Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2024-07-242024-07-24
2024-10-24
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wybranym kandydacie na stanowisko kontrolera SPP w Biurze Obsługo Strefy Płatnego Parkowania w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.Walczak PiotrZPA.110.5.2024
2.2024-07-242024-07-25
2024-08-14
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz dotyczący zbycia w formie darowizny na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej w Kaliszu przy Al. Wolności i ul. Jasnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 035 Śródmieście II jako działki nr: 105/3 o pow. 0,0730 ha, 102/2 o pow. 0,0250 ha i 105/1 o pow. 0,1095 ha oraz w obrębie 035 Śródmieście I jako działka nr 18/2 o pow. 0,0783 ha, zapisanej w księdze wieczystej ne KZ1A/00011139/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.Walczak PiotrWGM.6840.03.0009.2019.MS
3.2024-07-242024-07-24
2025-07-24
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - roweru młodzieżowegoWalczak PiotrWAG.5314.0024.2024
4.2024-07-242024-07-24
2025-07-24
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - telefonu komórkowego marki REDMIWalczak PiotrWAG.5314.0023.2024
5.2024-07-242024-07-24
2024-07-31
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), w dniach od 24.07.2024 r. do 30.07.2024 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy Michał Marczak Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii działający z upoważnienia WO.0052.0196.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza.Walczak PiotrWGK.6630.01.30.2024
6.2024-07-242024-07-24
2024-08-23
wbua1Informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę.Walczak PiotrWBUA.6743.0209.2024
7.2024-07-242024-07-24
2024-07-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu – Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” w Kaliszu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu placu złomowego „TOM” Sp. z o.o. w Kaliszu (plac zbierania i magazynowania odpadów) zlokalizowanego przy ul. Obozowej i Noskowskiej w Kaliszu zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym na dz. nr ew. 17/1 obręb 101 Zagorzynek.Walczak PiotrPK.ZUZ.4210.230.2024.JG
8.2024-07-232024-07-24
2024-08-14
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 46, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Walczak PiotrWGM.6840.01.0024.2020.KŻ
9.2024-07-232024-07-23
2024-08-06
wbua4ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowanie administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 24b, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 48/2 i 48/11 (obręb 0073- Os. Dobrzec).Walczak PiotrWBUA.6733.0030.2024
10.2024-07-222024-07-22
2024-08-05
wbua4Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kalisza wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafką pomiarową, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Juliana Tuwima 30 oraz w ulicach: Juliana Tuwima i Cypriana Kamila Norwida, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2/43 i 3 (obręb 0138) oraz dz. nr 13 i 14 (obręb 0137).Walczak PiotrWBUA.6730.0021.2024
11.2024-07-222024-07-22
2024-08-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoObwieszczenie SKO-4220A/16/24 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 17 lipca 2014r.Walczak PiotrWGOŚ.6220.0018.2023
12.2024-07-222024-07-22
2024-07-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w salonie samochodowym i serwisie pojazdów DOMCAR Sp. z o. o. z samoobsługową jednostanowiskową myjnią samochodowej przy ul. Poznańskiej 24 w Kaliszu, na dz. nr 71/26; (obręb 038 Ogrody)Walczak PiotrPK.ZUZ.4210.229.2024.SR
13.2024-07-192024-07-19
2024-07-26
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz – ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w związku z działalnością produkcyjną w Zakładzie przy ul. Złotej 40 w Kaliszu, położonym na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 1/7, 25/1, 25/5, 25/7, 36, 37/3, 38/3, 40/2, 41/3, 42/3, 43/3, 44/3, 45/7, 46/3, 46/5, 46/7, 54/32, 57 obręb 023 Piskorzewie w Kaliszu (mieście na prawach powiatu) w województwie wielkopolskim.Walczak PiotrPK.ZUZ.4210.143.2024.BK
14.2024-07-192024-07-19
2024-07-26
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych z Kanału Bernardyńskiego (dz. nr ew. 17 obręb 026A Tyniec) istniejącym ujęciem w celu nawadniania zieleni na terenie istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno – sportowych w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 (dz. nr ew. 2/1 i 2/2 obręb 033 Tyniec).Walczak PiotrPK.ZUZ.4210.202.2024.JG
15.2024-07-192024-07-19
2024-07-26
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych z Kanału Bernardyńskiego (dz. nr ew. 17 obręb 026A Tyniec) istniejącym ujęciem w celu nawadniania zieleni na terenie istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno – sportowych w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 (dz. nr ew. 2/1 i 2/2 obręb 033 Tyniec).Walczak PiotrPK.ZUZ.4210.202.2024.JG
16.2024-07-182024-07-18
2024-08-01
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi. Odbiór i transport odpadów komunalnych wielkogabarytowych odebranych z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi na terenie miasta Kalisza.Walczak PiotrWGOŚ.2711.0004.2024
17.2024-07-182024-07-04
2027-07-04
Interpelacjews. ostatniej wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Kaliszu Walczak Piotremail
18.2024-07-172024-07-18
2024-08-18
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725 ze zmianami) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę: - ul. StawiszyńskaWitold MichalakWBUA.6743.0201.2024
19.2024-07-172024-07-18
2024-08-18
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725 ze zmianami) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: - ul. ŁódzkaWitold MichalakWBUA.6743.0180.2024
20.2024-07-172024-07-22
2024-08-05
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że w dniu 15.07.2024r. Prezydent Miasta Kalisza wydał decyzję nr 134/24 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Bolesława Pobożnego 111A,oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 5/5 (obręb 88). Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję, w terminie 28 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się dzień 22.07.2024rWitold MichalakWBUA.6730.0121.2024
21.2024-07-172024-07-17
2027-07-17
Interpelacjews. nadania nazwy ulicy honorowemu obywatelowi Kalisza Witold Michalakemail
22.2024-07-172024-07-17
2027-07-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 436/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń numer 1, 2, 3, 4 i 5 w budynku przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w KaliszuWitold Michalake-mail
23.2024-07-172024-07-17
2027-07-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 430/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru Witold Michalake-mail
24.2024-07-172024-07-17
2024-07-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji WGOŚ.6220.0035.2020 z dnia 05.05.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzysząca” zlokalizowanego w Kaliszu, na działkach ew. nr 14/1, 15/4, 16/2, 17/2, 18/2, 19/3, 30/1 (obręb 039 Ogrody)Witold MichalakWGOŚ.6220.0008.2024
25.2024-07-172024-07-17
2024-08-07
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 25a (oznaczonej w obrębie 081 Osiedle Serbinów jako działka nr 20/2 o powierzchni 0,0248 ha) przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.Witold MichalakWGM.6840.01.0024.2024.JJ
26.2024-07-162024-07-17
2024-07-23
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), w dniach od 17.07.2024 r. do 23.07.2024 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy Michał Marczak Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii działający z upoważnienia WO.0052.0196.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza. Witold MichalakWGK.6630.01.29.2024
27.2024-07-162024-07-22
2024-08-05
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie schodów terenowych wraz z murami oporowymi w ramach zadania pn.”Błękitna i zielona infrastruktura w Parku Przyjaźni w Kaliszu”, na terenie położonym w Parku Przyjaźni w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 94/1 (obręb 0083).Witold MichalakWBUA.6730.0016.2024
28.2024-07-162024-07-16
2024-07-26
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta ds. przeprowadzania postępowań spadkowych w Wydziale FinansowymWitold MichalakWO.210.0016.2024
29.2024-07-162024-07-16
2027-07-16
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 423/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza. Witold Michalake-mail
30.2024-07-162024-07-16
2027-07-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 432/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Witold Michalake-mail
31.2024-07-162024-07-16
2027-07-16
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 435/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. Witold Michalake-mail
32.2024-07-162024-07-16
2027-07-16
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie obiektu sportowego Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.Witold Michalake-mail
33.2024-07-152024-07-15
2027-07-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 428/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych.Witold Michalake-mail
34.2024-07-152024-07-15
2027-07-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 427/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.Witold Michalake-mail
35.2024-07-152024-07-15
2027-07-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 426/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.Witold Michalake-mail
36.2024-07-152024-07-15
2027-07-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 425/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 25a, w drodze bezprzetargowej.Witold Michalake-mail
37.2024-07-152024-07-15
2027-07-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 424/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.Witold Michalake-mail
38.2024-07-152024-07-15
2027-07-15
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 418/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w KaliszuWitold Michalake-mail
39.2024-07-152024-07-15
2024-07-29
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie szczelnego zbiornika na wody deszczowe z systemem rozsączającym w ramach zadania pn. „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych”, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6, Handlowej 9, Legionów 1-3, Przemysłowej i Skwerze Gustawa Arnolda Fibigera, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 70/1, 70/2, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 94/1, 94/2, 95/9, 95/21, 95/25, 95/26, 95/27, 95/29, 95/31, 95/33, 95/34, 118/1 i 118/2 (obręb 0044 - Czaszki). Witold MichalakWBUA.6730.0014.2024
40.2024-07-122024-07-12
2024-07-26
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Stawiszyńskiej, ul. Żołnierskiej, ul. Stanisława Kaszyńskiego, ul. Tadeusza Kubalskiego, ul. Juliusza Osterwy, ul. Malinowej, ul. Spacerowej, ul. Juliana Tuwima, ul. Władysława Reymonta i ul. Feliksa Karśnickiego, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 231, 232, 277, 204, 214, 217, 218, 274, 229, 230, 168, 155 i 102 (obręb 0001) oraz dz. nr 13 i 4/13 (obręb 0009). Witold MichalakWBUA.6733.0027.2024
41.2024-07-122024-07-12
2025-07-12
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2024-07-12 Witold Michalak2024/BZP/00060102/11/P
42.2024-07-122024-07-17
2024-08-22
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności lokalu nr 2, położonego w Kaliszu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 14.Witold MichalakWGM.6840.01.0029.2022.AD
43.2024-07-112024-07-16
2024-07-23
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w gminie Blizanów miejscowości Janków Drugi Nr 3 oznaczonej w obrębie 0010 Janków jako działka nr 567 o pow. 0,7900ha. Witold MichalakWGM.6840.01.0047.2020.KŻ
44.2024-07-112024-07-11
2024-08-11
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725 ze zmianami) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: ul. Piskorzewie, Al. Wojska Polskiego, ul. Ostrowska, ul. Handlowa Witold MichalakWBUA.6743.0194.2024
45.2024-07-112024-07-11
2024-08-11
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725 ze zmianami) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę: ul. Piskorzewie, Al. Wojska Polskiego Witold MichalakWBUA.6743.0194.2024
46.2024-07-112024-07-11
2024-07-15
Emisja obligacjiUchwała Nr SO – 2/0950/80/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji.Witold MichalakBBA.3060.11.2024
47.2024-07-102024-07-10
2024-07-31
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.kalisz.pl podano do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza, przeznaczonych do oddania w dzierżawę :
– ul. Piwonick,
– ul. Sulisławicka,
– ul. Bujnickiego,
– ul. Wrocławska,
– ul. Warszawsk,
– ul. Żytnia
Witold MichalakWGM.6845.01.0043.2015.KP, WGM.6845.01.0048.2018.KP, WGM.6845.01.0047.2018.KP, WGM.6845.01.0045.2018.KP, WGM.6845.01.0046.2018.KP, WGM.6845.01.0078.2024. D2024.07.00549
48.2024-07-102024-07-10
2024-07-16
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), w dniach od 10.07.2024 r. do 16.07.2024 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy Michał Marczak Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii działający z upoważnienia WO.0052.0196.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza.Witold MichalakWGK.6630.01.28.2024
49.2024-07-102024-07-10
2024-07-31
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości oznaczonej jako dz. 20/10, obr. 050 Tyniec, położonej w Kaliszu w rejonie Szlaku Bursztynowego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Witold MichalakWGM.6840.01.0010.2024.AD
50.2024-07-102024-07-10
2025-08-09
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2024-07-09 Witold Michalak2024/BZP/00060102/10/P

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 405 razy, aktualnie na stronie przebywa: 10 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 06:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl