Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2019-05-242019-05-24
2022-05-24
InterpelacjeWs. systemów nawadniania inwestycji zielonych w mieście Góral Aleksandere-mail
2.2019-05-242019-05-24
2022-05-24
InterpelacjeWs. sytuacji materialnej strajkujących nauczycieli Góral Aleksandere-mail
3.2019-05-242019-05-27
2019-06-10
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Zarządzenie Nr 266/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznego przedszkola i publicznej placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto KaliszGóral Aleksandere-mail
4.2019-05-242019-05-24
2019-07-31
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyPełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców’’ w podziale na 3 Części. Przygoda KatarzynaOznaczenie sprawy: WRM.271.01.17.2019
5.2019-05-242019-05-24
2019-08-24
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. mediów społecznościowych w Kancelarii Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta KaliszaGóral AleksanderWO.210.0013.2019
6.2019-05-242019-05-24
2019-06-03
wbua2Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nawierzchni twardej ulicy Pogodnej na odcinku 250m w granicach istniejącego pasa drogowego,Góral AleksanderWBUA 6733.0011.2019
7.2019-05-242019-05-24
2019-06-03
Konkursy ofert - zadania publiczneII konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.Góral AleksanderWKST.3033.95.3.2019
8.2019-05-242019-05-24
2019-06-07
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków z szafką sterowniczą i rurociągiem tłocznym oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Kubusia Puchatka oraz przy ul. Kubusia Puchatka 34,Góral AleksanderWBUA.6733.0025.2019
9.2019-05-242019-05-24
2019-06-07
wbua2Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Torowej 113, 117, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 7/7, 8/7, 8/8 (obręb 118), działki nr 4/8, 4/9, 4/10, 4/11 (obręb 117) oraz w pasach drogowych ulic: Torowej, Wojciecha z Brudzewa i Elektrycznej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/7, 1/6 (obręb 117) i działki nr 3/12 (obręb 119).Góral AleksanderWBUA 6733.0012.2019
10.2019-05-242019-05-24
2019-06-19
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroDostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. J. Bytnara „Rudego” w Kaliszu w podziale na 3 Części, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Góral AleksanderWRM.271.10.85.2019
11.2019-05-242019-05-27
2019-06-09
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent zawiadamia o wszczęciu w dniu 23.05.2019 r. z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Kaliszu, w obrębie 059 Rajsków, stanowiącej działkę nr 4/9 o pow. 0,0037 ha, wydzieloną geodezyjnie z działki nr 4/2 o pow. 0,0335 ha, pozostającej według ewidencji gruntów i budynków w samoistnym posiadaniu małżonków Tadeusza i Marii Woźniaków, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej.Góral AleksanderWGM.6833.0027.2018.MG
12.2019-05-232019-05-23
2022-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 264/2019 Prezydenta Miasta Kalisz z dnia 21 maja 2019r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Kaliskiej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
13.2019-05-232019-05-23
2022-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 265/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
14.2019-05-232019-05-23
2022-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 266/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznego przedszkola i publicznej placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.Góral Aleksandere-mail
15.2019-05-232019-05-23
2022-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 267/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
16.2019-05-232019-05-23
2022-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 268/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
17.2019-05-232019-05-23
2022-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 269/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rokGóral Aleksandere-mail
18.2019-05-232019-05-23
2019-06-07
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko pracy: Główny Księgowy w wymiarze 1/2 etatu. Góral AleksanderPP1.1102.1.2019
19.2019-05-232019-05-24
2022-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 262/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem, w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia znajdującego się w obiekcie przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
20.2019-05-232019-05-24
2022-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokGóral Aleksandere-mail
21.2019-05-222019-05-22
2019-06-30
Informacje Komunikaty TerminyPrzypominamy o terminie 2 raty za pozwolenia na sprzedaż alkoholuGóral Aleksandere-mail
22.2019-05-222019-05-22
2019-06-26
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaDrugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Kalisza położonej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 10Góral AleksanderWGM.6840.01.0022.2015.HM
23.2019-05-222019-05-22
2019-05-30
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroModernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu – II ETAPGóral AleksanderBSBZ.271.10.0101.2019
24.2019-05-222019-05-22
2019-06-05
wbua2Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowani ulic Podmiejskiej i Miast Partnerskich do ulicy WrocławskiejGóral AleksanderWBUA.6749.02.0002.2018
25.2019-05-222019-05-22
2022-05-22
wbua6Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza.Góral AleksanderWBUA.670.0085.2019
26.2019-05-222019-05-22
2022-05-22
wbua6Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Góral AleksanderWBUA.670.0085.2019
27.2019-05-222019-05-22
2022-05-22
wbua6Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Góral AleksanderWBUA.670.0085.2019
28.2019-05-222019-05-22
2022-05-22
wbua6Informacja dotycząca przetwarzania danych w przypadku milczącego załatwienia sprawy zgodnie z przepisami KPAGóral AleksanderWBUA.670.0085.2019
29.2019-05-222019-05-22
2022-05-22
Góral AleksanderWBUA.670.0085.2019
30.2019-05-222019-05-22
2022-05-22
Góral AleksanderWBUA.670.0085.2019
31.2019-05-222019-05-22
2022-05-22
Góral AleksanderWBUA.670.0085.2019
32.2019-05-222019-05-27
2019-06-10
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego w Kaliszu od ronda gen. Altera do granicy miasta” - odcinek rondo gen. Altera - Godebskiego 5.Góral AleksanderIR-III.7820.7.2019.3
33.2019-05-222019-05-22
2019-06-22
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmująca odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących Kanału Bernardyńskiego – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych z terenu nieruchomości, położnej w Kaliszu na działce, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 9, obręb 0133 Piskorzewie w województwie wielkopolskim,Góral AleksanderPO.ZUZ.2.421.156.2019.BK
34.2019-05-212019-05-21
2029-05-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wytwórni pasz o zdolności produkcyjnej 600 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Obozowej 32-36 w Kaliszu;Góral AleksanderWSRK.6223.1.2011
35.2019-05-212019-05-21
2019-05-22
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 22 maja 2019 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Góral AleksanderWGK.6630.01.19.2019
36.2019-05-212019-05-22
2019-06-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawęGóral AleksanderWGM.6845.01.0004.2019.AM WGM.6845.01.0020.2019.AM
37.2019-05-212019-05-21
2019-05-30
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania nieruchomościami Miasta Kalisza w Wydziale Gospodarowania MieniemGóral AleksanderWO.210.0020.2019
38.2019-05-212019-05-21
2019-05-28
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroZapytanie ofertowe na zakup bidonów (Termin składania ofert: 28.05.2019r. do godz. 15.30)Góral AleksanderWSSM.8030.5.11.2019
39.2019-05-212019-05-21
2019-05-28
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroZapytanie ofertowe zakup breloków oraz lupy w etui (Termin składania ofert: 28.05.2019r. do godz. 15.30)Góral AleksanderWSSM.8030.5.11.2019
40.2019-05-212019-05-29
2019-07-03
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości ul. Szczypionicka i ul. RadosnaGóral AleksanderWGM.MH.722410-0033/10
41.2019-05-212019-05-21
2019-06-06
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 eurozapytania ofertowego na dostawę samochodu osobowego klasy B dla Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), Termin składania ofert: 30.05.2019 r. do godz. 10:00.Góral AleksanderWRM.271.10.86.2019
42.2019-05-212019-05-21
2019-06-21
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroSporządzenie toreb z logo miasta (termin składania ofert do 23 maja 2019 r. do godz. 14.00.)Góral AleksanderWRM.271.10.87.2019
43.2019-05-212019-05-21
2019-06-21
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroSporządzenie różnego rodzaju gadżetów (termin składania ofert do 23 maja 2019 r. do godz. 14.00) Góral AleksanderWRM.271.10.88.2019
44.2019-05-212019-05-22
2019-06-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Henryka Wieniawskiego 27E w KaliszuGóral AleksanderWGM.6840.01.0042.2018.JS
45.2019-05-212019-05-22
2019-06-05
wbua2Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Wielkiej,Góral AleksanderWBUA.6733.0017.2019
46.2019-05-202019-05-20
2022-05-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 260/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.Góral Aleksandere-mail
47.2019-05-202019-05-20
2022-05-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 261/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia wyników głosowania konwencji wyborczej dokonującej wyboru członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 21 maja 2019 r.Góral Aleksandere-mail
48.2019-05-202019-05-20
2022-05-20
Interpelacjews. ul. Drukarzy na Osiedlu MajkówGóral Aleksandere-mail
49.2019-05-202019-05-20
2022-05-20
Interpelacjews. budowy ul. Gen. M. Smorawińskiego Góral Aleksandere-mail
50.2019-05-202019-05-20
2022-05-20
Interpelacjews. ul. Mariańskiej w Kaliszu Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 966 344 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 27 maj 2019 o godz. 13:57   kontakt: agoral@um.kalisz.pl