Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1013/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. ALL
2. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/964/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska". ALL
3. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/963/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda oraz drogi publicznej na terenie miasta Kalisza ALL
4. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/965/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej". ALL
5. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/966/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
6. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/967/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024 ALL
7. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/968/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 ALL
8. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/969/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028v ALL
9. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/970/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych ALL
10. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/971/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2023-2027” ALL
11. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/972/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024-2027 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego" ALL
12. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/973/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości. ALL
13. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/974/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza. ALL
14. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/975/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
15. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/976/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. Na ALL
16. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/977/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
17. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/978/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2024 r. ALL
18. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/979/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. ALL
19. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/980/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Kalisza za pomocą karty płatniczej lub za pośrednictwem portalu mObywatel.gov.pl oraz aplikacji mObywatel. ALL
20. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/981/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
21. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/982/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
22. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/983/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
23. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/984/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027 ALL
24. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/985/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania ALL
25. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/986/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”. ALL
26. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/987/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/839/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok ALL
27. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/988/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. ALL
28. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/990/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. ALL
29. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/989/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza ALL
30. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1012/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
31. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1011/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
32. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1010/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
33. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1009/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza ALL
34. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1008/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
35. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1007/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
36. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1006/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ALL
37. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1005/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok ALL
38. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1004/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej. ALL
39. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1003/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIX/569/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. ALL
40. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1002/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę Nr XLVI/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej. ALL
41. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1000/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej ALL
42. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1001/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. ALL
43. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/991/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego ALL
44. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/992/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza ALL
45. 2023-10-27 2023-10-26 UCHWAŁA NR LXIX/993/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza ALL
46. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/994/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu. ALL
47. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/995/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie granic jednostek pomocniczych na terenie miasta Kalisza ALL
48. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/997/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. ALL
49. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/996/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza. ALL
50. 2023-10-27 2023-11-30 UCHWAŁA NR LXX/1001/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 845 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 13:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl