Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA Nr XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ALL
52. 2015-09-22 2015-09-17 Uchwała Nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. ALL
53. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/143/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
54. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu ALL
55. 2015-09-22 2015-09-17 Uchwała Nr XIV/145/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12. ALL
56. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/146/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2015-2017 .” ALL
57. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/147/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
58. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/148/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
59. 2015-09-22 2015-09-17 Uchwała Nr XIV/150/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych od Miasta Kalisza. ALL
60. 2015-09-22 2015-09-17 Uchwała Nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. ALL
61. 2015-09-22 2015-09-17 Uchwała Nr XIV/156/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. ALL
62. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/157/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
63. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/158/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu. ALL
64. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/159/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029. ALL
65. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/164/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
66. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/165/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. ALL
67. 2015-09-22 2015-09-17 UCHWAŁA NR XIV/166/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci, Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
68. 2015-09-18 2011-03-31 Uchwała Nr VII/ 68/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli Miasta Kalisza. ALL
69. 2015-07-08 2015-07-08 UCHWAŁA NR XIII/131/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. ALL
70. 2015-07-08 2015-07-08 UCHWAŁA NR XIII/132/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. ALL
71. 2015-07-08 2015-07-08 UCHWAŁA NR XIII/133/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Kaliscy Patrioci, Kongres Nowej Prawicy Kalisz, Solidarna Polska Kalisz, ONR Brygada Wielkopolska na działalnośćPrezydenta Miasta Kalisza. ALL
72. 2015-07-08 2015-07-08 UCHWAŁA NR XIII/134/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawnośćwyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
73. 2015-07-08 2015-07-08 UCHWAŁA NR XIII/135/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawnośćwyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej]na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
74. 2015-07-08 2015-07-08 Uchwała XIII/136/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przeniesienia siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 19 do obiektu przy ul. Handlowej 30 w Kaliszu. ALL
75. 2015-07-08 2015-07-08 UCHWAŁA NR XIII/137/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę warunków umowy o pracę z radnym Pawłem Gołębiakiem. ALL
76. 2015-07-08 2015-07-08 UCHWAŁA NR XIII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029. ALL
77. 2015-07-08 2015-07-08 UCHWAŁA NR XIII/139/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. ALL
78. 2015-07-01 2015-06-25 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. ALL
79. 2015-07-01 2015-06-25 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz. ALL
80. 2015-07-01 2015-06-25 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej. ALL
81. 2015-07-01 2015-06-25 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ALL
82. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/112/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ALL
83. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/114/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałęw sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania ALL
84. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/116/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. ALL
85. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałęw sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu. ALL
86. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/122/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. ALL
87. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/127/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kaliszadla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015r. ALL
88. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałęw sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu ALL
89. 2015-07-01 2015-06-25 Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022. ALL
90. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. ALL
91. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/118/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. ALL
92. 2015-07-01 2015-06-25 Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna” ALL
93. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawnośćwyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej]na działalnośćPrezydenta Miasta Kalisza. ALL
94. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029. ALL
95. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/124/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawnośćwyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej]na działalnośćkomendanta Straży Miejskiej Kalisza. ALL
96. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/125/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej i ulicy Fryderyka Chopina”. ALL
97. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/126/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Wiosenną, Nędzerzewskąi Łódzką”. ALL
98. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/128/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawnośćwyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej]na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
99. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej]na działalnośćdyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
100. 2015-07-01 2015-06-25 UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawnośćwyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej]na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 578 754 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 28 stycznia 2023 o godz. 08:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl