Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2023-08-09 2023-08-07 UCHWAŁA NR LXVII/936/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”. ALL
2. 2023-08-09 2023-08-07 UCHWAŁA NR LXVII/935/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
3. 2023-08-09 2023-08-07 UCHWAŁA NR LXVII/934/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
4. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/933/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
5. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/932/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
6. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/931/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. ALL
7. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/930/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. ALL
8. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/929/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Kalisza nagród i wyróżnień sportowych ALL
9. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/928/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunt będący własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. ALL
10. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/927/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
11. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/926/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
12. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/925/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza ALL
13. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/924/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. ALL
14. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/923/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania ALL
15. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/922/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
16. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/921/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP ALL
17. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/920/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim ALL
18. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/919/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych ALL
19. 2023-06-26 2023-06-22 UCHWAŁA NR LXVI/918/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych ALL
20. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/910/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
21. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/908/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok. ALL
22. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/909/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
23. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/911/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. ALL
24. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/912/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok. ALL
25. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/914/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
26. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/915/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
27. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/916/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej’’. ALL
28. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/917/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. ALL
29. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/913/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie regulaminu terenów zieleni miejskiej ALL
30. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/901/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunt będący własnością Miasta Kalisza, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. ALL
31. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/899/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza ALL
32. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/900/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza ALL
33. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/898/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza ALL
34. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/902/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
35. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/903/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
36. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/904/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
37. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/906/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej ALL
38. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/907/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu. ALL
39. 2023-05-12 2023-04-27 Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/301/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ALL
40. 2023-05-12 2023-04-27 Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/405/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.. ALL
41. 2023-05-12 2023-04-27 Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/547/2021 Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza. ALL
42. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/905/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ALL
43. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/886/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony. ALL
44. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/887/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodni” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ALL
45. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/888/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
46. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/889/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. ALL
47. 2023-04-03 2023-03-30 CHWAŁA NR LXII/890/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok. ALL
48. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/891/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 ALL
49. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/897/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności ALL
50. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/896/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 454 razy, aktualnie na stronie przebywa: 48 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 13:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl