Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
101.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 774/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
102.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 773/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaGóral Aleksandere-mail
103.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 772/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.Góral Aleksandere-mail
104.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 771/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
105.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 770/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.Góral Aleksandere-mail
106.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 768/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegoGóral Aleksandere-mail
107.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 767/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
108.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 766/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji opracowywanych treści merytorycznych, które złożą się na tworzoną ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu, planowaną w pomieszczeniach zabytkowego kaliskiego ratusza miejskiego.Góral Aleksandere-mail
109.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 765/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2019 roku.Góral Aleksandere-mail
110.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 764/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.Góral Aleksandere-mail
111.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 763/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
112.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 762/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
113.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 761/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.Góral Aleksandere-mail
114.2018-12-132018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 760/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji w 2019 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwaGóral Aleksandere-mail
115.2018-12-132018-12-13
2019-01-31
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyUstawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. (termin składania ofert: 21.12.2018 r.)Świerk RadosławWGOŚ.271.01.0005.2018
116.2018-12-122018-12-13
2019-03-13
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kalisza. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 2 etatyGóral AleksanderWO.210.0044.2018
117.2018-12-122018-12-12
2018-12-27
wbua2Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „budowie mostu łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową w Kaliszu wraz z rozbudową ulic na dojazdach do obiektu”Góral AleksanderWBUA.6740.02.0003.2018 .
118.2018-12-122018-12-12
2018-12-27
wbua2Budowa ulicy Żwirowej w KaliszuGóral AleksanderWBUA.6740.02.0004.2018 .
119.2018-12-122018-12-12
2019-01-03
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszawykaz dotyczący udziału wynoszącego 64/768 części prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Złotej 9 w Kaliszu, przeznaczonego do sprzedażyGóral AleksanderWGM.7126.0001.2017.JJ
120.2018-12-122018-12-12
2021-12-12
Interpelacjews. nazewnictwa ulic i placów Góral Aleksandere-mail
121.2018-12-122018-12-12
2021-12-12
Interpelacjews. remontu ulic Paderewskiego i Karłowicza Góral Aleksandere-mail
122.2018-12-122018-12-12
2021-12-12
Interpelacjews. budowy ul. Racławickiej Góral Aleksandere-mail
123.2018-12-122018-12-12
2021-12-12
Interpelacjews. stacji do samodzielnej naprawy rowerów Góral Aleksandere-mail
124.2018-12-112018-12-11
2018-12-25
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 Odolanów – AdamówGóral AleksanderWGOŚ.6220.0010.2018
125.2018-12-112018-12-11
2018-12-12
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się 12 grudnia 2018 roku od godziny 8.00 w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 pokój nr 58 (III piętro). Tematem narady koordynacyjnej będzie przeprowadzenie uzgodnień niżej wymienionych dokumentacji w załącznikuGóral AleksanderWGK.6630.01.43.2018
126.2018-12-102018-12-10
2019-03-09
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o rozstrzygniętym naborze MZDGóral AleksanderSP.110.20.2018
127.2018-12-102018-12-10
2018-12-17
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT w sprawie zmiany ogłoszenia o otwartym konkursie ofertGóral Aleksandere-mail
128.2018-12-102018-12-10
2021-12-10
Interpelacjews. archiwum Interpelacji w Biuletynie Informacji Publicznej Góral Aleksandere-mail
129.2018-12-102018-12-10
2021-12-10
Interpelacjews. remontu ul. KordeckiegoGóral Aleksandere-mail
130.2018-12-102018-12-10
2019-03-09
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o rozstrzygniętym naborze MZDGóral AleksanderSP.110.20.2018
131.2018-12-102018-12-10
2021-12-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie 769/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
132.2018-12-072018-12-07
2018-12-15
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania - Wojska PolskiegoGóral AleksanderPO.ZUZ.2.421.362.2018.BK
133.2018-12-062018-12-07
2018-12-21
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Cyprysowej i w ul. Modrzewiowej,Góral AleksanderWBUA.6733.0077.2018
134.2018-12-062018-12-06
2018-12-20
wbua2Budowa oświetlenia sieci elektroenergetycznej - ul. Fromborska, ul. TuszyńskaGóral AleksanderWBUA.6733.0070.2018
135.2018-12-062018-12-06
2018-12-19
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoDostawa i montaż sprzętu do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu w podziale na 2 częściGóral AleksanderWRI.271.10.212.2018
136.2018-12-062018-12-06
2018-12-17
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaDzierżawa punktów handlowych przy Cmentarzu KomunalnymGóral Aleksandere-mail
137.2018-12-062018-12-06
2018-12-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Nowy ŚwiatGóral AleksanderPO.ZUZ.2.421.340.2018.JG
138.2018-12-052018-12-05
2021-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 758/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.Góral Aleksandere-mail
139.2018-12-052018-12-05
2019-01-05
wbua5W dniu 07 grudnia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Główny Rynek 20. Tematem posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej będzie: 1. Zaopiniowanie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta – Wiosenna. Góral AleksanderWBUA.111.0007.2018 D2018.11.02259
140.2018-12-052018-12-05
2019-01-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszęciu postępowania administracyjnego - ul. ŁódzkaGóral AleksanderPO.ZUZ.2.421.2018.JG
141.2018-12-052018-12-05
2021-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 696/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na socjalne oraz lokali mieszkalnych na pomieszczenia tymczasowe.Góral Aleksandere-mail
142.2018-12-052018-12-05
2021-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 726/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokGóral Aleksandere-mail
143.2018-12-052018-12-05
2021-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 728/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
144.2018-12-052018-12-05
2021-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 729/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.Góral Aleksandere-mail
145.2018-12-052018-12-05
2021-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 740/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.Góral Aleksandere-mail
146.2018-12-052018-12-05
2021-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 747/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przekazania Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.Góral Aleksandere-mail
147.2018-12-052018-12-05
2021-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 742/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
148.2018-12-052018-12-13
2021-12-13
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 759/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobkaGóral Aleksandere-mail
149.2018-12-052018-12-05
2021-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 757 /2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral Aleksandere-mail
150.2018-12-052018-12-05
2021-12-05
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 749/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w KaliszuGóral Aleksandere-mail

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 593 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 sierpnia 2022 o godz. 05:24   kontakt: agoral@um.kalisz.pl