Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
51.2023-09-222023-09-22
2023-10-22
wbua1Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Górnośląska 23 (działka nr 3/2 - obręb 043)Matecki MaciejWBUA.6743.0245.2023 D2023.09.02490
52.2023-09-222023-09-22
2023-10-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPrezydent Miasta Kalisza zawiadamia strony o wydaniu w dniu 20.09.2023 r. postanowienia znak WGOŚ.6220.0012.2021, D2023.09.01948 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy św. Michała” zlokalizowanego w Kaliszu – działki w obrębie 0160 Dobrzec oraz działki stanowiące drogę i rów o nr ew. 65 i 73/3 w obrębie ewidencyjnym 0001 Biskupice, gmina Nowe Skalmierzyce.Matecki MaciejWGOŚ.6220.0012.2021 D2023.09.02109
53.2023-09-212023-09-21
2024-09-20
Informacje Komunikaty TerminyInternet dla każdego! Matecki Macieje-mail
54.2023-09-212023-09-21
2024-09-21
Biuro Rzeczy ZnalezionychWEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ - Rower GórskiMatecki MaciejWAG.5314.0031.2023 D2023.09.02060
55.2023-09-202023-09-20
2023-10-11
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja Publiczna Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.Góral AleksanderWU.423.77.1.2023
56.2023-09-202023-09-21
2023-09-27
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752), w dniach od 20.09.2023 r. do 27.09.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.38.2023
57.2023-09-202023-09-20
2023-10-02
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta ds. administracyjnych Wydziału w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Urzędzie Miasta Kalisza Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Matecki MaciejWO.210.0031.2023 D2023.09.01423
58.2023-09-202023-09-20
2023-10-02
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko młodszego referenta ds. archiwizacji dokumentów w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Urzędzie Miasta Kalisza Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Matecki MaciejWO.210.0032.2023 D2023.09.01422
59.2023-09-202023-09-20
2023-10-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoOBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu na wniosek Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Romana Adamczaka, postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz – Kalisz – Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew – Poznań”, zwanego dalej „Projektem…”.Góral AleksanderDSK-V.7440.9.2023
60.2023-09-202023-09-20
2023-12-31
Informacje Komunikaty Terminyinformacja o obowiązku przeprowadzania okresowej kontroli źródeł ogrzewaniaGóral Aleksandere-mail
61.2023-09-202023-09-19
2023-10-04
wbua4Obwieszczenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznegoGóral AleksanderWBUA.6733.0031.2023
62.2023-09-192023-09-19
2023-10-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskopostanowienie Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.18.2023.4), uchylające w całości: 1. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 26.07.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022) uchylające postanowienie z 28.06.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022); 2. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 28.06.2023 r. (znak WBUA.6740.02.0001.2022) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury na terenie położonym w Kaliszu, i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.Góral AleksanderIR-III.7821.18.2023.4
63.2023-09-182023-09-18
2024-09-18
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2023-09-18Matecki Maciej2023/BZP 00054202/18/P
64.2023-09-182023-09-18
2026-09-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 564/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.Góral Aleksandere-mail
65.2023-09-182023-09-18
2026-09-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 563/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanejGóral Aleksandere-mail
66.2023-09-182023-09-18
2026-09-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 562/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowejGóral Aleksandere-mail
67.2023-09-182023-09-18
2026-09-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 561/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanejGóral Aleksandere-mail
68.2023-09-182023-09-18
2026-09-18
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 560/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
69.2023-09-182023-09-18
2023-10-02
wbua4Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu w ul. 29 Pułku Piechoty i w ul. Ukraińskiej oraz przy ul. UkraińskiejGóral AleksanderWBUA.6733.0033.2023
70.2023-09-182023-09-18
2023-10-02
wbua4Obwieszczenie - wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych, budynku szaletu, odwodnienia z wylotem do kanału Bernardyńskiego, kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej, oświetlenia oraz zagospodarowania terenów zielonych w ramach zadania pn.”Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu”, na terenie położonym w Kaliszu przy ulicach: 3-go Maja, Al. Wojska Polskiego oraz w ulicach: Wał Bernardyński, PodwaleGóral AleksanderWBUA.6733.0020.2023
71.2023-09-182023-09-18
2023-09-21
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaLista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości poł. w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h, oznaczonej w obrębie 121 Rypinek numerem działki 13/15 o pow. 0,0659ha.Góral AleksanderWGM.6840.01.0009.2020.KŻ
72.2023-09-152023-09-15
2023-09-29
Góral Aleksander
73.2023-09-152023-09-15
2023-09-29
wbua4wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej (uzupełnienie odwodnienia przy skrzyżowaniu ul. Legnickiej z ul. Tuszyńską w Kaliszu), na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Tuszyńska i Uniejowska oraz przy ul. Lęborskiej,Góral AleksanderWBUA.6733.0030.2023
74.2023-09-152023-09-15
2023-10-05
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskozostało wydane postanowienie Wojewody Wielkopolskiego (znak: IR-III.7821.18.2023.4), uchylające w całości: 1. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 26.07.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022) uchylające postanowienie z 28.06.2023 r. (znak: WBUA.6740.02.0001.2022); 2. postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 28.06.2023 r. (znak WBUA.6740.02.0001.2022) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Żwirki i Wigury na terenie położonym w Kaliszu,Góral AleksanderIR-III.7821.18.2023.4
75.2023-09-152023-09-14
2023-09-29
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnegoGóral AleksanderPO.ZUZ.2.4210.255.2023.MJ
76.2023-09-152023-09-15
2023-09-29
Góral Aleksander
77.2023-09-152023-09-15
2023-09-29
Góral Aleksander
78.2023-09-152023-09-15
2023-09-29
Góral Aleksander
79.2023-09-152023-09-15
2023-09-28
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Rozbudowy MiastaGóral AleksanderWO.210.0030.2023
80.2023-09-152023-09-15
2023-09-21
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczącego złożenia oferty w trybie art 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „Produkcja i emisja programów telewizyjnych nt. uzależnień Seniorów od leków i suplementów”.Góral AleksanderWSSM.3032.63.2023
81.2023-09-142023-09-14
2023-09-28
wbua6DECYZJA NR 336/23 ul. Warszawska 42, 40A, 44, Al. Gen Władysława SikorskiegoGóral AleksanderWBUA.6740.01.0291.2023
82.2023-09-142023-09-14
2023-09-21
wbua2Postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę decyzji znak WBUA.6740.02.0003.2021 z dnia 06.09.2023r. dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na "połączeniu ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych w Kaliszu - droga klasy G, Z, L, kategorii gminnej i powiatowejGóral AleksanderWBUA.6740.02.0003.2021
83.2023-09-142023-09-14
2023-09-17
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2023-09-14Matecki Maciej2023/BZP 00054202/17/P
84.2023-09-142023-09-14
2026-09-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 559/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego.Góral Aleksandere-mail
85.2023-09-142023-09-14
2026-09-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 558/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rokGóral Aleksandere-mail
86.2023-09-142023-09-14
2026-09-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 557/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
87.2023-09-142023-09-14
2026-09-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 556/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
88.2023-09-142023-09-14
2026-09-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 555/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.Góral Aleksandere-mail
89.2023-09-142023-09-14
2026-09-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 554/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.Góral Aleksandere-mail
90.2023-09-142023-09-14
2026-09-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 553/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.Góral Aleksandere-mail
91.2023-09-142023-09-14
2026-09-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 552/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 września 2023r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej 187-199, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.Góral Aleksandere-mail
92.2023-09-142023-09-14
2026-09-14
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 536/2023 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.Góral Aleksandere-mail
93.2023-09-132023-09-13
2023-10-04
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszaogłoszenia Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącego dzierżawy punktów handlowych przy Cmentarzu Komunalnym Góral AleksanderBCK 6845.12.2023
94.2023-09-132023-09-13
2023-09-19
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 ze zmianami), w dniach od 13.09.2023 r. do 19.09.2023 r. trwa narada koordynacyjna przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Góral AleksanderWGK.6630.01.37.2023
95.2023-09-132023-09-13
2023-10-18
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszaogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza dotyczące szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.Jodłowej 13 i 15 w Kaliszu wraz z informacją o tym ogłoszeniu. Góral AleksanderWGM.6840.01.0002.2022.JS
96.2023-09-132023-09-13
2023-09-20
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta Kaliszao wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul. Sławomira Czerwińskiego (dotychczasowa nazwa ul. Kątna).Góral AleksanderWGM.6840.01.0007.2021.KŻ
97.2023-09-122023-09-12
2023-10-02
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.Góral AleksanderWU.423.75.1.2023
98.2023-09-112023-09-11
2023-09-20
Inne ogłoszeniaKomunikatu dotyczącego informacji o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu w zakresie określonym w art. 5c ust 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym Góral AleksanderWSSM.0006.2.2023
99.2023-09-112023-09-11
2023-09-13
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok w Urzędzie Miasta Kalisza, aktualizacja 2023-09-11Matecki Maciej2023/BZP 00054202/16/P
100.2023-09-082023-09-08
2023-09-22
wbua4Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z energetycznym przyłączem kablowym SN i zalicznikową linią kablową nn, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 4/2, i 5/2 (obręb 0038).Góral AleksanderWBUA.6733.0028.2023

<< poprzednie     kolejne >>    
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 239 razy, aktualnie na stronie przebywa: 44 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 10:13   kontakt: agoral@um.kalisz.pl