Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2020-07-29 2020-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/417/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Nr XVII/293/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok Góral Aleksander
2. 2020-07-29 2020-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/418/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Góral Aleksander
3. 2020-07-29 2020-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/419/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza Góral Aleksander
4. 2020-07-29 2020-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/420/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Góral Aleksander
5. 2020-07-29 2020-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/421/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 Góral Aleksander
6. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/392/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza Góral Aleksander
7. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/393/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza Góral Aleksander
8. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/394/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej Góral Aleksander
9. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/395/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności. Góral Aleksander
10. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/396/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, przy ul. Rzemieślniczej 6 Góral Aleksander
11. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/397/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2020/2021 Góral Aleksander
12. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/398/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Góral Aleksander
13. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/399/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 Góral Aleksander
14. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/400/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania. Góral Aleksander
15. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/401/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Góral Aleksander
16. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/402/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. Góral Aleksander
17. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/403/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Góral Aleksander
18. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/404/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
19. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/405/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok Góral Aleksander
20. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/406/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza na lata 2019 – 2023” Góral Aleksander
21. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/407/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji Góral Aleksander
22. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/408/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. Góral Aleksander
23. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/409/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza. Góral Aleksander
24. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/412/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Góral Aleksander
25. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/410/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Kalisza. Góral Aleksander
26. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR 411/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 „Bajka” w Kaliszu. Góral Aleksander
27. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/413/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Góral Aleksander
28. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/414/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla Zagorzynek związanego z protestem dotyczącym likwidacji przestrzeni publicznej, zieleni i miejsc rekreacji na terenach pomiędzy ul. Śnieżną i ul. Sudecką, ul. Torową i ul. Karpacką Góral Aleksander
29. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/415/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kalisza Góral Aleksander
30. 2020-07-01 2020-06-25 UCHWAŁA NR XXV/416/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kalisza Góral Aleksander
31. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/382/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Góral Aleksander
32. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/383/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz Góral Aleksander
33. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/384/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu Góral Aleksander
34. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/385/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie likwidacji szkoły na terenie miasta Kalisza Góral Aleksander
35. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR14/626/2020 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 24 czerwca 2020r.

UCHWAŁA NR XXIV/386/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
aktualizacja 14 lipca 2020
Góral Aleksander
36. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/387/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”. Góral Aleksander
37. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/388/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu Góral Aleksander
38. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/389/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Góral Aleksander
39. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/390/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Góral Aleksander
40. 2020-06-02 2020-05-28 UCHWAŁA NR XXIV/391/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 Góral Aleksander
41. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/377/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza” Góral Aleksander
42. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/378/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”. Góral Aleksander
43. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/379/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” Góral Aleksander
44. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/380/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Góral Aleksander
45. 2020-05-07 2020-05-07 UCHWAŁA NR XXIII/381/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia Góral Aleksander
46. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/365/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Góral Aleksander
47. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/366/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego. Góral Aleksander
48. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/367/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.” Góral Aleksander
49. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/368/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Góral Aleksander
50. 2020-04-29 2020-04-23 UCHWAŁA NR XXII/369/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Góral Aleksander

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 248 075 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 08 sierpień 2020 o godz. 04:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl