Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Baner wybory

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji PublicznejElektroniczna skrzynka podawcza


Urząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


KOMUNIKAT
Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Miasta Kalisza: Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Zgodnie


pobierz ogłoszeniePobierz           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797447

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2019-08-13
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-08-13
Na stronie biuletynu od:   2019-08-13   do   2019-08-30
Na podstawie:   WSSM.526.11.2019


Nabór wniosków dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych


Logo pfron INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON

Modułu I od dnia 30 maja 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Modułu II od dnia 16 września 2019r. do dnia 10 października 2019r.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku:

Moduł I : 1. Obszar A Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. 2. Obszar A Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B i pozostałych kategorii dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. 3. Obszar A Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B i pozostałych kategorii dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. 4. Obszar A Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu. 5. Obszar B Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych. 6. Obszar B Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 7. Obszar B Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku. 8. Obszar B Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. 9. Obszar B Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu. 10. Obszar C Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 11. Obszar C Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III-im poziomie jakości 12. Obszar C Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. co najmniej na III-im poziomie jakości. 13. Obszar C Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. 14. Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką). Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Ważne KAŻDY Z MODUŁÓW I OBSZARÓW PROGRAMU MA SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONE WYMAGANIA PROGRAMOWE.

Więcej informacji na temat programu Aktywny Samorząd dostępnych jest:

1/ na stronie internetowej MOPS w Kaliszu http://mops.kalisz.ibip.pl w zakładce Wykaz Spraw Załatwianych w Ośrodku – Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym –Program „Aktywny Samorząd”,

2/ osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Obywatelska4 Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pok. 10 i 13. W godzinach od 7.30 do 15.30.

3/ telefonicznie pod numerem tel. 506 162 329, lub 506 162 328.
program finansowany ze środków PFRON

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797124

Informację wytworzył:    Eugenia Jahura Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Data wytworzenia:   2019-06-21
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-21
Na stronie biuletynu od:   2019-06-21   do   2019-10-10
Na podstawie:   MOPS-DPN.421.86.2019.KK


Zmiana organizacji pracy Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury


Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza informuje,
że z dniem 1 lipca 2019 r. nastąpi zmiana organizacji pracy wydziału. W związku z powyższym pracownicy na stanowiskach do spraw wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz na stanowiskach do spraw wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę (pokoje nr: 41, 42 i 46), obsługiwać będą interesantów we wtorki i czwartki od godz. 12.00 do godz. 15.30, a w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797085

Informację wytworzył:    Zofia Radziszewska Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-14
Na stronie biuletynu od:   2019-06-14   do   2022-06-28
Na podstawie:   e-mail


Nieodpłatna Pomoc Prawna


Nieodpłatna pomoc prawna Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2019 r.
1)Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a pok. 13 - dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa
2) Lokal przy ul. Górnośląskiej 10 nr 1 dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Graniczna 1 dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00
4) Lokal przy ul. Podgórze 2 – 4 dyżury pełnią radcy prawniod poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796437

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-25
Na stronie biuletynu od:   2019-02-25   do   2020-02-25
Na podstawie:   e-mail


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I


komunikat komisarza wyborczego Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść komunikatu: pobierz Komunikat z 5 lutego 2019 roku (plik PDF)

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796313

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2019-02-05
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-06
Na stronie biuletynu od:   2019-02-06   do   2019-12-31
Na podstawie:   e-mail


Procedura postępowania z bydłem w razie zaistnienia potrzeby uboju z konieczności.


Bydło - badania Ulotka informacyjna dla rolników, w której opisana jest procedura postępowania z bydłem w razie zaistnienia potrzeby uboju z konieczności. ulotka dla rolnikiów - format PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796283

Informację wytworzył:    Joanna Wróbel Data wytworzenia:   2018-02-04
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-04
Na stronie biuletynu od:   2019-02-04   do   2020-02-04
Na podstawie:   e-mail


Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności


Twoje zdanie - badania Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności Zakres zbieranych informacji: - Aktywność ekonomiczna ludności według płci, wieku i wykształcenia - Liczba i struktura pracujących - Bezrobotni wg cech kwalifikacyjno-zawodowych - Przyczyny braku aktywności zawodowej, metody i czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne Metoda badania: - Wywiad osobisty - Wywiad telefoniczny Dane osobowe zebrane w badaniach: 1) są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 2) są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Tożsamość ankietera: Tożsamość ankietera/teleankietera można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Poznaniu pod numery: tel.: 61 27 98 302, 61 27 98 356. Gdzie można znaleźć wyniki badań: Wyniki badań ankietowych publikowane są w wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne rocznikach statystycznych i publikacjach tematycznych. Pełny wykaz tytułów publikacji dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu stat.gov.pl | poznan.stat.gov.pl Zapraszamy do Informatorium Statystycznego tel. 61 27 98 320 61 27 98 323 Termin badania: Cały rok

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796149

Informację wytworzył:    Aleksander Góral Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-09
Na stronie biuletynu od:   2019-01-09   do   2020-01-09
Na podstawie:   WO.210.0048.2018


Badania bydła na obecność gruźlicy


Bydło - badania W związku z licznymi przypadkami stwierdzania gruźlicy u bydła na terenie powiatu kaliskiego w 2018 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje, że podjął decyzję o zwiększeniu częstotliwości badań w kierunku wykrycia tej choroby. W 2019 r. badanie zostanie przeprowadzone we wszystkich gospodarstwach utrzymujących bydło na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Do badania każdy hodowca ma obowiązek udostępnić paszporty bydła oraz udzielić pomocy urzędowemu lekarzowi weterynarii w przygotowaniu zwierząt do badania (przytrzymanie zwierząt, pomoc techniczna). Należy zaznaczyć, że prawidłowe zdiagnozowanie tak groźnej jednostki chorobowej dla zwierząt i ludzi zależy w dużej mierze od zaangażowania każdego hodowcy. W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu zwraca się z prośbą o poinformowanie w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańców Miasta Kalisza i Gmin Powiatu Kaliskiego utrzymujących bydło, o ww. badaniach.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796140

Informację wytworzył:    Joanna Kokot Ciszewska Data wytworzenia:   2018-12-14
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-08
Na stronie biuletynu od:   2019-01-08   do   2020-01-08
Na podstawie:   WO.210.0053.2018


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


woda szczegóły w załączonym pliku:
Pobierz REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE KALISZA.pdf

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796030

Informację wytworzył:    Joanna Hofman Data wytworzenia:   2018-12-17
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-17
Na stronie biuletynu od:   2018-12-17   do   2019-12-17
Na podstawie:   WO.210.0052.2018


Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw


konsultacje społeczne Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Kalisza!

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Miasta Kalisza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw, określających organizację i zakres ich działania.

Celem konsultacji jest zapoznanie Mieszkańców z projektami statutów oraz poznanie opinii, propozycji i uwag Mieszkańców w zakresie proponowanych projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 21 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. Szczegółowe ich zasady określa zarządzenie Nr 373/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw, stanowiące załącznik do niniejszej informacji.

Szczególnie serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Villi Calisia przy Al. Wolności 4 w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 17:00.
Zapraszamy!

Pobierz pliki
Klauzula informacyjna:

Administratorem przekazanych w niniejszym wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza, który ma swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Prezydent Miasta Kalisza powołał Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw zgodnie z uchwałą nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza oraz zarządzeniem nr 373/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw (ustalenie prawa wzięcia udziału w konsultacjach).

W związku z przekazaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzi, że dane są niepoprawne lub niekompletne, ma prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony Administratora ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane po załatwieniu sprawy przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w konsultacjach. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794973

Informację wytworzył:    Elżbieta Pastuszak Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-13
Na stronie biuletynu od:   2018-06-13   do   2021-06-13
Na podstawie:   e-mail


Taryfy PWiK sp. z o.o.


Taryfy PWiK Taryfy wody PWiK sp. z o.o. na okres 11.06.2018 - 10.06.2021
pobierz plik z nowymi taryfami

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794952

Informację wytworzył:    Joanna Hofman Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-08
Na stronie biuletynu od:   2018-06-08   do   2021-06-10
Na podstawie:   D2018.06.01166.JH


unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych


logo Szanowni Państwo !

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.

Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Państwa wnioskach (niezależnie od formy ich przekazania tj. pisemnej czy elektronicznej) jest Prezydent Miasta Kalisza, który ma swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Prezydent Miasta Kalisza powołał Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania w Urzędzie Miasta Kalisza obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mail: ido@um.kalisz.pl

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, o którą zwróciliście się do Prezydenta Miasta Kalisza. Państwa dane osobowe, w zależności od tego czego dotyczy sprawa, będą przetwarzane w oparciu o jedną z dwóch, wynikających z RODO, podstaw prawnych tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie przez Prezydenta Miasta Kalisza wynikającego z przepisów prawa obowiązku) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej). W przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 1 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa) Jeżeli w danej sprawie przetwarzanie danych będzie wymagało zgody, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie takiej zgody.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Możecie również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane zaufanym podmiotom, z usług których będzie korzystał Prezydent Miasta Kalisza wypełniając wynikające z przepisów prawa obowiązki, realizując zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.

Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794880

Informację wytworzył:    Marcin Pługowski Data wytworzenia:   2018-05-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-25
Na stronie biuletynu od:   2018-05-25   do   2021-05-25
Na podstawie:   ABI.142.0001.2018


Komunikat Komisarza Wyborczego


komunikat komisarza wyborczego KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I i II z dnia 16 maja 2018 r. W SPRAWIE PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AGITACJI WYBORCZEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM KAMPANII WYBORCZEJ
Pobierz komunikat z 16 maja 2018 r.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794835

Informację wytworzył:    Anna Krysicka Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-17
Na stronie biuletynu od:   2018-05-17   do   2021-05-17
Na podstawie:   e-mail


Ważna informacja dla przedsiębiorców


INFORMACJA INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU NUMERU PESEL WE WPISIE W CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przedsiębiorco, zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG. W związku z powyższym koniecznym jest uzupełnienie brakującego numeru PESEL we wpisie w CEIDG do dnia 19 maja 2018r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62-5049746, mail wso@um.kalisz.pl, osobiście w Urzędzie Miasta w Kaliszu przy ul. T. Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesanta stanowisko 25.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794767

Informację wytworzył:    Wydział Spraw Obywatelskich Data wytworzenia:   2018-05-07
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-07
Na stronie biuletynu od:   2018-05-07   do   2021-05-25
Na podstawie:   e-mail


Biuro Rzeczy Znalezionych


Biuro Rzeczy Znalezionych W Urzędzie Miasta Kalisza funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych, które czynne jest w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 11.00 do 13.00. Biuro mieści się na parterze budynku „A” Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 1a w pokoju Nr 13. Kontakt telefoniczny w każdy dzień roboczy w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 62 5049772.
Zasady funkcjonowania Biura, w tym procedura przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych oraz procedura wydawania rzeczy osobom uprawnionym, określone są Zarządzeniem Nr 283/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015r.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794764

Informację wytworzył:    Wydział Administracyjno Gospodarczy Data wytworzenia:   2015-06-30
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-05
Na stronie biuletynu od:   2018-04-05   do   2021-05-25
Na podstawie:   e-mail


Zmiany w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych


Zmiany w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza informuję, że na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane przed 19 maja 2016r. zostały zobowiązane do dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Zgodnie z tym, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie dotychczasowych przepisów są obowiązane dokonać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 19 maja 2018r., wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. W związku z powyższym zapisem informuję, że w przypadku nie przedłożenia Prezydentowi Miasta Kalisza dokumentów, o których mowa w art. 40 ust. 5 ww. ustawy, Stowarzyszenia zostaną rozwiązane z mocy prawa. W załączeniu dostępny jest wyciąg z ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" w zakresie działania stowarzyszeń zwykłych.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794464

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2018-03-19
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-03-19
Na stronie biuletynu od:   2018-03-19   do   2021-03-19
Na podstawie:   


Zmiany w wydawaniu kart


Kaliska Karta Mieszkańca Rzeczy Znalezionych Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku wprowadzającej „Kaliską Kartę Mieszkańca”, nie będą przyjmowane wnioski o wydanie „Karty Kalisz Rodzina 3+” na dotychczasowych zasadach. Karty dla rodzin 3+ będą wydawane od przyszłego miesiąca w Punkcie Obsługi Klienta KLA ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS) po wcześniejszym złożeniu wniosku. Szczegółowych informacji na ten temat udziela p. Martyna Kowalska, nr tel. 62 504 97 86, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki1a, pokój 302 Za utrudnienia przepraszamy.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794352

Informację wytworzył:    Martyna Kowalska Data wytworzenia:   2018-03-01
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-03-02
Na stronie biuletynu od:   2018-03-02   do   2021-04-20
Na podstawie:   e-mail

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 18 marca 2019 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 629 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 08:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl