Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/880/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza ALL
2. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/867/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania imienia Władysława Kościelniaka Szkole Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, przy ulicy Kordeckiego 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu. ALL
3. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/868/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego ALL
4. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/869/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej – Piskorzewie”. ALL
5. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/870/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024” ALL
6. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/871/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. ALL
7. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/872/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
8. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/873/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków ALL
9. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/875/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. ALL
10. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/876/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
11. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/877/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
12. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/878/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont ulicy Szkolnej w Kaliszu ALL
13. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/879/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. ALL
14. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/874/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę ALL
15. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/851/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. ALL
16. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/852/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska. (PLAN PROCEDOWANY) ALL
17. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/853/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej (PLAN PROCEDOWANY) ALL
18. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/856/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza ALL
19. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/859/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
20. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/860/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
21. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/862/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2023 rok ALL
22. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/863/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. ALL
23. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/864/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Kaliszu. ALL
24. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/865/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza ALL
25. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/866/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza ALL
26. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/861/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ALL
27. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/858/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ALL
28. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/857/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych ALL
29. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/855/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu ALL
30. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/854/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, obowiązującej w Kaliszu, w roku szkolnym 2022/2023 ALL
31. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/850/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Miasta Kalisza - Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu. ALL
32. 2023-01-27 2023-01-26 UCHWAŁA NR LX/849/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza. ALL
33. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/830/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2023 r. ALL
34. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/837/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. ALL
35. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/831/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza ALL
36. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/832/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
37. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/833/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
38. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/836/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego” ALL
39. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/834/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. ALL
40. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/835/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. ALL
41. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/838/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok. ALL
42. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/839/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok ALL
43. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/840/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok ALL
44. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/841/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 ALL
45. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/842/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 ALL
46. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/843/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ALL
47. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/844/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
48. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/845/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
49. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/846/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 w Kaliszu Rokiem Braci Kościelniaków: Tadeusza, Mieczysława i Władysława. ALL
50. 2023-01-03 2022-12-28 UCHWAŁA NR LIX/847/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 655 592 razy, aktualnie na stronie przebywa: 10 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 24 marca 2023 o godz. 15:57   kontakt: agoral@um.kalisz.pl