Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia Rady Miasta Obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza wyszukujemy wpisując w odpowiednie pola edycyjne parametry: rok uchwalenia, numer sesji (cyfra arabska), okres uchwalenia lub słowo kluczowe wynikające z nazwy obwieszczenia.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie nazw i linków do wszystkich obwieszczeń.

Rok: Nr sesji:
Data uchwalenia od:
rok-miesiąc-dzień
do:
rok-miesiąc-dzień
Słowo kluczowe:

    Liczba obwieszczeń spełniające zadane kryteria wyszukiwania: 27 1. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/302/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. .
 2. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 3. obwieszczenia Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Statutu Miasta Kalisza.
 4. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 5. Obwieszczenie Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi ..
 6. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 7. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso..
 8. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 9. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
 10. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 11. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza..
 12. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 13. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty..
 14. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 15. Obwieszczenie RMK ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX_406_2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie podziału obszaru Miasta Kalisza na sektory.
 16. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 17. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.09.2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 18. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 19. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso..
 20. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 21. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej. .
 22. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 23. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz. .
 24. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 25. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg..
 26. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 27. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. .
 28. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 29. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. .
 30. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 31. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”. .
 32. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 33. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Kalisza. .
 34. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 35. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/381/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
 36. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 37. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/257/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. .
 38. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 39. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej. .
 40. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 41. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. .
 42. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 43. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu. .
 44. Pobierz obwieszczeniePobierzZałaczniki do obwieszczeniainformacje o obwieszczeniu

 45. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/469/2009 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie: ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w Mieście Kaliszu..
 46. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 47. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 marca 2013 r. o sprostowaniu błędu.
 48. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 49. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 roku sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XL/636/2006 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza. .
 50. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 51. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/198/2004 RADY MIEJSKIEJ KALISZA w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
 52. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu

 53. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/405/2008 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza .
 54. Pobierz obwieszczeniePobierzinformacje o obwieszczeniu
Liczba obwieszczeń spełniające zadane kryteria wyszukiwania: 27

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 776 146 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 29 stycznia 2022 o godz. 08:35   kontakt: agoral@um.kalisz.pl