Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.podaję do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prosny nowego obiektu budowlanego – sieci gazowej średniego ciśnienia w Kaliszu w ul. Złotej na dz. nr ewid. 16/2, 16/10, 16/12 (obręb 0019) i dz. nr ewid. 1/14 (obręb 0023) – na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, dla którego rzędna wody powodziowej p=1% dla inwestycji „Sieć gazowa ś/c PE dn(Dz)63 w ul. Złotej”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801797
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   17-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-09-2021
Na stronie biuletynu od:   23-09-2021    do   03-10-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.322.2021.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.e Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął na wniosek osoby fizycznej postępowanie administracyjne w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie poprzez przyłącze kanalizacyjne do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych na terenie zakładu cukierniczego, zlokalizowanego przy ul. C. Biernackiego 10 w Kaliszu

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801796
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   17-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-09-2021
Na stronie biuletynu od:   23-09-2021    do   03-10-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.236.2021.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla: głównego wnioskodawcy Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Gniewomira Dziadka na podstawie udzielonych pełnomocnictw o numerach: WU.4130.5.3.2020 z dnia 6 maja 2021 r. Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu oraz O/PO.D-4.011.2.112.2021.AG z dnia 14 września 2021 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na usługę wodną - wspólne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rzeki Swędrni, jednym wylotem kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801779
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   16-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-09-2021
Na stronie biuletynu od:   22-09-2021    do   22-10-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.155.2021.MŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.„Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” projektowanego w Kaliszu na działce nr ew. 39/4 (obręb 014 Chmielnik).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801770
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   15-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-09-2021
Na stronie biuletynu od:   21-09-2021    do   05-10-2021
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0015.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Decyzja środowiskowa Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801729
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Łukasz Walczak   Data wytworzenia:   01-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-09-2021
Na stronie biuletynu od:   10-09-2021    do   10-10-2021
Na podstawie:   RG.6220.25.2021
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.e Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: przekroczenie rzeki Swędrni w km 0+410, metodą bezwykopową, tj. za pomocą przewiertu sterowanego projektowanej linii kablowej SN-15kV w rurze osłonowej typu SRS-G o średnicy Ø 200 i długości 69,5 m, umieszczonej na głębokości minimum 2,50 m poniżej stabilnego dna rzeki (licząc od górnej krawędzi rury osłonowej do twardego dna cieku, tj. bez namułu), poprowadzony przez działkę nr 1 obręb 0048 Tyniec gm. Miasto Kalisz na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o p=10% i p=1%, w ramach zadania pn. „Budowa linii kablowej SN-15kV w rurze osłonowej pod dnem rzeki Swędrni oraz częściowo na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią”.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801732
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   07-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-09-2021
Na stronie biuletynu od:   10-09-2021    do   10-10-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.223.2021.MN
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 784 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń miejskiej kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanych powstających w wyniku prowadzonej działalności myjni samochodowej 5-stanowiskowej bezdotykowej samoobsługowej zlokalizowanej na terenie posesji przy ul. Częstochowskiej 119

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801731
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   08-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-09-2021
Na stronie biuletynu od:   10-09-2021    do   10-10-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.221.2021.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801690
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   03-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   03-09-2021
Na stronie biuletynu od:   03-09-2021    do   03-10-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.310.2021.MŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego: 1. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych – projektowanych studni chłonnych (2szt.) wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 59 i 63 (dz. nr ewid. 23/11, 42/5, 42/9 obręb 0078 Dobrzec) w Kaliszu; 2. wykonanie urządzeń wodnych - dwóch studni chłonnych z kręgów żelbetowych o średnicy każdej Ø3,0m, zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej dz. nr ewid. 42/5 obręb 0078 Dobrzec w Kaliszu.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801683
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   03-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   03-09-2021
Na stronie biuletynu od:   03-09-2021    do   03-10-2021
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.184.2021.JG
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Wody Polskie - PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801356
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-07-2021
Na stronie biuletynu od:   07-07-2021    do   07-07-2024
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w II półroczu 2019 r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798616
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   28-02-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-02-2020
Na stronie biuletynu od:   28-02-2020    do   28-02-2023
Na podstawie:   WGOŚ.7021.14.0003.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Uchwała nr II/17/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797435
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Grabowska   Data wytworzenia:   07-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   09-08-2022
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Informacja Nadleśnictwa Kalisz - zagrożenie drzewostanu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797434
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiesław Chojnacki   Data wytworzenia:   01-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   09-08-2022
Na podstawie:   ZG.750.50.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2019r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797398
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   Data wytworzenia:   31-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-08-2019
Na stronie biuletynu od:   01-08-2019    do   01-08-2022
Na podstawie:   WGOS.7021.14.0007.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


19.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


20.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


21.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 626 731 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 26 września 2021 o godz. 18:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl