Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - Uchwały Rady Miasta 


LP Data wpisu Data uchwalenia Tytuł uchwały Wprowadził
51. 2013-09-12 2013-09-05 Uchwała Nr XXXVIII/510/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024”. ALL
52. 2013-09-12 2013-09-05 Uchwała Nr XXXVIII/511/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Kalisza dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków ALL
53. 2013-09-12 2013-09-05 Uchwała Nr XXXVIII/512/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. ALL
54. 2013-09-12 2013-09-05 Uchwała Nr XXXVIII/513/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
55. 2013-09-12 2013-09-05 Uchwała Nr XXXVIII/514/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2013-2014 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
56. 2013-09-12 2013-09-05 Uchwała Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028. ALL
57. 2013-09-12 2013-09-05 Uchwała Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. ALL
58. 2013-09-12 2013-09-05 UCHWAŁA Nr XXXVIII/517/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Karola Wojciechowskiego na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
59. 2013-09-12 2013-09-05 UCHWAŁA Nr XXXVIII/518/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Pana ███████████*. * Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej. na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
60. 2013-09-12 2013-09-05 Uchwała Nr XXXVIII/519/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną Kamilą Majewską. ALL
61. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/492/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży pomieszczeń na uzupełnienie nieruchomości lokalowej. ALL
62. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/493/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ALL
63. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/494/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzone kompostowanie odpadów zielonych. ALL
64. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/495/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. ALL
65. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/496/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. ALL
66. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/497/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”. ALL
67. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/498/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. ALL
68. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/499/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. ALL
69. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/500/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu w roku 2013 w celu współfinansowania projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kaliszu”. ALL
70. 2013-07-05 2013-06-27 UCHWAŁA NR XXXVII/501/2013 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Huby” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” ALL
71. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/502/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Huby" ALL
72. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/503/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxx na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. ALL
73. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/504/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
74. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała XXXVII/505/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ALL
75. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/506/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027. ALL
76. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. ALL
77. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/508/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. ALL
78. 2013-07-05 2013-06-27 Uchwała Nr XXXVII/509/ 2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza. ALL
79. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/480/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie nadania Odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”. ALL
80. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/481/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. ALL
81. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/482/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza. ALL
82. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/483/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
83. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała nr XXXV/484/ 2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej. ALL
84. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/485/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. ALL
85. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/486/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. ALL
86. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/487/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ALL
87. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/488/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027 ALL
88. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. ALL
89. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/490/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Koła NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu na działalność Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu. ALL
90. 2013-05-31 2013-05-31 Uchwała Nr XXXV/491/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki. ALL
91. 2013-05-06 2013-04-25 Uchwała Nr XXXIV/471/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2013 r. ALL
92. 2013-05-06 2013-04-25 Uchwała Nr XXXIV/472/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu na lata 2013 – 2017 ALL
93. 2013-05-06 2013-04-25 Uchwała Nr XXXIV/473/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami ALL
94. 2013-05-06 2013-04-25 Uchwała Nr XXXIV/475/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ALL
95. 2013-05-06 2013-04-25 Uchwała Nr XXXIV/474/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016” ALL
96. 2013-05-06 2013-04-25 Uchwała Nr XXXIV/476/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2013 – 2014 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ALL
97. 2013-05-06 2013-04-25 Uchwała Nr XXXIV/477/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027. ALL
98. 2013-05-06 2013-04-25 Uchwała Nr XXXIV/478//2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. ALL
99. 2013-05-06 2013-04-25 UCHWAŁA Nr XXXIV/479/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. ALL
100. 2013-05-06 2013-04-25 Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/469/2009 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie: ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w Mieście Kaliszu. ALL

<< poprzednie     kolejne >>    
[2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 587 razy, aktualnie na stronie przebywa: 14 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 sierpnia 2022 o godz. 04:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl