Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2018-12-28 2018-12-20 UCHWAŁA NR III/39/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. ALL
2. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/38/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza ALL
3. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/37/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza ALL
4. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/36/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza ALL
5. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] i pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu ALL
6. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ALL
7. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych ALL
8. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ALL
9. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza ALL
10. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza ALL
11. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036 ALL
12. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok ALL
13. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok ALL
14. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych ALL
15. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej ALL
16. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
17. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza ALL
18. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry ALL
19. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza ALL
20. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury Miasta Kalisza – Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu ALL
21. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza. ALL
22. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. ALL
23. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. ALL
24. 2018-12-28 2018-12-20 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza ALL
25. 2018-12-04 2018-11-30 Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza ALL
26. 2018-12-04 2018-11-30 UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Kalisza. ALL
27. 2018-12-04 2018-11-30 UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. ALL
28. 2018-12-04 2018-11-30 UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. ALL
29. 2018-12-04 2018-11-30 UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. ALL
30. 2018-12-04 2018-11-30 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. ALL
31. 2018-12-04 2018-11-30 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. ALL
32. 2018-12-04 2018-11-30 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. ALL
33. 2018-12-04 2018-11-30 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. ALL
34. 2018-12-04 2018-11-30 UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. ALL
35. 2018-12-04 2018-11-30 UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Kalisza. ALL
36. 2018-11-23 2018-11-22 UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza. ALL
37. 2018-11-23 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/751/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej” ALL
38. 2018-11-23 2018-11-13 UCHWAŁA NR LXI/808/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok ALL
39. 2018-11-23 2018-11-13 UCHWAŁA NR LXI/809/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036 ALL
40. 2018-11-23 2018-11-13 UCHWAŁA NR LXI/810/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019. ALL
41. 2018-11-23 2018-11-13 UCHWAŁA Nr LXI/811/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
42. 2018-11-23 2018-11-22 UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza. ALL
43. 2018-11-23 2018-11-22 UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza. ALL
44. 2018-11-23 2018-11-13 UCHWAŁA Nr LXI/812/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
45. 2018-11-23 2018-11-22 UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. ALL
46. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019rok. ALL
47. 2018-10-05 2018-09-27 UCHWAŁA NR LVIII/770/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia. ALL
48. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/769/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. ALL
49. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/768/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. ALL
50. 2018-10-05 2018-09-27 Uchwała Nr LVIII/ 766/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządow ego zakładu budżetowego na 201 8 rok ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 895 razy, aktualnie na stronie przebywa: 18 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 15:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl