Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/429/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych. ALL
2. 2008-11-21 2008-10-30 UCHWAŁA Nr XXVII/ 428/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
3. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/427/2008. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
4. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/426/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ALL
5. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/425/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. ALL
6. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/ 424/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
7. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/423/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kalisza na lata 2008-2015 ALL
8. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/422/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
9. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/421/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz zabudowanych garażami. ALL
10. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/420/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
11. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/419/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie sprzedaży z bonifikatą Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" w Kaliszu nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. ALL
12. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/418/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza. ALL
13. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/417/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2009 roku ALL
14. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/416/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza ALL
15. 2008-11-21 2008-10-30 Uchwała Nr XXVII/ 415/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy i zawarcia porozumienia o partnerstwie i współpracy z miastem Beylikdüzü. ALL
16. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/ 404/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Kalisza do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego ALL
17. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/392/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
18. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/393/ 2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę ALL
19. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/394/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz zabudowanych garażami ALL
20. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/395/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul.Złotej 144-146 ALL
21. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/396/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul.Beskidzkiej ALL
22. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/397/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Miasta Kalisza ALL
23. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/398/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza. ALL
24. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/399/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kalisza oraz o dalszym postępowaniu ALL
25. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/400/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie postępowania na terenie miasta Kalisza ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi ALL
26. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/401/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wybudowania infrastruktury technicznej ALL
27. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/402/ 2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu trwania umów najmu i umowy dzierżawy ALL
28. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/405/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza ALL
29. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/ 406/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2008 roku w sprawie nieuwzględnienia skargi na uchwałę Nr XXV/388/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Kaliszu pomiędzy ulicami: Warszawską, Botaniczną i Olszową ALL
30. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/407/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2008 r. ALL
31. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/410/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych ALL
32. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/408/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok ALL
33. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/409/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2007 roku długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza ALL
34. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/411/ 2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 - 2008 pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego i ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki. ALL
35. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała XXVI/412/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 – 2009 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
36. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/413/ 2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu. ALL
37. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/ 414/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
38. 2008-10-28 2008-09-29 Uchwała Nr XXVI/403/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zasad i trybu umorzenia odsetek od należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych, które wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza ALL
39. 2008-07-24 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/365/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok ALL
40. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/376/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie nadania imienia księdza Józefa Sieradzana Technikum Nr 4 w Kaliszu, przy ul. Częstochowskiej 99 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu ALL
41. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/375/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej ALL
42. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/374/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza ALL
43. 2008-07-24 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/373/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki ALL
44. 2008-07-24 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/371/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
45. 2008-07-24 2008-05-29 Uchwala Nr XXIII/372/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
46. 2008-07-24 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/370/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
47. 2008-07-24 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/363/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim ALL
48. 2008-07-24 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/364/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2008 r ALL
49. 2008-07-24 2008-05-29 Uchwała Nr XXIII/366/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu ALL
50. 2008-07-24 2008-06-26 Uchwała Nr XXV/388/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Kaliszu pomiędzy ulicami: Warszawską, Botaniczną i Olszową ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 892 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 15:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl