Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2021-09-242021-09-24
2024-09-24
Interpelacje ws. oświadczeń majątkowych naczelników Urzędu Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
2.2021-09-242021-09-24
2024-09-24
Interpelacjews. rządowego projektu udziału Wielkopolski w podziale unijnych funduszy dla regionówGóral Aleksandere-mail
3.2021-09-242021-09-24
2024-09-24
Interpelacjews. zamontowania dodatkowych ławek na ulicach Kalisza Góral Aleksandere-mail
4.2021-09-242021-09-24
2024-09-24
Interpelacjews. fanpage Prezydenta Miasta Kalisza (ciąg dalszy)Góral Aleksandere-mail
5.2021-09-242021-09-24
2024-09-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 555/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Góral Aleksandere-mail
6.2021-09-242021-09-24
2024-09-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 559/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
7.2021-09-242021-09-24
2024-09-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 563/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.Góral Aleksandere-mail
8.2021-09-242021-09-24
2024-09-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 564/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji w latach 2021- 2022 zadania publicznego pn. prowadzenie sklepu socjalnegoGóral Aleksandere-mail
9.2021-09-242021-09-24
2024-09-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 566/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Góral Aleksandere-mail
10.2021-09-242021-09-24
2021-12-24
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko inspektora ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta KaliszaGóral AleksanderWO.210.0034.2021
11.2021-09-242021-09-29
2021-10-20
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia przez Miasto Kalisz w drodze umowy zamiany. - ul. WrzosowaGóral AleksanderWGM.6840.01.0026.2020.KŻ
12.2021-09-242021-09-27
2021-10-11
wbua4wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV oraz budowie słupa linii napowietrznej nN-0,4 kV, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Starożytnej 122-124Góral AleksanderWBUA.6733.0039.2021
13.2021-09-242021-09-24
2021-09-29
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaSprostowanie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 54, 52, 54a i 52a.Góral AleksanderWGM.6840.01.0021.2020.KŻ
14.2021-09-232021-09-23
2021-10-01
Informacje Komunikaty TerminyTermin 3 raty - pozwolenie na sprzedaż alkoholuGóral AleksanderWSSM.7340.5.12.2021
15.2021-09-232021-09-23
2021-10-23
wbua1Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeń Góral AleksanderWBUA.6743.0226.2021 WBUA.6743.0228.2021
16.2021-09-232021-09-23
2021-10-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskopodaję do publicznej wiadomości informację że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Prosny nowego obiektu budowlanego – sieci gazowej średniego ciśnienia w Kaliszu w ul. Złotej na dz. nr ewid. 16/2, 16/10, 16/12 (obręb 0019) i dz. nr ewid. 1/14 (obręb 0023) – na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, dla którego rzędna wody powodziowej p=1% dla inwestycji „Sieć gazowa ś/c PE dn(Dz)63 w ul. Złotej”. Góral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.322.2021.JG
17.2021-09-232021-09-23
2021-10-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął na wniosek osoby fizycznej postępowanie administracyjne w sprawie: wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie poprzez przyłącze kanalizacyjne do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych na terenie zakładu cukierniczego, zlokalizowanego przy ul. C. Biernackiego 10 w KaliszuGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.236.2021.BK
18.2021-09-222021-09-22
2021-10-06
wbua2w dniu 19.08.2021r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie odcinka ulicy Pogodnej w Kaliszu – Etap IV”Góral AleksanderWBUA.6740.02.0001.2021
19.2021-09-222021-09-22
2021-10-22
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie piątego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży, po obniżonej cenie, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. Górnośląskiej 19, wraz z udziałem 1227/10000 części w nieruchomości wspólnej.Góral AleksanderWGM.6840.01.0002.2019.MJ
20.2021-09-222021-09-22
2021-10-26
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. A. Asnyka 46 i ul.Polnej 30 w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.Góral AleksanderWGM.6840.01.0029.2016.JS
21.2021-09-222021-09-22
2021-11-08
wbua3Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica RozwojowaGóral AleksanderWBUA.6721.0002.2020
22.2021-09-222021-09-22
2021-10-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla: głównego wnioskodawcy Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Gniewomira Dziadka na podstawie udzielonych pełnomocnictw o numerach: WU.4130.5.3.2020 z dnia 6 maja 2021 r. Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu oraz O/PO.D-4.011.2.112.2021.AG z dnia 14 września 2021 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na usługę wodną - wspólne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rzeki Swędrni, jednym wylotem kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowychGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.155.2021.MŻ
23.2021-09-222021-09-22
2021-09-28
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje o naradzie koordynacyjnej nr WGK.6630.01.37.2021, która będzie trwała do 28.09.2021 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.37.2021
24.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 540/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
25.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 549/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rokGóral Aleksandere-mail
26.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 551/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Góral Aleksandere-mail
27.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 552/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
28.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 553/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
29.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Interpelacjews. oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Szlaku Bursztynowego i Parku Miejskiego Góral Aleksandere-mail
30.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Interpelacjews. stanu technicznego ławek i schodów widowiskowych na terenie amfiteatru w Parku Przyjaźni Góral Aleksandere-mail
31.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 557/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego Góral Aleksandere-mail
32.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 558/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza w środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środki higieny osobistej oraz ekwiwalentu za artykuły piśmienne.Góral Aleksandere-mail
33.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 560/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
34.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 561/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
35.2021-09-222021-09-22
2021-10-13
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaZarząd Dróg Miejskich informuje o Wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.Góral AleksanderWU.423.77.2021
36.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 556/2021r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Wrzosowej 2a i ul. Wrzosowej. Góral Aleksandere-mail
37.2021-09-222021-09-22
2024-09-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 554/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
38.2021-09-222021-09-23
2021-12-27
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. opłat z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów w Wydziale Gospodarowania Mieniem Góral AleksanderWO.210.0032.2021
39.2021-09-212021-09-21
2021-10-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko„Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” projektowanego w Kaliszu na działce nr ew. 39/4 (obręb 014 Chmielnik).Góral AleksanderWGOŚ.6220.0015.2021
40.2021-09-212021-09-21
2021-10-21
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniachGóral AleksanderWBUA.6743.0250.2021 WBUA.6743.0251.2021 WBUA.6743.0252.2021
41.2021-09-202021-09-20
2021-09-30
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich 2 etaty Góral AleksanderWO.210.0038.2021
42.2021-09-202021-09-20
2021-10-11
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz dotyczący wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 2.000 m2, położonej w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 2H, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 078 Dobrzec jako działka nr 43/4 o pow. 0,5452 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00015091/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na parking. D2021.07.02551Góral AleksanderWGM.6845.03.0004.2021.AA
43.2021-09-202021-09-20
2021-10-11
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz dotyczący wynajęcia części nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 8 m2, położonej w Kaliszu przy Pl. J. Kilińskiego 13, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 026B Śródmieście jako działka nr 29/1 o pow. 0,1069 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00026409/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na działalność telekomunikacyjną; D2021.07.02691Góral AleksanderWGM.6845.03.0003.2021.AA
44.2021-09-202021-09-20
2021-10-04
wbua4Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia na terenie położonym w Kaliszu w ulicach Warszawskiej, Alei Gen. W. Sikorskiego, Braci Niemojowskich, Łódzkiej, Sportowej, Wał Jagielloński, Wał Jana Matejki, Wał Piastowski, Czarna Droga, w korycie rzeki Swędrni, Prosny i w Kanale Bernardyńskim Góral AleksanderWBUA.6733.0041.2021
45.2021-09-172021-09-17
2021-10-17
wbua1inf. o dokonanych zgłoszeniachGóral AleksanderWBUA.6743.0241.2021 WBUA.6743.0242.2021 WBUA.6743.0243.2021
46.2021-09-172021-09-17
2021-10-17
wbua1inf. o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0217.2021
47.2021-09-162021-09-16
2021-10-16
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 547/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Góral Aleksandere-mail
48.2021-09-162021-09-16
2021-10-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 542/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Góral Aleksandere-mail
49.2021-09-162021-09-16
2021-10-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 523/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Góral Aleksandere-mail
50.2021-09-162021-09-16
2021-10-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 548/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2021r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej 187-199, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 626 732 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 26 września 2021 o godz. 18:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl