Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2020-08-072020-08-05
2021-09-24
Informacje Komunikaty TerminyZarządzenie Nr 444/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Walczak Piotre-mail
2.2020-08-072020-08-05
2020-08-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 444/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Walczak Piotre-mail
3.2020-08-072020-08-07
2020-09-30
Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamówienia z art.4d ustawy PzpZorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. Obozy naukowe dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.Świerk RadosławWRM.271.13.7.2020
4.2020-08-072020-08-07
2020-08-21
wbua1Prezydent Miasta Kalisza na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę Walczak PiotrWBUA.6743.0163.2020 WBUA.6743.0164.2020 WBUA.6743.0166.2020
5.2020-08-072020-08-07
2020-09-05
Inne ogłoszeniaZamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje, że dokonano zmian treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w SulisławicachWalczak PiotrZP.OSP.1.2020
6.2020-08-072020-08-07
2020-09-05
Inne ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w SulisławicachWalczak PiotrZP.OSP.1.2020
7.2020-08-062020-08-06
2020-09-11
wbua3Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna - projekt wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Góral Aleksandere-mail
8.2020-08-052020-08-05
2020-08-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 430/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie toru kolarskiego zlokalizowanego na terenie Stadionu Sportowego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4.Góral Aleksandere-mail
9.2020-08-052020-08-05
2020-08-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 437/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej do wymogów określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Góral Aleksandere-mail
10.2020-08-052020-08-05
2020-08-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 438/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w KaliszuGóral Aleksandere-mail
11.2020-08-052020-08-05
2020-08-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 439/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego – użytkowego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.Góral Aleksandere-mail
12.2020-08-052020-08-05
2020-11-05
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Kalisza w Urzędzie Miasta KaliszaGóral AleksanderWO.210.0008.2020
13.2020-08-052020-08-05
2020-08-18
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę Karpacka, TatrzańskaGóral AleksanderWBUA.6743.0160.2020
14.2020-08-052020-08-05
2020-08-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Częstochowskiej 49 w Kaliszu, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowejGóral AleksanderGM.6840.01.0015.2020.JJ
15.2020-08-052020-08-05
2020-09-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów jurajskich, na potrzeby nawadniania gruntów i upraw na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „DZIEWIARZ”, ul. Łódzka 206-208, 62-800 Kalisz za pomocą istniejącego ujęcia, składającego się z jednej studni głębinowej o głębokości 170 m p.p.t.,Góral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.236.2020.MŻ
16.2020-08-052020-08-05
2020-09-30
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.Pietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WO.271.01.0001.2020
17.2020-08-042020-08-04
2023-08-04
Interpelacjews. parku linowegoGóral Aleksandere-mail
18.2020-08-042020-08-04
2020-08-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 364/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
19.2020-08-042020-08-04
2020-08-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 431/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie toru kolarskiego zarządzanego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na rzecz Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego KTK Kalisz z siedzibą w KaliszuGóral Aleksandere-mail
20.2020-08-042020-08-04
2020-08-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 434/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Tulipan” w KaliszuGóral Aleksandere-mail
21.2020-08-042020-08-04
2020-08-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 435/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Częstochowskiej 49 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
22.2020-08-042020-08-04
2020-08-04
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 436/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokGóral Aleksandere-mail
23.2020-08-042020-08-04
2020-11-04
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. wydawania odpisów z rejestru stanu cywilnego w Urzędzie Stanu CywilnegoGóral AleksanderWO.210.0013.2020
24.2020-08-042020-08-04
2020-08-05
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 04 sierpnia 2020 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.29.2020
25.2020-08-042020-08-04
2020-08-18
wbua1Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę - Spartańska, Prastara, Metalowców, Piwonicka, Wioślarska, Wał PiastowskiGóral AleksanderWBUA.6743.0131.2020 WBUA.6743.0132.2020 WBUA.6743.0133.2020
26.2020-08-042020-08-04
2020-08-21
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroEkspertyza w zakresie wyjaśnienia przyczyn pojawiania się wody na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 73Grabowska AnnaWGOS.271.10.0121.2020 D2020.07.03411
27.2020-08-032020-08-03
2020-09-05
Inne ogłoszeniaOchotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, 62-800 Kalisz, ul. Sulisławicka 106 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Sulisławicach” Walczak PiotrZP.OSP.1.2020
28.2020-08-032020-08-03
2020-08-11
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroMiasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza” w podziale na 3 Części.Walczak PiotrWRM.271.10.124.2020
29.2020-08-032020-08-03
2020-08-17
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę.Walczak PiotrWBUA.6743.0131.2020 WBUA.6743.0132.2020 WBUA.6743.0133.2020
30.2020-07-312020-07-31
2020-08-14
wbua1Informacja o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę: - ul. Prastara, Panońska, AntycznaGóral AleksanderWBUA.6743.0158.2020
31.2020-07-312020-07-31
2020-09-04
Inne ogłoszeniaOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 lipca 2020 roku Stosownie do art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kalisza informuje o podjęciu przez Radę Miasta Kalisza uchwały: Nr XXVI/418/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.Góral AleksanderWSR.BR.062.03.01.2020
32.2020-07-312020-07-31
2023-07-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 427/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środka trwałego oraz nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
33.2020-07-312020-07-31
2023-07-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 428/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
34.2020-07-312020-07-31
2023-07-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 429/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje emisję obligacji Miasta Kalisza 2020 rokuGóral Aleksandere-mail
35.2020-07-312020-07-31
2023-07-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 432/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rokGóral Aleksandere-mail
36.2020-07-312020-07-31
2023-07-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 433/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartały 2020 roku.Góral Aleksandere-mail
37.2020-07-312020-07-31
2020-08-10
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan” ul. Widok 77, 62-800 Kalisz Walczak Piotre-mail
38.2020-07-302020-07-30
2020-08-05
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroWykoszenie barszczu Sosnowskiego rosnącego wzdłuż brzegów cieku PiwoniaGrabowska AnnaWGOŚ.271.10.0116.2020 D2020.07.03171
39.2020-07-302020-07-30
2020-08-14
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroNasadzenie drzew miododajnych na terenie miasta KaliszaGrabowska AnnaWGOŚ.271.10.0117.2020 D2020.07.02726
40.2020-07-302020-07-30
2020-10-30
Wyniki naboru na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Winiarska 26, 62-800 KaliszMatecki MaciejWO.210.0014.2020 D2020.07.03234
41.2020-07-302020-07-30
2020-09-02
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością posadowionych na gruncie budynków, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonego w Kaliszu przy ul. Księdza Józefa Sieradzana Nr 2, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza w obrębie geodezyjnym 114 Rypinek jako działka nr 7/11 o pow. 0,1369 ha, zapisanego w księdze wieczystej nr KZ1A/00006262/4 jako własność Skarbu Państwa. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało do dnia 5 grudnia 2089r. Grunt zabudowany jest trzema budynkami o funkcji produkcyjno – usługowo – magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej 463,55m². Budynki w średnim stanie technicznym o niskim standardzie wyposażenia, niepodpiwniczone, wybudowane w roku 1950 w technologii murowanej z pełnej cegły, z dachem krytym blachą i eternitem. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, pokój Nr 36, I piętro w dniu 2 września 2020 roku o godz. 10:00Matecki MaciejWGM.6840.01.0013.2020.MJ D2020.06.01116
42.2020-07-292020-07-29
2020-09-11
wbua3OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - WiosennaGóral Aleksandere-mail
43.2020-07-292020-07-29
2023-07-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 426/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz trzech samodzielnych lokali niemieszkalnych – użytkowych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.Góral Aleksandere-mail
44.2020-07-292020-07-29
2020-08-19
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.Góral AleksanderWGM.6845.01.0075.2017.AM; WGM.6845.01.0076.2017.AM; WGM.6845.01.0004.2017.AM; WGM.6845.01.0057.2017.PP; WGM.6845.01.0025.2014.PP; WGM.6845.01.0028.2011.PP; WGM.6845.01.0053.2020.PP; WGM.6845.01.0052.2020.PP; D2020.07.02483
45.2020-07-292020-07-29
2020-08-14
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3014 (stalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości maksymalnej 53m wraz z antenami rozsiewczymi oraz urządzeniami nadawczo-odbiorczymi i transmisyjnymi), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Obozowej 4, Góral AleksanderWBUA.6733.0059.2019
46.2020-07-292020-07-29
2020-08-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPozwolenie wodnoprawne - zbiornik małej retencjiGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.250.2020.MŻ
47.2020-07-282020-07-28
2020-09-01
Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamówienia z art.4d ustawy PzpZorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. Obozy naukowe dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.Świerk RadosławWRM.271.13.5.2020
48.2020-07-282020-07-28
2020-08-11
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 ze zmianami) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ulice: ul. Sarmacka, ul. Książęca, ul. Lechicka (działki nr 250/2, 249/9, 249/6, 250/21, 250/10 - obręb 0148 Piwonice Kol. Zach.) oraz ul. Celtycka, ul. Sarmacka (działki nr 250/2, 242, 226/9 - obręb 0148 Piwonice Kol. Zach.)Matecki MaciejWBUA.6743.0154.2020 WBUA.6743.0155.2020 D2020.07.02932
49.2020-07-282020-07-28
2020-07-29
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 29 lipca 2020 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Matecki MaciejWGK.6630.01.28.2020
50.2020-07-272020-07-27
2023-07-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 423/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 248 081 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 08 sierpień 2020 o godz. 05:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl