Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2024-07-052024-07-05
2027-07-05
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 417/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rokWitold Michalake-mail
52.2024-07-052024-07-05
2024-08-03
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725 ze zmianami) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: - ul. Szczypiornicka 2-4 (działki nr 92/2 - obręb 0146) Witold MichalakWBUA.6743.0161.2024
53.2024-07-052024-07-10
2024-08-09
wbua3Przystąpienie do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy gospodarczej - Rypinek”.Witold MichalakWBUA.6721.0003.2024
54.2024-07-052024-07-08
2024-07-22
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz przy ul. Biskupickiej (bez numeru porządkowego), oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 18 i 557 (obręb 0077). Witold MichalakWBUA.6733.0024.2024
55.2024-07-052024-07-08
2024-07-22
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z komorą wodomierzową, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Rzymskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 239/1, 239/2 i 300/1 (obręb 0148).Witold Michalak WBUA.6733.0018.2024
56.2024-07-052024-07-08
2024-07-22
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Św. Michała, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 272/1, 272/2, 272/5, 272/6 i 272/7 (obręb 0160).Witold Michalak WBUA.6733.0020.2024
57.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 397/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.Witold Michalake-mail
58.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 412/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu w rejonie Szlaku Bursztynowego, na uzupełnienie nieruchomości przyległej.Witold Michalake-mail
59.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła). Witold Michalake-mail
60.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 416/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta KaliszaWitold Michalake-mail
61.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Interpelacjews. utworzenia nowego przejścia dla pieszych na ulicy Szymanowskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Stawiszyńską Witold Michalakemail
62.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Interpelacjews. utworzenia oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Morelowej przy skrzyżowaniu z ulicą Stawiszyńską Witold Michalakemail
63.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Interpelacjews. montażu oświetlenia ostrzegawczego nad pasami przy ul. Częstochowskiej 99-105 Witold Michalakemail
64.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Interpelacjews. zablokowania wjazdu wędkarzom do mini parku przy ul. Niemojowskich Witold Michalakemail
65.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Interpelacjews. zniszczonego ogrodzenia miasteczka ruchu drogowego przy ul. Podmiejskiej 33 koło boiska Orlik Witold Michalakemail
66.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Interpelacje ws. naboru na stanowisko pracownika KPM Witold Michalakemail
67.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Interpelacjews. zalania pomieszczenia Administracji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka Witold Michalakemail
68.2024-07-042024-07-04
2027-07-04
Interpelacjews. nadania nazwy ulicy honorowemu obywatelowi Kalisza Witold Michalakemail
69.2024-07-042024-07-09
2024-07-23
Inne ogłoszeniaOBWIESZCZENIE: Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak: DLI-I.7620.8.2023.KK.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 46/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., znak: IR-III.747.61.2022.5, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinków gazociągu DN400 Odolanów-Adamów”Witold Michalak DLI-I.7620.8.2023.KK.12
70.2024-07-042024-07-04
2024-07-18
Konkursy ofert - zadania publiczneRozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmującego rozgrywki ligowe.Witold MichalakWKST.3033.24.10.2024
71.2024-07-032024-07-03
2027-07-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji znajdujących się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 i ul. Wyszyńskiego 22-24Witold Michalake-mail
72.2024-07-032024-07-03
2027-07-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 402/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.Witold Michalake-mail
73.2024-07-032024-07-03
2027-07-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 404/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji PrzetargowejWitold Michalake-mail
74.2024-07-032024-07-03
2027-07-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 405/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Witold Michalake-mail
75.2024-07-032024-07-03
2027-07-03
Zarządzenie Prezydenta Zarządzenie Nr 407/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II i przewodniczącego Kapituły.Witold Michalake-mail
76.2024-07-032024-07-03
2027-07-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 408/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawaniaWitold Michalake-mail
77.2024-07-032024-07-03
2027-07-03
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 410/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych.Witold Michalake-mail
78.2024-07-032024-07-03
2024-07-22
Informacje Komunikaty Terminy

Badanie ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 1-22.07.2024 r. na terenie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ).

