Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/601/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. ALL
2. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/600/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. ALL
3. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/599/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
4. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/598/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych. ALL
5. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/597/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a właściwym organem Straży Granicznej. ALL
6. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/594/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
7. 2009-12-15 2009-11-26 UCHWAŁA Nr XLII/595/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
8. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/593/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza ALL
9. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/592/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR” . ALL
10. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/591/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”. ALL
11. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała XLII/590/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum z jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Ostrowskiego i Kaliskiego w celu realizacji projektu informatycznego pn. „e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego” ALL
12. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/589/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz zabudowanych garażami. ALL
13. 2009-12-15 2009-11-26 Uchwała Nr XLII/588/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. ALL
14. 2009-11-09 2009-10-29 Uchwała Nr XLI/587/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok. ALL
15. 2009-11-09 2009-10-29 Uchwała Nr XLI/586./2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego Miasta Kamieńca Podolskiego ALL
16. 2009-11-09 2009-10-29 Uchwała Nr XLI/586./2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego Miasta Kamieńca Podolskiego ALL
17. 2009-11-09 2009-10-29 Uchwała Nr XL/585/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
18. 2009-11-09 2009-10-29 Uchwała Nr XL/584/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok. ALL
19. 2009-11-09 2009-10-29 Uchwała Nr XL/583/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2009 r. ALL
20. 2009-11-09 2009-10-29 Uchwała Nr XL/582/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
21. 2009-11-09 2009-10-29 Uchwała Nr XL/581/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania z zakresu kultury oraz zawarcia umowy. ALL
22. 2009-11-09 2009-10-29 UCHWAŁA Nr XL/ 580 /2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2009 rok. ALL
23. 2009-11-09 2009-10-29 Uchwała Nr XL/579/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz zabudowanych garażami. ALL
24. 2009-11-09 2009-10-29 Uchwała Nr XL/578/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 r. ALL
25. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII / 559/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
26. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwala Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza - Miasta na prawach powiatu ALL
27. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/543/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” ALL
28. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/544/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie stwierdzenia zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tereny Przydworcowe II” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” ALL
29. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/545/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 września 2009 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe II" ALL
30. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/546/2009 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 3 września 2009 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz udzielenia pełnomocnictw. ALL
31. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/547/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
32. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/548/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz zabudowanych garażami. ALL
33. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/549/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. ALL
34. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/550/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku. ALL
35. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/551/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/475/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia ”Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”. ALL
36. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała XXXVIII/552/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2009 r. ALL
37. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/553/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok. ALL
38. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/554/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu ALL
39. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/555/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku długoterminowego kredytu bankowego. ALL
40. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/556/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku długoterminowego kredytu bankowego. ALL
41. 2009-10-26 2009-09-03 Uchwała Nr XXXVIII/ 557/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 września 2009 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
42. 2009-10-26 2009-09-03 UCHWAŁA Nr XXXVIII / 558/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
43. 2009-10-26 2009-09-03 UCHWAŁA Nr XXXVIII/560/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
44. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/575/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej ulicy Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od Alei Wojska Polskiego do granicy miasta Kalisza ALL
45. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/570/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych. ALL
46. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/ 571/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
47. 2009-10-26 2009-10-01 UCHWAŁA Nr XXXIX/572/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
48. 2009-10-26 2009-10-01 UCHWAŁA Nr XXXIX/ 573 /2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
49. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/577/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań związanych z uczestnictwem w projekcie o nazwie „Utworzenie Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii” i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Wielkopolskim w sprawie wspólnej realizacji projektu. ALL
50. 2009-10-26 2009-10-01 Uchwała Nr XXXIX/574/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od Alei Wojska Polskiego do granicy miasta Kalisza ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 723 razy, aktualnie na stronie przebywa: 37 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 13:30   kontakt: agoral@um.kalisz.pl