Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2020-10-292020-10-29
2020-11-29
wbua1Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowęGóral AleksanderWBUA.6743.0242.2020 WBUA.6743.0246.2020 WBUA.6743.0247.2020 WBUA.6743.0259.2020 WBUA.6743.0268.2020
2.2020-10-292020-10-29
2023-10-29
Interpelacjews. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła Góral Aleksandere-mail
3.2020-10-292020-10-29
2021-10-28
Informacje Komunikaty TerminyZarządzenie Nr 610/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Góral Aleksandere-mail
4.2020-10-292020-10-29
2023-10-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 601/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.Góral Aleksandere-mail
5.2020-10-292020-10-29
2023-10-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 602/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w nieruchomości gruntowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej i trzech samodzielnych lokali mieszkalnych, wraz z prawami związanymi z ich własnością.Góral Aleksandere-mail
6.2020-10-292020-10-29
2023-10-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 604/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.Góral Aleksandere-mail
7.2020-10-292020-10-29
2023-10-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 605/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rokGóral Aleksandere-mail
8.2020-10-292020-10-29
2023-10-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 606/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartały 2020 roku.Góral Aleksandere-mail
9.2020-10-292020-10-29
2023-10-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 609/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza w środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środki higieny osobistej oraz ekwiwalentu za artykuły piśmienne.Góral Aleksandere-mail
10.2020-10-292020-10-29
2023-10-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 610/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Góral Aleksandere-mail
11.2020-10-292020-10-29
2020-12-12
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonanie, dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisza wraz ze świadczeniem usług dodatkowychPietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WSO.271.01.1.2020
12.2020-10-282020-10-28
2020-11-03
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje o naradzie koordynacyjnej nr WGK.6630.01.40.2020, która będzie trwała do 03.11.2020 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.40.2020
13.2020-10-282020-10-28
2021-10-28
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - telefon komórkowy marki SamsungGóral AleksanderWAG.5314.0036.2020
14.2020-10-282020-10-28
2021-10-28
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - telefon komórkowy marki iPhoneGóral AleksanderWAG.5314.0036.2020
15.2020-10-282020-10-28
2021-10-28
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - telefon komórkowy marki Samsung GalaxyGóral AleksanderWAG.5314.0037.2020
16.2020-10-282020-10-28
2020-11-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko„Zabudowa kotła olejowo – gazowego o mocy ok. 10MWt, dwóch silników gazowych o mocy ok. 11,8 MWe/10,1 MWt każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą budowlaną i technologiczną oraz modernizacja istniejących dwóch kotłów węglowych na terenie EC Kalisz”Góral AleksanderWGOŚ.6220.0024.2020
17.2020-10-282020-10-28
2020-11-05
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 eurozałożenie rabaty przy FlorzeGóral AleksanderWGOŚ.271.10.0182.2020
18.2020-10-282020-10-28
2020-11-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaNieruchomość niezabudowana, położonej w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 2H, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 078 Dobrzec jako działka nr 43/4 o pow. 0,5452 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00015091/0, której część o powierzchni 3452 m2 planowana jest do dzierżawy pod zieleńGóral AleksanderWGM.6845.03.0003.2020.AA
19.2020-10-282020-10-28
2020-11-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaNieruchomość niezabudowana, położona w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 18B, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 032 Tyniec jako działka nr 73/3 o pow. 0,0562 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00014576/7, której dwie części o powierzchni 185 m2 każda planowane są do dzierżawy na cele składowe;Góral AleksanderWGM.6845.03.0003.2020.AA
20.2020-10-282020-10-28
2020-11-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaNieruchomość niezabudowana, położona w Kaliszu przy Pl. J. Kilińskiego 13, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 026B Śródmieście jako działka nr 29/1 o pow. 0,1069 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00026409/3, zabudowanej budynkiem biurowym, którego I piętro i część pomieszczeń na parterze jest planowana do użyczenia na cele archiwum zakładowego,Góral AleksanderWGM.6845.03.0003.2020.AA
21.2020-10-272020-10-27
2020-11-27
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę - ul. DobrzeckaGóral AleksanderWBUA.6743.0273.2020
22.2020-10-272020-10-27
2020-11-16
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Kordeckiego, których udziały 2587/10000 części stanowiące własność Skarbu Państwa, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 067 Czaszki jako: - działka nr 18/8 o pow. 0,0475 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1A/00064712/8; położona w Kaliszu przy ul. A. Kordeckiego; - działka nr 18/9 o pow. 0,2851 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KZ1A/00046960/9; położona w Kaliszu przy ul. A. Kordeckiego 19; przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na cele edukacji publicznej.Góral AleksanderWGM.6840.03.0001.2020.MS
23.2020-10-272020-10-27
2020-11-10
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat Prezydenta Miasta Kalisza dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.Góral AleksanderWSSM.823.23.2020
24.2020-10-262020-10-26
2020-10-30
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroZapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – ETAP I” Góral AleksanderWRM.271.10.183.2020
25.2020-10-262020-10-26
2020-12-22
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie drugiego przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego nr 14 wraz z piwnicą jako pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność Miasta Kalisza, położonego w budynku przy ul. Górnośląskiej 19 w Kaliszu, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.Góral AleksanderWGM.6840.01.0002.2019.MJ
26.2020-10-232020-10-23
2020-10-31
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowania„Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Kalisza”Przygoda KatarzynaWGOŚ.271.06.0005.2020
27.2020-10-232020-10-23
2020-11-23
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach: - Kuklińskiego, Morcinka, MetalowcówGóral AleksanderWBUA.6743.0268.2020 WBUA.6743.0269.2020
28.2020-10-232020-10-23
2023-10-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 592/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
29.2020-10-232020-10-23
2023-10-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 599/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przekazania Straży Miejskiej Kalisza środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
30.2020-10-232020-10-23
2021-10-23
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - iPhonaGóral AleksanderWAG.5314.0036.2020
31.2020-10-232020-10-23
2021-10-23
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - telefon komórkowy marki lenovoGóral AleksanderWAG.5314.0036.2020
32.2020-10-232020-10-23
2023-10-23
Interpelacje ws. zbudowania progów zwalniających na ulicy Stare Miasto w Kaliszu [Wyłączenie jawności załącznika w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Anna Ludwicka - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym]Góral Aleksandere-mail
33.2020-10-222020-10-22
2020-11-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko„Budowa bazy magazynowo – transportowej”, projektowanej w Kaliszu przy ulicy Piwonickiej na części działki nr ew. 57/3 (obręb 099 Zagorzynek) położonej przy ulicy Smolnej 11. Góral AleksanderWGOŚ.6220.0029.2020
34.2020-10-222020-10-22
2023-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 593/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Góral Aleksandere-mail
35.2020-10-222020-10-22
2023-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 594/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 20 października 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych wraz z prawami związanymi z ich własnościąGóral Aleksandere-mail
36.2020-10-222020-10-22
2020-10-22
Informacje Komunikaty TerminyZarządzenie Nr 593/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Góral Aleksandere-mail
37.2020-10-222020-10-22
2023-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 595/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2020 r. zmieniające w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego.Góral Aleksandere-mail
38.2020-10-222020-10-22
2023-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 598/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.Góral Aleksandere-mail
39.2020-10-222020-10-22
2023-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 600/2020 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Góral Aleksandere-mail
40.2020-10-222020-10-22
2020-11-22
wbua1inf. o dokonanych zgłoszeniach - ul. MacedońskaGóral AleksanderWBUA.6743.0265.2020 WBUA.6743.0266.2020
41.2020-10-222020-10-22
2020-11-22
wbua1inf. o braku sprzeciwu - ul. Juliana TuwimaGóral AleksanderWBUA.6743.0232.2020
42.2020-10-222020-10-22
2023-10-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 596/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2020 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
43.2020-10-222020-10-22
2020-11-02
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euro„Zakup i posadzenie krzewów irgi Dammera 'Major' - Cotoneaster Dammera 'Majo' na terenie Parku Miejskiego - Baszta Dorotka”. Góral AleksanderWGOŚ.271.10.0185.2020
44.2020-10-212020-10-21
2020-11-04
wbua2została wydana decyzja nr 5/2020 (znak WBUA.6740.01.0004.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ulicy osiedlowej w Kaliszu na odcinku od ul. Serbinowskiej w kierunku cmentarza” na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynkówGóral Aleksander
45.2020-10-212020-10-21
2020-11-10
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszawykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenieGóral AleksanderWGM.6850.01.0001.2020.AM; WGM.6845.01.0066.2017.AM; WGM.6845.01.0004.2019.AM; WGM.6845.01.0098.2019.AM;
46.2020-10-212020-10-21
2020-11-24
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaCzwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Adama Asnyka 30Góral AleksanderWGM.6840.01.0035.2018.JS
47.2020-10-212020-10-21
2020-11-06
wbua4Budowie podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Częstochowskiej oraz przy ul. Częstochowskiej 140, 140a i 140c, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19Góral AleksanderKrystian Kinastowski
48.2020-10-212020-10-21
2020-11-06
wbua4wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ujęcia wody z projektowanego zbiornika wodnego na rowie RC-1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,Góral AleksanderKrystian Kinastowski
49.2020-10-212020-10-21
2020-10-27
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje o naradzie koordynacyjnej nr WGK.6630.01.39.2020, która będzie trwała do 27.10.2020r.Góral AleksanderWGK.6630.01.39.2020
50.2020-10-212020-10-21
2020-10-28
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroDostawa worków do kropelkowego nawadnianiaMatecki MaciejWGOŚ.271.10.0179.2020

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 354 573 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 30 październik 2020 o godz. 00:05   kontakt: agoral@um.kalisz.pl