Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/668/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok ALL
2. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/667/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. ALL
3. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/666/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Kaliszu. ALL
4. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/665/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. ALL
5. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/664/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok ALL
6. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/663/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 ALL
7. 2021-12-30 2021-12-09 Uchwała Nr 3/124/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 r. oraz
UCHWAŁA NR XLVIII/662/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
ALL
8. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/661/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 ALL
9. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/660/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok ALL
10. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/659/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
11. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/658/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym ALL
12. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/657/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok ALL
13. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/656/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok. ALL
14. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/655/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. ALL
15. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/654/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2022 -2024. ALL
16. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/653/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022-2023” ALL
17. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/652/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. ALL
18. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/651/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. ALL
19. 2021-12-30 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVIII/650/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2022 r. ALL
20. 2021-12-09 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVII/649/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 ALL
21. 2021-12-09 2021-12-09 UCHWAŁA NR XLVII/648/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok ALL
22. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/647/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie potępienia mowy nienawiści i spalenia Statutu Kaliskiego. ALL
23. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/646/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. ALL
24. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/642/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok ALL
25. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/644/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Gen. Józefa Hallera ALL
26. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/645/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu. ALL
27. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/643/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 ALL
28. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/641/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. ALL
29. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/640/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. ALL
30. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/639/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
31. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/638/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. ALL
32. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/637/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza ALL
33. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/636/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu ALL
34. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/635/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia nienaruszenia zgłoszonego do uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu, ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza ALL
35. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/634/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
36. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/633/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska" ALL
37. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/632/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja". ALL
38. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/631/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów ALL
39. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/630/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" ALL
40. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/629/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 ALL
41. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/628/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2022-2024. ALL
42. 2021-11-29 2021-11-25 UCHWAŁA NR XLVI/627/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
43. 2021-11-03 2021-10-28 UCHWAŁA NR XLV/621/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok ALL
44. 2021-11-03 2021-10-28 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/302/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. ALL
45. 2021-11-03 2021-10-21 UCHWAŁA NR XLV/615/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 w Kaliszu Rokiem Marii Konopnickiej. ALL
46. 2021-11-03 2021-10-28 UCHWAŁA NR XLV/616/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza ALL
47. 2021-11-03 2021-10-28 UCHWAŁA NR XLV/617/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
48. 2021-11-03 2021-10-28 UCHWAŁA NR XLV/618/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kalisza ALL
49. 2021-11-03 2021-10-28 UCHWAŁA NR XLV/619/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
50. 2021-11-03 2021-10-28 UCHWAŁA NR XLV/625/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 856 razy, aktualnie na stronie przebywa: 44 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 15:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl