Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/24/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. ALL
2. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/23/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy osiedla Dobrzec". ALL
3. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/22/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”. ALL
4. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/21/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach miejskich ALL
5. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/20/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi ALL
6. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/19/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.5 ust.2 z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im.Janusza Kusocińskiego w Kaliszu ALL
7. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/18/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ALL
8. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/17/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
9. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/16/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
10. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/15/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Kalisza ALL
11. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/14/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza ALL
12. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/13/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza ALL
13. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza ALL
14. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza ALL
15. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza ALL
16. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/9/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza ALL
17. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza ALL
18. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/7/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza ALL
19. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/6/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza ALL
20. 2024-05-28 2024-05-23 UCHWAŁA NR II/5/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza ALL
21. 2024-05-28 2024-05-07 UCHWAŁA NR I/4/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza ALL
22. 2024-05-28 2024-05-07 UCHWAŁA NR I/3/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2024r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza ALL
23. 2024-05-28 2024-05-07 UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza ALL
24. 2024-05-28 2024-05-07 UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2024r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza ALL
25. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1094/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
26. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1081/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza ALL
27. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1082/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza ALL
28. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1083/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2024 r. ALL
29. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1084/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna ALL
30. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1085/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego ALL
31. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1086/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny poeksploatacyjne kopalni iłów „Winiary”. ALL
32. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1087/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
33. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1088/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
34. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1090/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
35. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1091/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ALL
36. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1092/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ALL
37. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1093/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
38. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1089/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP ALL
39. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1095/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
40. 2024-04-26 2024-04-25 UCHWAŁA NR LXXV/1096/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie utworzenia mieszkań treningowych i wspomaganych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach ALL
41. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1069/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024 ALL
42. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1068/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. ALL
43. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1070/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej. ALL
44. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1071/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych. ALL
45. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1072/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części. ALL
46. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1073/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych. ALL
47. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1074/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
48. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1080/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok ALL
49. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1079/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
50. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1078/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 907 530 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 11:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl