Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2007-12-312007-12-31
2008-02-29
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. Góral AleksanderWKST-3010-7/08
2.2007-12-312007-12-31
2008-01-15
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Nabór - Kierownik Referatu Rachunkowości Dochodów w Wydziale Finansowym Góral AleksanderWO.1110-0034/07
3.2007-12-312007-12-31
2008-02-29
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. Góral AleksanderWKST-3010-7/08
4.2007-12-282007-12-28
2008-01-09
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPozwolenie wodnoprawne - rów odwadniający Góral AleksanderWSRK.6210-109/07
5.2007-12-282007-12-28
2008-01-12
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoLokalizacja drogi publicznej Góral AleksanderWBUA.73313-001/07
6.2007-12-212007-12-21
2007-12-28
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaObsługa serwisowa kserokopiarek Urzędu Miejskiego w Kaliszu.Szcześniak Ewapopisane ZP-403
7.2007-12-212007-12-21
2008-02-20
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonySporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem (termin składanoa ofert - 15.01.2008) Szcześniak Ewazatw. 20.12.07 SIWZ i ZP-400
8.2007-12-202007-12-20
2008-02-18
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyWykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza (termin składania ofert - 10.01.2008) Szcześniak Ewazatw SIWZ i ZP-400
9.2007-12-202007-12-20
2008-01-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoTrasa BursztynowaGóral AleksanderWSRK.7624-69/07
10.2007-12-202007-12-20
2008-01-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskobudowie Regionalnej Biblioteki PublicznejGóral AleksanderWBUA.73312-0102/07
11.2007-12-192007-12-19
2008-01-02
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskowydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej nGóral AleksanderWBUA. 73312-0090/07
12.2007-12-192007-12-19
2008-01-19
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
Lista Kandydatów - spełniający wymogi formalne - WZKiSOGóral AleksanderWO.1110-0042/07
13.2007-12-192007-12-19
2008-01-19
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. sekretariatu Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w KaliszuGóral AleksanderZSP2-071-23-07
14.2007-12-182007-12-18
2008-01-08
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaSprzedaż w trybie bezprzetargowym mieszkań na rzecz ich dotychczasowych najemców.Góral AleksanderWGM.7145-0277/07
15.2007-12-182007-12-18
2008-02-14
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonySporządzanie wycen lub opinii dla nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii (termin składania ofert - 07.01.2008)Pietrzyk PiotrZatwierdzona SIWZ i ogłoszenie przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Daniela Sztanderę
16.2007-12-172007-12-17
2008-01-17
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
Kandydaci spełniający wymogi formalne - SMGóral AleksanderSOA 1110-3/4.1/07
17.2007-12-172007-12-17
2008-01-03
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Z-ca Naczelinika Wydziału EdukacjiGóral AleksanderWO.1110-0044/07
18.2007-12-172007-12-17
2007-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ulic: Górnośląskiej, Wiśniowej, Ogrodowej, Źródlanej, Halnej, Śnieżnej i al. Wojska Polskiego oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 30 i 84/2 (obręb 38), dz. nr 4, 65/14, 66 (obręb 072), 48/4 (obręb 81), dz. nr 80 (obręb 082) oraz dz. nr 547/2, 549/3, 551/14 (obręb 096).Matecki MaciejWBUA.73312-0076/07 2007/12/00569
19.2007-12-172007-12-17
2007-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (w tym: wieża kratowa o wysokości ok. 50 m n.p.t., kontener techniczny, 6 anten sektorowych, 12 anten radiowych oraz droga dojazdowa) na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Piwonickiej 5 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 6/2 (obręb 100).Matecki MaciejWBUA.73312-0025/07 2007/12/00562
20.2007-12-172007-12-17
2007-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Św. Michała oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr: 352/2, 353/8 (obręb 160). Matecki MaciejWBUA.73312-0074/07 2007/12/00565
21.2007-12-142007-12-14
2007-12-28
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na prowadzenie w rowie przydrożnym ul. Stawiszyńskiej (rejon ul. Konińskiej) sieci wodociągowej oraz na przebudowę odcinka tego rowu.Walczak PiotrWSRK.6210-108/07
22.2007-12-142007-12-14
2007-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wał Bernardyński na terenie położonym w Kaliszu. Walczak PiotrWBUA.73312-0095/07
23.2007-12-142007-12-14
2007-12-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego oraz słupów oświetlenia ulicznego w ul. Żytniej w Kaliszu. Walczak PiotrWBUA.73312-0097/07
24.2007-12-142007-12-14
2007-12-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa linii kablowej nn oświetlenia Parku Miejskiego oraz latarni parkowych na terenie Parku Miejskiego w Kaliszu. Walczak PiotrWBUA.73312-0096/07
25.2007-12-142007-12-14
2007-12-24
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaDostawa kart elektronicznych uprawniających do przejazdów bezpłatnych w autobusach komunikacji miejskiejPietrzyk PiotrPodpisana umowa, zatwierdzone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
26.2007-12-132007-12-13
2007-12-28
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoI N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Wega A" Spółka z o.o. w Kaliszu zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w zakładzie zlokalizowanym w Kaliszu przy ul. Obozowej 38-40. Matecki Maciej
27.2007-12-132007-12-13
2008-03-12
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Matecki MaciejWO.1110-0041/07 2007/12/00493
28.2007-12-132007-12-13
2008-02-04
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyDostawa sprzętu komputerowego (termin składania ofert - 21.12.2007)Szcześniak EwaSIWZ zatw. 13.12.07 i podpisane ogl ZP-400
