Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2019-05-17 2019-05-14 UCHWAŁA Nr IX/121/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Góral Aleksander
2. 2019-05-17 2019-05-14 UCHWAŁA Nr IX/122/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Góral Aleksander
3. 2019-05-17 2019-05-14 UCHWAŁA NR IX/123/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza. Góral Aleksander
4. 2019-05-17 2019-05-14 UCHWAŁA Nr IX/124/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Góral Aleksander
5. 2019-05-17 2019-05-14 UCHWAŁA Nr IX/125/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kalisz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Góral Aleksander
6. 2019-05-17 2019-05-14 UCHWAŁA Nr IX/126/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie podziału obszaru miasta Kalisza na sektory. Góral Aleksander
7. 2019-05-17 2019-05-14 UCHWAŁA NR IX/127/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Góral Aleksander
8. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/105/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza. Góral Aleksander
9. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/106/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. Góral Aleksander
10. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/107/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobrzec. Góral Aleksander
11. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/108/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice. Góral Aleksander
12. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/109/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulisławice Kolonia. Góral Aleksander
13. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/110/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza. Góral Aleksander
14. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA Nr VIII/111/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2019 rok. Góral Aleksander
15. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/112/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Góral Aleksander
16. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/113/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony. Góral Aleksander
17. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/114/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
18. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/115/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
19. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA Nr VIII/116/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Związku Zawodowego Oświata w Katowicach na Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
20. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/117/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
21. 2019-04-30 2019-04-25 Uchwała Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania. Góral Aleksander
22. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA Nr VIII/119/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Góral Aleksander
23. 2019-04-30 2019-04-25 UCHWAŁA NR VIII/120/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
24. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/86/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. Góral Aleksander
25. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/87/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. Góral Aleksander
26. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/88/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Góral Aleksander
27. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/89/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Góral Aleksander
28. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/90/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza. Góral Aleksander
29. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/91/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji Góral Aleksander
30. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/92/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza Góral Aleksander
31. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/93/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia Góral Aleksander
32. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/94/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
33. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/95/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
34. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/96/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Góral Aleksander
35. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/97/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Góral Aleksander
36. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/98/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Zarządu Związku Zawodowego Oświata w Katowicach na Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
37. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/99/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok. Góral Aleksander
38. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA Nr VII/100/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
39. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/101/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
40. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/102/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
41. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA NR VII/103/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
42. 2019-04-02 2019-03-28 UCHWAŁA Nr VII/104/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] i pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Góral Aleksander
43. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania i stawek procentowych bonifikat od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta Kalisza. Góral Aleksander
44. 2019-03-07 2019-02-28 Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Cicha - Prosta” Góral Aleksander
45. 2019-03-07 2019-02-28 Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Chmielnik Północ". Góral Aleksander
46. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/64/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw. Góral Aleksander
47. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego - Podgórze” w Kaliszu Góral Aleksander
48. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA Nr VI/68/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2019 – 2021. Góral Aleksander
49. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/69/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2019-2021. Góral Aleksander
50. 2019-03-07 2019-02-28 Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu instytucji kultury Miasta Kalisza - Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Góral Aleksander

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 966 292 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 27 maj 2019 o godz. 13:02   kontakt: agoral@um.kalisz.pl