Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/200/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Góral Aleksander
2. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/201/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Góral Aleksander
3. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/202/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. Góral Aleksander
4. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA NR XIII/203/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza. Góral Aleksander
5. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/204/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Góral Aleksander
6. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/205/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kalisz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Góral Aleksander
7. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/206/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Góral Aleksander
8. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA NR XIII/208/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
9. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA NR XIII/209/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
10. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/207/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Góral Aleksander
11. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA NR XIII/210/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw. Góral Aleksander
12. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/168/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza Góral Aleksander
13. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/169/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza Góral Aleksander
14. 2019-07-04 2019-06-27 Uchwała Nr XII/170/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego. Góral Aleksander
15. 2019-07-04 2019-06-27 Uchwała Nr XII/171/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów Góral Aleksander
16. 2019-07-04 2019-06-27 Uchwała Nr XII/172/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Góral Aleksander
17. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/173/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 – 2023” Góral Aleksander
18. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/174/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Miasta Kalisza. Góral Aleksander
19. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/175/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony. Góral Aleksander
20. 2019-07-04 2019-06-27 Uchwała Nr XII/176/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Góral Aleksander
21. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA Nr XII/177/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz Góral Aleksander
22. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/178/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu Góral Aleksander
23. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/179/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Góral Aleksander
24. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/180/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Miasta Kalisza do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Góral Aleksander
25. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/181/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
26. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/182/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
27. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/183/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania. Góral Aleksander
28. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA Nr XII/184/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Góral Aleksander
29. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/185/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. Góral Aleksander
30. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/186/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
31. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/187/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok Góral Aleksander
32. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/188/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Góral Aleksander
33. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/189/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Kalisz od dnia 1 września 2019 roku Góral Aleksander
34. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA Nr XII/190/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Góral Aleksander
35. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA Nr XII/191/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
uchwały Nr 16/1019/2019 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 r., która dotyczy uchwały Nr XII/191/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Góral Aleksander
36. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/192/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Góral Aleksander
37. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA Nr XII/193/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu. Góral Aleksander
38. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/194/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok. Góral Aleksander
39. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/195/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Góral Aleksander
40. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/196/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
41. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/197/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
42. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/198/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
43. 2019-07-04 2019-06-27 UCHWAŁA NR XII/199/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
44. 2019-06-04 2019-05-30 UCHWAŁA NR X/128/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Góral Aleksander
45. 2019-06-04 2019-05-30 Uchwała Nr X/129/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. Góral Aleksander
46. 2019-06-04 2019-05-30 UCHWAŁA NR X/130/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Asnyka. Góral Aleksander
47. 2019-06-04 2019-05-30 UCHWAŁA NR X/131/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Chmielnik. Góral Aleksander
48. 2019-06-04 2019-05-30 UCHWAŁA NR X/132/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Czaszki. Góral Aleksander
49. 2019-06-04 2019-05-30 UCHWAŁA NR X/132/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Czaszki. Góral Aleksander
50. 2019-06-04 2019-05-30 UCHWAŁA NR X/133/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobro. Góral Aleksander

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 076 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 18:06   kontakt: agoral@um.kalisz.pl