Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Interpelacje Interpelacja ws. siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych Góral Aleksander e-mail  
2. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Interpelacje Interpelacja ws. budowy nowego basenu Delfin na osiedlu Dobrzec Góral Aleksander e-mail  
3. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 4/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: doręczania pism miejscowych za pośrednictwem pracowników /gońców/ Urzędu Miasta. Góral Aleksander e-mail  
4. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019 rok Góral Aleksander e-mail  
5. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2019 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza Góral Aleksander e-mail  
6. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 22/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok Góral Aleksander e-mail  
7. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 23/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok Góral Aleksander e-mail  
8. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok Góral Aleksander e-mail  
9. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 25/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleconych Góral Aleksander e-mail  
10. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 28/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia możliwości do składania wniosków do więcej niż trzech wybranych szkól ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Góral Aleksander e-mail  
11. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 29/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020. Góral Aleksander e-mail  
12. 2019-01-23 2019-01-23
2022-01-23
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 37/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Góral Aleksander e-mail  
13. 2019-01-22 2019-01-22
2019-02-01
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko Kontrolera w Strefie Płatnego Parkowania - w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu 62.800 Kalisz, ul. Złota 43 Walczak Piotr pismo SP.110.4.2019  
14. 2019-01-21 2019-01-21
2022-01-21
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym segmentu hotelowego przy Hali Sportowo-Widowiskowej Kalisz Arena o powierzchni użytkowej 897,74 m2 na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu Góral Aleksander e-mail  
15. 2019-01-21 2019-01-21
2022-01-21
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 15/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Jana Pawła II i przewodniczącego Kapituły. Góral Aleksander e-mail  
16. 2019-01-21 2019-01-21
2022-01-21
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 30/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Góral Aleksander e-mail  
17. 2019-01-21 2019-01-21
2022-01-21
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 36/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Godzieszach Wielkich. Góral Aleksander e-mail  
18. 2019-01-21 2019-01-21
2022-01-21
Interpelacje Interpelacja ws. rządowego programu termomodernizacji Góral Aleksander e-mail  
19. 2019-01-21 2019-01-21
2022-01-21
Interpelacje Interpelacja ws. nielegalnie nagromadzonych odpadów w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 164a Góral Aleksander e-mail  
20. 2019-01-21 2019-01-21
2022-01-21
Interpelacje Interpelacja ws. terenów pod potencjalne inwestycje Góral Aleksander e-mail  
21. 2019-01-21 2019-01-22
2019-02-05
wbua2 Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Cyprysowej i w ul. Modrzewiowej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 7/6, 16/4, 34/20 i 54 (obręb 0012). Góral Aleksander WBUA 6733.0077.2018  
22. 2019-01-18 2019-01-18
2019-04-18
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu Góral Aleksander SP.110.24.2018  
23. 2019-01-17 2019-01-17
2022-01-17
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 829/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Kaliskiej Rady Pamięci Narodowej Góral Aleksander e-mail  
24. 2019-01-17 2019-01-17
2022-01-17
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 16/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawem związanym z własnością lokalu. Góral Aleksander e-mail  
25. 2019-01-17 2019-01-17
2022-01-17
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Góral Aleksander e-mail  
26. 2019-01-17 2019-01-17
2022-01-17
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksander e-mail  
27. 2019-01-17 2019-01-17
2019-01-18
Informacje Komunikaty Terminy 17 stycznia 2019 r. Miejski Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje interesantów Góral Aleksander e-mail  
28. 2019-01-17 2019-01-17
2020-01-18
Inne ogłoszenia Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2019 r. Góral Aleksander e-mail  
29. 2019-01-17 2019-01-17
2019-03-18
Informacje Komunikaty Terminy 31 stycznia mija termin oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 rok Góral Aleksander e-mail  
30. 2019-01-17 2019-01-17
2019-04-17
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kalisza Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Góral Aleksander WO.210.0054.2018  
31. 2019-01-17 2019-01-17
2019-04-17
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ekonomicznych i finansowych w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miasta Kalisza Góral Aleksander WO.210.0052.2018  
32. 2019-01-17 2019-01-17
2019-12-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok w Urzędzie Miasta w Kaliszu Matecki Maciej ZP.066.1.2019  
33. 2019-01-16 2019-01-16
2019-02-06
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza Lokal mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 m 1A, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Góral Aleksander WGM.6840.01.0041.2018.RS  
34. 2019-01-16 2019-01-18
2022-01-18
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Góral Aleksander e-mail  
35. 2019-01-16 2019-01-16
2019-02-06
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży Prezydent Miasta Kalisza działając na podstawie art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204) - podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019r. do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich najemców. Góral Aleksander WGM.7125.01.0014.2018.JM  
36. 2019-01-16 2019-01-16
2019-02-06
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa planowanej do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność handlową na czas nieoznaczony - ul. Św. Michała 91 Góral Aleksander WGM.7125.01.0014.2018.JM  
37. 2019-01-16 2019-01-16
2019-02-06
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kalisza Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa planowanej do wydzierżawienia pod stację transformatorową na czas nieoznaczony - ul. Warszawska 63 Góral Aleksander WGM.6845.03.0019.2014.AA  
38. 2019-01-16 2019-01-16
2019-02-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Góral Aleksander PO.ZUZ.2.421.423.2018.JG  
39. 2019-01-16 2019-01-16
2019-02-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Ścieki przemysłowe Góral Aleksander PO.ZUZ.2.421.428.2018.MN  
40. 2019-01-16 2019-01-17
2022-01-17
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 846/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania gier i zabawek dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Kaliszu Góral Aleksander e-mail  
41. 2019-01-15 2019-01-15
2019-01-16
Narady koordynacyjne w WGiK Urząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 16 stycznia 2019 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro). Tematem narady koordynacyjnej będzie przeprowadzenie uzgodnień niżej wymienionych dokumentacji w załączniku Góral Aleksander WGK.6630.01.03.2019  
42. 2019-01-15 2019-01-15
2019-01-31
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowania Wykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Kalisza Pietrzyk Piotr WGOŚ.271.06.0003.2018  
43. 2019-01-15 2019-01-15
2019-02-28
Zamówienia Publiczne Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej transportu publicznego, rowerowego i pieszego (termin składania ofert: 29.01.2019r.) Przygoda Katarzyna Oznaczenie sprawy: KPM.271.01.1.2019  
44. 2019-01-14 2019-01-14
2019-01-21
wbua5 W dniu 21 stycznia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Główny Rynek 20.
Tematem posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej będzie zaopiniowanie projektów:
1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej,
2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Poligonowa.
Góral Aleksander e-mail  
45. 2019-01-14 2019-01-14
2022-01-14
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urzędzie Miasta Kalisza Góral Aleksander e-mail  
46. 2019-01-14 2019-01-14
2022-01-14
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 3/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Góral Aleksander e-mail  
47. 2019-01-14 2019-01-14
2022-01-14
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 5/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Góral Aleksander e-mail  
48. 2019-01-14 2019-01-14
2022-01-14
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 6/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród sportowych, w celu zaopiniowania kandydatur do nagród pieniężnych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz kandydatur do wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2018 roku, wraz z określeniem zasad jej funkcjonowania. Góral Aleksander e-mail  
49. 2019-01-14 2019-01-14
2022-01-14
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 7/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne Góral Aleksander e-mail  
50. 2019-01-14 2019-01-14
2022-01-14
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej. Góral Aleksander e-mail  

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 883 049 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 23 styczeń 2019 o godz. 19:30   kontakt: agoral@um.kalisz.pl