Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2019-09-172019-09-17
2019-09-18
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 18 września 2019 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Góral AleksanderWGK.6630.01.34.2019
2.2019-09-172019-09-17
2022-09-17
Interpelacjews. realizacji inwestycji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Góral Aleksandere-mail
3.2019-09-172019-09-17
2022-09-17
Interpelacjews. przejścia dla pieszych przy Al. WolnościGóral Aleksandere-mail
4.2019-09-172019-09-17
2019-10-01
wbua4Możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3014 (stalowy maszt telekomunikacyjny o wysokości maksymalnej 53m wraz z antenami rozsiewczymi oraz urządzeniami nadawczo-odbiorczymi i transmisyjnymi)Góral AleksanderWBUA.6733.0059.2019
5.2019-09-172019-09-17
2021-09-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 498/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
6.2019-09-162019-09-16
2019-12-16
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych w Wydziale Administracyjno-GospodarczymGóral AleksanderWO.210.0027.2019
7.2019-09-162019-09-16
2021-09-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 496/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
8.2019-09-162019-09-16
2021-09-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 497/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
9.2019-09-162019-09-16
2021-09-20
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroDostawa nagród w konkursach ekologicznych” na potrzeby projektu „Bądźmy ECO odpowiedzialni – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów oraz organizację festynu”, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu. Góral AleksanderWGOŚ.271.10.0199.2019
10.2019-09-162019-09-16
2019-10-01
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa Elektrociepłowni w Kaliszu o instalację bloku energetycznego spalającego biomasę” Góral AleksanderWGOŚ.6220.0030.2018
11.2019-09-132019-09-13
2019-12-13
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównej księgowej w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w KaliszuGóral AleksanderPP1-111.1.2019
12.2019-09-132019-09-13
2019-09-23
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. rejestracji stanu cywilnego w formie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu w Urzędzie Stanu CywilnegoGóral AleksanderWO.210.0030.2019
13.2019-09-132019-09-13
2019-09-23
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. wydawania odpisów z rejestru stanu cywilnego w Urzędzie Stanu CywilnegoGóral AleksanderWO.210.0031.2019
14.2019-09-132019-09-13
2021-09-13
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
15.2019-09-132019-09-13
2021-09-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 485/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
16.2019-09-132019-09-13
2021-09-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 488/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.Góral Aleksandere-mail
17.2019-09-132019-09-13
2021-09-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 490/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
18.2019-09-132019-09-13
2021-09-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 493/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali..Góral Aleksandere-mail
19.2019-09-132019-09-13
2021-09-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 494/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 371/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a.Góral Aleksandere-mail
20.2019-09-132019-09-13
2021-09-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 495/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rokGóral Aleksandere-mail
21.2019-09-122019-09-12
2019-10-04
wbua3Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej - projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu.

Uchwała i uzasadnienie
Rysunek
Prognoza
WBUA.6721.0005.2018
22.2019-09-122019-09-12
2019-10-04
wbua3Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt wyłożony do publicznego wglądu.

Uchwała i uzasadnienie
Rysunek
Prognoza
WBUA.6721.0002.2018
23.2019-09-122019-09-12
2021-09-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 482/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekazania Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
24.2019-09-122019-09-12
2021-09-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 483/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu punktów do głosowania tradycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
25.2019-09-122019-09-12
2021-09-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 486/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
26.2019-09-122019-09-12
2021-09-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 487/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
27.2019-09-122019-09-12
2021-09-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 489/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 12 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.Góral Aleksandere-mail
28.2019-09-122019-09-13
2019-09-27
wbua1Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę - ul. Fromborska, ul. Tuszyńska Góral AleksanderWBUA.6743.0190.2019
29.2019-09-122019-09-12
2019-10-05
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaDostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów Pietrzyk PiotrWAG.271.07.0003.2019
30.2019-09-112019-09-11
2019-09-19
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaOdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyPrzygoda KatarzynaWGOŚ.271.06.0003.2019
31.2019-09-112019-09-11
2019-10-04
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroZapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących:

Część I: Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych,

Część II: Adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu,

w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17)

Termin składania ofert: 19.09.2019 r. do godz. 10:00.
Góral AleksanderWRM.271.10.120.2018
32.2019-09-112019-09-11
2019-10-26
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej”Pietrzyk PiotrWRM.271.01.37.2019
33.2019-09-112019-09-11
2022-09-11
Interpelacjews. prac remontowych wykonywanych na rzece ProśnieGóral Aleksandere-mail
34.2019-09-112019-09-11
2029-09-11
Biuro Rzeczy ZnalezionychBIURO RZECZY ZNALEZIONYCH Urząd Miasta Kalisza
Budynek „C”, ul. Krótka 5-7 pok. nr 9

czynne: poniedziałek, środa, piątek w godz. od 11:00 do 13:00

Kontakt telefoniczny: w godz. od 7:30 do 15:30
telefon: 62 504 97 72

Regulamin Biura rzeczy znalezionych:
Pobierz regulamin Biura Rzeczy Znalezionych

Wzory dokumentów
- PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY ALBO ZNALEZIENIU ORAZ PRZYJĘCIU RZECZY

- ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE UPŁYW TERMINÓW PRZECHOWANIA RZECZY ORAZ ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O WYDANIU RZECZY

- WNIOSEK O WYDANIE RZECZY ZNALEZIONEJ


- PROTOKÓŁ WYDANIA RZECZY ZNALEZIONYCH
Góral Aleksandere-mail
35.2019-09-112019-09-11
2019-09-25
wbua2Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie oraz budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ulic: Saperskiej, Pontonowej, Wał Matejki i RajskowskiejGóral AleksanderWBUA.6733.0035.2019
36.2019-09-102019-09-10
2020-10-10
Informacje Komunikaty TerminyOpłata za gosopodarowanie odpadami komunalnymiGóral AleksanderWF-RWPIO.144.3.2019
37.2019-09-102019-09-10
2021-09-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 476/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów sportowych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
38.2019-09-102019-09-10
2021-09-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 477/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Góral Aleksandere-mail
39.2019-09-102019-09-10
2019-09-11
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 11 września 2019 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Góral AleksanderWGK.6630.01.33.2019
40.2019-09-102019-09-10
2019-12-10
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ekonomicznych i budżetu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta KaliszaGóral AleksanderWO.210.0023.2019 D2019.09.00948
41.2019-09-102019-09-10
2021-09-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 września 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2019-2021 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
42.2019-09-102019-09-10
2019-10-01
Konkursy ofert - zadania publiczneZostała złożona oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) - Koncert na przywitanie jesieniGóral AleksanderWKST.3033.64.4.2019
43.2019-09-102019-09-10
2019-10-01
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2019-2021 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza Góral AleksanderWRM.BR.524.3.2019
44.2019-09-102019-09-10
2029-09-13
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
W związku z obowiązkiem posiadania i udostępniania informacji publicznej w Biuletynie informacji Publicznej (USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: 1)organy władzy publicznej; 2)organy samorządów gospodarczych i zawodowych; 3)podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; 4)podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; 5)podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), oraz partie polityczne. 3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

Art. 8. [Biuletyn Informacji Publicznej] 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej". 2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
Informacje o naborach należy szukać na stronach BIP poszczególnych jednostek Miasta Kalisza.
Góral AleksanderUSTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
45.2019-09-102019-09-13
2019-09-30
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Braci Niemojowskich i w ul. ŻytniejGóral AleksanderWBUA.6733.0060.2019
46.2019-09-092019-09-09
2019-12-31
Informacje Komunikaty TerminyMonitoring Wizyjny Urzędu Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
47.2019-09-092019-09-09
2019-11-15
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyPrzebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego Głównego Koryta Prosny w Parku Miejskim w KaliszuPrzygoda KatarzynaWRM.271.01.38.2019
48.2019-09-092019-09-09
2022-09-09
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 479/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.Góral Aleksandere-mail
49.2019-09-092019-09-09
2019-09-20
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko starszego informatyka ds. obsługi informatycznej Urzędu w Wydziale OrganizacyjnymGóral AleksanderWO.210.0027.2019
50.2019-09-092019-09-09
2019-10-09
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroWykonanie, dostawa i montaż fototapet dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczypiornie - termin składania ofert 16.09.2019r. godzina 12:00Góral AleksanderWRM.271.10.183.2019

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 110 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 19:06   kontakt: agoral@um.kalisz.pl