Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2020-05-292020-05-29
2020-06-19
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz gruntu zabudowanego położonego w Kaliszu przy ul. Księdza Józefa Sieradzana Nr 2, będącego w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza wraz z odrębnym od gruntu prawem własności posadowionych na gruncie budynków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Prezydent Miasta Kalisza działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceGóral AleksanderWGM.6840.01.0013.2020.MJ
2.2020-05-292020-05-29
2023-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 258/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie sposobu realizacji i rozliczenia dotacji celowej dla niepublicznych żłobków w okresie zawieszenia lub ograniczenia działalności tych placówek w związku z epidemią COVID-19Góral Aleksandere-mail
3.2020-05-292020-05-29
2023-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 259/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych, wraz z prawami związanymi z własnością lokali.Góral Aleksandere-mail
4.2020-05-292020-05-29
2023-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 261/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rokGóral Aleksandere-mail
5.2020-05-292020-05-29
2023-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 262/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowych niezabudowanych.Góral Aleksandere-mail
6.2020-05-292020-05-29
2023-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 264/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
7.2020-05-292020-05-29
2023-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 265/ 2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
8.2020-05-292020-05-29
2020-06-12
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o znaczeniu lokalnym, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wał Bernardyński 22a i ul. Złotej 73Góral AleksanderWBUA.6733.0028.2020
9.2020-05-292020-05-29
2023-05-29
Interpelacjews. zakupu maszyny do recyklingu polskiej produkcji Góral Aleksandere-mail
10.2020-05-292020-05-29
2023-05-29
Interpelacjews. gromadzenia deszczówki InterpelacjaGóral Aleksandere-mail
11.2020-05-292020-05-29
2023-05-29
Interpelacjews. dofinansowania tzw. „łapaczy deszczu” Góral Aleksandere-mail
12.2020-05-292020-05-29
2023-05-29
Interpelacjews. bieżącej kondycji finansowej miasta Kalisza Góral Aleksandere-mail
13.2020-05-272020-05-27
2023-05-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 255/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2020r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Góral Aleksandere-mail
14.2020-05-272020-05-27
2023-05-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 256/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw „Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”.Góral Aleksandere-mail
15.2020-05-272020-05-27
2020-06-10
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Starożytnej, Myśliwskiej i SzałasowejGóral AleksanderWBUA.6733.0009.2020
16.2020-05-272020-05-27
2020-06-10
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami, trybunami, bieżnią oraz obiektami małej architektury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (m.in. oświetlenie, odwodnienie terenu), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Grodzkiej 1 i Alfonsa Parczewskiego, Góral AleksanderWBUA.6733.0013.2020
17.2020-05-272020-05-27
2020-06-12
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kaliszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującego realizację obiektów takich jak: budynek biurowo-administracyjny z salą edukacyjną, budynek kontenerowy portierni, budynek kontenerowy miejsca napraw i punktu odpadów przeznaczonych do ponownego użycia, budynek kontenerowy magazynu na zużyte urządzenia elektryczne, waga samochodowa, plac magazynowy, rampa najazdowa z murem oporowym, zbiornik na wody opadowe, zbiornik na wodę do celów przeciwpożarowych, parking dla autobusu, parking dla samochodów osobowych przeznaczony dla klientów i pracowników, plac magazynowy na puste kontenery, miejsce do zawracania dla wozów pożarniczych oraz ścieżka edukacyjna, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 41, 43-45 i 43-49 oraz przy Al. Wojska Polskiego 21Góral AleksanderWBUA.6733.0017.2020
18.2020-05-272020-05-27
2020-06-12
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb istniejącej Szkoły Podstawowej nr 21 na terenie położonym w Kaliszu przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8Góral AleksanderWBUA.6733.0011.2020
19.2020-05-272020-05-27
2020-06-10
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Karpackiej i ul. Tatrzańskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 13/22, 535/14, 527/26 (obręb 0096) oraz przy ul. Karpackiej 3,Góral AleksanderWBUA.6733.0025.2020
20.2020-05-272020-05-27
2020-06-10
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Dolnej, Ciesielskiej i StolarskiejGóral AleksanderWBUA.6733.0023.2020
21.2020-05-272020-05-27
2020-06-10
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Łowickiej, Kujawskiej, Cieszyńskiej i ChocimskiejGóral AleksanderWBUA.6733.0008.2020
22.2020-05-272020-05-27
2020-06-10
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. ŁódzkiejGóral AleksanderWBUA.6733.0006.2020
23.2020-05-272020-05-27
2020-06-10
wbua4Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, decyzją z dnia 14.04.2020r. znak SKO-4213/90/20, uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta Kalisza, odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3014 (stalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości maksymalnej 53m wraz z antenami rozsiewczymi oraz urządzeniami nadawczo-odbiorczymi i transmisyjnymi), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Obozowej 4, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/2 (obręb 0099) i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania. Góral AleksanderWBUA.6733.0059.2019
24.2020-05-262020-05-26
2023-05-26
Informacje Komunikaty TerminyZarządzenie Nr 241/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2020 r.Góral Aleksandere-mail
25.2020-05-262020-05-26
2020-05-27
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 27 maja 2020 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.19.2020
26.2020-05-262020-05-26
2023-05-26
Interpelacjews. wprowadzenia w Kaliszu programu związanego z efektywnym gospodarowaniem wodami opadowymi (deszczówką)Góral Aleksandere-mail
27.2020-05-262020-05-26
2023-05-26
Interpelacjews. wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych przy przychodni na ul. Polnej (przekazanie protokołu) Góral Aleksandere-mail
28.2020-05-262020-05-26
2023-05-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 248/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2020r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia kontroli placów zabaw, skateparku, siłowni zewnętrznych i street workout.Góral Aleksandere-mail
29.2020-05-262020-05-26
2023-05-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 252/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z odrębnym od gruntu prawem własności posadowionych na gruncie budynków, położonego przy ul. Księdza Józefa Sieradzana Nr 2 w Kaliszu oraz powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
30.2020-05-262020-05-26
2023-05-26
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 254/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
31.2020-05-262020-05-26
2020-06-09
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 ze zmianami) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę: ul. Cieszyńska, Łowicka ul. Chęcińska ul. 29 Pułku PiechotyGóral AleksanderWBUA.6743.0092.2020 WBUA.6743.0093.2020 WBUA.6743.0094.2020
32.2020-05-262020-05-26
2020-06-09
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu przy ulicy Św. MichałaGóral AleksanderWBUA.6733.0026.2020
33.2020-05-262020-05-26
2020-06-09
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Prastara, Dacka, Etruska, Galijska i Termopilska,Góral AleksanderWBUA.6733.0027.2020
34.2020-05-262020-05-26
2020-06-09
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Prastara i Galijska,Góral AleksanderWBUA.6733.0030.2020
35.2020-05-262020-05-26
2020-06-09
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Prastarej i Nad ProsnąGóral AleksanderWBUA.6733.0024.2020
36.2020-05-262020-05-26
2020-06-09
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o znaczeniu lokalnym, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wał Bernardyński 22a i ul. Złotej 73Góral AleksanderWBUA.6733.0028.2020
37.2020-05-262020-05-26
2020-06-09
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Wał Piastowski, Czarna Droga, Wioślarska, Bolesława PobożnegoGóral AleksanderWBUA.6733.0022.2020
38.2020-05-262020-05-26
2020-06-09
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Czarna DrogaGóral AleksanderWBUA.6733.0018.2020
39.2020-05-262020-05-26
2020-06-09
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie nawierzchni twardej ulicy Pogodnej wraz z niezbędną infrastrukturą, budowie kanału technologicznego oraz budowie (nowy przebieg) linii telekomunikacyjnej w granicach istniejącego pasa drogowego – etap III,Góral AleksanderWBUA.6733.0020.2020
40.2020-05-222020-05-22
2020-06-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWYKAZ nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fromborskiej, przeznaczonej do oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste.Góral AleksanderWGM.6840.01.0057.2011.HM
41.2020-05-222020-05-22
2020-06-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWYKAZ nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Obozowej, przeznaczonej do oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste.Góral AleksanderWGM.6841.01.0006.2011.JS
42.2020-05-222020-05-22
2023-05-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 242/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej.Góral Aleksandere-mail
43.2020-05-222020-05-22
2023-05-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 251/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2020r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy ul. Obozowej w Kaliszu oraz ustanowienia służebności drogi koniecznej.Góral Aleksandere-mail
44.2020-05-222020-05-22
2023-05-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 253/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do niego prawami.Góral Aleksandere-mail
45.2020-05-212020-05-21
2023-05-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 245/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania imiennego składu Rady Społecznej Wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierzątGóral Aleksandere-mail
46.2020-05-212020-05-21
2023-05-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokGóral Aleksandere-mail
47.2020-05-212020-05-21
2023-05-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 249/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku.Góral Aleksandere-mail
48.2020-05-202020-05-20
2023-05-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 239/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na rzecz GRM Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu rowerów wodnych wraz z akcesoriamiGóral Aleksandere-mail
49.2020-05-202020-05-20
2023-05-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 241/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Góral Aleksandere-mail
50.2020-05-202020-05-20
2023-05-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 243/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rokGóral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [202 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 176 814 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 29 maj 2020 o godz. 15:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl