Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała RMK nr III/29/2006 z dnia 14 grudnia 2006r w 25-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ALL
2. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała RMK nr III/28/2006 z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
3. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała RMK nr III/27/2006 z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie ustalenia zasad naliczania diet radnym Rady Miejskiej Kalisza oraz rozliczania kosztów podróży służbowych. ALL
4. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała nr III/26/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok. ALL
5. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała RMK nr III/25/2006 z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
6. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała nr III/24/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz - na 2007 r.". Pararaf 20 jest nieważny na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2007 roku ALL
7. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała RMK nr III/23/2006 z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych. ALL
8. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała nr III/22/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. ALL
9. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała RMK nr III/21/2006 z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie nadania imienia Wojciecha Bogusławskiego Szkole Podstawowej Nr 11 w Kaliszu przy ul. Pomorskiej 7. ALL
10. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała RMK nr III/20/2006 z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza skargi ███████████*. ALL
11. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała RMK nr III/19/2006 z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. ALL
12. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała RMK nr III/18/2006 z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza ALL
13. 2006-12-29 2006-12-14 Uchwała RMK nr III/17/2006 z dnia 14 grudnia 2006r w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Kalisza ALL
14. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/16/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
15. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/15/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Kalisza do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina". ALL
16. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/14/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie wyboru przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
17. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/13/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie składu osobowego Komisji Rozwoju i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
18. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/12/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mienia Miasta Rady Miejskiej Kalisza. ALL
19. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/11/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
20. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/10/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
21. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/9/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
22. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/8/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. ALL
23. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/7/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza. ALL
24. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/6/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie wykazu Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza oraz określenia przedmiotu ich działania. ALL
25. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/5/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza ALL
26. 2006-12-06 2006-12-01 Uchwała RMK nr II/4/2006 z dnia 01 grudnia 2006r w sprawie obsadzenia mandatu radnego. ALL
27. 2006-11-30 2006-11-27 Uchwała RMK nr I/3/2006 z dnia 27 listopada 2006r w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Kalisza. ALL
28. 2006-11-30 2006-11-27 Uchwała RMK nr I/2/2006 z dnia 27 listopada 2006r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. ALL
29. 2006-11-30 2006-11-27 Uchwała RMK nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006r w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
30. 2006-11-07 2006-10-26 Uchwała RMK nr XLIX/750/2006 z dnia 26 października 2006r w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok ALL
31. 2006-11-07 2006-10-26 Uchwała RMK nr XLIX/749/2006 z dnia 26 października 2006r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2006 rok ALL
32. 2006-11-07 2006-10-26 Uchwała RMK nr XLIX/748/2006 z dnia 26 października 2006r w sprawie obchodów Jubileuszu 750-lecia lokacji Miasta Kalisza w roku 2007 ALL
33. 2006-11-07 2006-10-26 Uchwała RMK nr XLIX/747/2006 z dnia 26 października 2006r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2006 ALL
34. 2006-11-07 2006-10-26 Uchwała RMK nr XLIX/746/2006 z dnia 26 października 2006r w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza ALL
35. 2006-11-07 2006-10-26 Uchwała RMK nr XLIX/745/2006 z dnia 26 października 2006r w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Kalisza - Miasta na prawach powiatu w celu udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją ALL
36. 2006-11-07 2006-10-26 Uchwała RMK nr XLIX/744/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu ochrona zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zawarcia umowy. ALL
37. 2006-11-07 2006-10-26 Uchwała RMK nr XLIX/743/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza dotyczącej rozpatrzenia skargi ███████████* na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
38. 2006-11-07 2006-10-26 Uchwała RMK nr XLIX/742/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę ALL
39. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/738/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu. ALL
40. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/732/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
41. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała nr XLIX/724/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 07 września 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. ALL
42. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/725/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą: "Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu" oraz uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania przez Miasto Kalisz stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego w roku szkolnym 2006/2007. ALL
43. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/726/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza" i ustalenia zasad udzielania stypendiów studentom ALL
44. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/727/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza ALL
45. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/728/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za I półrocze 2006 roku ALL
46. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/729/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ALL
47. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/730/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. ALL
48. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/731/2006 z dnia 07 września 2006 roku uchylająca uchwałę Nr XLVI/301/98 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 1998r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741) ALL
49. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/741/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Kalisza w wyborach samorządowych 2006 roku ALL
50. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/739/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 878 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 14:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl