Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/612/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok. ALL
2. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/611/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. ALL
3. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/610/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów. ALL
4. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/609/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. ALL
5. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/608/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie opłaty administracyjnej. ALL
6. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/607/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej. ALL
7. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/606/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych. ALL
8. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/605/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
9. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/604/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. ALL
10. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/603/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ALL
11. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/602/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy w celu finansowania projektu szkoleniowego pod nazwą "Kompetentny Region OK" ALL
12. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/601/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2005 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
13. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/600/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy w celu udzielenia wsparcia finansowego Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ALL
14. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/599/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza. ALL
15. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/598/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza w latach 2005 - 2009. ALL
16. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/597/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu ALL
17. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/596/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2006 roku ALL
18. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/595/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Kaliskiej w części dotyczącej Kalisza. ALL
19. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/594/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Serbinowska-Młynarska - II" ALL
20. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/593/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie stwierdzenia aktualności "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Serbinowskiej i Młynarskiej" ALL
21. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/592/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza dotyczącej rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta. ALL
22. 2005-12-02 2005-11-24 Uchwała RMK nr XXXVIII/591/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza dotyczącej rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta. ALL
23. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/590/2005 z dnia 27 października 2005 roku Stanowisko Prezydenta i Rady Miejskiej Kalisza w sprawie planu budowy nowej linii kolejowej Wrocław - Kalisz - Łódź - Warszawa zapisanej w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 ALL
24. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/589/2005 z dnia 27 października 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2005 roku długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych. ALL
25. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/588/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok. ALL
26. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/586/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia porozumienia. ALL
27. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/585/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz zawarcia porozumienia za I półrocze 2005 roku. ALL
28. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/584/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za I półrocze 2005 roku. ALL
29. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/583/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza dotyczącej rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta. ALL
30. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/582/2005 z dnia 27 października 2005 roku w w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana ███████████* na Prezydenta Miasta Kalisza. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
31. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/581/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza dotyczącej rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta. ALL
32. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/580/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
33. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/579/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
34. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/578/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zamiany nieruchomości. ALL
35. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/577/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na 2005 rok, na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej 7 - 9 ALL
36. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/576/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków z dofinansowania w formie weksla „in blanco”. ALL
37. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/575/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia wsparcia finansowego Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ALL
38. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/574/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojowskich” ALL
39. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/573/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie odrzucenia protestów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojowskich" ALL
40. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/587/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - na rok 2006. ALL
41. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/572/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zwolnienia z opłaty - zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2006 roku. ALL
42. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/571/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie miasta Kalisza. ALL
43. 2005-11-10 2005-10-27 Uchwała RMK nr XXXVII/570/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza. ALL
44. 2005-09-30 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/566/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok ALL
45. 2005-09-30 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/557/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej Nr 2 w Kaliszu przy ul. Tuwima 4 ALL
46. 2005-09-30 2005-09-22 Uchwała Nr XXXVI/561/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 września 2005 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowo - handlowej w rejonie alei Wojska Polskiego" ALL
47. 2005-09-30 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/562/2005 z dnia 22 września 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2005 roku długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych ALL
48. 2005-09-30 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/563/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny zbycia działek na uzupełnienie nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Tatrzańskiej od Nr 2 do Nr 48 oraz Głogowskiej Nr 18 ALL
49. 2005-09-30 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/564/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2005r ALL
50. 2005-09-30 2005-09-22 Uchwała RMK nr XXXVI/565/2005 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 769 razy, aktualnie na stronie przebywa: 48 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 13:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl