Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/351/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie projektu inwestycyjnego pod nazwą " Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do Al. Wojska Polskiego". ALL
52. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/352/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie projektu inwestycyjnego pod nazwą "Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu". ALL
53. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/353/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie pozbawienia ulicy Zachodniej dotychczasowej kategorii, tj. kategorii drogi powiatowej ALL
54. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/354/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zaliczenia ulicy Zachodniej do kategorii dróg gminnych. ALL
55. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/355/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zaliczenia nowego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego na zachodnim skraju osiedla Dobrzec w Kaliszu, przebiegającego prostopadle od ul. Stanisława Wojciechowskiego do gimnazjum Nr 9, do kategorii dróg gminnych. ALL
56. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/356/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy publicznej na terenie miasta Kalisza ALL
57. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała nr XXII/357/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 września 2004 roku w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza oraz wysokości opłat dodatkowych związanych z przewozem tymi środkami. ALL
58. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/358/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie wyrażenia woli udzielania bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym. ALL
59. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/359/2004 z dnia 23 września 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz akceptacji wartości punktów proponowanych przez jednostki (z późn. zm.). ALL
60. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/360/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim ALL
61. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/361/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kraśnickim ALL
62. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/362/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Jarocińskim ALL
63. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/364/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa ALL
64. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/365/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim ALL
65. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/366/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Przemyśl ALL
66. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/367/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Ostrzeszowskim ALL
67. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/368/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Słupeckim ALL
68. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/369/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie wniosków z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza dotyczącej rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta. ALL
69. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/370/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za I półrocze 2004 roku. ALL
70. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/371/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim. ALL
71. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/372/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów studentom. ALL
72. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/373/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. ALL
73. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/374/2004 z dnia 23 września 2004 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych przy samorządowych jednostkach budżetowych. ALL
74. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/375/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zasad udostępniania symboli i znaków Miasta Kalisza. ALL
75. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/376/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ALL
76. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/377/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia w 2004 roku długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych ALL
77. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/378/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Kalisza pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z ochrony zdrowia oraz zawarcia porozumienia. ALL
78. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała nr XXII/379/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok. ALL
79. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/380/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego dotyczącego budowy hali widowiskowo - sportowej przy Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu w wysokości przekraczającej granicę ustalon± przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2004 ALL
80. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/381/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2004 roku ALL
81. 2004-10-04 2004-09-23 Uchwała RMK nr XXII/381/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2004 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
82. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/322/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania. ALL
83. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/303/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. ALL
84. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/321/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu. ALL
85. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/320/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. ALL
86. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/319/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. ALL
87. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/318/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pomoc rzeczową. ALL
88. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/317/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. ALL
89. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/316/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu ALL
90. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/315/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. ALL
91. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/314/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Piskorzewie 6. ALL
92. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/313/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przeniesienia siedziby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski 3 do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu przy ul. Handlowej 30. ALL
93. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/307/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/213/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 18 im. "Chatki Puchatka" w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5 w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne. ALL
94. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/302/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
95. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/306/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/211/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu przy ul. Handlowej 4 w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne. ALL
96. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/305/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/209/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie wyrażenia woli likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 52 w związku z jego przekształceniem w przedszkole niepubliczne. ALL
97. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/304/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia Liceum Plastycznego w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 13-15. ALL
98. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/309/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 13 w Kaliszu przy ul. Krótkiej 9. ALL
99. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/311/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przeniesienia siedziby Publicznego Przedszkola Nr 26 w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 21 do budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Kaliszu przy ul. Robotniczej 5. ALL
100. 2004-07-16 2004-06-30 Uchwała RMK nr XXI/310/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 24 im. "Marii Konopnickiej" w Kaliszu przy ul. Ostrowskiej 62. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 908 192 razy, aktualnie na stronie przebywa: 30 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 24 czerwca 2024 o godz. 18:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl