Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2024-02-292024-02-29
2024-05-29
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu, ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t. j.), uchwały Nr LXX/998/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”Góral Aleksandere-mail
2.2024-02-282024-02-28
2027-02-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 141/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.Góral Aleksandere-mail
3.2024-02-282024-02-28
2027-02-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 140/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.Góral Aleksandere-mail
4.2024-02-282024-02-28
2027-02-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 139/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.Góral Aleksandere-mail
5.2024-02-282024-02-28
2027-02-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 137/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień.Góral Aleksandere-mail
6.2024-02-282024-02-28
2027-02-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 136/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia na terenie miasta Kalisza (30 miejsc)Góral Aleksandere-mail
7.2024-02-282024-02-28
2027-02-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 135/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 17 i ul Garncarskiej 2.Góral Aleksandere-mail
8.2024-02-282024-02-28
2027-02-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 134/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
9.2024-02-282024-02-28
2027-02-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 133/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
10.2024-02-282024-02-28
2027-02-28
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 107/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przekazania telefonu systemowego wraz konsolą i zasilaczem na rzecz Straży Miejskiej KaliszaGóral Aleksandere-mail
11.2024-02-282024-02-28
2024-03-28
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku.Góral AleksanderWSSM.8135.3.3.2024
12.2024-02-282024-02-28
2024-03-13
wbua2Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ulicy Cmentarnej - droga gminnaGóral AleksanderWBUA.6740.02.0001.2024
13.2024-02-272024-02-27
2024-03-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Kokanin – Biskupice Ołoboczne.Góral AleksanderWOO-II.420.14.2023.EK.20
14.2024-02-272024-02-28
2024-03-05
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023r. poz.1752), w dniach od 28.02.2024 r. do 05.03.2024 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.09.2024
15.2024-02-262024-02-26
2024-03-13
wbua4Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nawierzchni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu wraz z budową szczelnego podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, urządzeniu miejsc postojowych, dojść, dojazdów, przebudowie schodów terenowych, budowie skoczni do skoku w dal, budowie wiaty na odpady, budowie elementów małej architektury oraz oświetlenia terenu w ramach zadania pn. :„Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu”,Góral AleksanderWBUA.6733.0002.2024
16.2024-02-262024-02-26
2024-03-26
Konkursy ofert - zadania publiczneKOMUNIKAT o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ramach celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025; cel operacyjny nr 2: Profilaktyka uzależnień. Góral AleksanderWSSM.8135.3.5.2023
17.2024-02-262024-02-26
2024-03-01
wbua4Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Góral AleksanderIR-III.746.6.2024.MP
18.2024-02-232024-02-23
2024-03-23
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZawiadomienie Wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rzecz Prezydenta Miasta Kalisza, dla inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na dobudowę do mostu kolejowego nad rz. Prosną kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z dojazdami do ul. Wojciecha z Brudzewa i ul. Wypoczynkowej w Kaliszu”,Góral AleksanderIR-III.746.6.2024.MP
19.2024-02-232024-02-23
2024-03-23
wbua1 informacja o dokonanym zgłoszeniu Góral AleksanderWBUA.6743.0038.2024
20.2024-02-232024-02-23
2027-02-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 123/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu w rejonie ulic Zachodniej, Sąsiedzkiej i Świetlanej.Góral Aleksandere-mail
21.2024-02-232024-02-23
2024-03-13
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego tj. planowanej rozbudowy drogi gminnej - ul. Rajskowskiej w Kaliszu w zakresie budowy placu do zawracania wraz z budową oświetlenia ulicznego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (tj. obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% - raz na sto lat, oraz obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% - raz na 10 lat, dla projektu pn.: „Rozbudowa ul. Rajskowskiej w Kaliszu – drogi gminnej – w zakresie budowy placu do zawracania”.Góral AleksanderPK.ZUZ.4210.28.2024.MN
22.2024-02-232024-02-23
2027-02-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 131/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
23.2024-02-232024-02-23
2027-02-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 130/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
24.2024-02-232024-02-23
2027-02-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 129/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
25.2024-02-232024-02-23
