Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2015-12-09 2015-12-04 UCHWAŁA NR XVII/204/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. ALL
2. 2015-12-09 2015-12-04 Uchwała Nr XVII/203/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok. ALL
3. 2015-12-09 2015-12-04 UCHWAŁA NR XVII/202/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. ALL
4. 2015-12-09 2015-12-04 UCHWAŁA NR XVII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu. ALL
5. 2015-12-09 2015-12-04 UCHWAŁA NR XVII/200/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok. ALL
6. 2015-12-09 2015-12-04 UCHWAŁA NR XVII/199/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków na terenie miasta Kalisza ALL
7. 2015-12-09 2015-12-04 UCHWAŁA NR XVII/198/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
8. 2015-12-09 2015-12-04 UCHWAŁA NR XVII/197/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. ALL
9. 2015-11-25 2015-11-20 UCHWAŁA NR XVI/196/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. ALL
10. 2015-11-25 2015-11-20 UCHWAŁA NR XVI/195/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029. ALL
11. 2015-11-25 2015-11-20 UCHWAŁA NR XVI/193/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych. ALL
12. 2015-11-25 2015-11-20 UCHWAŁA NR XVI/194/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.. ALL
13. 2015-11-25 2015-11-20 UCHWAŁA NR XVI/192/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej. ALL
14. 2015-11-25 2015-11-20 UCHWAŁA NR XVI/191/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016. ALL
15. 2015-11-25 2015-11-20 UCHWAŁA NR XVI/190/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
16. 2015-11-25 2015-11-20 UCHWAŁA NR XVI/189/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”. ALL
17. 2015-11-25 2015-11-20 Uchwała Nr XVI/188/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
18. 2015-11-25 2015-11-20 UCHWAŁA NR XVI/187/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” ALL
19. 2015-11-25 2015-11-20 UCHWAŁA NR XVI/186/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” ALL
20. 2015-11-25 2015-11-20 Uchwała nr XVI/185/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. ALL
21. 2015-11-25 2015-11-20 Obwieszczenie RMK ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX_406_2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie podziału obszaru Miasta Kalisza na sektory ALL
22. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/178/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność kierownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. ALL
23. 2015-11-03 2015-10-29 Uchwała Nr XV/167/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2016 r. ALL
24. 2015-11-03 2015-10-29 Uchwała Nr XV/171/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ALL
25. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/173/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych. ALL
26. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/174/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. ALL
27. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA Nr XV/175/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza na lata 2015-2020”. ALL
28. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/181/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019. ALL
29. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/182/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
30. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/177/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. ALL
31. 2015-11-03 2015-10-29 Uchwała Nr XV/168/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu ALL
32. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/170/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”. ALL
33. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/172/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia ALL
34. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/176/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029. ALL
35. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
36. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/179/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
37. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/180/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. ALL
38. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/183/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
39. 2015-11-03 2015-10-29 UCHWAŁA NR XV/184/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 października 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
40. 2015-11-03 2015-10-29 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIX/528/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.09.2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
41. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/143/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
42. 2015-09-22 2015-09-17 Uchwała Nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. ALL
43. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA Nr XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ALL
44. 2015-09-22 2015-09-17 Uchwała Nr XIV/162/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P - ulicą Starożytną w Kaliszu do granicy Miasta Kalisza. ALL
45. 2015-09-22 2015-09-17 Uchwała Nr XIV/161/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi powiatowej nr 6217P ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 6232P - ulicą Starożytną w Kaliszu do granicy Miasta Kalisza. ALL
46. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/160/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. ALL
47. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA Nr XIV/155/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza ALL
48. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/140/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. ALL
49. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Kalisza. ALL
50. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/149/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kalisza na sektory. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 907 548 razy, aktualnie na stronie przebywa: 33 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 11:34   kontakt: agoral@um.kalisz.pl