Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/917/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu. ALL
2. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/908/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok. ALL
3. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/909/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
4. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/910/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
5. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/911/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. ALL
6. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/912/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok. ALL
7. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/913/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie regulaminu terenów zieleni miejskiej ALL
8. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/914/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
9. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/915/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
10. 2023-05-31 2023-05-25 UCHWAŁA NR LXIV/916/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej’’. ALL
11. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/899/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza ALL
12. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/900/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza ALL
13. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/898/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza ALL
14. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/901/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunt będący własnością Miasta Kalisza, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. ALL
15. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/902/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
16. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/903/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
17. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/904/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
18. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/906/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej ALL
19. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/907/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu. ALL
20. 2023-05-12 2023-04-27 Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/301/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ALL
21. 2023-05-12 2023-04-27 Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/405/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.. ALL
22. 2023-05-12 2023-04-27 Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/547/2021 Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza. ALL
23. 2023-05-12 2023-04-27 UCHWAŁA NR LXIII/905/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji ALL
24. 2023-04-03 2023-03-30 CHWAŁA NR LXII/890/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok. ALL
25. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/881/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej”. ALL
26. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/882/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. ALL
27. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/883/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. ALL
28. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/884/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza ALL
29. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/885/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Szlak Bursztynowy ALL
30. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/886/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony. ALL
31. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/887/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodni” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ALL
32. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/888/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
33. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/889/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. ALL
34. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/891/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 ALL
35. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/892/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki ALL
36. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/893/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok ALL
37. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/894/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
38. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/895/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
39. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/896/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. ALL
40. 2023-04-03 2023-03-30 UCHWAŁA NR LXII/897/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności ALL
41. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/875/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. ALL
42. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/880/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza ALL
43. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/879/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. ALL
44. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/878/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont ulicy Szkolnej w Kaliszu ALL
45. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/877/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043 ALL
46. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/876/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok ALL
47. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/874/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę ALL
48. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/867/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania imienia Władysława Kościelniaka Szkole Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, przy ulicy Kordeckiego 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu. ALL
49. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/868/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego (PLAN PROCEDOWANY) ALL
50. 2023-03-01 2023-02-23 UCHWAŁA NR LXI/869/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej – Piskorzewie”. (PLAN PROCEDOWANY) ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 879 684 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 04:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl