Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2019-11-152019-11-15
2020-02-15
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacji i trybu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miasta KaliszaMatecki MaciejWO.210.0035.2019 D2019.11.01190
2.2019-11-152019-11-15
2019-12-31
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyZakup samochodu elektrycznego dostawczego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza Pietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WAG.271.01.0001.2019
3.2019-11-152019-11-15
2019-11-25
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroMiasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego / koordynatora nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowani e terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 Części”Matecki MaciejWRM.271.10.265.2019
4.2019-11-152019-11-15
2019-11-27
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroMiasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek powstałych na obiekcie przy ul. Kordeckiego 34, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Kaliszu.Matecki MaciejWRM.271.10.216.2019
5.2019-11-152019-11-15
2019-12-15
Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamówienia z art.4d ustawy Pzp Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej i zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu biorących udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”Pietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WRM.271.13.2.2019
6.2019-11-142019-11-14
2020-01-31
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyPrzebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w KaliszuPrzygoda KatarzynaWRM.271.01.52.2019
7.2019-11-142019-11-14
2019-12-13
Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamówienia z art.4d ustawy PzpZorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego/kursu pn. Kurs baristy dla zaawansowanych (II stopień) dla nauczycielek zawodu stanowiących kadrę dydaktyczną Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w KaliszuŚwierk RadosławWRM.271.13.3.2019
8.2019-11-142019-11-14
2019-12-02
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroBieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim w KaliszuWalczak PiotrWGOŚ.271.10.0241.2019
9.2019-11-132019-11-13
2022-11-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 613/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz do nieruchomości gruntowej zabudowanej.Matecki Macieje-mail
10.2019-11-132019-11-13
2022-11-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 616/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu na uzupełnienie nieruchomości przyległej, położonej w Kaliszu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 108 oraz ustanowienia służebności gruntowej.Matecki Macieje-mail
11.2019-11-132019-11-13
2022-11-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 618/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.Matecki Macieje-mail
12.2019-11-132019-11-13
2022-11-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 619/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz udziału lokalu niemieszkalnego - garażu.Matecki Macieje-mail
13.2019-11-132019-11-13
2022-11-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 620/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza oraz powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania nieruchomością lokalową oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.Matecki Macieje-mail
14.2019-11-132019-11-13
2022-11-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 622/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu rzeczowego składnika majątku ruchomego Filharmonii Kaliskiej.Matecki Macieje-mail
15.2019-11-132019-11-13
2022-11-13
Interpelacjews. planowania, lokalizacji i wykonania murali w mieścieMatecki Macieje-mail
16.2019-11-132019-11-13
2019-12-17
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Adama Asnyka 30, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza w obręb ewidencyjny 068 Czaszki jako działka nr 65/14 o powierzchni 207 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr KZ1A/00022635/8 jako własność Miasta Kalisza. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, pokój Nr 36, I piętro w dniu 17 grudnia 2019 roku o godz. 10:00Matecki MaciejWGM.6840.01.0035.2018.JS D2019.11.00004
17.2019-11-132019-11-13
2019-12-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów, których prawo własności zostało przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 616/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019r. w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.Matecki MaciejWGM.6840.01.0034.2018.KŻ D2019.09.03535
18.2019-11-132019-11-13
2019-12-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza działając na podstawie art.34 i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych zarządzeniem nr 618/2019 z dnia 7 listopada 2019r. do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich najemców.Matecki MaciejWGM.7125.01.0005.2019.JM D2019.10.03659
19.2019-11-132019-11-13
2019-11-27
wbua2Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że w dniu 24.10.2019r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie ul. Piaszczystej w Kaliszu – etap I – drogi gminnej” na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 5/4 – obręb 0152 Winiary, 6/24 – obręb 0152 Winiary, 6/25 – obręb 0152 Winiary, 8 – obręb 0152 WiniaryMatecki MaciejWBUA.6740.02.0003.2019 D2019.11.00479
20.2019-11-132019-11-13
2019-11-27
wbua1Prezydenta Miasta Kalisza - Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury, na podstawie art.30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1186) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej" - ul. Fenicka (działki nr 82/2, 83/12, 84/9, 85/10 – obręb 148) - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Matecki MaciejWBUA.6743.0245.2019 D2019.11.00988
21.2019-11-132019-11-13
2019-11-25
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: usługę wodną, obejmującą wprowadzenie do Kanału Bernardyńskiego, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na prawym brzegu w km 6+050, wód opadowych i roztopowych, spływających z terenu zlewni obejmującej obszar, w skład którego wchodzi odcinek Al. Wojska Polskiego od mostu drogowego do ul. Stawiszyńskiej, ul. Stawiszyńska od wysokości ul. Zjazd do Al. Wojska Polskiego, Al. Sikorskiego, ul. Kątna, ul. Gdyńska, ul. Helska, ul. Pomorska, ul. Skarszewska do granic miasta, ul. Borkowska, ul. Wiatraki, ul. Topolowa, ul. Dębowa - część zachodnia, ul. Klonowa, ul. Pusta, ul. Bukowa, ul. Świerkowa, ul. Brzozowa, ul. Botaniczna od ul. Skarszewskiej, znajdujących się na osiedlu Chmielnik w Kaliszu wraz z terenami przyległymi obustronnie do pasa drogowego + działka o numerze ewidencyjnym 23 znajdująca się pomiędzy ul. Cichą a ul. Stawiszyńską oraz wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2010 roku znak WSRK.6210-0008/10 na wprowadzenie jednym wylotem miejskiej kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego, ścieków opadowych i roztopowych, spływających z odcinka Al. Wojska Polskiego od mostu drogowego do ul. Stawiszyńskiej, odcinka ul. Stawiszyńskiej od ul. Zjazd do Al. Wojska Polskiego, Al. Sikorskiego, ul. Kątnej, ul. Gdyńskiej, ul. Helskiej, ul. Pomorskiej, ul. Skarszewskiej do granic miasta, ul. Borkowskiej, ul. Wiatraki, ul. Topolowej, ul. Dębowej - część zachodnia, ul. Klonowej, ul. Pustej, ul. Bukowej, ul. Świerkowej, ul. Brzozowej, ul. Botanicznej od ul. Skarszewskiej oraz z terenów przylegających obustronnie do pasa drogowego (tereny z zabudową usługową i mieszkaniową przeważnie jednorodzinną na osiedlu Chmielnik w Kaliszu).Matecki MaciejPO.ZUZ.2.421.326.2019.MN
22.2019-11-132019-11-13
2019-11-25
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 30 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych – 5 szt. studni chłonnych (oznaczonych nr od Sch-1 do Sch-5), o których mowa w tabeli nr 1 poniżej, zlokalizowanych na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 572/18, obręb 153 Dobrzec w mieście Kalisz, województwie wielkopolskim, przeznaczonych do odprowadzania do ziemi wód opadowych lub roztopowych z terenu parkingu, położonego przy ul. Batalionu Parasol / Stańczukowskiego / Poznańskiej w KaliszuMatecki MaciejPO.ZUZ.2.421.464.2019.BK
23.2019-11-132019-11-13
2019-11-25
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 31.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu), ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu zlokalizowanego przy ul. Metalowców 30-34 w Kaliszu, na działkach ewidencyjnych nr 17/4 oraz nr 17/6, obręb 108 Zagorzynek.Matecki MaciejPO.ZUZ.2.421.410.2019.MN
24.2019-11-132019-11-13
2019-11-25
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego (projektowanej linii oświetleniowej), planowanego do realizacji w ramach inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kalisz ul. Saperska, Paprotna, Wał Matejki” na terenie działek, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 373, 11/5, 12/2, 23/3, 46, 64, 84, ob. ew. 150, dz. nr 3/20, 3/18, 3/12, 3/16, 2/11, 2/5, 2/4, 2/9, 4/2, 5/2 ob. ew. 061 j. ew.306101_1 Miasto Kalisz w województwie wielkopolskim zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 2/I/2019 z dnia 04.03.2019 r.Matecki MaciejPO.ZUZ.2.421.409.2019.MN
25.2019-11-122019-11-12
2019-11-18
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroMiasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach za dania pn.: „ Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Kaliszu przy ul. Pomorskiej 7 ” w podziale na 2 Części.Matecki MaciejWRI.271.10.262.2019
26.2019-11-122019-11-12
2019-11-18
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroMiasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach za dania pn.: „ Usunięcie usterek w budynku domu przedpogrzebowego przy ul.Poznańskiej 189 199 w Kaliszu ” w podziale na 3 Części.Matecki MaciejWRI.271.10.262.2019
27.2019-11-122019-11-12
2019-11-13
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 13 listopada 2019 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro).Matecki MaciejWGK.6630.01.42.2019
28.2019-11-122019-11-12
2019-11-26
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej i wylotu „A” do rzeki Prosny wraz z budową separatora i osadnika oraz pompowni wód deszczowych, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Sadowej oraz w korycie rzeki Prosny, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr. 79/1, 1/2 (037).Matecki MaciejWBUA.6733.0067.2019 D2019.11.00119
29.2019-11-122019-11-12
2019-11-26
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej i wylotu „O” kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z budową separatora i osadnika oraz pompowni wód deszczowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Przybrzeżnej 37, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ewid. nr 47/4 i 51/6 (obr. ewid. 0023), w pasie drogowym ul. Przybrzeżnej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ewid. nr 55 (obr. ewid. 0023) oraz w korycie rzeki Prosny, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ewid. nr 1/2 (obr. ewid. 0037).Matecki MaciejWBUA.6733.0068.2019 D2019.11.00118
30.2019-11-082019-11-08
2019-12-31
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBudowa tymczasowego obiektu budowlanego - zadaszenia zabezpieczającego relikt archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku w KaliszuPietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WRM.271.01.53.2019
31.2019-11-082019-11-08
2019-11-15
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroMiasto Kalisz (Zamawiający) zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego opracowania projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w KaliszuMatecki MaciejWRM.271.10.258.2019
32.2019-11-082019-11-08
2019-11-22
wbua1Prezydent Miasta Kalisza informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - ul. Ptasia (działki nr 48, 49, 46, 14/2, 15/2 - obręb 040) Matecki MaciejWBUA.6743.0231.2019 D2019.11.00616
33.2019-11-082019-11-08
2020-02-08
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w KaliszuMatecki MaciejSP.110.10.2019
34.2019-11-082019-11-12
2019-11-25
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu Kalisz, ul. Złota 43Matecki MaciejSP.110.14.2019
35.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 591/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokGóral Aleksandere-mail
36.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 597/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokGóral Aleksandere-mail
37.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 604/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Kalisz dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
38.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 610/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Kalisz dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
39.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 612/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
40.2019-11-072019-11-07
2019-11-18
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroWykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 10 (dz. 26/2 obr. 032) w KaliszuGóral AleksanderWRM.271.10.257.2019
41.2019-11-072019-11-07
2020-02-07
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko Podinspektora ds. administracyjnych w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu Góral AleksanderSP.110.13.2019
42.2019-11-072019-11-07
2019-11-22
Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euroWykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii"Góral AleksanderWRM.271.10.256.2019
43.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 611/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Góral Aleksandere-mail
44.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 614/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
45.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 615/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
46.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 617/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ponownego zwołania zebrania wyborczego w Osiedlu Korczak.Góral Aleksandere-mail
47.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Interpelacjews. wykorzystania w mieście kontenerów Góral Aleksandere-mail
48.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Interpelacjews. zieleńca przy blokach ul. Południowej 64 Góral Aleksandere-mail
49.2019-11-072019-11-07
2022-11-07
Zapytaniaws. dodatkowego oświetlenia bieżni przy Szkole Podstawowej nr 9 na osiedlu Dobrzec Góral Aleksandere-mail
50.2019-11-062019-11-06
2019-12-31
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B w Kaliszu Pietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WRM.271.01.50.2019

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 060 720 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 15 listopad 2019 o godz. 19:29   kontakt: agoral@um.kalisz.pl