29.2007-12-132007-12-13
2008-01-14
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza ogłasza przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul.Józefa Piłsudskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza w obrębie 134 Majków jako działka 7/100 o powierzchni 1.442m2, stanowiącej własność Miasta Kalisza, zapisanej w księdze wieczystej Nr 62564. Matecki MaciejWGM.ZS.722414-0002/04 2007/11/01258
30.2007-12-122007-12-12
2007-12-31
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko ds. Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Matecki MaciejWO.1110-0040/07 2007/12/00490
31.2007-12-112007-12-12
2007-12-24
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie Parku Wodnego na działkach nr, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 8, 9, 20, 21, 41 - obręb 48 położonych w Kaliszu przy ul. Sportowej. Matecki MaciejWBUA 73312 - 0100/07 2007/12/00111
32.2007-12-112007-12-11
2008-12-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 562/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 grudnia 2007r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Góral AleksanderZarządzenie z dnia 03.12.2007
33.2007-12-102007-12-10
2008-03-10
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika do spraw kadr w Szkole Podstawowej Nr 17 im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu, ul. Hanki Sawickiej 3b, w wymiarze 0,5 etatu. Matecki MaciejSP17.070-177/07
34.2007-12-102007-12-11
2008-01-04
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie - Komendant Straży Miejskiej Kalisza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ds. ewidencji i windykacji w Straży Miejskiej Kalisza, ul. Krótka 5-7, 62-800 Kalisz. Matecki MaciejSOA 1110-5/2/07
35.2007-12-102007-12-10
2008-03-10
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika do spraw kadr w Szkole Podstawowej Nr 17 im. dr. Bronisława Koszutskiego w Kaliszu, ul. Hanki Sawickiej 3b, w wymiarze 0,5 etatu. Matecki MaciejSP17.070-177/07
36.2007-12-072007-12-07
2007-12-17
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaObsługa serwisowa kserokopiarek Urzędu Miejskiego w Kaliszu - zapytanie o cenęPietrzyk PiotrZatwierdzona informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej przez Prezydenta Miasta Kalisza Janusza Pęcherza
37.2007-12-072007-12-07
2007-12-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoI N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PREZYDENT MIASTA KALISZA informuje, że na wniosek PHU TECH-SERWIS Kamila Stępień z siedzibą w Warszawie przy ul. Mieszka Starego 11 zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wyprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach projektowanej myjni samochodowej, zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 119. Matecki MaciejWSRK.6210-105/07
38.2007-12-062007-12-06
2007-12-27
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Główny Rynek 20 Matecki MaciejWO.1110-0043/07 2007/11/01578
39.2007-12-062007-12-06
2007-12-14
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaRoboty dodatkowe na zadaniu: Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w KaliszuPietrzyk PiotrPodpisana umowa, zatwierdzone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
40.2007-12-062007-12-06
2007-12-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie separatora wód deszczowych z osadnikiem na terenie położonym w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 229/1 (obręb 160).Matecki MaciejWBUA.73312-0099/07 2007/12/00077
41.2007-12-042007-12-04
2007-12-18
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Kalisza zawiadamiam, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Chochołowskiej, tj. budowie lini kablowej nN oświetlenia ulicznego oraz słupów oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Kaliszu i oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 194/2, 180/2, 128/2, 148 i 105 (obręb 96)Matecki MaciejWBUA.73312-0082/07 2007/12/00051
42.2007-12-042007-12-04
2007-12-19
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie parkingu dla pojazdów samochodowych wraz z drogami manewrowymi na terenie położonym w Kaliszu przy ul.Bolesława Pobożnego 79 - dz.nr 2, 3 i 38 (obręb nr 65)Matecki MaciejWBUA.73312-0098/07 2007/11/01409
43.2007-12-032007-12-03
2007-12-10
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaRoboty dodatkowe na zadaniu: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10 w Kaliszu.Szcześniak EwaZP-403 i popisana umowa
44.2007-11-292007-11-29
2008-03-01
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Wydział Gospodarowania Mieniem - wyniki naboruGóral AleksanderWO.1110-0038/07
45.2007-11-292007-11-29
2007-12-13
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Stanowisko ds. łączności i alarmowania w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, Góral Aleksander
46.2007-11-292007-11-29
2007-12-13
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Informacja o kandydatach spełniających warunki formalne
Naczelnik - USC w Kaliszu Lista KandydatówGóral AleksanderWO.1110-0042/07
47.2007-11-292007-11-29
2007-12-07
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Specjalista do spraw księgowości Góral Aleksanderemail ze szkoły
48.2007-11-292007-11-29
2008-03-01
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Wydział Gospodarowania Mieniem - wyniki naboruGóral AleksanderWO.1110-0038/07
49.2007-11-292007-11-29
2007-12-07
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Sekretarz SzkołyGóral Aleksanderemail ze szkoły
50.2007-11-282007-11-28
2007-12-06
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa sieci kanalizacji sanitarnejGóral AleksanderWBUA.73312-0094/07

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 866 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 14:12   kontakt: agoral@um.kalisz.pl