Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania i stawek procentowych bonifikat od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta Kalisza. Góral Aleksander
2. 2019-03-07 2019-02-28 Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Cicha - Prosta” Góral Aleksander
3. 2019-03-07 2019-02-28 Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Chmielnik Północ". Góral Aleksander
4. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/64/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie skrócenia i wydłużenia kadencji rad osiedli i sołectw oraz ustalenia wspólnego terminu wyborów do rad osiedli i sołectw. Góral Aleksander
5. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego - Podgórze” w Kaliszu Góral Aleksander
6. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA Nr VI/68/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2019 – 2021. Góral Aleksander
7. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/69/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2019-2021. Góral Aleksander
8. 2019-03-07 2019-02-28 Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu instytucji kultury Miasta Kalisza - Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Góral Aleksander
9. 2019-03-07 2019-02-28 Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanych odcinków dróg w Strefie Gospodarczej Dobrzec-Zachód Góral Aleksander
10. 2019-03-07 2019-02-28 Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego. Góral Aleksander
11. 2019-03-07 2019-02-28 Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Góral Aleksander
12. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/74/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Góral Aleksander
13. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/75/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
14. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/76/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
15. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/77/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów Góral Aleksander
16. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/78/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół na terenie miasta Kalisza Góral Aleksander
17. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/79/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6 poprzez stworzenie nowej lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Nowy Świat 13. Góral Aleksander
18. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/80/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15 poprzez zmianę jego siedziby Góral Aleksander
19. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/81/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu poprzez likwidację lokalizacji prowadzenia zajęć na ul. Teatralnej 3. Góral Aleksander
20. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/82/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 z siedzibą w Kaliszu. Góral Aleksander
21. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/84/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
22. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Góral Aleksander
23. 2019-03-07 2019-02-28 UCHWAŁA NR VI/85/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
24. 2019-02-05 2019-01-31 Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury. Góral Aleksander
25. 2019-02-05 2019-01-31 UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
26. 2019-02-05 2019-01-31 UCHWAŁA NR V/55/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
27. 2019-02-05 2019-01-31 UCHWAŁA NR V/56/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza. Góral Aleksander
28. 2019-02-05 2019-01-31 UCHWAŁA NR V/57/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Góral Aleksander
29. 2019-02-05 2019-01-31 UCHWAŁA NR V/58/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Góral Aleksander
30. 2019-02-05 2019-01-31 UCHWAŁA NR V/59/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
31. 2019-02-05 2019-01-31 UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
32. 2019-02-05 2019-01-31 UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok. Góral Aleksander
33. 2019-02-05 2019-01-31 UCHWAŁA Nr V/62/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] o zakończenie kontroli prowadzonej przez Zespół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
34. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/40/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Góral Aleksander
35. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/41/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Góral Aleksander
36. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/42/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Góral Aleksander
37. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/43/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 Góral Aleksander
38. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/44/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Góral Aleksander
39. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/45/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. Góral Aleksander
40. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/45/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. Góral Aleksander
41. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/46/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”. Góral Aleksander
42. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/47/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
43. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/48/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Góral Aleksander
44. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/49/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącej Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Na Góral Aleksander
45. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA NR IV/50/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie harmonogramu Sesji Rady Miasta Kalisza na 2019 r. Góral Aleksander
46. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA Nr IV/51/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Góral Aleksander
47. 2019-01-08 2018-12-28 UCHWAŁA Nr IV/52/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok. Góral Aleksander

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 926 225 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 24 marzec 2019 o godz. 20:05   kontakt: agoral@um.kalisz.pl