Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
101. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/669/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za rok 2005 ALL
102. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/670/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. ALL
103. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/671/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. ALL
104. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/672/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. ALL
105. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/673/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 5 w Kaliszu przy ul. Robotniczej 5. ALL
106. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/674/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 6 w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 22. ALL
107. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/676/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 14 w Kaliszu przy ul. Długosza 14. ALL
108. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/675/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8 w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15. ALL
109. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/677/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. ALL
110. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/678/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Kalisza pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury oraz zawarcia porozumienia. ALL
111. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/679/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nieuwzględnienia skargi na uchwałę Nr XL/635/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Niemojowskich". ALL
112. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/680/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. ALL
113. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/681/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok. ALL
114. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/682/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie programu pomocy horyzontalnej na zatrudnienie udzielanej dla przedsiębiorców na terenie miasta Kalisza. ALL
115. 2006-05-09 2006-04-27 Uchwała RMK nr XLIV/683/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku ALL
116. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/650/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę ALL
117. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/651/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz udzielenia pełnomocnictw. ALL
118. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/652/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006" ALL
119. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/653/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia "Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2006-2010 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego" ALL
120. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/654/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania realizowanej w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ALL
121. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/655/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu przy ul. Bolesława Pobożnego. ALL
122. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/656/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
123. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/657/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza. ALL
124. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/658/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian w podziale miasta Kalisza na stałe obwody głosowania ALL
125. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/659/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian w podziale miasta Kalisza na okręgi wyborcze. ALL
126. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/660/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz zawarcia umowy ALL
127. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/661/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2006 roku ALL
128. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/662/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie w sprawie udzielenia Gminie i Miastu Stawiszyn pomocy finansowej ALL
129. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/663/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w 2006 roku długoterminowego kredytu bankowego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza ALL
130. 2006-04-11 2006-03-30 Uchwała RMK nr XLIII/664/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok ALL
131. 2006-03-09 2006-03-02 Uchwała RMK nr XLII/642/2006 z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za II półrocze 2005 roku. ALL
132. 2006-03-09 2006-03-02 Uchwała Nr XLII/643/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice" ALL
133. 2006-03-09 2006-03-02 Uchwała RMK nr XLII/644/2006 z dnia 02 marca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia reformy ustroju szkolnego. ALL
134. 2006-03-09 2006-03-02 Uchwała RMK nr XLII/645/2006 z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Kaliskim ALL
135. 2006-03-09 2006-03-02 Uchwała RMK nr XLII/646/2006 z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2006 ALL
136. 2006-03-09 2006-03-02 Uchwała nr XLII/647/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok. ALL
137. 2006-03-09 2006-03-02 Uchwała RMK nr XLII/648/2006 z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. ALL
138. 2006-03-09 2006-03-02 Uchwała RMK nr XLII/649/2006 z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia woli na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. ALL
139. 2006-02-01 2006-01-31 Uchwała RMK nr XLI/641/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku dotycząca tragedii, jaka wydarzyła się na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich ALL
140. 2006-01-24 2006-01-19 Uchwała RMK nr XL/632/2006 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2006 rok ALL
141. 2006-01-24 2006-01-19 Uchwała nr XL/633/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie nadania nazwy placowi. ALL
142. 2006-01-24 2006-01-19 Uchwała RMK nr XL/634/2006 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie odrzucenia protestów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojowskich" ALL
143. 2006-01-24 2006-01-19 Uchwała RMK nr XL/635/2006 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojowskich" ALL
144. 2006-01-24 2006-01-19 Uchwała nr XL/636/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza ALL
145. 2006-01-24 2006-01-19 Uchwała RMK nr XL/637/2006 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu. ALL
146. 2006-01-24 2006-01-19 Uchwała RMK nr XL/638/2006 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w służbie dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. ALL
147. 2006-01-24 2006-01-19 Uchwała RMK nr XL/639/2006 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej ALL
148. 2006-01-24 2006-01-19 Uchwała nr XL/640/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 stycznia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ALL
149. 2006-01-09 2005-12-28 Uchwała RMK nr XXXIX/613/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę radnej Ewy Perlińskiej ALL
150. 2006-01-09 2005-12-28 Uchwała RMK nr XXXIX/614/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od opłaty oraz rozkładania na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 587 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 sierpnia 2022 o godz. 04:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl