Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2012-12-28 2001-02-15 Uchwała Nr XXIX/440/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2000 rok”. ALL
2. 2012-12-28 2001-02-15 Uchwała Nr XXIX/438/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
3. 2012-12-27 2010-09-02 Uchwała Nr LIV/715/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu. ALL
4. 2012-12-27 2000-06-29 Uchwała Nr XXII/349/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie nadania godności Honorowy Obywatel Miasta Kalisza ALL
5. 2012-12-27 2000-06-29 Uchwała Nr XXII/348/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie powołania miejskiego rzecznika konsumentów ALL
6. 2012-12-27 2006-06-29 Uchwała Nr XLVIII/712/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
7. 2012-12-20 2002-04-04 Uchwała Nr XLIII/566/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu. ALL
8. 2012-12-20 2002-02-14 Uchwała nr XLII/551/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kaliszu. ALL
9. 2012-12-20 2002-02-14 Uchwała Nr XLII/552/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Kalisza Nr VII/92/99 z dnia 25 marca 1999 roku ALL
10. 2012-12-06 2012-11-29 UCHWAŁA Nr XXIX/399/ 2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Rady Osiedla Rajsków. ALL
11. 2012-12-06 2012-11-29 UCHWAŁA Nr XXIX/398/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16. ALL
12. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/397/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013. ALL
13. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/396/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok. ALL
14. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/395/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” ALL
15. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/394/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016”. ALL
16. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/393/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. ALL
17. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. ALL
18. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/391/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz ich zbywania, nabywania i wykupu. ALL
19. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/390/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ALL
20. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała nr XXIX/389/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania. ALL
21. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/388/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. ALL
22. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/387/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2012 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ALL
23. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/386/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu ALL
24. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/385/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. ALL
25. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/384/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w Mieście Kaliszu. ALL
26. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/383/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. ALL
27. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/382/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ALL
28. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/381/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ALL
29. 2012-12-06 2012-11-29 Uchwała Nr XXIX/380/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza. ALL
30. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/370/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Kalisza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. ALL
31. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/369/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ALL
32. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/368/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok. ALL
33. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/367/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok. ALL
34. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/366/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. ALL
35. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/365/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. ALL
36. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/371/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Ogrody. ALL
37. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/372/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
38. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/373/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
39. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/374/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. ALL
40. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/375/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. ALL
41. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/379/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Heleny Górskiej i Zdzisława Górskiego na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
42. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/378/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Rady Osiedla Rajsków. ALL
43. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/377/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. ALL
44. 2012-10-30 2012-10-25 Uchwała Nr XXVIII/376/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
45. 2012-10-02 2012-09-27 Uchwała Nr XXVII/355/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020. ALL
46. 2012-10-02 2012-09-27 Uchwała Nr XXVII/356/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. ALL
47. 2012-10-02 2012-09-27 Uchwała Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
48. 2012-10-02 2012-09-27 Uchwała Nr XXVII/358/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza. ALL
49. 2012-10-02 2012-09-27 Uchwała Nr XXVII/359/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. ALL
50. 2012-10-02 2012-09-27 Uchwała Nr XXVII/360/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 186 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 13:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl