Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2012-12-312012-12-31
2013-01-05
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaZapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Kalisza i ich transport do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KaliszuSzcześniak EwaWSRK.271.06.03.2012
2.2012-12-282012-12-28
2013-02-11
Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczonyUbezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (termin składania ofert: 11.01.2013r.)Pietrzyk PiotrWGM.271.01.0005.2012.RŚ
3.2012-12-282012-12-28
2013-01-03
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaŚwiadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu OTAGO w 2013 rokuPietrzyk PiotrWO.271.06.0002.2012
4.2012-12-272012-12-27
2013-03-09
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoWszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji rozbudowy przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego o centrum intermodalne (terminal kolejowo-kontenerowy, halę magazynową, parking i infrastrukturę).Góral AleksanderWSRK.6220.0035.2012
5.2012-12-272012-12-27
2015-12-27
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 571/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail K.Gmur
6.2012-12-272012-12-27
2013-01-02
Zamówienia Publiczne - ogłoszenia o wynikach postępowaniaWykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Kalisza Pietrzyk PiotrWSRK.271.06.2.2012
7.2012-12-272012-12-27
2013-03-26
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ekonomicznych w Biurze Cmentarza Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu ul. Główny Rynek 20, 62-800 KaliszGóral AleksanderWO.210.0019.2012
8.2012-12-212012-12-21
2013-03-21
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadrowych i księgowychGóral AleksanderG4.1110.2.2012
9.2012-12-212012-12-21
2013-01-04
Nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Ogłoszenia o naborze
Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. kadrowych w Gimnazjum nr 4 w Kaliszu im. Marii Dąbrowskiej w wymiarze 1/2 etatu.Góral AleksanderG4.1110.2.2012
10.2012-12-202012-12-20
2012-12-31
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na podinspektora ds. poboru podatków i opłat lokalnych Referat Egzekucji Podatków i Opłat w Wydziale Finansowym Góral AleksanderWO.210.0021.2012
11.2012-12-202012-12-20
2013-01-07
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie energetycznej oświetleniowej linii kablowej nN oraz budowie słupa oświetleniowego, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Bogumiła i Barbary i w ul. Marii Dąbrowskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 8/14, 8/16 i 25/4 (obręb 81A) oraz na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 10 (działka nr 8/15 – obręb 81A).Góral AleksanderWBUA.6733.0051.2012
12.2012-12-202012-12-20
2013-01-07
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie energetycznej oświetleniowej linii kablowej nN oraz budowie słupów oświetleniowych, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Młynarskiej 26, przy ul. Serbinowskiej, przy ul. Serbinowskiej 10, 10a i 12 oraz przy ul. Bogumiła i Barbary 10-18, Góral AleksanderWBUA.6733.0050.2012
13.2012-12-202012-12-21
2013-01-04
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie istniejących rowów melioracyjnych oraz budowie urządzeń melioracji wodnych (rurociągów melioracyjnych, przepustów i studzienek rewizyjnych) w obrębie ulicy Dyngusowej, Lajkonika i LeśnejGóral AleksanderWBUA.6733.0014.2012
14.2012-12-202012-12-20
2015-12-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 620/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
15.2012-12-202012-12-20
2015-12-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 619/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie darowizny środków trwałych. Góral Aleksandere-mail
16.2012-12-202012-12-20
2015-12-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 618/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Góral Aleksandere-mail
17.2012-12-202012-12-20
2015-12-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 617/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu w obrębie ewidencyjnym 152 Winiary do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego . Góral Aleksandere-mail
18.2012-12-202012-12-20
2015-12-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 616/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2013 i na lata 2013-2015. Góral Aleksandere-mail
19.2012-12-202012-12-20
2015-12-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 604/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. Góral Aleksandere-mail
20.2012-12-202012-12-20
2015-12-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 603/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. Góral Aleksandere-mail
21.2012-12-202012-12-20
2015-12-20
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 602/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. Góral Aleksandere-mail
22.2012-12-202012-12-20
2013-01-04
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budoweWydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii energetycznej nN (wymiana istniejącej linii energetycznej nieizolowanej na linię izolowaną dwutorową oraz wymiana słupów energetycznych) na terenie położonym w Kaliszu w rejonie ul. Próżnej,Góral AleksanderWBUA.6733.0026.2012
23.2012-12-202012-12-21
2013-01-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoZostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania Przedsiębiorstwu Motoryzacyjnemu Auto Service „RONDO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu pozwolenia wodnoprawnego, na wprowadzanie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w obiektach, zlokalizowanych na nieruchomości położnej przy ul. Podmiejskiej 22 w Kaliszu.Góral AleksanderWSRK.6341.0125.2012
24.2012-12-182012-12-18
2013-03-17
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Biura Cmentarz Komunalnego w Urzędzie Miejskim w KaliszuGóral AleksanderWO.210.0018.2012
25.2012-12-182012-12-19
2013-01-09
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. Wykaz dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta Kalisza, zabudowanej garażem położonej w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej, oznaczonej jako działka nr 18/19 o powierzchni 20m2 (obręb ewidencyjny 081a) oraz udziału we współużytkowaniu wieczystym 1/15 części działek nr 18/15, 18/31 i 199/4 o łącznej powierzchni 186m2 ( obręb ewidencyjny 081a) stanowiących dojazd do garażu. Powyższy wykaz wywieszony jest przez okres 21 dni, tj. od dnia 19.12.2012r. do dnia 09.01.2013r.Góral AleksanderWGM.6840.01.0033.2012.KŻ
26.2012-12-182012-12-19
2013-01-09
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPrezydent Miasta Kalisza informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek Nr 20, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych poł. w Kaliszu w obrębie ewidencyjnym 152 Winiary przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Góral AleksanderWGM.6840.01.0057.2011.TO
27.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 611/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2012 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
28.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 620/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej 2 w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
29.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 587/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
30.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 562/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2011 w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Góral Aleksandere-mail
31.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 529/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2011 w sprawie ustalenia nowego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego. Góral Aleksandere-mail
32.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 505/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Góral Aleksandere-mail
33.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 495/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2011r w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia jednego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego Góral Aleksandere-mail
34.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 490/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 października 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do zasobu Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
35.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 433/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2011 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki zabudowanej garażem, stanowiącej własność Miasta Kalisza. Góral Aleksandere-mail
36.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 410/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości. Góral Aleksandere-mail
37.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 387/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Górnoślaskiej 18. Góral Aleksandere-mail
38.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie 380/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Góral Aleksandere-mail
39.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 329/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Pogodnej i Szczypiornickiej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Góral Aleksandere-mail
40.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 302/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej 1 w Kaliszu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego . Góral Aleksandere-mail
41.2012-12-182012-12-18
2015-12-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 276/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Macedońskiej 3 do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego . Góral Aleksandere-mail
42.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 253/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalneGóral Aleksandere-mail
43.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 348/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości. Góral Aleksandere-mail
44.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 247/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalneGóral Aleksandere-mail
45.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 201/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
46.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 182/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalneGóral Aleksandere-mail
47.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 148/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia ,,Sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Kaliszu za 2010 rok'' Góral Aleksandere-mail
48.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 105/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalneGóral Aleksandere-mail
49.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 550/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu rowerowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu. Góral Aleksandere-mail
50.2012-12-172012-12-17
2015-12-17
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 406/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29.08.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2011 rok ostatecznego wykazu osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.Góral Aleksandere-mail

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 385 razy, aktualnie na stronie przebywa: 9 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 02:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl