Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 65


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2019

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Pozwolenie wodnoprawne - ul. Tylna
2019-12-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-31
Na stronie biuletynu od:   2019-12-31   do   2020-01-10
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.539.2019.MŻ2.
Informacja o wszczęciu postępowania
2019-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-23
Na stronie biuletynu od:   2019-12-23   do   2019-12-31
Na podstawie:   PO.ZUZ.2;421.493.2019.bk3.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do wód powierzchniowych, tj. rzeki Krępicy – wód opadowych lub roztopowych (ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej), wylotem urządzeń kanalizacyjnych nr „L”, zlokalizowanym na jej prawym brzegu w km 0+906, którego położenie opisują następujące współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5736129.93, Y=6504616.60, ze zlewni obejmującej teren ulic i nieruchomości, przylegających do pasa drogowego, znajdujących się na osiedlach mieszkaniowych Widok, Dobrzec i Kaliniec w Kaliszu, tj. ul. Kulisiewicza, ul. Robotniczą, ul. Mickiewicza, odcinek ul. Dobrzeckiej (od ul. Podmiejskiej do ul. Mickiewicza), ul. Graniczną, ul. Żabią, ul. Słowackiego, odcinek ul. Widok (od ul. Podmiejskiej do Alei Wojska Polskiego), ul. Srebinowską, odcinek Alei Wojska Polskiego (od ul. Fibigera do ul. Mickiewicza) oraz ul. Podmiejską
2019-12-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-17
Na stronie biuletynu od:   2019-12-17   do   2019-12-27
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.492.2019.BK4.
2019-12-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-13
Na stronie biuletynu od:   2019-12-13   do   2019-12-28
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.474.2019.BK5.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do wód powierzchniowych, tj. Kanału Bernardyńskiego – wód opadowych lub roztopowych (ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej) wylotem nr „B”, zlokalizowanym na jego lewym brzegu w km 5+950, którego położenie opisują następujące współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5737197.59, Y=6506281.50, ze zlewni obejmującej odcinek Al. Wojska Polskiego (od ulicy Majkowskiej) oraz terenów przylegających obustronnie do tego pasa drogowego (tereny z zabudową usługową i mieszkaniową) na Osiedlu Śródmieście I w Kaliszu (część północna)
2019-12-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-04
Na stronie biuletynu od:   2019-12-04   do   2019-12-18
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.474.2019.BK6.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu dniu 2 grudnia 2019 r. na wniosek Grażyny Pawlic Prezesa ROD „ZA TOREM” ul. Wyszyńskiego 2A/11, 62-800 Kalisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne
2019-12-03
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-03
Na stronie biuletynu od:   2019-12-03   do   2019-12-15
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.477.2019.EM7.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych
2019-12-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Zbigniew Gołębiewski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-02
Na stronie biuletynu od:   2019-12-02   do   2019-12-17
Na podstawie:   WOO-II.420.27.2019.AB.198.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2019-11-26
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2019-12-26
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.497.2019.BK9.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego tj. rurociągu gazowego, realizowanego w ramach inwestycji „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE w Kaliszu w ul. Bażanciej oraz w ul. Wał Bernardyński (na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 26, 27, i 14/1 – obręb 0021 Piskorzewie oraz nr 3/2 – obręb 0020 Piskorzewie), który częściowo znajdować się będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi 1%.
2019-11-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2019-12-22
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.385.2019.BK10.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie zawiadamia że w dniu 13 listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: − usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych jednym wylotem do rowu odwadniającego „RM-4” (dz nr. 107/6) w km 0+370 z placu manewrowego Gospodarstwa Rolnoogrodniczego Emilian Kotschmarów zlokalizowanego na działce o nr 150/2 obręb Winiary, Kalisz
2019-11-18
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-18
Na stronie biuletynu od:   2019-11-18   do   2019-12-02
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.451.2019.EM11.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego (projektowanej linii oświetleniowej), planowanego do realizacji w ramach inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kalisz ul. Saperska, Paprotna, Wał Matejki” na terenie działek, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 373, 11/5, 12/2, 23/3, 46, 64, 84, ob. ew. 150, dz. nr 3/20, 3/18, 3/12, 3/16, 2/11, 2/5, 2/4, 2/9, 4/2, 5/2 ob. ew. 061 j. ew.306101_1 Miasto Kalisz w województwie wielkopolskim zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 2/I/2019 z dnia 04.03.2019 r.
2019-11-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2019-11-25
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.409.2019.MN12.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 31.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu), ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu zlokalizowanego przy ul. Metalowców 30-34 w Kaliszu, na działkach ewidencyjnych nr 17/4 oraz nr 17/6, obręb 108 Zagorzynek.
2019-11-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2019-11-25
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.410.2019.MN13.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 30 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych – 5 szt. studni chłonnych (oznaczonych nr od Sch-1 do Sch-5), o których mowa w tabeli nr 1 poniżej, zlokalizowanych na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 572/18, obręb 153 Dobrzec w mieście Kalisz, województwie wielkopolskim, przeznaczonych do odprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu parkingu, położonego przy ul. Batalionu Parasol / Stańczukowskiego / Poznańskiej w Kaliszu
2019-11-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2019-11-25
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.464.2019.BK14.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną, obejmującą wprowadzenie do Kanału Bernardyńskiego, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na prawym brzegu w km 6+050, wód opadowych i roztopowych, spływających z terenu zlewni obejmującej obszar, w skład którego wchodzi odcinek Al. Wojska Polskiego od mostu drogowego do ul. Stawiszyńskiej, ul. Stawiszyńska od wysokości ul. Zjazd do Al. Wojska Polskiego, Al. Sikorskiego, ul. Kątna, ul. Gdyńska, ul. Helska, ul. Pomorska, ul. Skarszewska do granic miasta, ul. Borkowska, ul. Wiatraki, ul. Topolowa, ul. Dębowa - część zachodnia, ul. Klonowa, ul. Pusta, ul. Bukowa, ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Botaniczna od ul. Skarszewskiej, znajdujących się na osiedlu Chmielnik w Kaliszu wraz z terenami przyległymi obustronnie do pasa drogowego + działka o numerze ewidencyjnym 23 znajdująca się pomiędzy ul. Cichą a ul. Stawiszyńską oraz wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2010 roku znak WSRK.6210-0008/10 na wprowadzenie jednym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z odcinka Al. Wojska Polskiego od mostu drogowego do ul. Stawiszyńskiej, odcinka ul. Stawiszyńskiej od ul. Zjazd do Al. Wojska Polskiego, Al. Sikorskiego, ul. Kątnej, ul. Gdyńskiej, ul. Helskiej, ul. Pomorskiej, ul. Skarszewskiej do granic miasta, ul. Borkowskiej, ul. Wiatraki, ul. Topolowej, ul. Dębowej - część zachodnia, ul. Klonowej, ul. Pustej, ul. Bukowej, ul. Świerkowej, ul. Brzozowej, ul. Botanicznej od ul. Skarszewskiej oraz z terenów przylegających obustronnie do pasa drogowego (tereny z zabudową usługową i mieszkaniową przeważnie jednorodzinną na osiedlu Chmielnik w Kaliszu).
2019-11-13
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dyrektor - Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2019-11-25
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.326.2019.MN15.
zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2019 r., została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podzie mnych tj. studni głębinowej o głębokości 99,0 m p.p.t., wyposażonej w pompę o wydajności 9,80 m 3 /h, z głowicą w obudowie z kręgów betonowych, zlokalizowanej w miejscowości Kalisz, na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 501/2, obręb 0160 Dobrzec, powiat Miasto Kalisz, województwo wielkopolskie współrzędne położenia studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000: X= 5733680.12; Y=6502101.09, 2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb technologicznych myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Inwestorskiej w Kaliszu, za pomocą ujęcia wód podziemnych (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi Qe = 18,0 m 3 /h, przy depresji Se = 4,00 m decyzją Prezydenta Miasta Kalisza z dn ia 12 września 2019 r., znak WGOŚ.6531.0001.2019 D2019.09.01436), składającego się z jednej studni głębinowej, o której mowa w pkt 1, w ilości: Q max.s = 0,0026 m 3 / Q śr.d = 90,0 m 3 / Q dop.r = 27000,0 m 3 /
2019-11-05
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2019-12-05
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.415.2019.BK16.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz tel.: 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl Kalisz, 25 października 2019 r. PO.ZUZ.2.421.411.2019.MN Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje, że w dniu 21.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące (ciek Żabianka I w km 18+300 w miejscowości Feliksów)
2019-10-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-31
Na stronie biuletynu od:   2019-10-31   do   2019-11-08
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.411.2019.MN17.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w sprawie dotyczącej postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Miasta Kalisz, reprezentowanego przez pełnomocnika, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód i kształtowanie nowego koryta cieku naturalnego Krępicy na całej regulowanej długości tj. w km od 0+000 do 5+872,4 biegu koryta; wykonanie urządzeń wodnych: 3 suchych zbiorników przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie: suchego zbiornika dolnego (pomiędzy ul. Stanczukowskiego a ul. Wiejską), suchego zbiornika środkowego (pomiędzy ul. Wiejską a ul. Biskupicką), suchego zbiornika górnego (pomiędzy ul. Biskupicką a ul. Maciejkową); wykonanie urządzeń wodnych: budowli regulacyjnych w postaci 64 progów wodnych; przebudowę istniejących urządzeń wodnych tj. 16 wylotów kanalizacji deszczowej; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów w postaci wykonania przepustów w miejsce istniejących mostów i przepustów tj. wykonanie przepustu w ul. Sadowej, przepustu w ul. Ogrodowej, przepustu w ul. Poznańskiej, przepustu pod przeprawą pieszo-rowerową w sąsiedztwie ul. Kulisiewicza, przepustu w ul. Maciejkowej oraz 5 przepustów rolniczych na cieku powyżej ul. Maciejkowej
2019-10-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Husak-Górna
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-29
Na stronie biuletynu od:   2019-10-29   do   2019-11-12
Na podstawie:   PO.RUZ.421.147.9.2019.ML18.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 25.10.2019 r. na wniosek „Społem” PSS, ul. Św. Stanisława 2, 62-800 Kalisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu pochodzących ze sklepu „Społem” PSS w Kaliszu nr 47 położonego przy ul. Podmiejskiej 26
2019-10-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-29
Na stronie biuletynu od:   2019-10-29   do   2019-11-07
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.428.2019.EM19.
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia strony postępowania o wniesieniu przez Miasto Kalisz reprezentowane przez pełnomocnika, odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 04.10.2019 r., znak: PO.RUZ.421.274.5.2019.JD, w której orzekł odmówić udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację cieku Piwonia z wykonaniem budowli regulacyjnych – umocnień brzegowych od km 0+000 do km 6+491; regulację dopływu do cieku Piwonia z wykonaniem budowli regulacyjnych – umocnień brzegowych na całej długości dopływu od km 0+000 do km 0+487; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów polegające na przebudowie przepustów; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych; przebudowę urządzeń wodnych – stawów; likwidację urządzenia wodnego – stawu; wykonanie suchych zbiorników przeciwpowodziowych; wykonanie urządzenia wodnego – rowu odprowadzającego wody ze stawu do suchego zbiornika przeciwpowodziowego; przebudowę urządzenia wodnego – rowu dopływającego do zbiornika polegającą na wykonaniu przepustu.
2019-10-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Husak-Górna
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-29
Na stronie biuletynu od:   2019-10-29   do   2019-12-14
Na podstawie:   PO.RUZ.421.274.10.2019.JD20.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2019 r. nr 17/2019 (znak: IR-III.7820.32.2018.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od ulicy Śródmiejskiej do granicy miasta wraz z przebudową wiaduktu kolejowego”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
2019-10-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Wojewody Wielkopolskiego Łukasz Michalski Kierownik Oddziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-10-22
Na stronie biuletynu od:   2019-10-22   do   2019-11-05
Na podstawie:   IR-III.7820.32.2018.321.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, służącego do ujmowania wód podziemnych tj. studni głębinowej o głębokości 99,0 m p.p.t., wyposażonej w pompę o wydajności 9,80 m3/h, z głowicą w obudowie z kręgów betonowych, zlokalizowanej w miejscowości Kalisz, na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 501/2, obręb 0160 Dobrzec, powiat Miasto Kalisz, województwo wielkopolskie – współrzędne położenia studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X=5733680,12; Y=6502101,09, 2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb technologicznych - myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Inwestorskiej w Kaliszu, za pomocą ujęcia wód podziemnych (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi Qe = 18,0 m3/h, przy depresji Se = 4,00 m), składającego się z jednej studni głębinowej, o której mowa w pkt 1
2019-10-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-21
Na stronie biuletynu od:   2019-10-21   do   2019-11-21
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.415.2019.BK22.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 14 października 2019 r. iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią budynku gospodarczego przy ul. Złotej 104 a w Kaliszu w województwie wielkopolskim, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 20/2, obręb 0022.
2019-10-17
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-10-17
Na stronie biuletynu od:   2019-10-17   do   2019-10-25
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.376.2019.MŻ23.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 8 października 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych do rzeki Prosny w km 63+720 w Kaliszu
2019-10-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-09
Na stronie biuletynu od:   2019-10-15   do   2019-10-30
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.399.2019.MŻ24.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w sprawie dotyczącej postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Miasta Kalisz, reprezentowanego przez pełnomocników o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: regulację cieku Piwonia z wykonaniem budowli regulacyjnych – umocnień brzegowych od km 0+000 do km 6+491, regulację dopływu do cieku Piwonia z wykonaniem budowli regulacyjnych – umocnień brzegowych na całej długości dopływu od km 0+000 do km 0+487, przebudowę przepustów, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, budowę urządzeń wodnych poprzez przebudowę istniejących stawów kolidujących z regulacją cieku Piwonia, budowę suchych zbiorników przeciwpowodziowych, przebudowę stawu wraz z budową rowu odprowadzającego wody ze stawu do zbiornika nr 1 w ramach inwestycji pn. „Regulacja cieku wodnego Piwonia w granicach miasta Kalisz”, z dniem 09.10.2019 r. ogłasza poniższą decyzję.
2019-10-09
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grażyna Husak-Górna
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-09
Na stronie biuletynu od:   2019-10-09   do   2019-10-24
Na podstawie:   PO.RUZ.421.274.6.2019.JD25.
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z 6 stanowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 22A-24
2019-10-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-04
Na stronie biuletynu od:   2019-10-04   do   2019-10-12
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.318.2019.MJ


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń