Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej: Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/423/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie dalszego funkcjonowania Giełdy Kaliskiej Sp. z o.o. w Kaliszu oraz obsługi miejskich targowisk. ALL
2. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/422/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej w nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Kaliszu. ALL
3. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/421/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie nieuwzględnienia skargi na uchwałę Nr XXII/346/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 września 2004 roku w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Celtycka Słowiańska". ALL
4. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/420/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie nieuwzględnienia skargi na uchwałę Nr XXII/346/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 września 2004 roku w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Celtycka Słowiańska". ALL
5. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała nr XXIV/419/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w roku 2005. ALL
6. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała nr XXIV/418/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005. ALL
7. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała nr XXIV/417/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005. ALL
8. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała nr XXIV/416/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2005. ALL
9. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała nr XXIV/415/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na rok 2005. ALL
10. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała nr XXIV/414/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2005. ALL
11. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała nr XXIV/413/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2005. ALL
12. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała nr XXIV/412/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok. ALL
13. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/411/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz trybu ich przyznawania. ALL
14. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/410/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia kierunków działań Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kalisza. ALL
15. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/409/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
16. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/408/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
17. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/407/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2004 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
18. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/406/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu ALL
19. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/405/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania darowizny rzeczowej dla Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej na rzecz budowy Hospicjum w Rożdżałach ALL
20. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała nr XXIV/404/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Kaliszu do 2007 roku. ALL
21. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/403/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz akceptacji wartości punktów proponowanych przez jednostki (z późn. zm.) ALL
22. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/402/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zawarcia porozumieñ dotycz±cych umieszczenia dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie. ALL
23. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/401/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. ALL
24. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/400/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. ALL
25. 2004-12-03 2004-11-25 Uchwała RMK nr XXIV/399/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza. ALL
26. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/393/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Konin ALL
27. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/383/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
28. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała nr XXIII/384/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w zwolnienia z opłat - zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2004 roku. ALL
29. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała nr XXIII/385/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zwolnienia z opłaty - zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2005 roku. ALL
30. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała nr XXIII/386/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2005 roku ALL
31. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała nr XXIII/387/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. ALL
32. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/388/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
33. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/389/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim ALL
34. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/390/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Słupeckim ALL
35. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/392/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim ALL
36. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/391/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rawickim ALL
37. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/394/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. ALL
38. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała nr XXIII/395/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą - Straż Miejska Kalisza. ALL
39. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/396/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2004 ALL
40. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/397/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
41. 2004-11-05 2004-10-28 Uchwała RMK nr XXIII/398/2004 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok. ALL
42. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/353/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie pozbawienia ulicy Zachodniej dotychczasowej kategorii, tj. kategorii drogi powiatowej ALL
43. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/362/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Jarocińskim ALL
44. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/354/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zaliczenia ulicy Zachodniej do kategorii dróg gminnych. ALL
45. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/355/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zaliczenia nowego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego na zachodnim skraju osiedla Dobrzec w Kaliszu, przebiegającego prostopadle od ul. Stanisława Wojciechowskiego do gimnazjum Nr 9, do kategorii dróg gminnych. ALL
46. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/356/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy publicznej na terenie miasta Kalisza ALL
47. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/359/2004 z dnia 23 września 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz akceptacji wartości punktów proponowanych przez jednostki (z późn. zm.). ALL
48. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/361/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kraśnickim ALL
49. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/360/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim ALL
50. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała nr XXII/357/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 września 2004 roku w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z przewozem tymi środkami. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 720 razy, aktualnie na stronie przebywa: 47 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 13:26   kontakt: agoral@um.kalisz.pl