Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1047/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza ALL
2. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1034/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników ALL
3. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1035/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. ALL
4. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1036/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego. ALL
5. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1037/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych i opłat dodatkowych związanych z przewozem osób i bagażu publicznymi środkami transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza. ALL
6. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1038/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
7. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1039/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ALL
8. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1040/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza ALL
9. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1041/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych ALL
10. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1042/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. ALL
11. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1043/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku p. [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] o wsparcie starań mieszkańców o prawidłowe oznakowanie 4 miejsc parkingowych dla samochodów osób niepełnosprawnych przy ul. 3 Maja 11 w Kaliszu ALL
12. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1044/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
13. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1045/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu ALL
14. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1046/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza ALL
15. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1031/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
16. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1033/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
17. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1032/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
18. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1023/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
19. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1015/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych ALL
20. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1016/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 w Kaliszu Rokiem Marii Dąbrowskiej. ALL
21. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1017/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania. ALL
22. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1018/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru, zakresu usług sąsiedzkich i sposobu ich rozliczania ALL
23. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1019/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów ALL
24. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1020/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026. ALL
25. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1021/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok ALL
26. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1022/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok. ALL
27. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1014/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2024 r. ALL
28. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1024/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
29. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1025/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ALL
30. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1026/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ALL
31. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1027/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ALL
32. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1028/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
33. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1029/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok ALL
34. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1030/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 595 832 razy, aktualnie na stronie przebywa: 56 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 29 lutego 2024 o godz. 21:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl