Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2020-12-17 2020-12-10 UCHWAŁA NR XXXIII/486/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 – 2039 ALL
2. 2020-12-17 2020-12-10 UCHWAŁA NR XXXIII/485/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" ALL
3. 2020-12-17 2020-12-10 UCHWAŁA NR XXXIII/484/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok ALL
4. 2020-12-17 2020-12-10 UCHWAŁA NR XXXIII/483/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. ALL
5. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/460/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” ALL
6. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/459/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda oraz drogi na terenie miasta Kalisza ALL
7. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/461/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025” ALL
8. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/462/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów ALL
9. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/463/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów ALL
10. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/464/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie: ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w Mieście Kaliszu ze zmianami ALL
11. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/465/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
12. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/466/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kalisza Nr XVII/293/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok ALL
13. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/467/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg. ALL
14. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/468/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
15. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/469/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ALL
16. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/470/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych. ALL
17. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/472/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja". ALL
18. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/473/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Park Tyniec ALL
19. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/474/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. ALL
20. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/475/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. ALL
21. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/476/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok ALL
22. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/477/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 ALL
23. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/478/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na komendanta Straży Miejskiej Kalisza. ALL
24. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/479/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
25. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/480/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza ALL
26. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/481/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. ALL
27. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/482/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów ALL
28. 2020-12-08 2020-11-26 UCHWAŁA NR XXXII/471/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części. ALL
29. 2020-11-18 2020-09-24 obwieszczenia Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Statutu Miasta Kalisza ALL
30. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/453/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 ALL
31. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/444/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. ALL
32. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/445/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna"
Pobierz Wyrok WSA w sprawie MPZP Piaszczysta – Wiosenna
ALL
33. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/446/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej – ulica Rozwojowa ALL
34. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/448/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Kalisza ALL
35. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/449/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
36. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/450/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
37. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/451/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym ALL
38. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/454/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2020 rok ALL
39. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/455/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanych oraz istniejących dróg, które pełnią funkcję dróg publicznych ALL
40. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/456/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
41. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/457/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. ALL
42. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/458/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Osiedla Śródmieście II na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
43. 2020-11-05 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/452/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok ALL
44. 2020-10-29 2020-10-29 UCHWAŁA NR XXXI/447/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w ogródkach i lokalach gastronomicznych na Głównym Rynku w Kaliszu ALL
45. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/434/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 r. ALL
46. 2020-10-05 2020-09-24 Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego nr KN_I.4131.1.619.2020.8 z dnia 29 października 2020 r.
oraz
UCHWAŁA NR XXIX/431/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza
ALL
47. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/433/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie podziału obszaru miasta Kalisza na sektory. ALL
48. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/432/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. W SPRAWIE ZAWARCIA POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI KALISZ ALL
49. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/430/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Kaliszu w trzy odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej ALL
50. 2020-10-05 2020-09-24 UCHWAŁA NR XXIX/427/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 877 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 14:38   kontakt: agoral@um.kalisz.pl