Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2020-12-312020-12-31
2021-02-28
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki ProsnyPietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WRM.271.01.24.2020
2.2020-12-312020-12-31
2021-01-05
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu rozwoju sportu - rozgrywki ligoweGóral AleksanderWKST.3020.6.24.2021
3.2020-12-312020-12-31
2021-02-26
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoDostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także świadczenie serwisu gwarancyjnego w ramach projektu pn.: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17).Góral AleksanderWRM.271.10.233.2020
4.2020-12-312020-12-31
2021-03-31
Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamówienia z art.4d ustawy PzpZorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej i zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu biorących udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 Edycja” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. (31.12)Świerk RadosławWRM.271.13.13.2020
5.2020-12-312020-12-31
2021-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 753/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
6.2020-12-312020-12-31
2021-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 763/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
7.2020-12-312020-12-31
2021-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 778/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2021 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej.Góral Aleksandere-mail
8.2020-12-312020-12-31
2021-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 777/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
9.2020-12-312020-12-31
2021-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 798/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania Publicznemu Przedszkolu Nr 18 im. ,,Chatka Puchatka’’ w Kaliszu środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
10.2020-12-312020-12-31
2021-01-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budynek produkcyjny z zapleczem socjalno – biurowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi”, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., działki ew. nr 8/5, 8/9, 12/5, 29/6 (obręb 0115 Rypinek)Góral AleksanderWGOŚ.6220.0023.2020
11.2020-12-312020-12-31
2021-01-15
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat w sprawie przesunięcia terminów rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na zadania pt.:

- działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

- aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym;

- promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej

Góral AleksanderWSSM.524.3.2020
12.2020-12-312020-12-31
2021-03-31
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyPrzebudowa, rozbudowa i termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2 w KaliszuPietrzyk PiotrOznaczenie sprawy: WRM.271.01.28.2020
13.2020-12-312020-12-31
2021-01-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat o rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku oraz w latach 2021-2022.Góral AleksanderWSSM.524.3.2020
14.2020-12-312020-12-31
2021-01-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 r. zadania publicznego pn. prowadzenie sklepu socjalnegoGóral AleksanderWSSM.524.3.2020
15.2020-12-312020-12-31
2021-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 796/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
16.2020-12-302020-12-30
2020-12-31
Informacje Komunikaty TerminyW Sylwestra kasy czynne krócejWalczak Piotre-mail
17.2020-12-302020-12-30
2021-04-24
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyTermomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a w ramach projektu pn.:”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”Świerk RadosławWRM.271.01.20.2020
18.2020-12-302020-12-30
2021-02-26
Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamówienia z art.4d ustawy PzpZorganizowanie i przeprowadzenie kursu na studia we współpracy ze szkołą wyższą pn. kurs przygotowawczy do podjęcia studiów na uczelni technicznej dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 edycja” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17)Świerk RadosławWRM.271.13.14.2020
19.2020-12-302020-12-30
2021-01-08
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje o naradzie koordynacyjnej nr WGK.6630.01.49.2020, która będzie trwała do 08.01.2021 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.49.2020
20.2020-12-302020-12-30
2021-01-29
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomocy żywnościowej dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców.Góral Aleksandere-mail
21.2020-12-302021-01-06
2021-01-20
wbua4Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego i średniego napięcia oraz budowa stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Piskorzewie oraz przy ul. Piskorzewie 6Góral AleksanderWBUA.06733.0069.2020
22.2020-12-302020-12-30
2021-02-07
Informacje Komunikaty TerminyZarządzenie Nr 784/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Góral Aleksandere-mail
23.2020-12-302020-12-30
2021-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 790/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Góral Aleksandere-mail
24.2020-12-302020-12-30
2021-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 788/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
25.2020-12-302020-12-30
2021-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 785/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów na drugi semestr roku szkolnego 2020/2021.Góral Aleksandere-mail
26.2020-12-302020-12-30
2021-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 786/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Góral Aleksandere-mail
27.2020-12-302020-12-30
2021-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 781/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2021 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu.Góral Aleksandere-mail
28.2020-12-302020-12-30
2021-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 780/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2021 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.Góral Aleksandere-mail
29.2020-12-302020-12-30
2021-12-30
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 779/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2021 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców.Góral Aleksandere-mail
30.2020-12-302020-12-30
2021-01-14
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoBudowa pumtracka - modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze, zlokalizowanym na osiedlu Winiary w KaliszuGóral AleksanderWRM.271.10.232.2020
31.2020-12-302020-12-30
2021-04-02
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaOdbiór i transport wielkogabarytowych odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi położonymi na terenie miasta KaliszaPrzygoda Katarzyna Oznaczenie sprawy: BCK.271.06.1.2020
32.2020-12-302020-12-30
2021-01-29
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomocy żywnościowej dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców.Góral AleksanderMOPS-SP1.4022.5.2020.NB
33.2020-12-292020-12-29
2021-01-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoObwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Elektrycznej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 18/1, 28/10 i 32/1 (obręb 0119).Walczak PiotrWBUA.6733.0068.2020
34.2020-12-292020-12-29
2021-12-29
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - klucze metalowe oraz klucz magnetycznyGóral AleksanderWAG.5314.0050.2020
35.2020-12-292020-12-29
2021-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 784/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Góral Aleksandere-mail
36.2020-12-292020-12-29
2021-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 775/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rokGóral Aleksandere-mail
37.2020-12-292020-12-29
2021-12-29
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 776/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokGóral Aleksandere-mail
38.2020-12-292020-12-29
2021-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 766/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Góral Aleksandere-mail
39.2020-12-292020-12-29
2021-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 765/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.Góral Aleksandere-mail
40.2020-12-232020-12-29
2021-01-12
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Elektrycznej,Góral AleksanderWBUA.6733.0068.2020
41.2020-12-232020-12-23
2020-12-30
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje o naradzie koordynacyjnej nr WGK.6630.01.48.2020, która będzie trwała do 30.12.2020 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.48.2020
42.2020-12-232020-12-23
2021-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 768/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
43.2020-12-232020-12-23
2021-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 769/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
44.2020-12-232020-12-23
2021-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 770/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
45.2020-12-232020-12-23
2021-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 771/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
46.2020-12-232020-12-23
2021-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 772/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
47.2020-12-232020-12-23
2021-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 774/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stosowanym w Urzędzie Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
48.2020-12-232020-12-23
2021-12-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 754/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
49.2020-12-232020-12-23
2021-01-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji podzespołów dla przemysłu sprzętu gospodarstwa domowego o dwie hale magazynowe, namiot magazynowy oraz teren pod infrastrukturę drogową na terenie istniejącego zakładu podzespołów gospodarstwa domowego” mieszczącego się w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 145,Góral AleksanderWGOŚ.6220.0032.2020
50.2020-12-232020-12-23
2021-01-08
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji podzespołów dla przemysłu sprzętu gospodarstwa domowego o dwie hale magazynowe, namiot magazynowy oraz teren pod infrastrukturę drogową na terenie istniejącego zakładu podzespołów gospodarstwa domowego” mieszczącego się w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 145, działki o nr ew. 135/1, 136/1, 137/1, 150/1, 151/1, 157/3, 158/2, 157/2, 158/1 (obręb 0152 Winiary), że z uwagi na trwający stan epidemii oraz analizę obszernej dokumentacji sprawy dotrzymanie ustawowego terminu wydania decyzji nie jest możliwe, zatem sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii i uzgodnień współdziałających organów Góral AleksanderWGOŚ.6220.0032.2020

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 052 razy, aktualnie na stronie przebywa: 10 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 01:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl