Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2016-12-05 2016-11-24 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. ALL
2. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/392/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
3. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/391/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. ALL
4. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/390/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skarg pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu. ALL
5. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/389/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030. ALL
6. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/388/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. ALL
7. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/387/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ALL
8. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/386/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
9. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/385/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kalisza. ALL
10. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/384/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
11. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/383/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. ALL
12. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/382/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017. ALL
13. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/381/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016-2019. ALL
14. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/380/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza. ALL
15. 2016-12-05 2016-11-24 Uchwała Nr XXX/379/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. ALL
16. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/378/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II”. ALL
17. 2016-12-05 2016-11-24 Uchwała Nr XXX/377/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
18. 2016-12-05 2016-11-24 UCHWAŁA NR XXX/376/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Kalisza ALL
19. 2016-12-05 2016-11-24 Uchwała Nr XXX/375/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Stefana Szolc-Rogozińskiego ALL
20. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/369/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
21. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/348/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Kalisza w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Kalisza. ALL
22. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/349/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
23. 2016-11-03 2016-10-27 Uchwała Nr XXIX/350/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2017 r. ALL
24. 2016-11-03 2016-10-27 Uchwała Nr XXIX/352/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część A” ALL
25. 2016-11-03 2016-10-27 Uchwała Nr XXIX/353/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec" ALL
26. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/362/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. ALL
27. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/351/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. ALL
28. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/354/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” ALL
29. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/355/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich- zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2016-2018 ”. ALL
30. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/356/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. ALL
31. 2016-11-03 2016-10-27 Uchwała Nr XXIX/357/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza. ALL
32. 2016-11-03 2016-10-27 Uchwała Nr XXIX/358/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Miasta Kalisza. ALL
33. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/359/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. ALL
34. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/361/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa ulicy Romańskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Obozowej” ALL
35. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/374/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza". ALL
36. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/373/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza". ALL
37. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/372/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
38. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/371/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
39. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/370/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
40. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/368/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. ALL
41. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/367/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
42. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/366/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej], pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
43. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/365/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
44. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/364/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz. ALL
45. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/363/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030. ALL
46. 2016-11-03 2016-10-27 UCHWAŁA NR XXIX/360/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
47. 2016-10-06 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/342/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kalisz – miasto dobrej atmosfery. Rozwój terenów zielonych miasta Kalisza” ALL
48. 2016-10-06 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/341/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej], pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
49. 2016-10-06 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/340/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. ALL
50. 2016-10-06 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 881 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 14:47   kontakt: agoral@um.kalisz.pl