Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2009-12-312009-12-31
2010-01-14
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego o średnicy 200mm PVC na terenie położonym w Kaliszu w Alei Wojska Polskiego (na działkach o nr 1/2, 20/6, 7/16, 19/1 - obręb 077).Matecki MaciejDDM
2.2009-12-312009-12-31
2012-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 553/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2010.Matecki MaciejE-mail
3.2009-12-312009-12-31
2012-12-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 552/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego pn.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.Matecki MaciejE-mail
4.2009-12-312009-12-31
2010-03-31
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. administracyjno – ekonomicznych w Powiatowym Zespole d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w KaliszuMatecki MaciejPismo P.Z.1110-2/09
5.2009-12-312009-12-31
2010-04-05
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyBudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D1 do wylotu Wi wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ul. Połanieckiej (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA: 03.02.2010r.)Pietrzyk PiotrOgłoszenie o zamówieniu i SIWZ zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza
6.2009-12-302009-12-30
2010-01-06
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji systemu OTAGO w roku 2010Pietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza
7.2009-12-302009-12-30
2010-01-14
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej (rurociąg kablowy) dla potrzeb PTC (odcinek 2) na terenie położonym w Kaliszu w ul. Piotra Michałowskiego, ul. Długiej, ul. Borkowskiej, ul. Skarszewskiej, ul. Brzozowej, ul. Warszawskiej, ul. Braci Niemojowskich oraz w ul. PiaszczystejMatecki MaciejDDM
8.2009-12-302009-12-30
2010-01-13
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Św.Michała oznaczonym w ewidencji gruntów i Budynków jako dz. nr 347/4 i 334/6 (obręb 160). Matecki MaciejDDM
9.2009-12-302009-12-30
2010-01-06
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaUsługa zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuPietrzyk PiotrOgłoszenie o udzieleniu zamówienia zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
10.2009-12-282009-12-28
2010-03-28
wbua3Rada Miejska Kalisza Uchwałą Nr XXXVIII/545/2009 z dnia 3 września 2009 roku (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku nr 221, poz. 3804) przyjęła „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe II”.Matecki MaciejDDM
11.2009-12-282009-12-28
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 505/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie przekazania środków trwałych w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją majątku.Matecki MaciejDDM
12.2009-12-282009-12-28
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 547/2009 Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora na stanowisku pracy ds. gospodarowania nieruchomościami Miasta Kalisza w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Miejskim KaliszuMatecki MaciejDDM
13.2009-12-282009-12-28
2010-03-28
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRada Miejska Kalisza Uchwałą Nr XXXVIII/545/2009 z dnia 3 września 2009 roku (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2009 roku nr 221, poz. 3804) przyjęła „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe II”.Matecki MaciejDDM
14.2009-12-282009-12-28
2010-01-08
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi na terenie położonym w Kaliszu w obrębie ul. Warszawskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 32/1, 33/1, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 44/4 i 46 (obręb 28) oraz działki nr 2/3, 4, 5/7, 6, 8, 9/2, 9/4 i 11 (obręb 29).Matecki MaciejDDM
15.2009-12-232009-12-23
2010-01-07
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydent Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Mazurskiej na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 37/1 (obręb 17).Matecki MaciejDDM
16.2009-12-222009-12-22
2010-01-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydenta Miasta Kalisza przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych przy ulicach: Piwonickiej 28, 28a, 28b, Perzyny, GórnośląskiejMatecki MaciejDDM
17.2009-12-222009-12-22
2012-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 515/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.Matecki MaciejKatarzyna Tomczyk -Inspektor WO
18.2009-12-222009-12-22
2012-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 463/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych stosowanym w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.Matecki MaciejKatarzyna Tomczyk -Inspektor WO
19.2009-12-212009-12-22
2010-01-12
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek nr 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Garbarskiej 3a w obrębie nr 025 Śródmieście I o pow. 86 m2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Matecki Maciej
20.2009-12-212009-12-21
2012-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 540/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Garbarskiej 3a w Kaliszu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .Matecki Maciej
21.2009-12-172009-12-17
2010-01-07
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta Kalisza – Miasta na Prawach Powiatu, położonej w Kaliszu przy ulicy Kolejowej, stanowiącej część działki
nr 67/1, obręb 082, o pow. 157 m 2, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 14338.
Matecki MaciejDDM
22.2009-12-172009-12-17
2010-01-07
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza położonych w Kaliszu przy ulicach: Romańskiej, Bujnickiego, Gajowej, Matecki MaciejDDM
23.2009-12-172009-12-17
2009-12-31
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie mostu jednoprzęsłowego (swobodnie podpartego) na rzece Prośnie na terenie położonym w Kaliszu w ciągu ul. StarożytnejMatecki MaciejDDM
24.2009-12-172009-12-17
2009-12-31
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu nadbrzeża rzeki Prosny na odcinku od Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego do Rezerwatu Archeologicznego Zawodzie w Kaliszu (modernizacja ścieżki pieszej i ciągu pieszo-rowerowego, budowa ścieżek spacerowych, pomostów, promu i przystani, urządzenie wyspy, budowa mostu drewnianego zwodzonego, budowa fontann, urządzenie plaży piaszczystej, budowa parkingu zielonego, urządzenie terenów piknikowych ze ścieżką zdrowia, budowa lodowiska naturalnego, urządzenie miejsca edukacji historycznej, itp.)Matecki MaciejDDM
25.2009-12-162009-12-16
2009-12-31
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePrezydenta Miasta Kalisza zawiadamia że: wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej dla zasilania budynku „Galeria Tęcza” na terenie położonym w Kaliszu przy ul. 3 Maja – Nowy Rynek, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 26/2, 58, 69/11 i 69/12 (obręb 16).Matecki MaciejDDM
26.2009-12-162009-12-16
2009-12-31
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia że: w dniu 26 listopada 2009 roku została wydana decyzja Nr 04/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Łęgowej zgodnie z projektem budowlanym (od km 0+309,00 do km 0+602,00) wraz z odwodnieniem oraz usunięciem kolizji telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz przebudowę przepustów w ul. Wał Jagielloński na terenie położonym w Kaliszu na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr:
obręb 0049 – Tyniec: działki nr 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 60;
obręb 0056 – Rajsków: działki nr 27/4, 70;
obręb 0060 – Rajsków: działki nr 1, 25;
Matecki MaciejDDM
27.2009-12-162009-12-18
2010-01-28
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPREZYDENT MIASTA KALISZA, ogłasza: pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej budynkami przemysłowymi, położonej w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 72, (obręb 0151 Szczypiorno), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 212 o powierzchni 0,4337 ha, będącej własnością Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr KZ1A/00065574/5.Matecki MaciejDDM
28.2009-12-162009-12-17
2010-01-07
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości, że prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowy elektrociepłowni na biomasę, planowanej na terenie ciepłowni rejonowej PEC przy al.Wojska Polskiego 33 w Kaliszu.Matecki MaciejDDM
29.2009-12-162009-12-16
2009-12-31
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowePREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że: wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie linii światłowodowej (rurociąg kablowy) dla potrzeb Polskiej Telefonii Cyfrowej na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Borkowskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów jako: działka nr 15 (obręb 5), działki nr 1/1, 2/1, 3/2, 5/2 (obręb 6) oraz działki nr 14/7, 16 i 31 (obręb 7).Matecki MaciejDDM
30.2009-12-162009-12-16
2009-12-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Krępicy, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na prawym brzegu w km 0 + 906 (poniżej kładki w ciągu ul. Do Strugi), ścieków opadowych i roztopowych spływających z odcinków ulic oraz z terenów mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych przyległych do pasa drogowego, znajdujących się na osiedlach: Dobrzec, Widok i Kaliniec w Kaliszu.Matecki MaciejDDM
31.2009-12-162009-12-16
2010-03-16
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOgłoszenie dotyczące zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” - Rada Miejska Kalisza Uchwałą Nr XXXVIII/543/2009 z dnia 3 września 2009 roku.Matecki MaciejDDM
32.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 517/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral AleksanderDDM
33.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 518/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza w zamian za zobowiązania podatkowe. Góral AleksanderDDM
34.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 516/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu. Góral AleksanderDDM
35.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 507/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral AleksanderDDM
36.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 524/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2009 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu część nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ulicy Hanki Sawickiej 22-24. Góral AleksanderDDM
37.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 537/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.Góral AleksanderDDM
38.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 536/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu. Góral AleksanderDDM
39.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 535/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral AleksanderDDM
40.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 534 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.Góral AleksanderDDM
41.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 527/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału wynoszącego 1/15 część w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliszu, w obrębie ewidencyjnym 102 Zagorzynek.Góral AleksanderDDM
42.2009-12-152009-12-15
2009-12-28
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Nabór na wolne stanowisko podinspektora na stanowisku pracy ds. gospodarowania nieruchomościami Miasta Kalisza w Wydziale Gospodarowania Mieniem Góral AleksanderWO.1110-0011/09
43.2009-12-152009-12-15
2012-12-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 533/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok. Góral Aleksandere-mail
44.2009-12-152009-12-15
2010-03-15
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowa w Centrum Kształcenia Praktycznego w KaliszuGóral Aleksandere-mail
45.2009-12-112009-12-11
2012-12-11
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 529/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2009 w sprawie powołania komisji przetargowej.Walczak Piotremail
46.2009-12-112009-12-11
2009-12-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Swędrni, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na lewym brzegu w km 0 + 386 oraz wylotem awaryjnym zlokalizowanym na lewym brzegu w km 0 + 384, ścieków opadowych i roztopowych spływających z terenów sportowych położonych w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4.Góral AleksanderWSRK.6210-104/09
47.2009-12-102009-12-10
2009-12-24
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDecyzja środowiskowa - ul.WrocławskaGóral AleksanderWSRK.7624-56/09
48.2009-12-102009-12-10
2012-12-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 525/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.Góral Aleksanderemail
49.2009-12-102009-12-10
2012-12-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 521/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu.Góral Aleksanderemail
50.2009-12-102009-12-10
2012-12-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 519/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu Góral Aleksanderksero pisma +email

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 688 573 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 16 kwietnia 2024 o godz. 07:08   kontakt: agoral@um.kalisz.pl