Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2023-06-052023-06-05
2023-07-05
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoŚwiadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do InternetuMarta SztanderaWAG.2710.0072.2023
2.2023-06-052023-06-05
2023-12-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2023-06-05Matecki Maciej2023/BZP 00054202/07/P
3.2023-06-052023-06-05
2023-07-05
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoPrzegląd i konserwacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i hydrantów w obiektach Urzędu Miasta Kalisza i Skarbu Państwa w podziale na dwie części Marta SztanderaWAG.2710.0183.2023
4.2023-06-022023-06-02
2026-06-02
Interpelacjews. kursów KLA do Opatówka i na Szałe Góral Aleksandere-mail
5.2023-06-022023-06-02
2026-06-02
Interpelacjews. boisk szkolnych w kaliskich szkołach Góral Aleksandere-mail
6.2023-06-022023-06-02
2023-07-02
wbua1 informacja o dokonanym zgłoszeniuGóral AleksanderWBUA.6743.0133.2023
7.2023-06-022023-06-02
2026-06-02
Interpelacjews. działalności w Kaliszu Fundacji Instytut ŁukasiewiczaGóral Aleksandere-mail
8.2023-06-022023-06-02
2026-06-02
Interpelacjews. nowego rozkładu Kaliskich Linii AutobusowychGóral Aleksandere-mail
9.2023-06-012023-06-02
2023-09-04
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko podinspektora ds. koordynowania realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz działań zapobiegającym patologiom społecznym w Wydziale Spraw Społecznych i MieszkaniowychGóral AleksanderWO.210.0015.2023
10.2023-06-012023-06-01
2026-06-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 331/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
11.2023-06-012023-06-01
2026-06-01
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE Nr 334/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
12.2023-06-012023-06-01
2026-06-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
13.2023-06-012023-06-01
2026-06-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 335/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.Góral Aleksandere-mail
14.2023-06-012023-06-01
2026-06-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 336/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w nieruchomości zabudowanej.Góral Aleksandere-mail
15.2023-06-012023-06-01
2026-06-01
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 330/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
16.2023-06-012023-06-01
2026-06-01
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 328/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz – 2023"Góral Aleksandere-mail
17.2023-06-012023-06-01
2023-06-07
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 01.06.2023 r. do 07.06.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.23.2023
18.2023-06-012023-06-01
2023-06-15
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. komunikacji miejskiej w Wydziale Spraw ObywatelskichGóral AleksanderWO.210.0018.2023
19.2023-05-312023-05-31
2023-06-30
wbua1Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Góral AleksanderWBUA.6743.0066.2023
20.2023-05-312023-05-31
2023-06-14
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoBudowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji w Kaliszu przy ulicy Porannej 4-6, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 75 (obręb 146 NoskówGóral AleksanderWGOŚ.6220.0012.2023
21.2023-05-312023-05-31
2026-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 333/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia formy i zasad przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowychGóral Aleksandere-mail
22.2023-05-312023-05-31
2026-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 332/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia formy i zasad przekazywania jednostkowych sprawozdań z operacji finansowychGóral Aleksandere-mail
23.2023-05-312023-05-31
2026-05-31
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 329/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
24.2023-05-312023-05-31
2026-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 327/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.Góral Aleksandere-mail
25.2023-05-312023-05-31
2026-05-31
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 326/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
26.2023-05-312023-05-31
2023-07-05
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza dotyczące piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.Jodłowej 13 i 15 w Kaliszu wraz z informacją o tym ogłoszeniu.Góral AleksanderWGM.6840.01.0002.2022.JS
27.2023-05-312023-05-31
2023-06-14
wbua2„Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury”Góral AleksanderWBUA.6740.02.0001.2022
28.2023-05-312023-05-31
2023-06-14
wbua2Decyzja nr 2/23 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej - drogi gminnej. Góral AleksanderWBUA.6740.02.0002.2023
29.2023-05-312023-05-31
2023-06-14
wbua2Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. MalborskiejGóral AleksanderWBUA.6740.02.0002.2023
30.2023-05-312023-05-31
2023-08-23
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Skarszewskiej 61. Góral AleksanderWGM.6840.01.0026.2022.HM
31.2023-05-302023-05-30
2023-06-13
wbua6Prezydent Miasta Kalisza informuje o wydanej decyzji pozwolenia na budowę znak WBUA.6740.01.0148.2023 z dnia 29.05.2023 r.Góral AleksanderWBUA.6740.01.0148.2023
32.2023-05-292023-05-29
2026-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 322/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznych szkół i publicznych placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.Góral Aleksandere-mail
33.2023-05-292023-05-26
2023-06-12
Nabór na stanowiska kierownicze jednostek Organizacyjne Miasta
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznych szkół i publicznych placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz:

1. Publiczne Przedszkole Nr 27 im. Radość w Kaliszu, ul. Władysława Reymonta 29;
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Kaliszu, ul. Wykopaliskowa 45
3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 w Kaliszu, ul. Budowlanych 2;
4. Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24;
5. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, ul. Tadeusza Kościuszki 10;
6. IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu, ul. Widok 96a;
7. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, ul. Legionów 6;
8. Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu, ul. Wąska 13;
9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 17a;
10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu, ul. Augustyna Kordeckiego 19.
Góral AleksanderWE.2111.0001.2023
34.2023-05-292023-05-29
2023-06-02
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 29.05.2023 r. do 02.06.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.22.2023
35.2023-05-292023-05-29
2023-06-13
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Ośrodka Radioterapii III w Kaliszu o Zakład Medycyny Nuklearnej (pomieszczenia aparatów diagnostycznych, sterownia aparatów, poczekalnia dla pacjentów i pomieszczenia higieniczno-sanitarne),Góral AleksanderWBUA.6733.0012.2023
36.2023-05-292023-05-29
2023-06-29
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoDostawa 5 szt. niszczarek oraz 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta KaliszaAneta KędziaWAG.2710.0178.2023
37.2023-05-292023-05-29
2026-05-29
Interpelacjews. chodnika wzdłuż ul. Śródmiejskiej 2Góral Aleksandere-mail
38.2023-05-292023-05-29
2026-05-29
Interpelacjews. drzew przy ul. ZamkowejGóral Aleksandere-mail
39.2023-05-292023-05-29
2023-06-04
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2023-05-29Matecki Maciej2023/BZP 00054202/06/P
40.2023-05-292023-05-29
2026-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 320/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.Góral Aleksandere-mail
41.2023-05-292023-05-29
2026-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 323/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
42.2023-05-292023-05-29
2026-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 324/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.Góral Aleksandere-mail
43.2023-05-292023-05-29
2026-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 325/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.Góral Aleksandere-mail
44.2023-05-292023-05-29
2023-06-28
wbua1Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszeniaGóral AleksanderWBUA.6743.0105.2023
45.2023-05-292023-05-30
2023-06-06
wbua2Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury”Góral AleksanderWBUA.6740.02.0001.2022
46.2023-05-292023-05-30
2023-06-20
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości gruntowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 93a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 21/4 o pow. 0,0036 ha, w obrębie 039 Ogrody, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00012236/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na uzupełnianie nieruchomości przyległej.Góral AleksanderWGM.6840.03.0005.2022.MS
47.2023-05-292023-05-29
2026-05-29
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 321/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
48.2023-05-262023-05-26
2023-06-16
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowaniaGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.43.2023.GW
49.2023-05-262023-05-26
2023-06-16
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoObwieszczenie o wydaniu decyzjiGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.85.2023.SR
50.2023-05-262023-05-26
2023-12-31
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWykaz producentów rolnych, którzy otrzymali w 2022 r. zwrot podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340 ze zm.)Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 879 948 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 05:22   kontakt: agoral@um.kalisz.pl