Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2007-12-17 2007-10-25 Uchwała RMK nr XV/233/2007 z dnia 08 listopada 2007 roku stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego ALL
2. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/234/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego ALL
3. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/235/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej RMK skargi pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
4. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/236/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących stałych Komisji RMK ALL
5. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/237/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji RMK ALL
6. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/238/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Kalisza do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" ALL
7. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/239/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Kalisza Ireny Sawickiej o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego ALL
8. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/240/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Kalisza Stefana Kłobuckiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego ALL
9. 2007-12-17 2007-10-25 Uchwała RMK nr XV/231/2007 z dnia 08 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia opiniio projekcie uchwałySejmoiku Województwa Wielkopolskiego w sprawioe przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ALL
10. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/242/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z opłaty - zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ALL
11. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała nr XVI/243/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2008 r. ALL
12. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/244/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. ALL
13. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała nr XVI/245/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. ALL
14. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała nr XVI/246/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz - na 2008 r.". ALL
15. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała nr XVI/247/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ALL
16. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/249/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Kaliszu ALL
17. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała nr XVI/251/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej ALL
18. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała Nr XVI/251/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej ALL
19. 2007-12-17 2007-11-29 (NIEWAŻNA - na podstawie uchwały nr 25/1084/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2007 roku ) Uchwała nr XVI/252/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. ALL
20. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała nr XVI/253/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
21. 2007-12-17 2007-11-29 (nieważność "w częsci § 1 ust. 1 pkt 1, pkt 2 wyrażenie: "organizacje pożytku publicznego są zwolnione od podatku od nieruchomości z mocy ustawy w w § 1 ust. 2 wyrażenie ... z wyjątkiem pkt. 1" na podstawie uchwały Nr 25/1085/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2007 r.) Uchwała nr XVI/254/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ALL
22. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała nr XVI/255/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych ALL
23. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej ALL
24. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała nr XVI/257/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. ALL
25. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/241/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2007- 2008 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki. ALL
26. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała nr XVI/259/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Maista na prawach powiatu na rok 2007 ALL
27. 2007-12-17 2007-12-06 Uchwała RMK nr XVII/260/2007 z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie przez Miasto Kalisz umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym (w ramach Programu "Blisko boisko") ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU na Życie S.A. ALL
28. 2007-12-17 2007-10-25 Uchwała RMK nr XV/232/2007 z dnia 08 listopada 2007 roku stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego ALL
29. 2007-12-17 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/248/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie ALL
30. 2007-12-10 2007-11-29 Uchwała RMK nr XVI/241/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Kalisza na lata 2007-2013 ALL
31. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/228/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie Przystapienia do sporządzenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe II" ALL
32. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/217/2007 z dnia 25 października 2007 roku wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę ALL
33. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/216/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie rozparzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
34. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała nr XIV/218/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza ALL
35. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/219/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ALL
36. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/220/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie akceptacji wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty Miasta Kalisza ALL
37. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/221/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2007 rok ALL
38. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/223/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym ( w ramach Programu "Blisko boisko") ALL
39. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała nr XIV/224/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza-Miasta na prawach powiatu na 2007 rok ALL
40. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/225/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie Przystapienia do sporządzenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec-Północ 1 - Korczak" ALL
41. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/226/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie Przystapienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza" ALL
42. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/227/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie Przystapienia do sporządzenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowska, Budowlanych, Polną i planowana tzw. „trasą Bursztynową" ALL
43. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/229/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenia w budżecie Kalisza-Miasta na prawach powiatu w latach 2008-2010 w celu współfinansowania projektu pn."Wyprawa po bursztyn" realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Kultura 2007-2013 ALL
44. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/230/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie Wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19.XII.2006 roku sygn.akt II S.A./Po 662/06 stwierdzającego nieważność uchwały Nr XL/635/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 r. ALL
45. 2007-11-07 2007-10-25 Uchwała RMK nr XIV/223/2007 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu pomocy finansowej Województwu na realizację zadania z zakresu kultury oraz zawarcia umowy ALL
46. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/208/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Kaliszu ALL
47. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/207/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Kaliszu ALL
48. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/202/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
49. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała RMK nr XIII/203/2007 z dnia 20 września 2007 roku w sprawie rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
50. 2007-10-01 2007-09-20 Uchwała nr XIII/204/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 155 razy, aktualnie na stronie przebywa: 35 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 13:01   kontakt: agoral@um.kalisz.pl