Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2018-12-212018-12-21
2021-12-21
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 813/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
52.2018-12-212018-12-21
2019-01-18
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2019 roku.
Tytuł zadania publicznego: działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Matecki Macieje-mail
53.2018-12-212018-12-21
2019-03-21
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miasta Kalisza. Matecki MaciejWO.210.0049.2018 D2018.12.03062
54.2018-12-212018-12-21
2019-01-21
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku oraz Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół w 2019 roku.Matecki Macieje-mail
55.2018-12-212018-12-21
2019-01-21
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019 - 2020.Matecki Macieje-mail
56.2018-12-202018-12-20
2018-12-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2018 roku.Matecki MaciejWSSM.524.5.2018
57.2018-12-202018-12-20
2018-12-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.Matecki MaciejWSSM.8135.2.12.2018
58.2018-12-202018-12-20
2019-01-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje, że w dniu 03.12.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wygaszenie w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.02.2011 r. znak DSR.VI.6213-302/10 wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na szczególne korzystanie z wód – pobór wody powierzchniowej z rzeki Ołobok w km 18+000 do próby hydraulicznej i odprowadzanie wody z próby hydraulicznej do rzeki Ołobok w km 18+000 oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzenia służącego do odprowadzania wód powierzchniowych do rzeki Ołobok w km 18+000 (tymczasowego rurociągu naziemnego) oraz wygaszenie w całości pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16.02.2011 r. znak DSR.VI.6213-305/10 wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na szczególne korzystanie z wód – pobór wody powierzchniowej z rzeki Prosna w km 61+950 do próby hydraulicznej i odprowadzanie wody z próby hydraulicznej do rzeki Prosna w km 61+950 oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzenia służącego do odprowadzania wód powierzchniowych do rzeki Prosna w km 61+950 (tymczasowego rurociągu naziemnego)Matecki MaciejPO.ZUZ.2.421.336.2018.MN
59.2018-12-202018-12-20
2019-01-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystnie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych podczas prowadzonej działalności gospodarczej w lokalu gastronomicznym pn. „Złoty Beer Browar Kaliski”, zlokalizowanym na terenie nieruchomości przy Alei Wolności 8 w Kaliszu (działka ewidencyjna nr 79, obręb 035 Śródmieście II)Matecki MaciejPO.ZUZ.2.421.384.2018.BK
60.2018-12-202018-12-20
2019-01-04
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta KaliszaMatecki MaciejZarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza Nr 813/2018
61.2018-12-202018-12-20
2019-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu postanowienia dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów – Adamów poprzez wykonanie nowego przekroczenia przez rzekę Prosnę o długości około 170m”, zlokalizowanego w Kaliszu na działkach o nr. ew. 28, 29, 39 (obręb 0130 Ogrody) oraz 1/1 i 1/2 (obręb 0133 Piskorzewie).Matecki Macieje-mail
62.2018-12-192018-12-19
2021-12-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 806/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w schronisku dla bezdomnych zwierzątGóral Aleksandere-mail
63.2018-12-192018-12-19
2019-03-19
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko robotnika gospodarczego do Wydziału Komunikacji Miejskiej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w KaliszuMatecki MaciejSP.110.23.2018
64.2018-12-192018-12-19
2018-12-28
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad kotami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.Góral AleksanderBSBZ.271.10.0351.2018
65.2018-12-192018-12-19
2018-12-28
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoZapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.Góral AleksanderBSBZ.271.10.352.2018
66.2018-12-182018-12-18
2018-12-19
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 19 grudnia 2018 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro). Tematem narady koordynacyjnej będzie przeprowadzenie uzgodnień niżej wymienionych dokumentacji w załącznikuMatecki MaciejWGK.6630.01.44.2018
67.2018-12-182018-12-18
2018-12-31
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na podinspektora ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta KaliszaMatecki MaciejWO.210.0051.2018 D2018.12.02229
68.2018-12-182018-12-18
2018-12-31
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na podinspektora ds. ochrony powietrza w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta KaliszaMatecki MaciejWO.210.0050.2018 D2018.12.02217
69.2018-12-172018-12-27
2019-01-01
Informacje Komunikaty Terminy31 grudnia 2018 (Sylwestra) Urząd czynny do 13:00Matecki Maciej
70.2018-12-172018-12-17
2018-12-30
wbua4Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 6, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Chełmskiej nr 12-18Góral AleksanderWBUA.6733.0079.2018
71.2018-12-172018-12-17
2018-12-31
wbua2wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych usytuowanych w parterze istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego z przeznaczeniem na pomieszczenia usługowo-biurowe, na terenie położonym w Kaliszu przy Al. Wolności 2Góral AleksanderWBUA.6733.0044.2018
72.2018-12-172018-12-17
2021-12-31
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwaGóral AleksanderWSSM.524.3.2018
73.2018-12-172018-12-17
2019-01-31
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaSukcesywne dostawy materiałów biurowych i papierniczychPrzygoda KatarzynaWAG.271.07.0005.2018
74.2018-12-172018-12-17
2021-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarzadzenie Nr 793/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
75.2018-12-172018-12-17
2019-12-17
Informacje Komunikaty TerminyREGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓWGóral AleksanderWO.210.0052.2018
76.2018-12-172018-12-17
2018-12-31
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ekonomicznych i finansowych w Wydziale Spraw Społecznych i MieszkaniowychGóral AleksanderWO.210.0052.2018
77.2018-12-142018-12-14
2019-12-22
wbua4Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. ObozowaGóral AleksanderPO.ZUZ.2.421.348.2018.BK
78.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. zieleńca przy blokach na ul. PołudniowejGóral Aleksandere-mail
79.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 792/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urzędzie Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
80.2018-12-142018-12-14
2018-12-27
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Urzędzie Miasta Kalisza Góral Aleksandere-mail
81.2018-12-142018-12-14
2019-01-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWody Polskie - pobór wody ul. ObozowaGóral AleksanderPO.ZUZ.2.421.348.2018.BK
82.2018-12-142018-12-14
2018-12-28
wbua1zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę - ul. ŻelaznaGóral AleksanderWBUA.6743.00270.2018
83.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Góral Aleksandere-mail
84.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Zapytaniaws. remontu ulic Zajęczej, Lisiej i Sarniej Góral Aleksandere-mail
85.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. budynku położonego przy ul. Złotej 18 Góral Aleksandere-mail
86.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. ulic Dobrzeckiej i świętego Michała Góral Aleksandere-mail
87.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. łącznika ulic Wyszyńskiego i Dobrzeckiej Góral Aleksandere-mail
88.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego Góral Aleksandere-mail
89.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. regulaminu Budżetu Obywatelskiego Góral Aleksandere-mail
90.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. wprowadzenia zmian w Budżecie Obywatelskim Góral Aleksandere-mail
91.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. budynku Liceum Plastycznego Góral Aleksandere-mail
92.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych Góral Aleksandere-mail
93.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. centrum przesiadkowego znajdującego się na terenie pomiędzy dworcami PKS i PKPGóral Aleksandere-mail
94.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. drona dla kaliskiej Straży Miejskiej Góral Aleksandere-mail
95.2018-12-142018-12-14
2021-12-14
Interpelacjews. miejskich inwestycji Góral Aleksandere-mail
96.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 767/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
97.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 772/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.Góral Aleksandere-mail
98.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 768/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoGóral Aleksandere-mail
99.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 770/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.Góral Aleksandere-mail
100.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 771/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 696 961 razy, aktualnie na stronie przebywa: 32 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 kwietnia 2024 o godz. 00:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl