Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1080/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok ALL
2. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1065/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego ALL
3. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1066/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2024 rok. ALL
4. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1067/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony. ALL
5. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1069/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024 ALL
6. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1068/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. ALL
7. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1070/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej. ALL
8. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1071/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych. ALL
9. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1072/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części. ALL
10. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1073/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych. ALL
11. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1074/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
12. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1075/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ALL
13. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1076/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
14. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1077/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
15. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1078/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. ALL
16. 2024-04-04 2024-03-28 UCHWAŁA NR LXXIV/1079/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
17. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1051/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej - Piskorzewie". ALL
18. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1050/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu. ALL
19. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1052/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe - Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków - Kalisz Piwonice. ALL
20. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1056/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Uchwała nr 8/372/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2024 r. stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr LXXIII/1056/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Link: Uchwała nr 8/372/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2024r.

ALL
21. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1059/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2025 rok ALL
22. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1048/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu ALL
23. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1049/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2024-2027 ALL
24. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1053/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025” ALL
25. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1054/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 60 lat i więcej z terenu miasta Kalisza poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” ALL
26. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1055/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody ALL
27. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1057/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza ALL
28. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1058/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki ALL
29. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1060/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
30. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII /1061/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ALL
31. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1062/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu ALL
32. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1063/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza ALL
33. 2024-03-05 2024-02-29 UCHWAŁA NR LXXIII/1064/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok ALL
34. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1047/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza ALL
35. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1046/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza ALL
36. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1034/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników ALL
37. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1035/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. ALL
38. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1036/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego. ALL
39. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1037/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych i opłat dodatkowych związanych z przewozem osób i bagażu publicznymi środkami transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza. ALL
40. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1038/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok ALL
41. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1039/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 ALL
42. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1040/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza ALL
43. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1041/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych ALL
44. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1042/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. ALL
45. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1043/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku p. [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] o wsparcie starań mieszkańców o prawidłowe oznakowanie 4 miejsc parkingowych dla samochodów osób niepełnosprawnych przy ul. 3 Maja 11 w Kaliszu ALL
46. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1044/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
47. 2024-02-06 2024-01-25 UCHWAŁA NR LXXII/1045/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu ALL
48. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1015/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych ALL
49. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1014/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2024 r. ALL
50. 2024-01-10 2023-12-28 UCHWAŁA NR LXXI/1016/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 w Kaliszu Rokiem Marii Dąbrowskiej. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 688 419 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 16 kwietnia 2024 o godz. 05:36   kontakt: agoral@um.kalisz.pl