2027-02-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 128/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
26.2024-02-232024-02-23
2027-02-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 127/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
27.2024-02-232024-02-23
2027-02-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 126/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie sprostowania umów sprzedaży w zakresie powierzchni i składu lokali, powierzchni nieruchomości wspólnej oraz ustalenia nowej wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.Góral Aleksandere-mail
28.2024-02-232024-02-23
2027-02-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 125/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz udziału w samodzielnym lokalu niemieszkalnym.Góral Aleksandere-mail
29.2024-02-232024-02-23
2027-02-23
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 124/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.Góral Aleksandere-mail
30.2024-02-222024-02-22
2027-02-22
Informacje Komunikaty TerminyInformacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowegoGóral AleksanderWGOŚ.6140.0004.2024
31.2024-02-222024-02-22
2027-02-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 121/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Góral Aleksandere-mail
32.2024-02-222024-02-22
2027-02-22
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 113/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA Z DNIA 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług dla Miasta KaliszaGóral Aleksandere-mail
33.2024-02-222024-02-22
2024-03-04
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta ds. profilaktyki i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej w Wydziale Spraw Społecznych i MieszkaniowychGóral AleksanderWO.210.0004.2024
34.2024-02-222024-02-22
2024-03-04
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. komunikacji miejskiej w Wydziale Komunikacji Góral AleksanderWO.210.0006.2024
35.2024-02-222024-02-22
2024-03-04
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. regulowania stanów prawnych nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Mieniem Góral AleksanderWO.210.0005.2024
36.2024-02-222024-02-22
2024-03-04
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. kontroli podatkowych w Wydziale FinansowymGóral AleksanderWO.210.0007.2024
37.2024-02-222024-02-22
2027-02-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 122/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
38.2024-02-222024-02-22
2027-02-22
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 116/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia trybu sporządzenia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2023 r.Góral Aleksandere-mail
39.2024-02-212024-02-21
2024-03-21
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z lokalu gastronomicznego „Stary Młyn” zlokalizowanego przy Głównym Rynku 14 w Kaliszu na działce nr ewid. 138 obręb 025 I ŚródmieścieMatecki MaciejPO.ZUZ.2.4210.492.2023.AC
40.2024-02-202024-02-20
2024-03-20
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat) oraz częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat), nowego obiektu budowlanego tj. budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 49,5 kW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Sportowej 10, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/3, obręb 0048 Tyniec, miasto Kalisz, woj. wielkopolskie. Góral AleksanderPK.ZUZ.4210.55.2024.MS
41.2024-02-202024-02-20
2027-03-02
Informacje Komunikaty TerminyInformacja dla gospodarstw utrzymujących drób na terenie miasta Kalisza oraz gmin powiatu kaliskiego.Góral Aleksandere-mail
42.2024-02-202024-02-21
2024-02-27
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023r. poz.1752), w dniach od 21.02.2024 r. do 27.02.2024 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.08.2024
43.2024-02-202024-02-20
2027-02-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 104/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.Góral Aleksandere-mail
44.2024-02-202024-02-20
2027-02-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 115/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 rokuGóral Aleksandere-mail
45.2024-02-202024-02-20
2027-02-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 117/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 2 w Kaliszu środka trwałego.Góral Aleksandere-mail
46.2024-02-202024-02-20
2027-02-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 118/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.Góral Aleksandere-mail
47.2024-02-202024-02-20
2027-02-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 120/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
48.2024-02-202024-02-20
2027-02-20
Zarządzenie Prezydentaarządzenie Nr 119/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
49.2024-02-202024-02-20
2027-02-20
Interpelacjews. nieekonomicznego oświetlania kaliskich ulicGóral Aleksandere-mail
50.2024-02-202024-02-20
2027-02-20
Interpelacjews. realizacji projektu pod nazwą "Budowa nowej drogi w Kaliszu - połaczenie ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta" i ujawnionym w toku jego realizacji nielegalnym wysypiskiem śmieciGóral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 595 893 razy, aktualnie na stronie przebywa: 62 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 29 lutego 2024 o godz. 23:24   kontakt: agoral@um.kalisz.pl