Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2012-10-02 2012-09-27 Uchwała Nr XXVII/358/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza. ALL
52. 2012-10-02 2012-09-27 Uchwała Nr XXVII/357/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
53. 2012-10-02 2012-09-27 Uchwała Nr XXVII/356/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku uchylająca uchwałę Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. ALL
54. 2012-10-02 2012-09-27 Uchwała Nr XXVII/355/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020. ALL
55. 2012-07-09 2012-09-11 UCHWAŁA Nr XXVI/351/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
56. 2012-07-09 2012-09-11 Uchwała Nr XXVI/350/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. ALL
57. 2012-07-09 2012-09-11 Uchwała Nr XXVI/349/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. ALL
58. 2012-07-09 2012-09-11 UCHWAŁA NR XXVI/348/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ALL
59. 2012-07-09 2012-09-11 Uchwała Nr XXVI/347/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych na terenie miasta Kalisza ALL
60. 2012-07-09 2012-09-11 Uchwała Nr XXVI/346/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2012 r. ALL
61. 2012-07-09 2012-09-11 Uchwała Nr XXVI/345/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz ALL
62. 2012-07-09 2012-09-11 Uchwała Nr XXVI/344/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. ALL
63. 2012-07-09 2012-09-11 Uchwała Nr XXVI/343/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od Miasta Kalisz lokalu mieszkalnego. ALL
64. 2012-07-09 2012-09-06 Uchwała Nr XXVI/347/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych na terenie miasta Kalisza. ALL
65. 2012-07-09 2012-06-28 UCHWAŁA Nr XXV/342/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. ALL
66. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/341/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. ALL
67. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/340/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. ALL
68. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/339/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. ALL
69. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. ALL
70. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/337/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. ALL
71. 2012-07-09 2012-06-28 UCHWAŁA Nr XXV/336/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu. ALL
72. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/335/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Kaliszu. ALL
73. 2012-07-09 2012-06-28 UCHWAŁA Nr XXV/334/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu. ALL
74. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała nr XXV/333/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. ALL
75. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/332/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza ALL
76. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza. ALL
77. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/330/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu. ALL
78. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/329/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Miasta Kalisza - Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu. ALL
79. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/328/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu przy ul. Smrekowej 4 ALL
80. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/327/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie założenia VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Handlowej 9 ALL
81. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała NR XXV/326/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku dotycząca uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dla dyrektorów placówek oświatowych upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. ALL
82. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. ALL
83. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/325/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. ALL
84. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/323/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kalisz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ALL
85. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/322/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. ALL
86. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/321/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
87. 2012-07-09 2012-06-28 Uchwała Nr XXV/320/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. ALL
88. 2012-07-09 2012-02-12 Uchwała Nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Braci Niemojowskich" ALL
89. 2012-07-09 2012-09-11 UCHWAŁA Nr XXVI/354/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Koła NSZZ „Solidarność” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. ALL
90. 2012-07-09 2012-09-11 UCHWAŁA Nr XXVI/353/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Komendanta Straży Miejskiej Kalisza. ALL
91. 2012-07-09 2012-09-11 UCHWAŁA Nr XXVI/352/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
92. 2012-05-25 2012-05-17 Uchwała Nr XXIII/315/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za rok 2011 ALL
93. 2012-05-25 2012-05-17 Uchwała Nr XXIII/309/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. ALL
94. 2012-05-25 2012-05-17 Uchwała Nr XXIII/310/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę. ALL
95. 2012-05-25 2012-05-17 Uchwała Nr XXIII/311/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących budynki użytkowe na rzecz ich dzierżawców. ALL
96. 2012-05-25 2012-05-17 Uchwała Nr XXIII/312/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu w likwidacji sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku ALL
97. 2012-05-25 2012-05-17 Uchwała Nr XXIII/313/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za rok 2011 ALL
98. 2012-05-25 2012-05-17 Uchwała Nr XXIII/314/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu za rok 2011 ALL
99. 2012-05-25 2012-05-17 Uchwała Nr XXIII/316/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” w Kaliszu za rok 2011 ALL
100. 2012-05-25 2012-05-17 Uchwała Nr XXIII/318/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 960 223 razy, aktualnie na stronie przebywa: 10 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 17:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl