Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 68


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2009

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Rada Miejska Kalisza Uchwałą Nr XXXVIII/545/2009 z dnia 3 września 2009 roku (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku nr 221, poz. 3804) przyjęła „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe II”.
2009-12-28
2.
PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości, że prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowy elektrociepłowni na biomasę, planowanej na terenie ciepłowni rejonowej PEC przy al.Wojska Polskiego 33 w Kaliszu.
2009-12-17
3.
PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Krępicy, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu w km 0 + 906 (poniżej kładki w ciągu ul. Do Strugi), ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinków ulic oraz z terenów mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych przyległych do pasa drogowego, znajdujących się na osiedlach: Dobrzec, Widok i Kaliniec w Kaliszu.
2009-12-16
4.
Ogłoszenie dotyczące zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” - Rada Miejska Kalisza Uchwałą Nr XXXVIII/543/2009 z dnia 3 września 2009 roku.
2009-12-16
5.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Swędrni, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na lewym brzegu w km 0 + 386 oraz wylotem awaryjnym zlokalizowanym na lewym brzegu w km 0 + 384, ścieków opadowych i roztopowych spływających z terenów sportowych położonych w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4.
2009-12-11
6.
Decyzja środowiskowa - ul.Wrocławska
2009-12-10
7.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania ul. Poznańskiej położonej w Kaliszu w ciągu drogi krajowej nr 12 z drogą położoną w miejscowości Kościelna Wieś gmina Gołuchów stanowiącą dojazd do osiedla mieszkaniowego „Złote Łąki
2009-12-07
8.
Została wydana decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań przebudowy mostu na rzece Prośnie, w ciągu ul. Starożytnej.
2009-12-02
9.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Piwonki, istniejącym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu w km 0 + 755 (poniżej mostu w ciągu ul. Rzymskiej), ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinka ulicy Rzymskiej oraz z terenów nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym, znajdujących się na osiedlu Piwonice w Kaliszu.
2009-12-01
10.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie mostu jednoprzęsłowego (swobodnie podpartego) na rzece Prośnie, na terenie położonym w Kaliszu w ciągu ul. Starożytnej, na działkach o nr 2 - obręb 0118, dz. nr 296 – obręb 0149 oraz działce nr 94 - obręb 147.
2009-11-27
11.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej (rurociąg kablowy) na terenie położonym w Kaliszu w ul. Tatrzańskiej
2009-11-26
12.
Wydano decyzje środowiskową - al.Armii Krajowej
2009-11-25
13.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Prosny, istniejącym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki w km 64 + 300 (poniżej mostu w ciągu al Wojska Polskiego), ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinków ulic oraz z terenów mieszkaniowych i usługowych przyległych do pasa drogowego, znajdujących się na osiedlach: Widok, Korczak i Ogrody w Kaliszu.
2009-11-23
14.
Została wydana decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań planowanego zagospodarowania nabrzeży rz. Prosny (od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu).
2009-11-20
15.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do rzeki Piwonki, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na lewym brzegu w km 3 + 300 (rejon ul. Powstańców Wlkp.), ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinków ulic: Obozowej, Noskowskiej, Metalowców i Powstańców Wlkp. oraz z terenów mieszkaniowych, składowych i przemysłowych, sąsiadujących z pasem drogowym, znajdujących się na osiedlach: Zagorzynek i Huby w Kaliszu.
2009-11-16
16.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Firmie AUTO PLUS Janusz Grzeluszka z siedzibą w Kaliszu przy Al.Wojska Polskiego
2009-11-12
17.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem oczyszczającym ścieki, ze studzienkami, wpustami deszczowymi, z przejściem przez wał przeciwpowodziowy zakończonym klapą „burzową”, z przebiegiem w formie kanału krytego przez teren międzywala z zakończeniem obudowanym wylotem w brzegu koryta Prosny oraz z zasuwą odcinającą możliwość cofania się wody z rzeki do kanalizacji, na terenie położonym w Kaliszu w ulicy Niskiej i Sadowej,
2009-11-10
18.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej energetycznej nn oświetlenia ulicznego wraz z latarniami, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Olszowej i w ul. Brzozowej
2009-11-10
19.
Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Kruczkowskiego
2009-11-10
20.
wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Łęgowej w Kaliszu wraz z odwodnieniem oraz usunięciem kolizji telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej
2009-11-10
21.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Prosny, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu rzeki w km 63 + 820 (poniżej mostu w ciągu ul. Piłsudskiego), ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinków ulic oraz z terenów mieszkaniowych, przemysłowych i usługowych przyległych do pasa drogowego, znajdujących się na osiedlu Piskorzewie (część północna) w Kaliszu.
2009-11-06
22.
O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Cicha - Prosta”.
2009-11-05
23.
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska".
2009-11-04
24.
Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN 15kV, linii kablowej SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wydarte i ul. Poznańskiej
2009-11-04
25.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do Kanału Bernardyńskiego, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na lewym brzegu Kanału w km 5 + 950 (poniżej mostu w ciągu al Wojska Polskiego), ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinków ulic oraz z terenów mieszkaniowych, przemysłowych i usługowych przyległych do pasa drogowego, znajdujących się na osiedlu Śródmieście I (część północna) w Kaliszu.
2009-11-04Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń