Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/736/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
52. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała nr XLIX/737/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 07 września 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok. ALL
53. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/738/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu. ALL
54. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/739/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych ALL
55. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/740/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
56. 2006-09-19 2006-09-07 Uchwała RMK nr XLIX/741/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Kalisza w wyborach samorządowych 2006 roku ALL
57. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr XLVIII/700/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul.Poznańskiej na odcinku od ul.Stanczukowskiego do Al.Wojska Polskiego kategorii drogi krajowej. ALL
58. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr XLVIII/701/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie pozbawienia ul.Podmiejskiej (na odcinku od Al.Wojska Polskiego do ul.Stanczukowskiego), ul.Stanczukowskiego, ul.Piłsudskiego kategorii dróg powiatowych. ALL
59. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr XLVIII/702/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta Kalisza ALL
60. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr 703/48/2006 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zaliczenia Al.Wojska Polskiego na odcinku od ul.Stawiszyńskiej do ul.Podmiejskiej do kategorii dróg powiatowych. ALL
61. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr 704/48/2006 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie przyjęcia Planu działania dla Miasta Kalisza w zakresie opracowania Produktu Turystyki Kulturowej o nazwie "Szlak Bursztynowy" ALL
62. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr 705/48/2006 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania imienia Polskich Noblistów Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu przy ul. Teatralnej 3. ALL
63. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr 706/48/2006 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 12 przy Wojewódzkim Szpitalu Matki i Dziecka w Kaliszu, ul. Toruńska 7. ALL
64. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr 707/48/2006 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania imienia Zesłańców Sybiru Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Kaliszu przy ul. Wąskiej 13. ALL
65. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała RMK nr XLVIII/708/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. ALL
66. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr 708/48/2006 Rady Miejskiej Kalisza zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. ALL
67. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr 710/48/2006 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. ALL
68. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr 711/48/2006 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania przy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV. ALL
69. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała RMK nr XLVIII/712/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
70. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 2006-2013. ALL
71. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała RMK nr XLVIII/714/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. ALL
72. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała RMK nr XVLIII/715/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2006 roku ALL
73. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr XLVIII/716/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok. ALL
74. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała RMK nr XLVIII/717/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania , udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta. ALL
75. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr XLVIII/718/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Kalisza ALL
76. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała RMK nr XLVIII/719/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ALL
77. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała RMK nr XLVIII/720/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu i Utworzenia Województwa Środkowopolskiego z siedzibą w Kaliszu ALL
78. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała RMK nr XLVIII/721/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. ALL
79. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała nr XLVIII/722/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. ALL
80. 2006-07-10 2006-06-29 Uchwała RMK nr XLVIII/723/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu ALL
81. 2006-06-15 2006-06-29 Uchwała nr XLVIII/699/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia oraz pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta Kalisza ALL
82. 2006-06-15 2006-05-25 Uchwała nr XLVI/698/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 maja 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Powojskowego dla Miasta Kalisza ALL
83. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/684/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
84. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/685/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta Kalisza. ALL
85. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/686/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. ALL
86. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/687/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie Programu Gospodarczego p.n. "Wieloletni Program Inwestycyjny Kalisza-Miasta na prawach powiatu na lata 2007-2010" ALL
87. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/688/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza ALL
88. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/690/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim ALL
89. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/691/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.1 schemat b) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz udzielenia pełnomocnictwa. ALL
90. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/692/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. ALL
91. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/693/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich ALL
92. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/694/2006 z dnia 18 maja 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2006 r ALL
93. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/695/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2006r ALL
94. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/696/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok. ALL
95. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/697/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia wsparcia finansowego Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ALL
96. 2006-05-26 2006-05-18 Uchwała RMK nr XLV/689/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. ALL
97. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/665/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu za rok 2005 ALL
98. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/666/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu za rok 2005 ALL
99. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/667/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu za rok 2005 ALL
100. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/668/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej "WIEŻA CIŚNIEŃ" w Kaliszu za rok 2005 ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 584 831 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 31 stycznia 2023 o godz. 18:38   kontakt: agoral@um.kalisz.pl