Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 356/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego. Witold Michalake-mail
2.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 355/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w KaliszuWitold Michalake-mail
3.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 354/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rokWitold Michalake-mail
4.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 352/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.Witold Michalake-mail
5.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 351/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.Witold Michalake-mail
6.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 350/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza oraz powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania zabudowaną nieruchomością wraz z przekazaniem na ewidencję księgową środków trwałych.Witold Michalake-mail
7.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 347/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Witold Michalake-mail
8.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 345/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje emisję obligacji Miasta Kalisza w 2024 roku Witold Michalake-mail
9.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 344/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego. Witold Michalake-mail
10.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 336/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.Witold Michalake-mail
11.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 342/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.Witold Michalake-mail
12.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 326/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Witold Michalake-mail
13.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 312/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez podatników ubiegających się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. Witold Michalake-mail
14.2024-06-122024-06-12
2027-06-12
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 310/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów związanych z dokonaniem remontu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym co najmniej jednej ściany zewnętrznej lub dachu pokrywanego dachówką. Witold Michalake-mail
15.2024-06-122024-06-12
2024-09-13
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. zieleni miejskiej i ochrony przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Witold MichalakWO.210.0014.2024
16.2024-06-112024-06-12
2024-06-18
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), w dniach od 12.06.2024 r. do 18.06.2024 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy Michał Marczak Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii działający z upoważnienia WO.0052.0196.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza. Witold Michalak WGK.6630.01.24.2024
17.2024-06-112024-06-11
2024-11-09
Inne ogłoszeniaOgłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Witold MichalakWK.7240.081.2024
18.2024-06-112024-06-13
2024-06-28
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że umorzono postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na potrzeby realizacji zadania pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Kaliszu w dziedzinie budowy i strojenia fortepianów i pianin”, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 68 i przy ul. Górnośląskiej 70-74, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 2/4 i 204/2 (obręb 0082). Witold MichalakWBUA.6730.0052.2024
19.2024-06-112024-06-11
2024-06-27
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącego własność Miasta Kalisz, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu Witold MichalakDZ.4111.4.2024.WPR
20.2024-06-112024-06-11
2025-06-11
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaBieżące utrzymanie czystości w SSRWitold MichalakWGOŚ.2712.0001.2024
21.2024-06-112024-06-12
2024-07-02
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPodanie do publicznej informacji dotyczącej wykazu przeznaczonej do użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa na cele archiwum zakładowego. Witold MichalakWGM.6850.03.0001.2024.AA
22.2024-06-112024-06-11
2024-07-01
Inne ogłoszeniaKomunikatu Prezydenta Miasta Kalisza o przystąpieniu do opracowania projektu: Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025.Witold MichalakWSSM.0006.2.2024
23.2024-06-112024-06-11
2024-07-10
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę - ul. Majkowska, ul. Metalowców, ul. Sulisławicka Witold MichalakWBUA.6743.0133.2024 WBUA.6743.0134.2024 D2024.06.00980
24.2024-06-112024-06-11
2024-07-10
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę - ul. Piotra MichałowskiegoWitold MichalakWBUA.6743.0155.2024 D2024.06.00986
25.2024-06-102024-06-07
2024-06-28
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawęWitold MichalakWGM.6845.01.0022.2021.AM WGM.6845.01.0005.2021.AM
26.2024-06-072024-06-07
2024-06-20
Inne ogłoszeniaPodanie do publicznej informacji ogłoszenia zawiadamiającego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Miasto Kalisz pod drogę publiczną - gminną, położoną w Kaliszu przy ul. Cmentarnej. Witold MichalakWGM.6833.0010.2024.AA
27.2024-06-062024-06-07
2024-08-13
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informację o przetargu ustnym ograniczonym na oddanie w dzierżawę gruntu o pow. 416m², oznaczonego w obrębie 0146 Nosków, jako działka nr 25/4 przy. ul. Wrocławskiej 115 w KaliszuWitold MichalakWGM.6845.01.0068.2024.KP
28.2024-06-062024-06-06
2025-06-06
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2024-06-06Witold Michalak2024/BZP 00060102/07/P
29.2024-06-062024-06-07
2024-08-13
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 4-8a. Witold MichalakWGM.6840.01.0039.2022.AD
30.2024-06-062024-06-07
2024-07-07
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowęWitold MichalakWBUA.6743.0106.2024 WBUA.6743.0121.2024 WBUA.6743.0122.2024 WBUA.6743.0123.2024 D2024.06.00771
31.2024-06-062024-06-06
2024-06-11
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), w dniach od 5.06.2024 r. do 11.06.2024 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy Katarzyna Pełka Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii działająca z upoważnienia WO.0052.0197.2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza. Witold Michalak WGK.6630.01.23.2024
32.2024-06-052024-06-05
2024-07-05
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowęWitold MichalakWBUA.6743.0120.2024 D2024.06.00195
33.2024-06-052024-06-05
2024-12-31
Emisja obligacjiInformacja nr 03 z dnia 04.06.2024 r. Informacja dla OferentówWitold MichalakBBA.3060.13.2024
34.2024-06-052024-06-05
2024-12-31
Emisja obligacjiInformacja nr 02 z dnia 04.06.2024 r. Informacja dla OferentówWitold MichalakBBA.3060.12.2024
35.2024-06-052024-06-05
2025-06-05
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - łańcuszekWitold MichalakWAG.5314.0015.2024
36.2024-06-042024-06-04
2027-06-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 311/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr LXXIV/1072/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich częściWitold Michalake-mail
37.2024-06-042024-06-04
2027-06-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie nr 316/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Kalisza” Witold Michalake-mail
38.2024-06-042024-06-04
2027-06-04
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 318/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”Witold Michalake-mail
39.2024-06-042024-06-04
2027-06-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 328/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rokWitold Michalake-mail
40.2024-06-042024-06-04
2027-06-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 329/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych. Witold Michalake-mail
41.2024-06-042024-06-04
2027-06-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 330/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie użyczenia Radzie Osiedla Winiary sprzętu nagłaśniającego oraz namiotu.Witold Michalake-mail
42.2024-06-042024-06-04
2027-06-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 334/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.Witold Michalake-mail
43.2024-06-042024-06-04
2027-06-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 333/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 12 Kalisz terenu za bramką, znajdującego się na Stadionie Sportowym przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu, zarządzanym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w KaliszuWitold Michalake-mail
44.2024-06-042024-06-04
2024-09-06
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Wydziale KomunikacjiWitold MichalakWO.210.0013.2024
45.2024-06-042024-06-04
2027-06-04
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 335/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech lokali mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi oraz udziałami w samodzielnym lokalu niemieszkalnym, położonych w Kaliszu przy ul.Towarowej 2. Witold Michalake-mail
46.2024-06-042024-06-04
2027-06-04
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 340/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rokWitold Michalake-mail
47.2024-06-032024-06-03
2024-06-28
Dokumenty planistyczne w opracowaniu• Projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa” – wersja do uchwalenia, po ocenie formalno-prawnej,
• Wykazu uwag do projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa”,
• Raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznej w sprawie projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa”,
• Protokołów z konsultacji społecznych w sprawie projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa”
Witold MichalakWBUA.6721.0007.2023
48.2024-05-312024-06-03
2024-06-18
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Świetlanej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1, 13, i 14 (obręb 0162). 129 (obręb 0162). Witold MichalakWBUA.6733.0012.2024 D2024.05.02282
49.2024-05-312024-06-01
2024-06-14
wbua4Wojewoda Wielkopolski zawiadamia o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rzecz Prezydenta Miasta Kalisza, dla inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na dobudowę do mostu kolejowego nad rz. Prosną kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z dojazdami do ul. Wojciecha z Brudzewa i ul. Wypoczynkowej w Kaliszu” Witold MichalakIR-III.746.6.2024.MP (IR-III.746.60.2023.10)
50.2024-05-312024-05-31
2025-05-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2024-05-31Witold Michalak 2024/BZP 00060102/06/P

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 174 razy, aktualnie na stronie przebywa: 38 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 13:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl