAZ UCHWAŁA NR XXXVI/529/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 758. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 759. UCHWAŁA NR XXXVI/528/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 760. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 761. Rozstrzygnięcie Nadzorcze KN-I.4131.1.188.2021.8 z dnia 1 kwietnia 2021 r. ORAZ UCHWAŁA NR XXXVI/527/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów - Kaliski Rower Miejski.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 762. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 763. UCHWAŁA NR XXXVI/526/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony..
 764. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 765. UCHWAŁA NR XXXVI/525/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 766. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 767. UCHWAŁA NR XXXV/524/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 768. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 769. UCHWAŁA NR XXXV/523/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu..
 770. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 771. UCHWAŁA NR XXXV/522/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 772. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 773. UCHWAŁA NR XXXV/521/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kalisza w 2021 roku i zwrotu części tej opłaty.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 774. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 775. UCHWAŁA NR XXXV/520/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2021 rok.
 776. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 777. UCHWAŁA NR XXXV/519/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 778. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 779. UCHWAŁA NR XXXV/518/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 780. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 781. UCHWAŁA NR XXXV/517/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 782. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 783. Rozstrzygnięcie Nadzorcze WW Nr KN_I.4131.1.103.2021.8 z dnia 1.03.2021 r. oraz UCHWAŁA NR XXXV/516/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 784. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 785. UCHWAŁA NR XXXV/515/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska - Aleja Wojska Polskiego.
  załącznik do uchwały w formacie geotif .
 786. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 787. UCHWAŁA NR XXXV/514/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 788. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 789. UCHWAŁA NR XXXIV/513/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
 790. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 791. UCHWAŁA NR XXXIV/512/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 792. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 793. UCHWAŁA NR XXXIV/511/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na komendanta Straży Miejskiej Kalisza..
 794. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 795. UCHWAŁA NR XXXIV/510/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] w przedmiocie wprowadzenia zmian w aktualnym projekcie zagospodarowania Głównego Rynku.
 796. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 797. UCHWAŁA NR XXXIV/509/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja".
 798. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 799. UCHWAŁA NR XXXIV/508/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy dla ronda oraz drogi na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 800. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 801. UCHWAŁA NR XXXIV/507/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 802. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 803. UCHWAŁA NR XXXIV/506/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 804. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 805. UCHWAŁA NR XXXIV/505/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 – 2039.
 806. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 807. UCHWAŁA NR XXXIV/504/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 808. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 809. UCHWAŁA NR XXXIV/503/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
 810. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 811. UCHWAŁA NR XXXIV/502/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020..
 812. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 813. UCHWAŁA NR XXXIV/501/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 814. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 815. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.64.2021.8 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 lutego 2021 r. oraz UCHWAŁA NR XXXIV/500/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 816. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 817. UCHWAŁA NR XXXIV/499/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 818. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 819. UCHWAŁA NR XXXIV/498/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok..
 820. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 821. UCHWAŁA NR XXXIV/497/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 822. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 823. UCHWAŁA NR XXXIV/496/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2021 r..
 824. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 825. UCHWAŁA NR XXXIV/495/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 826. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 827. UCHWAŁA NR XXXIV/494/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 828. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 829. UCHWAŁA NR XXXIV/493/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 830. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 831. UCHWAŁA NR XXXIV/492/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 832. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 833. UCHWAŁA NR XXXIV/491/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 834. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 835. UCHWAŁA NR XXXIV/490/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 836. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 837. UCHWAŁA NR XXXIV/489/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2021-2024.
 838. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 839. UCHWAŁA NR XXXIV/488/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024..
 840. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 841. UCHWAŁA NR XXXIV/487/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 842. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 843. UCHWAŁA NR XXXIII/486/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 – 2039.
 844. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 845. UCHWAŁA NR XXXIII/485/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
 846. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 847. UCHWAŁA NR XXXIII/484/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 848. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 849. UCHWAŁA NR XXXIII/483/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
 850. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 851. UCHWAŁA NR XXXII/482/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.
 852. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 853. UCHWAŁA NR XXXII/481/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej..
 854. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 855. UCHWAŁA NR XXXII/480/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
 856. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 857. UCHWAŁA NR XXXII/479/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 858. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 859. UCHWAŁA NR XXXII/478/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na komendanta Straży Miejskiej Kalisza..
 860. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 861. UCHWAŁA NR XXXII/477/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039.
 862. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 863. UCHWAŁA NR XXXII/476/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 864. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 865. UCHWAŁA NR XXXII/475/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym..
 866. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 867. UCHWAŁA NR XXXII/474/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty..
 868. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 869. UCHWAŁA NR XXXII/473/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Park Tyniec.
 870. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 871. UCHWAŁA NR XXXII/472/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja"..
 872. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 873. UCHWAŁA NR XXXII/471/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części..
 874. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 875. UCHWAŁA NR XXXII/470/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych..
 876. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 877. UCHWAŁA NR XXXII/469/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości..
 878. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 879. UCHWAŁA NR XXXII/468/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
 880. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 881. UCHWAŁA NR XXXII/467/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg..
 882. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 883. UCHWAŁA NR XXXII/466/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kalisza Nr XVII/293/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.
 884. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 885. UCHWAŁA NR XXXII/465/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 886. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 887. UCHWAŁA NR XXXII/464/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie: ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w Mieście Kaliszu ze zmianami.
 888. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 889. UCHWAŁA NR XXXII/463/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 890. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 891. UCHWAŁA NR XXXII/462/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 892. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 893. UCHWAŁA NR XXXII/461/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025”.
 894. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 895. UCHWAŁA NR XXXII/460/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 896. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 897. UCHWAŁA NR XXXII/459/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda oraz drogi na terenie miasta Kalisza.
 898. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 899. UCHWAŁA NR XXXI/458/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Osiedla Śródmieście II na Prezydenta Miasta Kalisza..
 900. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 901. UCHWAŁA NR XXXI/457/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 902. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 903. UCHWAŁA NR XXXI/456/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 904. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 905. UCHWAŁA NR XXXI/455/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanych oraz istniejących dróg, które pełnią funkcję dróg publicznych.
 906. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 907. UCHWAŁA NR XXXI/454/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2020 rok.
 908. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 909. UCHWAŁA NR XXXI/453/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039.
 910. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 911. UCHWAŁA NR XXXI/452/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 912. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 913. UCHWAŁA NR XXXI/451/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 914. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 915. UCHWAŁA NR XXXI/450/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
 916. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 917. UCHWAŁA NR XXXI/449/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 918. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 919. UCHWAŁA NR XXXI/448/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza.
 920. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 921. UCHWAŁA NR XXXI/447/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w ogródkach i lokalach gastronomicznych na Głównym Rynku w Kaliszu.
 922. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 923. UCHWAŁA NR XXXI/446/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej – ulica Rozwojowa.
 924. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 925. UCHWAŁA NR XXXI/445/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna".
 926. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 927. UCHWAŁA NR XXXI/444/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych..
 928. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 929. UCHWAŁA NR XXX/443/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 930. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 931. UCHWAŁA NR XXX/442/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039.
 932. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 933. UCHWAŁA NR XXX/441/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 934. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 935. UCHWAŁA NR XXIX/440/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 936. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 937. UCHWAŁA NR XXIX/439/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
 938. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 939. UCHWAŁA NR XXIX/438/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 940. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 941. UCHWAŁA NR XXIX/437/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 942. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 943. UCHWAŁA NR XXIX/436/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Rady Osiedla Śródmieście II na Prezydenta Miasta Kalisza..
 944. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 945. UCHWAŁA NR XXIX/435/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 946. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 947. UCHWAŁA NR XXIX/434/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 948. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 949. UCHWAŁA NR XXIX/433/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie podziału obszaru miasta Kalisza na sektory..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 950. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 951. UCHWAŁA NR XXIX/432/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. W SPRAWIE ZAWARCIA POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI KALISZ.
 952. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 953. Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego nr KN_I.4131.1.619.2020.8 z dnia 29 października 2020 r.
  oraz
  UCHWAŁA NR XXIX/431/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 954. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 955. UCHWAŁA NR XXIX/430/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Kaliszu w trzy odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
 956. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 957. UCHWAŁA NR XXIX/429/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 958. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 959. UCHWAŁA NR XXIX/428/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców"..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 960. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 961. UCHWAŁA NR XXIX/427/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 962. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 963. UCHWAŁA NR XXIX/426/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 964. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 965. obwieszczenia Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
 966. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 967. UCHWAŁA NR XXVII/425/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 968. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 969. UCHWAŁA NR XXVII/424/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039.
 970. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 971. UCHWAŁA NR XXVII/423/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej – część I

  Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego Nr IR_III.4131.115.2020.5 z dnia 7.09.2020 r. do uchwały Nr XXVII/423/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej - część I. oraz (zamieszczone przez - Aleksander Góral 10 września 2020 r.).
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 972. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 973. UCHWAŁA NR XXVII/422/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”.
 974. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 975. UCHWAŁA NR XXVI/421/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039.
 976. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 977. UCHWAŁA NR XXVI/420/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 978. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 979. UCHWAŁA NR XXVI/419/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 980. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 981. UCHWAŁA NR XXVI/418/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza..
 982. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 983. UCHWAŁA NR XXVI/417/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Nr XVII/293/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.
 984. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 985. UCHWAŁA NR XXV/416/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kalisza.
 986. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 987. UCHWAŁA NR XXV/415/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kalisza.
 988. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 989. UCHWAŁA NR XXV/414/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla Zagorzynek związanego z protestem dotyczącym likwidacji przestrzeni publicznej, zieleni i miejsc rekreacji na terenach pomiędzy ul. Śnieżną i ul. Sudecką, ul. Torową i ul. Karpacką.
 990. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 991. UCHWAŁA NR XXV/413/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 992. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 993. UCHWAŁA NR XXV/412/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 994. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 995. UCHWAŁA NR 411/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu..
 996. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 997. UCHWAŁA NR XXV/410/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 998. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 999. UCHWAŁA NR XXV/409/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza..
 1000. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1001. UCHWAŁA NR XXV/408/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 1002. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1003. UCHWAŁA NR XXV/407/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1004. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1005. UCHWAŁA NR XXV/406/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 – 2023”.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1006. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1007. UCHWAŁA NR XXV/405/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1008. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1009. UCHWAŁA NR XXV/404/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1010. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1011. UCHWAŁA NR XXV/403/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 1012. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1013. UCHWAŁA NR XXV/402/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 1014. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1015. UCHWAŁA NR XXV/401/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok..
 1016. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1017. UCHWAŁA NR XXV/400/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania..
 1018. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1019. UCHWAŁA NR XXV/399/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039.
 1020. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1021. UCHWAŁA NR XXV/398/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 1022. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1023. UCHWAŁA NR XXV/397/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2020/2021.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1024. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1025. UCHWAŁA NR XXV/396/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6.
 1026. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1027. UCHWAŁA NR XXV/395/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1028. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1029. UCHWAŁA NR XXV/394/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 1030. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1031. UCHWAŁA NR XXV/393/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1032. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1033. UCHWAŁA NR XXV/392/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1034. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1035. UCHWAŁA NR XXIV/391/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039.
 1036. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1037. UCHWAŁA NR XXIV/390/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 1038. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1039. UCHWAŁA NR XXIV/389/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 1040. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1041. UCHWAŁA NR XXIV/388/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
 1042. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1043. UCHWAŁA NR XXIV/387/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”..
 1044. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1045. UCHWAŁA NR14/626/2020 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 24 czerwca 2020r.

  UCHWAŁA NR XXIV/386/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
  aktualizacja 14 lipca 2020 .
 1046. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1047. UCHWAŁA NR XXIV/385/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza.
 1048. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1049. UCHWAŁA NR XXIV/384/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
 1050. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1051. UCHWAŁA NR XXIV/383/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
 1052. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1053. UCHWAŁA NR XXIV/382/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 1054. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1055. UCHWAŁA NR XXIII/381/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 1056. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1057. UCHWAŁA NR XXIII/380/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 1058. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1059. UCHWAŁA NR XXIII/379/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
 1060. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1061. UCHWAŁA NR XXIII/378/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”..
 1062. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1063. UCHWAŁA NR XXIII/377/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”.
 1064. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1065. UCHWAŁA NR XXII/376/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 1066. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1067. UCHWAŁA NR XXII/375/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania dla strefy usługowej - Wrocławska.
 1068. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1069. UCHWAŁA NR XXII/374/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1070. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1071. UCHWAŁA NR XXII/373/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 1072. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1073. UCHWAŁA NR XXII/372/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin ,,Czyste Miasto,Czysta Gmina" oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miiasta Kalisza..
 1074. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1075. UCHWAŁA NR XXII/371/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039.
 1076. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1077. UCHWAŁA NR XXII/370/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 1078. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1079. UCHWAŁA NR XXII/369/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej..
 1080. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1081. UCHWAŁA NR XXII/368/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych..
 1082. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1083. UCHWAŁA NR XXII/367/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.”.
 1084. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1085. UCHWAŁA NR XXII/366/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 1086. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1087. UCHWAŁA NR XXII/365/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski..
 1088. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1089. UCHWAŁA NR XXI/364/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej..
 1090. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1091. UCHWAŁA NR XXI/363/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039.
 1092. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1093. UCHWAŁA NR XXI/362/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 1094. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1095. UCHWAŁA NR XXI/361/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej..
 1096. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1097. UCHWAŁA NR XXI/360/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
 1098. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1099. UCHWAŁA NR XXI/359/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Kalisza na 2020 rok.
 1100. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1101. UCHWAŁA NR XX/358/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi firmy MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1102. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1103. UCHWAŁA NR XX/357/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 1104. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1105. UCHWAŁA NR XX/356/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza..
 1106. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1107. UCHWAŁA NR XX/355/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 1108. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1109. UCHWAŁA NR XX/354/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 1110. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1111. UCHWAŁA NR XX/353/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Kalisza rodziny repatriantów.
 1112. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1113. UCHWAŁA NR XX/352/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza.
 1114. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1115. UCHWAŁA NR XX/351/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego.
 1116. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1117. UCHWAŁA NR XX/350/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 -2039.
 1118. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1119. UCHWAŁA NR XX/349/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 1120. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1121. UCHWAŁA NR XX/348/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 1122. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1123. UCHWAŁA NR XX/347/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków..
 1124. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1125. UCHWAŁA NR XX/346/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 34.
 1126. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1127. UCHWAŁA NR XX/345/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a.
 1128. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1129. UCHWAŁA NR XX/344/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a.
 1130. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1131. UCHWAŁA NR XX/343/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".
 1132. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1133. UCHWAŁA NR XX/342/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
 1134. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1135. UCHWAŁA NR XX/341/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
 1136. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1137. UCHWAŁA NR XIX/340/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi firmy MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK na Prezydenta Miasta Kalisza.
 1138. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1139. UCHWAŁA NR XIX/339/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skarg pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 1140. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1141. UCHWAŁA NR XIX/338/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1142. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1143. UCHWAŁA NR XIX/337/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony.
 1144. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1145. UCHWAŁA NR XIX/336/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 1146. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1147. UCHWAŁA NR XIX/335/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2019/2020..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1148. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1149. UCHWAŁA NR XIX/334/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 1150. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1151. UCHWAŁA NR XIX/333/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 1152. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1153. UCHWAŁA NR XIX/332/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
 1154. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1155. UCHWAŁA NR XIX/331/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza.
 1156. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1157. UCHWAŁA NR XVIII/330/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego przebiegu drogi krajowej nr 25..
 1158. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1159. UCHWAŁA Nr XVIII/329/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2020 rok..
 1160. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1161. UCHWAŁA Nr XVIII/328/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu..
 1162. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1163. UCHWAŁA NR XVIII/327/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 1164. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1165. Uchwała Nr XVIII/326/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1166. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1167. UCHWAŁA NR XVIII/325/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 1168. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1169. UCHWAŁA NR XVIII/324/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza..
 1170. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1171. UCHWAŁA NR XVIII/323/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Kamili Majewskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 1172. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1173. UCHWAŁA NR XVIII/322/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Tadeusza Skarżyńskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza..
 1174. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1175. UCHWAŁA NR XVIII/321/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu..
 1176. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1177. UCHWAŁA NR XVIII/320/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2020 r..
 1178. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1179. 1 UCHWAŁA NR XVIII/319/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
 1180. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1181. UCHWAŁA NR XVIII/318/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039.
 1182. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1183. UCHWAŁA NR XVIII/317/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019..
 1184. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1185. UCHWAŁA NR XVIII/316/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 1186. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1187. UCHWAŁA NR XVIII/315/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 1188. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1189. UCHWAŁA NR XVIII/314/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok..
 1190. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1191. UCHWAŁA NR XVIII/313/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1192. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1193. Uchwała Nr XVIII/312/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1194. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1195. UCHWAŁA Nr XVIII/311/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1196. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1197. UCHWAŁA NR XVIII/310/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 1198. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1199. UCHWAŁA NR XVIII/309/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Bujnickiego..
 1200. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1201. UCHWAŁA NR XVII/308/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza..
 1202. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1203. UCHWAŁA NR XVII/307/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 1204. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1205. UCHWAŁA Nr XVII/306/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 1206. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1207. UCHWAŁA NR XVII/305/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1208. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1209. UCHWAŁA NR XVII/304/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.
 1210. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1211. UCHWAŁA NR XVII/303/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 1212. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1213. Uchwała Nr 27_1522_2019 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 30.12.2019 r,

  UCHWAŁA Nr XVII/302/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1214. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1215. UCHWAŁA Nr XVII/301/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1216. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1217. Uchwała Nr 27_1521_2019 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 30.12.2019 r

  UCHWAŁA Nr XVII/300/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1218. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1219. UCHWAŁA NR XVII/299/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza..
 1220. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale