Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/377/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” Góral Aleksander
2. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/378/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”. Góral Aleksander
3. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/379/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Góral Aleksander
4. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/380/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Góral Aleksander
5. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/381/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia Góral Aleksander
6. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/365/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Góral Aleksander
7. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/366/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. Góral Aleksander
8. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/367/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.” Góral Aleksander
9. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/368/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Góral Aleksander
10. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/369/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Góral Aleksander
11. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/370/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Góral Aleksander
12. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/371/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 Góral Aleksander
13. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/372/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin ,,Czyste Miasto,Czysta Gmina" oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miiasta Kalisza. Góral Aleksander
14. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/373/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Góral Aleksander
15. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/374/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Góral Aleksander
16. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/375/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania dla strefy usługowej - Wrocławska Góral Aleksander
17. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/376/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
18. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/359/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Kalisza na 2020 rok Góral Aleksander
19. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/360/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz Góral Aleksander
20. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/361/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Góral Aleksander
21. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/362/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Góral Aleksander
22. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/363/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 Góral Aleksander
23. 2020-04-15 2020-04-03 UCHWAŁA NR XXI/364/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. Góral Aleksander
24. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/341/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza Góral Aleksander
25. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/342/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza Góral Aleksander
26. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/343/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" Góral Aleksander
27. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/344/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a Góral Aleksander
28. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/345/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a Góral Aleksander
29. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/346/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 34 Góral Aleksander
30. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/347/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Góral Aleksander
31. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/348/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. Góral Aleksander
32. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/349/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Góral Aleksander
33. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/350/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 -2039 Góral Aleksander
34. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/351/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego Góral Aleksander
35. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/352/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza Góral Aleksander
36. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/353/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Kalisza rodziny repatriantów Góral Aleksander
37. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/354/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów Góral Aleksander
38. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/355/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
39. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/356/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
40. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/357/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Góral Aleksander
41. 2020-03-04 2020-02-27 UCHWAŁA NR XX/358/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi firmy MANUFAKTURA MAREK KOGUCIUK na Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
42. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/331/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza Góral Aleksander
43. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/332/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników Góral Aleksander
44. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/333/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Góral Aleksander
45. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/334/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Góral Aleksander
46. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/335/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2019/2020. Góral Aleksander
47. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/336/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Góral Aleksander
48. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/337/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony Góral Aleksander
49. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/338/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
50. 2020-01-28 2020-01-23 UCHWAŁA NR XIX/339/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skarg pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Góral Aleksander

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 176 761 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 29 maj 2020 o godz. 14:30   kontakt: agoral@um.kalisz.pl