Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Kontrole przedsiębiorców 


1. Zarządzenie nr 502/2023

Zarządzenie nr 502/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli podatkowej wraz z Załącznikiem (Schemat ogólny procedury kontroli planowanej przedsiębiorców)


Pobierz Zarządzenie nr 502/2023Pobierz      informacje o ogłoszeniu

2. Procedura Kontroli 2021

Procedura Kontroli 2021


Pobierz Procedura Kontroli 2021Pobierz      informacje o ogłoszeniu

3. Ogólny schemat graficzny procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz ośrodek szkolenia kierowców.


Pobierz Ogólny schemat graficzny procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz ośrodek szkolenia kierowców.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

4. OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA TRANSPORTOWE


Pobierz OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA TRANSPORTOWEPobierz      informacje o ogłoszeniu

5. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019r. Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i klubów dziecięcych oraz zatrudniających dziennych opiekunów


Pobierz Załącznik  nr 1 do zarządzenia nr 116/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 lutego 2019r.
Ogólny schemat procedur kontroli
przedsiębiorców prowadzących żłobki i klubów dziecięcych oraz zatrudniających dziennych opiekunówPobierz      informacje o ogłoszeniu

6. Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 22 lutego 2019 Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Pobierz Zarządzenie Nr 101/2019
z dnia 22 lutego 2019
Prezydenta Miasta Kalisza      

w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

7. Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (SKP)

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. W świetle art. 83b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) w ramach wykonywanego nadzoru starosta:

1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:

a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3,

b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,

c) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;

3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,

b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.


Pobierz Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (SKP)Pobierz      informacje o ogłoszeniu

8. Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (OSK)

W świetle art. 43 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U.2017, poz.978 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017r., poz. 1324 z późn. zm.), starosta prowadzi kontrolę działalności ośrodków szkolenia kierowców.

Zgodnie z art. 44 ust.1 ww. ustawy starosta kontroluje ośrodek szkolenia kierowców:

1. co najmniej raz w roku - kontrola kompleksowa lub

2. jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazują:

- analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w tym ośrodku - kontrola kompleksowa albo problemowa lub

- złożone na ośrodek skargi - kontrola problemowa i doraźna.

Zgodnie z art. 44 ust.2 ustawy o kierujących pojazdami, starosta kontroluje ośrodek szkolenia kierowców wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty:

1. co najmniej raz w roku - kontrola problemowa i doraźna, lub

2. jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazują złożone na ośrodek skargi – kontrola problemowa i doraźna, lub

3. na wniosek starosty, który wpisał ośrodek szkolenia kierowców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – kontrola problemowa i doraźna.

Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, zakres przedmiotowy kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców obejmuje:

1. spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1,

2. zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z:

a. przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia,

b. informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1,

c. dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 6,

3. kwalifikacje osób prowadzących szkolenie.

Przygotowanie i przebieg kontroli odbywa się zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, ustawą o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców:


Pobierz Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (OSK)Pobierz      informacje o ogłoszeniu

Ostatnia aktualizacja działu: Piątek, 25 sierpnia 2023r. przez: Góral Aleksander
Na podstawie: e-mail
Informację wytworzył: Sebastian Ślugacz

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 348 razy, aktualnie na stronie przebywa: 10 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 05:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl