Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


Archiwum z roku:
2003
Liczba: 31
2004
Liczba: 174
2005
Liczba: 228
2006
Liczba: 273
2007
Liczba: 252
2008
Liczba: 284
2009
Liczba: 249
2010
Liczba: 92
2011
Liczba: 66
2012
Liczba: 87
2013
Liczba: 99
2014
Liczba: 67
2015
Liczba: 72
2016
Liczba: 83
2017
Liczba: 66
2018
Liczba: 67
2019
Liczba: 122
2020
Liczba: 86
2021
Liczba: 93
2022
Liczba: 121
2023
Liczba: 142
2024
Liczba: 55


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2020

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budynek produkcyjny z zapleczem socjalno – biurowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi”, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., działki ew. nr 8/5, 8/9, 12/5, 29/6 (obręb 0115 Rypinek)
2020-12-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Edward Sadowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-12-31
Na stronie biuletynu od:   2020-12-31   do   2021-01-14
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0023.20202.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Elektrycznej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 18/1, 28/10 i 32/1 (obręb 0119).
2020-12-29
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   w z. Prezydenta Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek Wiceprezydent Miasta Kalisza
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2020-12-29
Na stronie biuletynu od:   2020-12-29   do   2021-01-12
Na podstawie:   WBUA.6733.0068.20203.
PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji podzespołów dla przemysłu sprzętu gospodarstwa domowego o dwie hale magazynowe, namiot magazynowy oraz teren pod infrastrukturę drogową na terenie istniejącego zakładu podzespołów gospodarstwa domowego” mieszczącego się w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 145, działki o nr ew. 135/1, 136/1, 137/1, 150/1, 151/1, 157/3, 158/2, 157/2, 158/1 (obręb 0152 Winiary), że z uwagi na trwający stan epidemii oraz analizę obszernej dokumentacji sprawy dotrzymanie ustawowego terminu wydania decyzji nie jest możliwe, zatem sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii i uzgodnień współdziałających organów
2020-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-12-23
Na stronie biuletynu od:   2020-12-23   do   2021-01-08
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0032.20204.
PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji podzespołów dla przemysłu sprzętu gospodarstwa domowego o dwie hale magazynowe, namiot magazynowy oraz teren pod infrastrukturę drogową na terenie istniejącego zakładu podzespołów gospodarstwa domowego” mieszczącego się w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 145,
2020-12-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-12-23
Na stronie biuletynu od:   2020-12-23   do   2021-01-08
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0032.20205.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego staw na rowie RC-1
2020-12-21
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-12-21
Na stronie biuletynu od:   2020-12-21   do   2021-01-21
Na podstawie:   po.zuz.2.4210.517m.20206.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rzekę Prosnę oraz Kanał Bernardyński – metodą przewiertu sterowanego (bezwykopową) telekomunikacyjnej linii kablowej w postaci w rurociągu z rur RHDPE 110 mm (w której ułożona zostanie rura fi HDPE fi 40 razem z kablem światłowodowym ZXOTKtsdD/24J) na głębokości min. 5,0m pod twardym dnem cieku w granicach działki 41, 2/5 obręb 048 Tyniec oraz dz. nr 1, 2, 7, 8 obręb 034 Śródmieście, miasto Kalisz, województwo wielkopolskie, w ramach projektu pn.: ”Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej pod dnem rzeki Prosna i kanału Bernardyńskiego Polkomtel Sp. z o.o. w Kaliszu”
2020-12-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-12-15
Na stronie biuletynu od:   2020-12-15   do   2021-01-15
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.338m.2020.SR7.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie nowego obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. „Budowę sieci gazowej ś/c Dz 63 mm PE w ulicy Dolnej, Ciesielskiej i Stolarskiej dz. nr 22, obręb 0056 Rajsków oraz dz. nr 17, 64, 191 obręb 0059 Rajsków, Miasto Kalisz, pow. kaliski, woj. wielkopolskie.
2020-12-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-12-11
Na stronie biuletynu od:   2020-12-11   do   2021-01-11
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.475m.2020.MJ8.
dnia 27.11.2020 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.21.2020.4) uchylająca w całości decyzję Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29.07.2020 r. Nr 1/20 (znak: WBUA.6740.02.0001.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury” w Kaliszu, i umarzająca postępowanie organu I instancji.
2020-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Karpiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-12-07
Na stronie biuletynu od:   2020-12-07   do   2021-01-07
Na podstawie:   IR-III.7821.21.2020.49.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych na skutek działalności Inwestora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9
2020-12-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-12-07
Na stronie biuletynu od:   2020-12-07   do   2021-01-07
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.446m.2020.KW10.
Ogłoszenie_- informacja o_wszczeciu postepowania
2020-12-01
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-12-01
Na stronie biuletynu od:   2020-12-01   do   2020-12-30
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.444m.2020.MN11.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych na skutek działalności Inwestora KONVEYOR POLSKA Sp. z o. o., ul. Metalowców 12-14
2020-11-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-23
Na stronie biuletynu od:   2020-11-23   do   2020-12-23
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.482m.2020.KW12.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych na skutek działalności Inwestora KONVEYOR POLSKA Sp. z o. o., ul. Metalowców 12-14
2020-11-23
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-23
Na stronie biuletynu od:   2020-11-23   do   2020-12-23
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.481m.2020.KW13.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach hali magazynowo – serwisowej wraz z częścią ekspozycyjno – biurową, zlokalizowanych przy ul. Inwestorskiej 3, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 508/8, 509/8 oraz 510/9, obręb 160 Dobrzec w Kaliszu w województwie wielkopolskim,
2020-11-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-20
Na stronie biuletynu od:   2020-11-20   do   2020-12-20
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.427m.2020.MN14.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację odcinka rowu melioracyjnego poprzez zarurowanie na odcinku o długości 192m z rur betonowych z rur betonowych (kanalizacja deszczowa) o średnicy Ø500 mm z studniami betonowymi Ø1000 mm w zamian istniejącego rowu przydrożnego w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej (drodze krajowej nr 12) w związku z budową dwóch zjazdów publicznych i przebudową ulicy Łódzkiej pod kątem wydzielenia lewoskrętu na działkach o nr. ewid. 64/3, 65/1, 65/3, 537 w obrębie 152 Winiary, miasto Kalisz, woj. wielkopolskie.
2020-11-20
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-20
Na stronie biuletynu od:   2020-11-20   do   2020-12-20
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.467m.2020.SR15.
Obwieszczenie - rozbudowa drogi
2020-11-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Bartłomiej Szcześniak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-19
Na stronie biuletynu od:   2020-11-19   do   2020-12-15
Na podstawie:   DLI-III.7621.44.2019NT.29 i 3016.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną polegającą na wprowadzeniu do rowu melioracyjnego w km 1+900 (brzeg prawy) jednym istniejącym wylotem wód opadowych i roztopowych spływających obecnie oraz docelowo z następujących ulic położonych w południowo-wschodniej części osiedla Winiary w Kaliszu: ulice Grabowska, Tuszyńska, Raszyńska, Budziszyńska Radosna, Legnicka, Kolorowa oraz w części ulica Połaniecka (od ul. Kołobrzeskiej do ul. Legnickiej), ulica Malborska (od ul. Chęcińskiej do ul. Kruszwickiej), ulica Kruszwicka (od ul. Tęczyńskiej do ul. Legnickiej), ulica Nałęczowska (od budynku nr 8 do ul. Legnickiej), ulica Racławicka (od budynku nr 10 do ul. Legnickiej)
2020-11-19
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-19
Na stronie biuletynu od:   2020-11-19   do   2020-12-19
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.429m.2020.KW17.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie - projekt o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
2020-11-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krzysztof Grabowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-12
Na stronie biuletynu od:   2020-11-12   do   2020-12-12
Na podstawie:   DR-I.7131.13.8.2020, DR-I.KW-00666/2018.
Budowa dwóch farm fotowoltaicznych „Kalisz I” i „Kalisz II” o mocy do 1MW każda” projektowanego w Kaliszu przy ulicy Wojciecha Bogusławskiego nr 19-23 i 22-26, działki o nr ew. 5, 6 i 7 (obręb 140 Majków).
2020-11-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Bąkowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-10
Na stronie biuletynu od:   2020-11-10   do   2020-11-24
Na podstawie:   WGOŚ.6220.0030.202019.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU DEPARTAMENT ŚRODOWISKA ZAPRASZA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE które odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. od godz. 9:00 poprzez platformę zoom. Link do spotkania:
https://zoom.us/meeting/register/tJYrceCqqTorE9AEEKu1qjCp3SaDXb14DTXV
Spotkanie konsultacyjne zostanie przeprowadzone w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2826 z dnia 22 października 2020 r. projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. W związku z powyższym, projekt tego dokumentu wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, celem zapewnienia udziału społeczeństwa
2020-11-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marta Starzonek
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-10
Na stronie biuletynu od:   2020-11-10   do   2020-11-16
Na podstawie:   e-mail20.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstw Wodnego Wody Polskie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego
2020-11-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-06
Na stronie biuletynu od:   2020-11-06   do   2020-12-06
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.355m.2020.MŻ21.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: Odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do Kanału Rypinkowskiego w km 0+985 poprzez istniejący wylot ᴓ 1000 zlokalizowany w lewostronnej skarpie kanału na terenie dz. nr 15 obręb 0045 Śródmieście na rzędnej dna 100,10 m npm. Wody te pochodzić będą z istniejącej zbiorczej kanalizacji deszczowej ujmującej wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych pasów drogowych dróg miejskich w Kaliszu
2020-11-06
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Adam Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-06
Na stronie biuletynu od:   2020-11-06   do   2020-12-06
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.431m.2020.KW22.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - PO.ZUZ.2.4210.452m.2020.KW
2020-11-04
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-04
Na stronie biuletynu od:   2020-11-04   do   2020-12-04
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.452m.2020.KW23.
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - PO.ZUZ.2.4210.436M.2020.MN
2020-11-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wody Polskie
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2020-11-02
Na stronie biuletynu od:   2020-11-02   do   2020-12-02
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.436M.2020.SR24.
Informacja o wszczęciu postępowania - PO.ZUZ.2.4210.357M.2020.SR
2020-10-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wody Polskie
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-30
Na stronie biuletynu od:   2020-10-30   do   2020-11-30
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.357M.2020.SR25.
Informacja o wszczęciu postępowania - PO.ZUZ.2.4210.423.2020.KW
2020-10-30
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wody Polskie
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-30
Na stronie biuletynu od:   2020-10-30   do   2020-11-30
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.4210.423.2020.KW


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń