Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   


Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Kalisza zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza bip.kalisz.pl.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Administratorzy starają się ograniczyć do minimum skany dokumentów oraz treści graficznych w publikowanych dokumentach. Będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Treści niedostępne

  1. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  2. serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów word i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury,
  3. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  4. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

Wyłączenia:

  1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  2. transmisje z obrad sesji zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  3. Skany dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich a podlegających publikacji w BIP.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksander Góral, adres poczty elektronicznej agoral@um.kalisz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 187 razy, aktualnie na stronie przebywa: 14 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 13:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl