Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2010-12-22 2010-12-20 Uchwała Nr III/26/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. ALL
2. 2010-12-22 2010-12-20 Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
3. 2010-12-22 2010-12-20 Uchwała Nr III/24/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011. ALL
4. 2010-12-22 2010-12-20 Uchwała Nr III/23/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok. ALL
5. 2010-12-22 2010-12-20 Uchwała Nr III/22/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. ALL
6. 2010-12-22 2010-12-20 Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2010 – 2011 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
7. 2010-12-22 2010-12-20 UCHWAŁA Nr III/20/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku 2010 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
8. 2010-12-22 2010-12-20 Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok. ALL
9. 2010-12-22 2010-12-20 Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza ALL
10. 2010-12-22 2010-12-20 Uchwała Nr III/ 17/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
11. 2010-12-22 2010-12-20 Uchwała Nr III/ 16/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
12. 2010-12-22 2010-12-20 UCHWAŁA Nr III/15/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego. ALL
13. 2010-12-10 2010-12-02 Uchwała Nr II/14/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ALL
14. 2010-12-10 2010-12-02 Uchwała Nr II/13/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
15. 2010-12-10 2010-12-02 Uchwała Nr II/12/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
16. 2010-12-10 2010-12-02 UCHWAŁA Nr II/11/2010 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
17. 2010-12-10 2010-12-02 Uchwała Nr II/10/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
18. 2010-12-10 2010-12-02 UCHWAŁA Nr II/9/2010 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
19. 2010-12-10 2010-12-02 UCHWAŁA Nr II/ 8/2010 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza. ALL
20. 2010-12-09 2010-12-02 Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
21. 2010-12-09 2010-12-02 Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego ALL
22. 2010-12-09 2010-12-02 UCHWAŁA Nr II/3/ 2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego. ALL
23. 2010-12-09 2010-12-02 Uchwała Nr II/4/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza. ALL
24. 2010-12-09 2010-12-02 UCHWAŁA Nr II/6/2010 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
25. 2010-12-09 2010-12-02 Uchwała Nr II/7/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. ALL
26. 2010-12-09 2010-12-02 Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
27. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/753/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/304/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2011 ALL
28. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/ 749/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ALL
29. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/750/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
30. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. ALL
31. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/752/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku. w sprawie stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach mieszczących się przy Pl.Św.Józefa w Kaliszu. ALL
32. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/754/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ALL
33. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/755/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
34. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/756/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. ALL
35. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/758/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ALL
36. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. ALL
37. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/760/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krosno Odrzańskie. ALL
38. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/761//2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. ALL
39. 2010-11-10 2010-10-28 UCHWAŁA Nr LVI/762/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
40. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/763/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2010 rok. ALL
41. 2010-11-10 2010-10-28 Uchwała Nr LVI/757/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powierzenia spółce Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego ALL
42. 2010-10-15 2010-09-30 UCHWAŁA Nr LV/738/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. ALL
43. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/737/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok. ALL
44. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/736/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza ALL
45. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/735/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie miasta Kalisza. ALL
46. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/734/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie nadania nazw ulicy i rondom na terenie miasta Kalisza ALL
47. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/730/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
48. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/743/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia w latach 2010–2011 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
49. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/ 729/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej. ALL
50. 2010-10-15 2010-09-30 Uchwała Nr LV/733/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kalisza ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 907 548 razy, aktualnie na stronie przebywa: 39 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 11:34   kontakt: agoral@um.kalisz.pl