Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Kokanin – Biskupice Ołoboczne.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806733
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Zbigniew Gołębiewski   Data wytworzenia:   21-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-02-2024
Na stronie biuletynu od:   27-02-2024    do   29-03-2024
Na podstawie:   WOO-II.420.14.2023.EK.20


2.Zawiadomienie Wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rzecz Prezydenta Miasta Kalisza, dla inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na dobudowę do mostu kolejowego nad rz. Prosną kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z dojazdami do ul. Wojciecha z Brudzewa i ul. Wypoczynkowej w Kaliszu”,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806727
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Łukasz Michalski   Data wytworzenia:   21-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-02-2024
Na stronie biuletynu od:   23-02-2024    do   23-03-2024
Na podstawie:   IR-III.746.6.2024.MP


3.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego tj. planowanej rozbudowy drogi gminnej - ul. Rajskowskiej w Kaliszu w zakresie budowy placu do zawracania wraz z budową oświetlenia ulicznego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (tj. obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% - raz na sto lat, oraz obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% - raz na 10 lat, dla projektu pn.: „Rozbudowa ul. Rajskowskiej w Kaliszu – drogi gminnej – w zakresie budowy placu do zawracania”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806724
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   20-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-02-2024
Na stronie biuletynu od:   23-02-2024    do   13-03-2024
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.28.2024.MN


4.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z lokalu gastronomicznego „Stary Młyn” zlokalizowanego przy Głównym Rynku 14 w Kaliszu na działce nr ewid. 138 obręb 025 I Śródmieście

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806706
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z-ca Dyrektora - Adam Nowak   Data wytworzenia:   21-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   21-02-2024
Na stronie biuletynu od:   21-02-2024    do   21-03-2024
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.492.2023.AC


5.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat) oraz częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat), nowego obiektu budowlanego tj. budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 49,5 kW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Sportowej 10, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/3, obręb 0048 Tyniec, miasto Kalisz, woj. wielkopolskie.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806705
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   20-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-02-2024
Na stronie biuletynu od:   20-02-2024    do   20-03-2024
Na podstawie:   PK.ZUZ.4210.55.2024.MS


6.Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WSRK.6220.0009.2015 z dnia 18 lutego 2016 r. zmienionej decyzją z dnia 23 czerwca 2022 r. WGOŚ.6220.0031.2021, wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy, rezerwowo szczytowej kotłowni olejowo – gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną, zlokalizowanych na terenie elektrociepłowni w Kaliszu", obejmującej:

• usunięcia zapisów dotyczących dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy,
• uaktualnienia zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z usunięciem dwóch silników gazowych o mocy ok. 9,7 MWe/9,5 MWt każdy oraz ich doprecyzowanie w związku
z dokonanym wyborem wykonawcy przedsięwzięcia, • zmiany liczby, lokalizacji oraz parametrów akustycznych urządzeń wentylacyjnych. pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806425
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta - Paweł Bąkowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska    Data wytworzenia:   03-01-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   05-01-2024
Na stronie biuletynu od:   05-01-2024    do   28-02-2025
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0005.2023 D2023.12.01813


7.Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne - Grzybowa

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805518
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   29-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-06-2023
Na stronie biuletynu od:   30-06-2023    do   30-06-2026
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.142.2023.AC


8.Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804514
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   20-12-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   02-01-2023
Na stronie biuletynu od:   02-01-2023    do   02-01-2073
Na podstawie:   WGOŚ.6223.0002.2022


9. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2022r.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803618
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Grzelczyk   Data wytworzenia:   15-07-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-07-2022
Na stronie biuletynu od:   15-07-2022    do   15-10-2025
Na podstawie:   e-mail


10.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803040
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński   Data wytworzenia:   01-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-04-2022
Na stronie biuletynu od:   05-04-2022    do   19-04-2025
Na podstawie:   IR-III.7821.8.2021.4


11.Wody Polskie - PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801356
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak   Data wytworzenia:   02-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-07-2021
Na stronie biuletynu od:   07-07-2021    do   07-07-2024
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.128.2021.BK


12.PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu oraz o możliwości zapoznania się z treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Kalisza do roku 2030”

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798902
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski   Data wytworzenia:   06-05-2020
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-05-2020
Na stronie biuletynu od:   06-05-2020    do   31-12-2030
Na podstawie:   WSRK.631.0032.2015


13.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796924
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   25-07-2011
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.1.2011


14.DECYZJA w sprawie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796920
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016


15.DECYZJA - POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji na terenie zakładu NESTLE POLSKA S.A. przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796923
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015


16.Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 276 Mg na dobę (instalacja do produkcji majonezu i sosów zimnych),

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK. 6223.0005.2015


17.Decyzja - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796919
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.7642-17/06


18.DECYZJA w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796918
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Ewa Maciaszek   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   20-05-2029
Na podstawie:   WSRK.6223.0006.2016

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 276 razy, aktualnie na stronie przebywa: 33 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 05:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl