Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2024-04-152024-04-17
2024-05-02
wbua2Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024r., poz. 311) zwana dalej specustawą, zawiadamia się, że w dniu 12.04.2024r. została wydana decyzja nr 2/2024 znak WBUA.6740.02.0001.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ulicy Cmentarnej w Kaliszu” – drogi gminnej obejmującej następujące nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów jako: Miasto Kalisz, jednostka ewidencyjna 306101_1, Kalisz na działkach o numerach ewidencyjnych: 10, 68, 69/1, 67, 99, 78/1, 103, 100/1, 70/3, 83/1, 83/2 – obręb 043 Rogatka.Matecki MaciejWBUA.6740.02.0001.2024 D2024.04.01281
2.2024-04-122024-04-17
2024-05-17
wbua3Konsultacje społeczne w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa”Matecki MaciejWBUA.6721.0007.2023 D2024.04.00982
3.2024-04-122024-04-12
2024-05-12
Wnioski o sporządzenie lub zmianę planu ogólnego i planów miejscowychRejestr wniosków w sprawie uchwalenia lub zmiany planu ogólnego i planów miejscowych – 2024 rok.Matecki MaciejWBUA.6726.0007.2024
4.2024-04-122024-04-12
2024-05-12
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 682 ze zmianami) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, ul. Sulisławicka, ul. Powstańców Śląskich (działki nr 63/2, 115, 130/5, 136/17, 136/31, 136/34, 136/37, 136/38, 136/40, 136/42, 136/44, 136/46, 136/48, 136/50, 136/52, 136/54, 136/56, 136/58, 136/60, 136/62, 136/64, 136/66, 136/68, 136/101, 136/106 - obręb 161 Sulisławice) Matecki MaciejWBUA.6743.0077.2024 D2024.04.01115
5.2024-04-122024-04-12
2027-04-26
wbua4Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na utwardzeniu nawierzchni - łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 w Kaliszu oraz budowie muru oporowego, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Skarszewskiej oraz przy ul. Skarszewskiej 20A oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 31(obręb 0027) oraz dz. nr 64/5 (obręb 0015). Matecki MaciejWBUA.6733.0010.2024 D2024.04.00689
6.2024-04-122024-04-15
2027-04-30
wbua4Prezydent Miasta Kalisza Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie położonym w ul. Zachodniej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 4, 14/2 i 15/4 (obręb 105).Matecki MaciejWBUA.6733.0006.2024 D2024.04.00438
7.2024-04-112024-04-11
2025-05-06
Inne ogłoszeniaKomunikatu dotyczącego informacji o konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu w zakresie określonym w art. 5c ust 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym wraz z formularzem konsultacyjnym

Załączniki:
1. Formularz do składania uwag i propozycji

Matecki Macieje-mail
8.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 199/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2024 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.Matecki Macieje-mail
9.2024-04-102024-04-10
2024-04-16
Narady koordynacyjne w WGiKZawiadomienie o naradzie koordynacyjnej nr WGK.6630.01.15.2024
Urząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art.7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023r. poz.1752), w dniach od 10.04.2024r. do 16.04.2024r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy Michał Marczak Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii działający z upoważnienia WO.0052.0196.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza.
Matecki MaciejWGK.6630.01.15.2024
10.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 204/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.Matecki Macieje-mail
11.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 207/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem parku linowego znajdującego się w Kaliszu przy ulicy Wał Matejki 2-4Matecki Macieje-mail
12.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 208/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Radzie Osiedla Rajsków holu w hali widowiskowo – sportowej przy ul.Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w KaliszuMatecki Macieje-mail
13.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 209/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem urządzeń rehabilitacyjnych, będących w posiadaniu Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800 KaliszMatecki Macieje-mail
14.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 210/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem hali Kalisz Arena przy ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu stowarzyszeniu Kaliskie Porozumienie SportoweMatecki Macieje-mail
15.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 211/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kortu tenisowego znajdującego się w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 Klubowi Sportowemu „Calisia Tenis Pro”.Matecki Macieje-mail
16.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 213/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z dwiema szatniami na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul.Granicznej 56-58 w Kaliszu na rzecz Kaliskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Sześcioosobowej z siedzibą w Kaliszu.Matecki Macieje-mail
17.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 214/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Matecki Macieje-mail
18.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 216/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do kontaktów z osobami zgłaszającymi projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2025 rok.Matecki Macieje-mail
19.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 217/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 4 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rokMatecki Macieje-mail
20.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 218/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rokMatecki Macieje-mail
21.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 219/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.Matecki Macieje-mail
22.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 220/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.Matecki Macieje-mail
23.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruMatecki Macieje-mail
24.2024-04-102024-04-10
2027-04-10
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 228/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2024r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024.Matecki Macieje-mail
25.2024-04-102024-04-10
2024-04-17
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1478 z późn. zm.); podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul.Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w budynku usługowo biurowym (warsztat napraw samochodowych z zapleczem socjalnym i biurem) przy ul. Starożytnej 48 w Kaliszu na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 419/4, 419/7, 100/21, 100/23, 100/24 obręb 0147 Piwonice Kolonia Wsch. w Kaliszu (mieście na prawach powiatu) w województwie wielkopolskimMatecki MaciejPK.ZUZ.4210.78.2024.BK
26.2024-04-102024-04-10
2024-05-14
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza dotyczące czwartego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15, 17 wraz z informacją o tym ogłoszeniu.
Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza w obrębie geodezyjnym 024 Piskorzewie jako działki zabudowane, stanowiące własność Miasta Kalisza: nr 32/1 o pow. 549 m² (zapisana w księdze wieczystej nr KZ1A/00044284/2), nr 32/2 o pow. 32 m² (zapisana w księdze wieczystej nr KZ1A/00008666/0), nr 31/2 o pow. 99 m² (zapisana w księdze wieczystej nr KZ1A/00000801/3), nr 30/4 o pow. 138 m² (zapisana w księdze wieczystej nr KZ1A/00017914/0) oraz działka niezabudowana nr 29/4 o pow. 150 m², zgodnie z zapisami księgi wieczystej Nr KZ1A/00008661/5 stanowiąca własność Miasta Kalisza Miasta na prawach powiatu.
Matecki MaciejWGM.6840.01.0015.2019.JJ D2024.04.00260
27.2024-04-092024-04-09
2024-04-30
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kalisz, Aleja Wojska Polskiego - KZ1A/00048109/0 - obręb 010 Chmielnik, część działki 57/3Matecki MaciejWU.423.33.1.2024
28.2024-04-092024-04-09
2024-04-23
wbua6Prezydent Miasta Kalisza po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę1) z dnia 27.06.2023r., zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany2) i udzielam pozwolenia na budowę1) dla: Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Zachodni” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 12, lok. 121 reprezentowanej przez pełnomocnika Marka Gołąb obejmujące: cztery budynki mieszkalne wielorodzinne – etap II, budowa budynku nr 2, nr 3, nr 4, na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Bazyliowej oraz ul. Tymiankowej (dz. nr 6/2, 12 – obręb 029, dz. nr 49 - obręb 028)Matecki MaciejWBUA.6740.01.0243.2023 D2024.03.02989
29.2024-04-092024-04-09
2025-04-09
Inne ogłoszeniaZgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 6 oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023r., poz. 622 ze zm.) przedstawiamy wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców w Kaliszu w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.Matecki Macieje-mail
30.2024-04-082024-04-09
2027-04-23
wbua4obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6730.0021.2024 z dnia 4 kwietnia 2024r.o wydaniu decyzji o warunkach zabudowyGóral AleksanderWBUA.6730.0021.2024
31.2024-04-052024-04-05
2024-04-19
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WGOŚ.6220.0013.2021 z dnia 05.01.2023 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Dobrzeckiej w Kaliszu”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Kaliszu, na działkach w obrębach ewidencyjnych 0153 Dobrzec, 0160 Dobrzec, 041 Korczak, 042 Korczak, 043 Rogatka i 071 WidokGóral AleksanderWGOŚ.6220.0003.2024
32.2024-04-052024-04-05
2024-04-17
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. projektowania graficznego w Kancelarii Prezydenta MiastaGóral AleksanderWO.210.0011.2024
33.2024-04-052024-04-05
2025-04-05
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2024-04-05 Góral Aleksander 2024/BZP00060102/04/P
34.2024-04-052024-04-05
2024-05-05
wbua1informacja o dokonanych zgłoszeniach Góral AleksanderWBUA.6743.0076(77,83).2024
35.2024-04-042024-04-04
2024-05-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaLokale przeznaczone do wynajmuGóral AleksanderDZ.4111.3.2024.WPR
36.2024-04-042024-04-04
2024-04-11
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Stawiszyńskiej 17 i ul. Garncarskiej 2 w Kaliszu. Góral AleksanderWGM.6840.01.0035.2023.AD
37.2024-04-042024-04-04
2024-04-15
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrzetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem, część nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kalisza tj. lokal użytkowy składający się z 10 pomieszczeń o pow. 234,24 m2, znajdujący się w budynku administracyjnym Biura Cmentarza Komunalnego w Kaliszu, wraz z częścią gruntu zabudowanego garażami o pow. 107,06 m2 i prawem do niewyłącznego korzystania z placu o pow. 400 m, obejmującej część działki nr 1/3, obręb 126, położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185 przeznaczony pod działalność gastronomiczną na czas nieoznaczony od dnia 01.05.2024r.Góral AleksanderBCK.6845.04.2024
38.2024-04-032024-04-03
2027-04-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 178/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Góral Aleksandere-mail
39.2024-04-032024-04-04
2024-04-09
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023r. poz.1752), w dniach od 04.04.2024 r. do 09.04.2024 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.14.2024
40.2024-04-032024-04-03
2024-05-02
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat o nierozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w Kaliszu programu polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025Góral AleksanderWSSM.8030.1.1.2024
41.2024-04-032024-04-03
2027-04-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie 177/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji ruchu na terenie Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
42.2024-04-032024-04-03
2027-04-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 187/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoGóral Aleksandere-mail
43.2024-04-032024-04-03
2027-04-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 192/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu pozostałych środków trwałych.Góral Aleksandere-mail
44.2024-04-032024-04-03
2027-04-03
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 202/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rokGóral Aleksandere-mail
45.2024-04-032024-04-03
2027-04-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 205/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.Góral Aleksandere-mail
46.2024-04-032024-04-03
2027-04-03
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 212/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2023 r.Góral Aleksandere-mail
47.2024-04-032024-04-03
2027-04-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 215/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w Kaliszu programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025.Góral Aleksandere-mail
48.2024-03-282024-03-28
2027-03-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 200/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
49.2024-03-282024-03-28
2027-03-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 201/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
50.2024-03-282024-03-28
2027-03-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 185/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Dobrzeckiej 55.Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 687 935 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 16 kwietnia 2024 o godz. 01:13   kontakt: agoral@um.kalisz.pl