Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Stan załatwianych spraw w Urzędzie Miasta Kalisza

Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.URZĄD MIASTA KALISZA - Ratusz, Główny Rynek 20KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - I piętro

tel.+ 48 62 7654427

Do zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta należy promocja miasta, współpraca międzynarodowa, upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji oraz zapewnienie obsługi organizacyjnej Prezydenta i Wiceprezydentów.

Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego - parter tel. +48 62 7654415

Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego zajmuje się prowadzeniem w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wspierania Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Stanowisko pracy ds. kontroli - parter tel.+ 48 62 7654413, 7654416

Stanowisko pracy ds. kontroli zajmuje się kontrolą komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu Miasta Kalisza, na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli

Inspektor Ochrony Danych - II piętro
tel. +48 515804353

Inspektor Danych Osobowych odpowiada za zapewnienie przestrzegania w Urzędzie przepisów o ochronie danych osobowych.Wydział Organizacyjny - II piętro
tel.+ 48 62 7654312, -341

Wydział prowadzi sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, obsługi obywateli w zakresie skarg, wniosków i odwołań, sprawy osobowe pracowników oraz obsługi informatycznej Urzędu.Wydział Administracyjno-Gospodarczy - II piętro
tel.+ 48 62 7654369

Wydział Administracyjno – Gospodarczy gospodaruje mieniem Urzędu, prowadzi sprawy jego zabezpieczenia, sprawy zaopatrzenia materiałowo – technicznego Rady, Prezydenta, Wiceprezydentów, komórek organizacyjnych, zapewnia właściwe warunki pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.Wydział Finansowy - parter
tel. +48 62 7654330

Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu obsługi księgowej i sprawozdawczości budżetu Kalisza – miasta na prawach powiatu, budżetu jednostki – Urząd Miasta Kalisza wraz z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz realizuje zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ich wymiaru, kontroli, windykacji, księgowości i sprawozdawczości, jak również egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - II piętro
tel. +48 62 7654378

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury prowadzi sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, opiniuje projekty podziałów nieruchomości oraz dba o zapewnienie estetycznego wyglądu miasta i ochronę krajobrazu miasta.Wydział Gospodarowania Mieniem - III piętro
tel. +48 62 7654396

Do Wydziału Gospodarowania Mieniem należy gospodarowanie nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa, gospodarowanie pozostałym mieniem Miasta, wykonywanie zadań w zakresie tworzenia i przystępowania do spółek prawa handlowego oraz zbywania udziałów, tworzenia i przystępowania do fundacji, stowarzyszeń i związków samorządowych , a także nadzorowanie podmiotów dysponujących mieniem Miasta.Wydział Geodezji i Kartografii - III piętro
tel. +48 62 7654385

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych, przeprowadzenie oraz prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych a także standardowych opracowań kartograficznych, prowadzenie spraw związanych ze scaleniem, podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, opłatami adiacenckimi, planistycznymi z tytułu zmian wartości gruntu w wyniku zbycia i uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, nazewnictwem ulic oraz ustalaniem numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zasad tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej jako zadania odpowiedzialnego w zakresie właściwości prowadzonych rejestrów publicznych, tworzenia oraz prowadzenia systemu GIS.Biuro Budżetu i Analiz - parter
tel. +48 62 7654327

Biuro Budżetu i Analiz zajmuje się planowaniem i analizami wykonania budżetu, wieloletnią prognozą finansową, monitorowaniem i obsługą zadłużenia Miasta oraz zarządzaniem długiem.Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - I piętro
tel. +48 62 7654404

Stanowisko pracy – Energetyk Miejski – Koordynator PGN - parter
tel. +48 62 7654345

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, koordynacja i nadzorowanie działań w zakresie polityki energetycznej oraz promowaniem i rozwojem elektromobilności w Mieście, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa.Biuro Radców Prawnych - II piętro
tel. +48 62 7654374 - Ratusz;
tel. +48 62 7654447 - ul. Kościuszki 1a - IV piętro

Biuro prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej Rady, Prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika i komórek organizacyjnych Urzędu.>


URZĄD MIASTA KALISZA - Villa Calisia, Al. Wolności 4Kancelaria Rady Miasta - I piętro
tel. +48 62 7654349

Wydział wykonuje zadania w zakresie obsługi Rady, jej komisji, radnych oraz organów jednostek pomocniczych.Wydział Geodezji i Kartografii - wieloosobowe stanowisko pracy ds. GIS

tel. +48 62 5049721


URZĄD MIASTA KALISZA - ul. Kościuszki 1aWydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - I piętro
tel. +48 62 7654448

Referat ds. mieszkaniowych - tel. +48 62 7654477

Do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych należą sprawy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pomocy społecznej, nadzoru nad żłobkami, nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, sprawy z zakresu zgromadzeń publicznych, osiedlania się w Kaliszu repatriantów, a także sprawy mieszkaniowe, sprawy związane z realizacją zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz zadania w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych.Wydział Edukacji - I piętro
tel. +48 62 5049759

Wydział zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także podejmuje działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - BOI
tel. +48 62 5049788

Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy rejestracji pojazdów, nadzoru nad szkoleniem kierowców, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych.Wydział Rozwoju Miasta - III piętro, IV piętro
tel. +48 62 7654422, +48 62 7654338

Referat - Biuro Rewitalizacji - Ratusz, Główny Rynek 20, parter


tel. +48 62 7654368

Wydział Rozwoju Miasta prowadzi działania związane z programowaniem Strategii Rozwoju Miasta, inicjowaniem i koordynacją wdrażania projektów w formule partnerstwa publicznego – prywatnego (PPP), pozyskiwaniem funduszy, obsługą inwestorów, przygotowaniem oraz realizacją gminnego programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych miasta Kalisza, koordynuje rozwój budownictwa mieszkaniowego i przygotowanie terenów wraz z ich uzbrojeniem dla potrzeb inwestycji budowlanych, planuje inwestycje miejskie finansowane z budżetu oraz z udziałem środków pozabudżetowych, opracowuje analizy i oceny realizacji tych inwestycji, realizuje inwestycje dla których nie ustalono odrębnego inwestora, koordynuje i monitoruje przygotowywanie i realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, z udziałem środków ludności oraz innych podmiotów.Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - IV piętro
tel. +48 62 7654436,

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych realizuje zadania z zakresu: ochrony ludności i środowiska w sytuacjach kryzysowych, w tym ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, powszechnego obowiązku obrony, w zakresie bezpieczeństwa, a także sprawy organizacji imprez masowych.Urząd Stanu Cywilnego - BOI
tel.+ 48 62 5049 -782, -783

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane ze zdarzeniami stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk.Biuro Świadczeń Rodzinnych - parter
tel. +48 62 7654429, -493, -491,
     + 48 62 5049 -752, -754

Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.Miejski Rzecznik Konsumentów - parter tel. +48 62 7654323

Miejski Rzecznik Konsumentów realizuje zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentówWydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki - III piętro
tel. +48 62 5049700, +48 62 5049701

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, ochroną i opieką nad zabytkami, rozwojem kultury fizycznej, sportu i turystyki, z nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Miasta działającymi w zakresie kultury i sztuki oraz nad stowarzyszeniami sportowymi i klubami sportowym.Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych - IV piętro
tel. +48 62 7654445

Komórka zajmuje się zabezpieczeniem prawidłowości udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i pełni funkcję doradczą w tym zakresie.Stanowisko pracy ds. bhp - parter
tel. + 48 62 5049750

Do zadań Komórki należy czuwanie nad zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - IV piętro
tel. +48 627654437

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.


URZĄD MIASTA KALISZA - ul. Poznańska 183-185


Biuro Cmentarza Komunalnego tel. +48 62 7671680

Biuro Cmentarza Komunalnego prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarza komunalnego oraz sprawy cmentarnictwa i chowania zmarłych.


URZĄD MIASTA KALISZA - ul. Warszawska 95

Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt, tel. +48 62 7513525

Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Data ostatniej aktualizacji: 18 marca 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 388 428 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 02 grudzień 2020 o godz. 14:18   kontakt: agoral@um.kalisz.pl