Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/829/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 ALL
2. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/828/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok ALL
3. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/827/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaprzestania używania w przestrzeni publicznej logotypu herbu Miasta Kalisza ALL
4. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/826/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza ALL
5. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/825/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza ALL
6. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/824/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza ALL
7. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/823/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza ALL
8. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/822/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza ALL
9. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/821/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza ALL
10. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/820/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza i będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza ALL
11. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/819/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. ALL
12. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/818/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje. ALL
13. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/817/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
14. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/816/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. ALL
15. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/815/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. ALL
16. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/814/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu ALL
17. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/813/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu oraz nadania Statutu ALL
18. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/812/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. ALL
19. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/811/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
20. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/810/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów ALL
21. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/809/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" ALL
22. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/808/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza ALL
23. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/807/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b poprzez zmianę jej siedziby. ALL
24. 2022-12-09 2022-11-24 UCHWAŁA NR LVIII/806/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
25. 2022-12-09 2022-11-24 Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI_604_2017 ALL
26. 2022-11-07 2022-10-27 UCHWAŁA NR LVII/805/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. ALL
27. 2022-11-07 2022-10-27 UCHWAŁA NR LVII/804/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu. ALL
28. 2022-11-07 2022-10-27 UCHWAŁA NR LVII/803/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 ALL
29. 2022-11-07 2022-10-27 UCHWAŁA NR LVII/802/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok ALL
30. 2022-11-07 2022-10-27 UCHWAŁA NR LVII/801/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych Miasta w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską spółce Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu ALL
31. 2022-11-07 2022-10-27 UCHWAŁA NR LVII/799/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku". ALL
32. 2022-11-07 2022-10-27 UCHWAŁA NR LVII/800/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza ALL
33. 2022-11-07 2022-10-27 UCHWAŁA NR LVII/798/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza ALL
34. 2022-11-07 2022-10-27 UCHWAŁA NR LVII/797/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza ALL
35. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/784/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe – Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków – Kalisz Piwonice. (PLAN PROCEDOWANY) ALL
36. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/778/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości. ALL
37. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/779/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 r. ALL
38. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/780/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza. ALL
39. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/781/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony. ALL
40. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/782/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca” ALL
41. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/783/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej. ALL
42. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/785/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie ALL
43. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/786/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia. ALL
44. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/787/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja". ALL
45. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/795/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
46. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/793/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok ALL
47. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/794/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadania nazwy Bydgoska/Bydgoski obiektowi znajdującemu się na terenie miasta Kalisza ALL
48. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/789/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”. ALL
49. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/788/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”. ALL
50. 2022-10-10 2022-09-29 UCHWAŁA NR LVI/796/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 190 razy, aktualnie na stronie przebywa: 15 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 13:22   kontakt: agoral@um.kalisz.pl