Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2016-10-06 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/343/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza". ALL
52. 2016-10-06 2016-09-29 UCHWAŁA Nr XXVIII/344/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok. ALL
53. 2016-10-06 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/345/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
54. 2016-10-06 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/346/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. ALL
55. 2016-10-06 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/347/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
56. 2016-10-05 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/328/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników. ALL
57. 2016-10-05 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA Z DNIA 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie własne Miasta Kalisza – miasta na prawach powiatu. ALL
58. 2016-10-05 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/330/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”. ALL
59. 2016-10-05 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”. ALL
60. 2016-10-05 2016-09-29 Uchwała Nr XXVIII/332/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019. ALL
61. 2016-10-05 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/333/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). ALL
62. 2016-10-05 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/334/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). ALL
63. 2016-10-05 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/335/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. ALL
64. 2016-10-05 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/336/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. ALL
65. 2016-10-05 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/337/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030. ALL
66. 2016-10-05 2016-09-29 UCHWAŁA NR XXVIII/338/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
67. 2016-09-15 2016-09-02 UCHWAŁA NR XXVII/325/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. ALL
68. 2016-09-15 2016-09-02 UCHWAŁA NR XXVII/326/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030. ALL
69. 2016-09-15 2016-09-02 Uchwała Nr XXVII/327/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji na modernizację budynków UAM. ALL
70. 2016-07-19 2016-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/316/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. ALL
71. 2016-07-19 2016-07-14 UCHWAŁA Nr XXVI/317/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy. ALL
72. 2016-07-19 2016-07-14 UCHWAŁA Nr XXVI/318/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego. ALL
73. 2016-07-19 2016-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/319/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. ALL
74. 2016-07-19 2016-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/320/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kalisza do partnerstwa, w celu realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” złożonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ALL
75. 2016-07-19 2016-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/321/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
76. 2016-07-19 2016-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/322/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2016 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
77. 2016-07-19 2016-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/323/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. ALL
78. 2016-07-19 2016-07-14 UCHWAŁA NR XXVI/324/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030. ALL
79. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/299/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ALL
80. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/300/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu ALL
81. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/307/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ALL
82. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/308/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. ALL
83. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/313/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza. ALL
84. 2016-07-04 2016-06-21 Uchwała Nr XXV/314/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Kalisza ALL
85. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/301/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Miasto Kalisz. ALL
86. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/302/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 64 i udzielenie bonifikaty. ALL
87. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/303/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich. ALL
88. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/304/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. ALL
89. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/305/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
90. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/306/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
91. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/309/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030. ALL
92. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA Nr XXV/310/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok. ALL
93. 2016-07-04 2016-06-21 Uchwała Nr XXV/311/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. ALL
94. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/312/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. ALL
95. 2016-07-04 2016-06-21 UCHWAŁA NR XXV/315/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w przedmiocie skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej] na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
96. 2016-05-24 2016-05-19 UCHWAŁA NR XXIII/286/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
97. 2016-05-24 2016-05-19 UCHWAŁA NR XXIII/287/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. ALL
98. 2016-05-24 2016-05-19 UCHWAŁA NR XXIII/288/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. ALL
99. 2016-05-24 2016-05-19 UCHWAŁA NR XXIII/289/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. ALL
100. 2016-05-24 2016-05-19 UCHWAŁA NR XXIII/290/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska - II”. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 578 823 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 28 stycznia 2023 o godz. 09:26   kontakt: agoral@um.kalisz.pl