Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/234/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2023 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego" Góral Aleksander
2. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/235/2019 RADY MIASTA KALISZA Z DNIA 24 października 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu. Góral Aleksander
3. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/236/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030” Góral Aleksander
4. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/237/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/63/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie warunków udzielenia i stawek procentowych bonifikat od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiące własność Miasta Kalisza. Góral Aleksander
5. 2019-10-29 2019-10-24 Uchwała Nr XV/238/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Miasto Kalisz umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Góral Aleksander
6. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/239/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu Góral Aleksander
7. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/240/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
8. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/241/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
9. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/242/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023. Góral Aleksander
10. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/243/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skarg pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. Góral Aleksander
11. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA Nr XV/244/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu. Góral Aleksander
12. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA Nr XV/245/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe. Góral Aleksander
13. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA Nr XV/246/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w przedmiocie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Góral Aleksander
14. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/247/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Karoliny Sadowskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
15. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/248/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
16. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/249/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
17. 2019-10-29 2019-10-24 UCHWAŁA NR XV/250/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
18. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/211/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza z okazji Jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Góral Aleksander
19. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/212/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Góral Aleksander
20. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/213/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Góral Aleksander
21. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/214/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. Góral Aleksander
22. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA Nr XIV/215/2019…… RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”. Góral Aleksander
23. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/216/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas oznaczony. Góral Aleksander
24. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/217/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24. Góral Aleksander
25. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/218/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. Góral Aleksander
26. 2019-10-01 2019-09-26 Uchwała Nr XIV/219/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”. Góral Aleksander
27. 2019-10-01 2019-09-26 Uchwała Nr XIV/220/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. Góral Aleksander
28. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/221/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
29. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/222/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
30. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA Nr XIV/223/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
31. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/224/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Góral Aleksander
32. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/225/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
33. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/226/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Kaliszu. Góral Aleksander
34. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA Nr XIV/227/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu w przedmiocie ponownego zbadania sprawy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
35. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA Nr XIV/228/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu w przedmiocie ponownego zbadania sprawy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
36. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/229/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu Góral Aleksander
37. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/230/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok. Góral Aleksander
38. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/231/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
39. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/232/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
40. 2019-10-01 2019-09-26 UCHWAŁA NR XIV/233/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
41. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/200/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Góral Aleksander
42. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/201/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Góral Aleksander
43. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/202/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. Góral Aleksander
44. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA NR XIII/203/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza. Góral Aleksander
45. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/204/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Góral Aleksander
46. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/205/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kalisz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Góral Aleksander
47. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/206/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Góral Aleksander
48. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA NR XIII/208/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
49. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA NR XIII/209/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
50. 2019-08-16 2019-08-08 UCHWAŁA Nr XIII/207/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Góral Aleksander

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 060 688 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 15 listopad 2019 o godz. 18:22   kontakt: agoral@um.kalisz.pl