Witold Michalakemail
79.2024-07-032024-07-03
2027-07-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne objętej obowiązkiem zgłoszenia
sprawozdanie
formularz
Witold MichalakWGOŚ.6222.01.0012.2024
80.2024-07-022024-07-02
2024-07-15
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Miodowej i przy ul. Miodowej 30 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 157, 167/2 i 168/2 (obręb 0147- Piwonice Kol. Wsch). Witold MichalakWBUA.6733.0026.2024
81.2024-07-022024-06-03
2024-07-10
wbua2OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiadamia się, że w dniu 28.06.2024r. została wydana decyzja nr 4/24 znak WBUA.6740.02.0002.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.Witold MichalakWBUA.6740.02.0002.2024 D2024.07.00011
82.2024-07-022024-07-02
2027-07-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 395/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej. Witold Michalake-mail
83.2024-07-022024-07-02
2027-07-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 398/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. Witold Michalake-mail
84.2024-07-022024-07-02
2027-07-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 399/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rokWitold Michalake-mail
85.2024-07-022024-07-02
2027-07-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 400/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.Witold Michalake-mail
86.2024-07-022024-07-02
2027-07-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 401/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Górnośląskiej 6 w Kaliszu.Witold Michalake-mail
87.2024-07-022024-07-02
2027-07-02
Zarządzenie PrezydentaZARZĄDZENIE NR 403/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rokWitold Michalake-mail
88.2024-07-022024-07-02
2027-07-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 406/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert – wniosków oraz wytypowania klubów sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2024 r. zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.Witold Michalake-mail
89.2024-07-022024-07-02
2027-07-02
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 409/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych. Witold Michalake-mail
90.2024-07-022024-07-02
2024-09-30
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.Witold MichalakZPA.110.4.2024
91.2024-06-282024-06-28
2025-06-28
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - gotówkiWitold MichalakWAG.5314.0018.2024
92.2024-06-282024-06-28
2025-06-28
Biuro Rzeczy ZnalezionychWezwanie do odbioru rzeczy znalezionej - telefon komórkowy marki IPHONEWitold MichalakWAG.5314.0019.2024
93.2024-06-282024-07-03
2024-07-03
Inne ogłoszeniaOBWIESZCZENIE: Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak: DLI-I.7620.8.2023.KK.8, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 46/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., znak: IR-III.747.61.2022.5, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinków gazociągu DN400 Odolanów-Adamów”. Witold MichalakDLI-I.7620.8.2023.KK.11
94.2024-06-282024-06-28
2024-07-28
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725) informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: - ul. Piotra Michałowskiego (działki nr 99, 104 - obręb 145 Majków Kol.Witold MichalakWBUA.6743.0155.2024
95.2024-06-282024-06-28
2024-07-28
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725) informuje o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: - ul. Wrocławska 251, 251c (działki nr 28/6, 28/7 - obręb 151 Szczypiorno)Witold MichalakWBUA.6743.0171.2024
96.2024-06-282024-06-28
2024-07-28
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725) informuje o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszeń budów niewymagających pozwolenia na budowę: ul. Łódzka (działka nr 11/6 - obręb 0152) Witold MichalakWBUA.6743.0171.2024
97.2024-06-282024-07-01
2027-07-01
Inne ogłoszeniaSPRAWOZDANIE z realizacji w 2023 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 - 2025” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”Witold MichalakWSSM.526.5.2024
98.2024-06-272024-06-27
2024-07-27
wbua1Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 30a ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 725) informuje o dokonanych zgłoszeniach budów niewymagających pozwolenia na budowę: ul. Gdyńska, ul. Skarszewska, ul. Ostrowska, ul. Handlowa Witold MichalakWBUA.6743.0174.2024 WBUA.6743.0175.2024
99.2024-06-272024-07-01
2024-07-15
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że w dniu 25.06.2024r. Prezydent Miasta Kalisza wydał decyzję nr 114/24 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na dokończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem będącego w trakcie budowy, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Saperskiej 13B, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 9/7 (obręb 0062). Witold MichalakWBUA.6730.0063.2024 D2024.06.02826
100.2024-06-272024-07-01
2024-07-15
wbua4Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamia, że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, w ramach zadania pod nazwą „Oświetlenie ulicy Pogodnej od skrzyżowania z ulicą Piotra Sulisławskiego w stronę ulicy Klimatycznej”, na terenie położonym w Kaliszu w przy ul. Pogodnej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako 65/3, 66/3 i 67/1 (obręb 0161) oraz dz. nr 90 i 129 (obręb 0162).Witold MichalakWBUA.6733.0023.2024 D2024.06.02575

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 960 253 razy, aktualnie na stronie przebywa: 17 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 17:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl