Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Interpelacjews. programu budowy i przebudowy dróg osiedlowychGóral Aleksandere-mail
2.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Interpelacjews. reorganizacji ruchu na ulicy Widok, przy budynkach nr 95,97 i 99Góral Aleksandere-mail
3.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Interpelacjews. zarybienia stawów w Parku Przyjaźni w KaliszuGóral Aleksandere-mail
4.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 824/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
5.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 818/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral Aleksandere-mail
6.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 817/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnymGóral Aleksandere-mail
7.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 814/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnejGóral Aleksandere-mail
8.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 813/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaGóral Aleksandere-mail
9.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 811/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania na ewidencję księgową Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu gruntów będących w jego użytkowaniu.Góral Aleksandere-mail
10.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 810/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych oraz nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
11.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 809/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2024 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących drogę do mistrzostwa poprzez sportowe sukcesy młodych sportowców.Góral Aleksandere-mail
12.2023-12-292023-12-29
2024-01-19
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnegoGóral Aleksandere-mail
13.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 807/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2024 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.Góral Aleksandere-mail
14.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 806/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2024 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących utrzymanie i rozwój bazy sportowej.Góral Aleksandere-mail
15.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 791/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
16.2023-12-292023-12-29
2026-12-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 808/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2024 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących aktywność Kalisza z udziałem mistrzów sportu.Góral Aleksandere-mail
17.2023-12-282023-12-28
2024-01-19
wbua3Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe - Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków - Kalisz Piwonice - Projekt wyłożony do publicznego wglądu.
projekt uchwały
projekt uzasadnienia
projekt prognozy
projekt rysunek 1
projekt rysunek 2
projekt rysunek 3
Góral AleksanderWBUA.6721.0003.2022
18.2023-12-282023-12-28
2024-01-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski oznaczonej w obrębie 115 Rypinek jako działka nr 6/21 o powierzchni 0,0336ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową oznaczonej w obrębie 115 Rypinek jako działka nr 6/17.Góral AleksanderWGM.6840.01.0013.2023.KŻ
19.2023-12-282023-12-28
2026-12-28
Interpelacjews. elektronicznej Kaliskiej Karty MieszkańcaGóral Aleksandere-mail
20.2023-12-282023-12-28
2026-12-28
Interpelacjews. niezamkniętego separatora ścieków w tzw. "Parku nad Krępicą"Góral Aleksandere-mail
21.2023-12-282023-12-28
2026-12-28
Interpelacjews. wymiany okien w lokalu Cafe Calisia przy Al. Wolności 6 w KaliszuGóral Aleksandere-mail
22.2023-12-282023-12-28
2026-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 821/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.Góral Aleksandere-mail
23.2023-12-282023-12-28
2026-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 816/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Śródmiejskiej 39 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
24.2023-12-282023-12-28
2026-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 815/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Grodzkiej 16 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
25.2023-12-282023-12-28
2026-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 812/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnychGóral Aleksandere-mail
26.2023-12-282023-12-28
2024-01-08
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta ds. dzierżaw, najmu i użyczenia nieruchomości w Wydziale Gospodarowania MieniemGóral AleksanderWO.210.0039.2023
27.2023-12-282023-12-28
2026-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 796/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Łęgowej 12 na uzupełnienie nieruchomości przyległej.Góral Aleksandere-mail
28.2023-12-282023-12-28
2024-01-18
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kalisza w obszarze pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku.Matecki MaciejMOPS=SP.I.4022.1.2023.KC
29.2023-12-282023-12-28
2024-01-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnegoGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.356.2023.JG
30.2023-12-272023-12-27
2024-01-17
Konkursy ofert - zadania publiczne Realizacja w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronieniaGóral AleksanderWSSM.8135.3.47.2023
31.2023-12-272023-12-27
2024-01-17
Konkursy ofert - zadania publiczneProwadzenie w 2024 roku punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin (kobiet i mężczyzn) w tym osób bezdomnychGóral AleksanderWSSM.8135.3.47.2023
32.2023-12-272023-12-27
2024-01-17
Konkursy ofert - zadania publiczneRealizacja w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia – pobyt dzienny Góral AleksanderWSSM.8135.3.47.2023
33.2023-12-272023-12-27
2024-01-17
Konkursy ofert - zadania publiczneRealizacja w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z zapewnieniem nocleguGóral AleksanderWSSM.8135.3.47.2023
34.2023-12-272023-12-27
2024-01-17
Konkursy ofert - zadania publiczneProwadzenie w 2024 roku świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo - wychowawcze zawierające elementy socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień (w tym: realizacja programu, utrzymanie świetlicy, dożywianie, imprezy okolicznościowe)Góral AleksanderWSSM.8135.3.47.2023
35.2023-12-272023-12-27
2024-01-17
Konkursy ofert - zadania publiczne Realizacja w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i wspierających utrzymanie abstynencji poprzez prowadzenie klubów i świetlic abstynenckichGóral AleksanderWSSM.8135.3.47.2023
36.2023-12-272023-12-27
2024-01-18
Konkursy ofert - zadania publicznepromocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej Góral AleksanderWSSM.524.14.2023
37.2023-12-272023-12-27
2024-01-18
Konkursy ofert - zadania publiczneaktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnymGóral AleksanderWSSM.524.13.2023
38.2023-12-272023-12-27
2024-01-18
Konkursy ofert - zadania publicznedziałania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnychGóral AleksanderWSSM.524.12.2023
39.2023-12-222023-12-27
2024-01-17
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz.344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Nr 779/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2023r. w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległych, położonych w Kaliszu przy ul.Łódzkiej 81. Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej: KZ1A/00008791/5 ul. Łódzka 81Matecki MaciejWGM.6840.01.0045.2023.AW D2023.12.00493
40.2023-12-222023-12-22
2024-12-22
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2023-12-22 Matecki Maciej2023/BZP 00054202/25/P
41.2023-12-222023-12-22
2026-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 788/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 oraz ze Stadionu Sportowego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4 na preferencyjnych warunkach.Matecki Macieje-mail
42.2023-12-222023-12-22
2026-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 789/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.Matecki Macieje-mail
43.2023-12-222023-12-22
2026-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 790/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawek czynszu dla najemców lokali użytkowych usytuowanych przy ul. Kanonickiej 8 w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
44.2023-12-222023-12-22
2026-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 792/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.Matecki Macieje-mail
45.2023-12-222023-12-22
2026-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 793/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2023r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2023r.Matecki Macieje-mail
46.2023-12-222023-12-22
2026-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 794/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie zasad przejazdu samochodów ciężarowych ul. Szlak Bursztynowy na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a ul. CzęstochowskąMatecki Macieje-mail
47.2023-12-222023-12-22
2026-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 795/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 lokali mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi oraz lokalu niemieszkalnego z miejscami postojowymi, i udziałów w nieruchomości wspólnej, położonych w Kaliszu przy ul.Towarowej 2.Matecki Macieje-mail
48.2023-12-222023-12-22
2026-12-22
Interpelacjews. przeprowadzenia remontów ulic: Serbinowskiej i OstrowskiejMatecki Macieje-mail
49.2023-12-222023-12-22
2026-12-22
Interpelacjews. zasadności i opóźnień przy remoncie ulicy Korczak Matecki Macieje-mail
50.2023-12-222023-12-22
2026-12-22
Interpelacjews. remontu odcinka ul. Podmiejskiej (od skrzyżowania z ul. Górnośląską do Ronda Westerplatte)Matecki Macieje-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 869 razy, aktualnie na stronie przebywa: 43 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 15:13   kontakt: agoral@um.kalisz.pl