Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2018-12-312018-12-31
2019-04-01
Wyniki naboru na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Wyniki naboru
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji Miejskiej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu Informujemy, że nabór na w/w stanowisko został unieważniony. Matecki MaciejSP.110.21.2018
2.2018-12-312019-01-02
2019-01-04
Inne ogłoszeniaWykaz lokali przeznaczonych do remontu zgodnie z Uchwałą Nr XIV/155/2015 Rady Miasta Kalisza z dnia 17 września 2015 r. ( ze zm.) w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza oraz zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 260/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2016r. Góral Aleksandere-mail
3.2018-12-312018-12-31
2019-01-11
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Złota 43Matecki Maciej
4.2018-12-312018-12-31
2021-12-31
Interpelacje1- ws. ozdób świątecznychMatecki Macieje-mail
5.2018-12-312018-12-31
2021-12-31
Interpelacje2- ws. nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadówMatecki Macieje-mail
6.2018-12-312018-12-31
2021-12-31
Interpelacjews. zaopatrywania Miasta Kalisza w energię elektrycznąMatecki Macieje-mail
7.2018-12-312018-12-31
2019-01-02
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 02 stycznia 2019 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro). Tematem narady koordynacyjnej będzie przeprowadzenie uzgodnień niżej wymienionych dokumentacji w załącznikuGóral AleksanderWGK.6630.01.01.2019
8.2018-12-312018-12-31
2019-12-31
Biuro Rzeczy ZnalezionychWykaz rzeczy znajdujących się w Biurze rzeczy znalezionych - stan na dzień 27 grudnia 2018Matecki MaciejWAG.2611.02.0001.2018 D2018.11.01978
9.2018-12-282018-12-28
2019-01-28
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaMatecki Macieje-mail
10.2018-12-282018-12-28
2019-01-14
wbua2Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nawierzchni twardej (płyty betonowe i ażurowe) ulic: Lisiej, Sarniej i Zajęczej wraz z niezbędną infrastrukturą w granicach istniejących pasów drogowych, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ulic: Lisiej, Sarniej, Zajęczej, Leśnej i Mazowieckiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 166/4, 260, 266, 272, 283 i 308 (obręb 152).Matecki MaciejWBUA.6733.0075.2018 D2018.12.02118
11.2018-12-272018-12-27
2019-01-27
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomocy żywnościowej dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców.Matecki Macieje-mail
12.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 828/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2018r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4.Matecki Macieje-mail
13.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 827/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej, udziałów w nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz trzech samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.Matecki Macieje-mail
14.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 826/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości lokalowej.Matecki Macieje-mail
15.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 825/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.Matecki Macieje-mail
16.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 820/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu nieruchomości w tym zabudowanych, położonych w Kaliszu przy ulicy Podmiejskiej i ulicy Wrocławskiej.Matecki Macieje-mail
17.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 815/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
18.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 810/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
19.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 809/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruMatecki Macieje-mail
20.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 804/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert - wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.Matecki Macieje-mail
21.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 802/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Macieje-mail
22.2018-12-272018-12-27
2021-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 794/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Macieje-mail
23.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 787/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
24.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 801/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.Matecki Macieje-mail
25.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 791/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieńMatecki Macieje-mail
26.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 784/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2018 rok.Matecki Macieje-mail
27.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 822/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.Matecki Macieje-mail
28.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 811/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.Matecki Macieje-mail
29.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 803/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza nakładów zwiększających wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.Matecki Macieje-mail
30.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 797/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 10 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Matecki Macieje-mail
31.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 783/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia od Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu środków trwałych na ewidencję Miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
32.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 785/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
33.2018-12-222018-12-20
2019-01-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych podczas prowadzonej działalności gospodarczej (Karol Siegień "MOBILL" PHU, NIP 6181048337) w obiektach zlokalizowanych przy ul. Szerokiej 13 w Kaliszu (działka ewidencyjna nr 16, obręb 008 Chmielnik)Matecki MaciejPO.ZUZ.2.421.375.2018.BK
34.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 818/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Matecki Macieje-mail
35.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 817/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.Matecki Macieje-mail
36.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 807/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urzędzie Miasta KaliszaMatecki Macieje-mail
37.2018-12-222018-12-22
2019-01-04
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. rejestracji stanu cywilnego w formie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta KaliszaMatecki MaciejWO.210.0056.2018 D2018.12.03226
38.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 799/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruMatecki Macieje-mail
39.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 798/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Helskiej 1a do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Matecki Macieje-mail
40.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 795/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokMatecki Macieje-mail
41.2018-12-222018-12-22
2019-01-04
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. administracyjnych w Biurze Cmentarza Komunalnego w Urzędzie Miasta KaliszaMatecki MaciejWO.210.0055.2018 D2018.12.02931
42.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 786/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Matecki Macieje-mail
43.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 782/2018 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 grudnia /2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Matecki Macieje-mail
44.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 819/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Macieje-mail
45.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 808/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.Matecki Macieje-mail
46.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 800/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruMatecki Macieje-mail
47.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 796/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul.Szczypiornickiej i ul. Radosnej w obrębie 0151 Szczypiorno, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Matecki Macieje-mail
48.2018-12-222018-12-22
2021-12-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 775/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Matecki Macieje-mail
49.2018-12-212018-12-27
2019-01-10
wbua2Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami, na terenie położonym w Kaliszu, przy ul. Św. Michała oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 352/2, 352/13 i 352/14 (obręb 0160).Matecki MaciejWBUA 6733.0073.2018 D2018.12.02847
50.2018-12-212018-12-21
2019-01-03
wbua2Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Aleksandryjskiej i w ul. Starożytnej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 94/2, 281 i 401 (obręb 0147).Matecki MaciejWBUA.6733.0076.2018 D2018.12.02369

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 856 razy, aktualnie na stronie przebywa: 44 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 15:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl