Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
1. 2013-12-27 2013-12-20 Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. ALL
2. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/563/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
3. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/562/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
4. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/561/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. ALL
5. 2013-12-05 2013-11-28 UCHWAŁA Nr XLI/560/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
6. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/558/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029. ALL
7. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. ALL
8. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/557/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przygodzice z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnego wybuchu gazu. ALL
9. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/555/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ALL
10. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/556/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014. ALL
11. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych. ALL
12. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/553/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ALL
13. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/552/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. ALL
14. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/550/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
15. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/551/201313 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Kalisza. ALL
16. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/549/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok. ALL
17. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok. ALL
18. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/547/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. ALL
19. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/546/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania Publicznemu Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu, przy ul. Widok 98a imienia „Razem”. ALL
20. 2013-12-05 2013-11-28 Uchwała Nr XLI/545/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. ALL
21. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/544/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
22. 2013-11-08 2013-10-31 UCHWAŁA Nr XL/543/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
23. 2013-11-08 2013-10-31 UCHWAŁA Nr XL/542/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
24. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. ALL
25. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/539/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Kalisza podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Mielec. ALL
26. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/538/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” ALL
27. 2013-11-08 2013-10-31 UCHWAŁA NR XL/537/2013 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. ALL
28. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/536/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
29. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/535/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ALL
30. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/533/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
31. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/533/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
32. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/540/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029. ALL
33. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/534/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. xxxxxxxxxxxxxx. ALL
34. 2013-11-08 2013-10-31 Uchwała Nr XL/532/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 roku w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza. ALL
35. 2013-10-08 2013-11-28 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/381/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ALL
36. 2013-10-08 2013-10-31 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/257/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. ALL
37. 2013-10-08 2013-10-31 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej. ALL
38. 2013-10-08 2013-10-31 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. ALL
39. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/526/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia ALL
40. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/520/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Parafii Wojskowej pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. ALL
41. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. ALL
42. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/523/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. ALL
43. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/524/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym ALL
44. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/522/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ALL
45. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/525//2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia ALL
46. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/527/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Kalisza. ALL
47. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/531/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Kalisza. ALL
48. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. ALL
49. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/528/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ALL
50. 2013-10-03 2013-09-26 Uchwała Nr XXXIX/529/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029. ALL

kolejne >>   
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]    [2023 rok]    [2024 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 895 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 15:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl