Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz), ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego stanowiących mieszaninę ścieków bytowych pochodzących z metabolizmu zatrudnionych pracowników i pacjentów szpitala oraz ścieków przemysłowych wytwarzanych w kuchni oraz pralni, a także podczas mycia pomieszczeń administracyjnych, korytarzy, sanitariów oraz innych sal szpitalnych w obiektach Szpitala, zlokalizowanego w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801955
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   19-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-10-2021
Na stronie biuletynu od:   19-10-2021    do   27-10-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.275.2021.MN
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: na przekroczenie cieku naturalnego Krępica w km 0+410 kablem przyłącza nN NA2XY (YAKXS) 4 x 240 mm2 SM w rurze osłonowej AROT typu DVR110 nad konstrukcją mostu ramowego i przepustu żelbetowego Ø1000 w ciągu ul. Poznańskiej ok. 0,7m (góra rury osłonowej) pod nawierzchnią chodnika, na terenie nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: 69, 71/23, 72, obręb 0038 Ogrody, m. Kalisz, opisanego następującymi współrzędnymi wg państwowego układu odniesienia PL-ETRF2000i: początek przekroczenia (lewy brzeg): X: 5736295,64, Y: 6505030,78, koniec przekroczenia (prawy brzeg): X:5736290,56, Y:6505046,48, w ramach zadania „Budowa przyłącza kablowego nN do budynku mieszkalnego – wielorodzinnego nr 1 na dz. nr 73/2 w m. Kalisz ul. Poznańska

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801956
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   19-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-10-2021
Na stronie biuletynu od:   19-10-2021    do   05-11-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.273.2021.MN
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną obejmującą wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Bernardyńskiego w km 5+640 poprzez istniejący wylot Ø 800, zlokalizowany w prawostronnej skarpie kanału na terenie dz. nr ewid. 77 (obręb 0010 Chmielnik). Wody opadowe odprowadzane ww. wylotem będą pochodzić z istniejącej zbiorczej kanalizacji deszczowej ujmującej wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych pasów drogowych – ulic: Artylerzystów, Borkowska, Cementowa, Chełmońskiego, Czołgistów, Długa, Drukarzy, Fredry, Geodetów, Godebskiego, Grzybowa, Hutników, Karłowicza, Kaszyńskiego, Kątna, Konińska, Kossaka, Kosynierów, Kręta, Kubalskiego, Kwiatów Polskich, Makuszyńskiego, Malinowa, Marynarska, Michałowskiego, Morelowa, Osterwy, Paderewskiego, Partyzancka, Podkowińskiego, Poziomkowa, Reymonta, Spacerowa, Srebrna, Stafa, Stanisławskiego, Stawiszyńska, Szeroka, Szymanowskiego, Tuwima, Wanata, Wieniawskiego, Włókniarzy, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Zagłoby, Zjazd, Żeromskiego, Żołnierska

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801937
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   14-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-10-2021
Na stronie biuletynu od:   15-10-2021    do   05-11-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.314.2021.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801938
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jerzy Łukasz Walczak   Data wytworzenia:   13-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-10-2021
Na stronie biuletynu od:   15-10-2021    do   05-11-2021
Na podstawie:   RG.6220.25.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624) podaję do publicznej wiadomości informację, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) powstających przy ul. Aleja Wojska Polskiego 5, 62-800 Kalisz, dz. nr 555/8, 1/2, obręb 078 Dobrzec w Kaliszu, woj. wielkopolskie

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801849
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka   Data wytworzenia:   06-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   06-10-2021
Na stronie biuletynu od:   06-10-2021    do   06-11-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.206.2021.EJ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 784 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz pochodzących z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 4044 w Kaliszu zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej 99 w Kaliszu oraz wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza dnia 23.10.2017r. znak: WSRK.6341.0084.2017.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801848
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka   Data wytworzenia:   06-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   06-10-2021
Na stronie biuletynu od:   06-10-2021    do   06-11-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.290.2021.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wójt Gminy Żelazków zawiadamia strony postępowania że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Kalisz Centrum – Kalisz Północ na odcinku od słupa nr 17 do GPZ Kalisz Północ”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801842
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Wójta Gminy Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu i Zdrowia Justyna Kaczmarek   Data wytworzenia:   01-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   01-10-2021
Na stronie biuletynu od:   01-10-2021    do   01-01-2022
Na podstawie:   IWŚ.6220.4.13.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Wody Polskie - PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801356
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-07-2021
Na stronie biuletynu od:   07-07-2021    do   07-07-2024
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2019 r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798616
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   28-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-02-2020
Na stronie biuletynu od:   28-02-2020    do   28-02-2023
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0003.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Uchwała nr II/17/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797435
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Grabowska   Data wytworzenia:   07-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   09-08-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Informacja Nadleśnictwa Kalisz - zagrożenie drzewostanu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797434
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiesław Chojnacki   Data wytworzenia:   01-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   09-08-2022
Na podstawie:   ZG.750.50.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797398
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   31-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-08-2019
Na stronie biuletynu od:   01-08-2019    do   01-08-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0007.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


19.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 652 297 razy, aktualnie na stronie przebywa: 17 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 24 października 2021 o godz. 18:36   kontakt: agoral@um.kalisz.pl